विक्षनरी:सिन्धी समानार्थी शब्दकोश

विक्षनरी से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

अकथु - अकथ्य, अकहु, अणगणियो, अपार, बेशुमारु, अगाचु, बे बयानु, बे अंदाजु

अकादमी - गुरुकुल, ज्ञानपीठ, विद्यासंस्थान, ज्ञानपरिषद्

अकारथो - अक्यारिथो, अजायो, बेकारु, बेफ़ाइदो, फ़िज़ूलु, निष्फलु

अक़ुलु - बुद्धी, विवेकु, मति, पुरिझ, समुझ, परूड़, प्रज्ञा

अकेलो - हेकिलो, छड़ो, तनहा ; लासानी

अक्सर - वरी-वरी, बार-बार ; घणो करे

अखंडु - अणभगलु, सजो, पूरो, यको, अभंगु, पूरनु, अखिलु

अखरु - वर्णु, शब्दु, लफ़्ज़ु, ‘सिलेबल्’, ‘लेटर’ ; डोरापो, मयार ; कारणु

अखि - नेणु, नेत्रु, चश्मु ; ध्यानु, नज़रदारी, संभाल

अखिलु - सजो, अखंडु, पूरो, पूरनु, संपूरनु, कुलु, सारो, सभु

अखुटु - अणखुटु, बेअंतु, बेअंदाज़ु

अगमु - समुझ खां परे, गहिरो, गहनु, गूढ़ो, बेअंतु, अणलखो

अगूंदरु - बेफ़िकिरु, निश्चिंतु, बेपरिवाहु ; झझो, जामु, घणो

अगोचरु - अदृश्य, अणडिठो, अलखु, अमूर्त, अतींद्रिय, ; लिकलु, गुप्त

अग्नी - अगनि, बाहि, आतिश, अनल, जेरो, जेराटु, नारि

अगकथी - भविष्यवाणी, आगाही, पेशीनिगोई

अगवानु - नेता, अगिवानु, महंदारु, सरदारु, नायकु, प्रधानु, मुखी

अगूणिको - अगूणो, पुराणो, प्राचीन, क़दीमु.

अघु - मुल्हु, क़ीमत, बहा, मानु, मोलु, क़दुरु.

अङरु - टांडो, कोइलो, जागतो

अचंभो - अचिरजु, अजबु, हैरत, विस्मय

अचलु - अचुरु, अडोलु, स्थिर, अटलु, निश्चलु, जड़ु, क़ाइमु

अचानकु - ओचितो, उमालक, इतफ़ाक़ सां

अछो - धौरों, सफ़ेदु, बगो

अजरु - अमरु, अनश्वरु, अबिनासी, ईश्वरु ; अण जलाऊ, न सड़ण जोगो

अजीतु - अजेय, अविजेय, अपराजेय, अजय

अजोगु - अयोग्य, अजोगो, नालाइक़ु, निकमो, असमर्थु, नाक़ाबिलु.

अज्ञानी - अबोधु, अणजाणु, नासमझु, अणपढ़ियलु, मूढ़ु, मूरखु.

अटलु - अचलु, अणटरु, पको, स्थिर, का़इमु, अणगुसु.

अटिकल - चालाकी, खेड, तजिवीज़, अनुमानु, अंदाज़ो.

अठकाठियो - डुखियो, कठिनु, अणाओ, दुश्वारु, मुश्किलु

अठसठो - रिथ, कथ, वीचारु, अटिकल, तजिवीज़, इरादो, तख़्मीनो.

अणगुसु - अणटरु, हिकटिक, रामबाणु ( इलाजु ), अक्सीरु.

अणथियणी - अनहोनी, असंभव, अद्भुत, असंभावना, नाशुदनी.

अणू - कणु, ज़रिड़ो, सूख्यमु, बारीकु, परमाणू ; ‘ऐटम’

अति - अती, बेहदि, घणो, वधीक

अत्याचारु - अनाचारु, ज़ुल्मु, दुराचारु, अन्याउ, कुन्याउ, ज़्यादती, क्रूरता, ज़बरदस्ती, अनीति

अथाहु - अगाधु, ऊन्हो, बेअंतु, गहिरो, गहनु, अगमु, गंभीरु

अदबु - मानु, मर्यादा, लिहाज़ु, सभ्यता, इज़त, तमीज़, फ़ज़ीलत ; साहितु, साहित्यु, ‘लिटरेचर’

अदीबु - साहित्यकारु, लेखकु, विद्वानु., रचनाकारु

अदो - भाउ, बंधू

अदृश्य - ग़ाइबु, ओझलु, अगोचरु, अलूपु, अंतर्धानु

अद्भुत - अनोखो, चमत्कारी, अजीबु, निरालो, विस्मयकारी, अलौकिक

अद्वैत - अकेलो, अनुपम, भेद-रहित, वहदानियत, ब्रह्मु, परमेश्वरु, एकता, हेकिड़ाई

अधमु - नीचु, कमीनो, पापी, दुष्टु, बुछिड़ो, ओछो, तुच्छु

अधर्मु - पापु, अपराधु, डोहु, अत्याचारु, दुष्टता, कुकर्मु

अधिकारु - हक़ु, सत्ता, पदवी, लियाक़त, क़ब्ज़ो, मालिकी, वसु, दावॉ, पूरन ज्ञानु, ‘कमांड’

अधिकारी - हक़दारु, अमलदारु, उहिदेदारु, पदाधिकारी, ऑफ़िसरु, मालिकु, स्वामी, पूरन ज्ञाता/जाणू, लाइक़ु, पंडतु

अधिनियमु - क़ानूनु, ‘ऐक्ट’

अधिवेशनु - सम्मेलनु, संमेलनु, समारोहु, बैठक, इजिलासु, सभा, ‘कान्फ्रे़न्स’.

अधीनु - परवसि, ताबेदारु, लाचारु, शरणागतु, ग़ुलामु, बान्हो, आश्रित

अधीरु - उतावलो, व्याकुलु, चंचलु, बेसबुरु

अधूरो - अणपूरो, अधोगाबिरो, अधगीदो, अधोखारो, अपूरनु, अधु.

अध्यक्षु - प्रधानु, प्रमुखु, सभापती, नेता, सदरु, ‘प्रेसिडेंट’, ‘चेअरमन’.

अध्ययनु - पढ़ाई, पठनु, स्वाध्याय, लिखणु-पढ़णु, पारायणु

अध्याउ - अध्यायु, प्रकरणु, सर्गु, कांडु, खंडु, स्कंधु, बाबु

अध्यापकु - मास्तरु, गुरु, आचार्य, शिक्षकु, ‘टीचर’

अध्यापनु - सिख्या, शिक्षा, तइलीम, पढ़ाइणु/पाढ़णु, सेखारणु, प्रशिक्षणु

अनंगु - अदेही, अंगहीनु, कामदेवु, मदनु, मनोजु, मकरध्वजु, मन्मथु, रतिरमणु, रतिप्रिय, कामु

अनंतु - बेअंतु, अंतहीनु, अपार, असीमु, अणगणितु, बेशुमारु, बेहदि, सीमाहीन, असंख्य

अनन्य - एकनिष्ठ, एकमात्र, उहोई ; अनुपमु, लासानी.

अनमोलु - अमोलकु, क़ीमती, अमोलु, अमूल्य, बेशक़ीमती.

अनरथु - अनर्थु, अन्याउ, अत्याचारु, अंधेरु, बुराई, नुक़सानु

अनश्वर - अमरु, अविनाशी, शाश्वत, सनातन, अक्षय, मृत्युंजय, अबिनासी

अनहोनी - अणथियणी, असंभव, अद्भुत, अलौकिक

अनाचारु - दुराचारु, कुकर्मु, भ्रष्टाचार, विभिचारु, कुरीति, दुष्कर्मु

अनाजु - अनु, अन्नु, दाणो/दाणा

अनाड़ी - अणजाणु, अज्ञानी, नासमझु, अनुभवहीनु, अलड़ु, जाहिलु, अणसुधिरियलु, नादानु, भूकु

अनाथु - बेसहारे, यतीमु, निधणिको, असहाइ, निराधारु, लावारिसु, बेवाहु

अनादरु - अपमानु, बेइज़ती, निरादरु, तिरस्कारु

अनितु - अनित्य, नाशवानु, नश्वरु, अस्थायी, फ़ानी, खिणभंगुरु.

अनीती - बेइन्साफ़ी, अन्याउ, दुराचारु, अधर्मु, कुमति, पाखंडु.

अनुकरणु - अनुकृती, नक़ुलु, पेरिवी, ‘इमिटेशन’

अनुक्रमु - क्रम/मु, सिलसिलो, तरतीब, फ़हिरस्त

अनुचित - ग़ैरवाजिबी, नामुनासिब, नाजाइज़, अनैतिक, अजोगु, अयोग्य

अनुदारु - तंगिदिलि, परंपरावादी, रूढ़िवादी, ओछो

अनुपम - अनोखो, अतुलनीय, अद्वितीय, लासानी, बेजोड़ु, अद्भुत, लाजवाबु

अनुपयोगी - उपयोगरहित, बेकारु, अजायो, बेमतिलबु

अनुभवी - आज़िमूदगारु, जाणू, जानकारु, तजुर्बेकारु, अनुभवु कयलु.

अनुभवु - आज़िमूदो, तजुर्बो, कार्य-ज्ञानु, जाण, अनुभूती, जानकारी.

अनुमती - आज्ञा, इजाज़त, मोकल, सहमती, परवानगी, परवानो, मंज़ूरी.

अनुमानु - अंदाज़ो, क़यासु, धुको, फ़र्ज़ु

अनुमोदनु - समर्थनु, मान्यता, मंज़ूरी, हामी

अनुयायी - पोइलगु, समर्थकु, अनुगामी, चएवानु, पेरिवी कंदड़ु.

अनुराग/गु - आसक्ती, लगावु, स्नेहु, प्यारु, प्रेमु, प्रीति, भगिती, ममता.

अनुवादु - उल्थो, भाषांतर, रूपांतर, तर्जुमो

अनुशासनु - रोक, नियंत्रणु, ज़ाब्तो, आज्ञा, हुकुमु

अनुष्ठानु - कर्मकांड, पूजा, पूजनु, संस्कार

अनुसंधानु - खोजना, खोज, शोध, अविष्कारु, तहक़ीक, संशोधनु, ‘रिसर्च’

अनेक - असंख्य, अणगणित, बेशुमारु, तमाम घणा, अनंतु

अनोखो - न्यारो, विचित्र, अजीबु, अद्भुत, आसाधारणु, विरलो, निरालो, नओं

अन्नु - अनाजु, दाणो, खाजु, ख़ोराक, भोजनु

अन्याउ - अन्यायु, कुन्याउ, बेइन्साफ़ी, अनर्थु, अत्याचारु, ज़ुल्मु, नाइन्साफ़ी, अनीति

अन्वेषकु - खोजनीकु, अन्वेषण कंदड़ु, अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता, तहक़ीक़ु.

अन्वेषणु - खोजना, खोज, शोध, तलाश, छंडछाण, अनुसंधान, तहक़ीक़.

अपंगु - अपाहिजु, लूलो, लंगिड़ो, अंगहीनु, जडो, पिंगलो

अपजसु - अपयश, बदिनामी, कलंकु, बुराई

अपमानु - अनादरु, बेइज़ती, निरादरु, तिरस्कारु

अपराधी - डोही, गुनहगारु, पापी, मुजरिम, दुष्कर्मी, ख़तावारु.

अपराधु - डोहु, गुनाहु, पापु, जुर्मु, क़सूरु, चुक, ग़लिती, दोषु.

अपवादु - न्यारप, नियम-विरुद्ध, न्यारी गाल्हि, ‘एक्सेप्शन’

अपवित्रु - अशुद्धि, मलीनु, मेरो, नापाकु, गंदो, ग़लीज़ु

अपशकुन - बदिसौणु, बदिसोणु, ख़राबु सुगुणु, अपसोणु, अशुभु, अशकुनु

अपहरणु - अगवा, ज़ोरीअ भजाए/खणी व´णु, ‘किड्नैपिंग’

अपात्रु - अजोगु, नालाइक़ु

अपारु - अनंतु, असीमु, बेअंतु, बेहदि, बेशुमारु, असंख्य.

अपाहिजु - अपंगु, लूलो, लंगिड़ो, अंगहीनु, जडो, पिंगलो.

अपूरनु - अणपूरो, अधूरो, घटि, ख़ाली, अपूर्ण

अपेक्षा - आकांक्षा, चाह, ख़्वाहिश, सध, इच्छा ; ज़रूरत, आशा, उमेद

अप्सरा - अपछरा, परी, हूर, सुरसुंदरी, सुरनारी

अफ़सानो - आखाणी, कहाणी, क़िसो, दास्तानु

अबोझु - अबोधु, अणजाणु, बेसमझु, भोरिड़ो, बालो भोलो, मूढ़ु, मूरखु, जाहिल, नादानु, जड़बुद्धी, जड़मती

अभागो - निभागो, अभागी, बदिनसीबु, बदिक़िस्मतु

अभावु/उ - कमी, घटिताई, तंगी, अणाठ, ग़रीबी, निर्धनता, ऊणाई.

अभिनंदनु - साराह, वाखाण, वाधाई, धन्यवाद, शाबास, स्तुती.

अभिनय - नाटकु, खेलु, सांगु, नाटक-कर्मु, ‘ऐक्टिंग’

अभिनेता - कलाकारु, अभिनयकर्ता, रंगमंच-कलाकारु, अदाकारु, रंगकर्मी, नायकु, ‘ऐक्टर’

अभिमानी - अहंकारी, घमंडी, मग़रूरु, आकड़ि, दंभी.

अभियानु - आंदोलनु, चढ़ाई, आक्रमणु, हमिलो, कूचु, सफ़रु.

अभिवादनु - नमस्कार, नमस्ते, प्रणामु, वंदन, वंदना

अभ्यासु - दुहिराउ, पुनरावृत्ती, दौरु, रियाज़ु, मश्क़, पढ़ाई, मननु.

अमरावती - अमरलोकु, सुर्गु, देवलोकु, अमरपुर, वैकुंठ, विष्णुलोकु, देवभूमी.

अमरु - अविनाशी, अबिनासी, अनश्वरु, शाश्वतु, अजरु, लाफ़ानी

अमीरु - धनवानु, शाहूकारु, मालदारु, लक्ष्मीपति, श्रीमंत, धनी, धनपती, रईसु

अमूर्त - अगोचरु, निराकारु, अदृश्य, अलखु, ‘ऐब्स्ट्रैक्ट’

अरमानु - दुखु, अफ़सोसु, चिंता, पछिताउ ; इच्छा, कामना, चाहना, अभिलाषा

अरविंदु - कमलु, पंकजु, कंवलु, नीरजु, पदमु, सरोजु, पुष्कर, इंदीवरु

अर्चना - पूजा, पूजन, आराधना, उपासना, अरदास

अर्थु - धनु, पैसो, पूँजी, रुपया, संपत्ती, दौलत, मिल्कियत ; मानॉ, मतिलबु.

अर्हता - क़ाबिलियत, लियाक़त, जोगाई, योग्यता, लाइक़ी, ‘क्वालिफ़िकेशन’.

अलंकारु - गहिणो, जे़वरु, आभूषणु ; काव्यालंकारु

अलखु - अदृश्य, अगोचरु, ग़ाइबु, इंद्रियातीत

अलभु - अणलभु, दुर्लभु, अप्राप्य

अलूपु - अदृश्य, गुप्तु, गुमु, ग़ाइबु, लिकलु, गुझो

अलौकिक - असाधारणु, दिव्य, अद्भुत, दैवी, चमत्कारी, अनोखो, ईश्वरी.

अल्प/ल्पु - थोरो, नंढो, कुझु, ज़रो, लघू, मामूली, कमि, घटि, मुख़्तसिर.

अवकाशु - अंतरालु, आकाशु, अंतरिक्ष, शून्य-स्थानु, दूरी, फ़ासिलो, ‘स्पेस’.

अवज्ञा - बेचयाई, नाफ़रमानी ; होडु, ज़िदु

अवतारु - शरीर-ग्रहणु, देहांतर-धारणु, जनमु, शरीर-धारणु.

अवयवु - अंगु, अंशु, जुज़ो, हिस्सो, खंडु, टुकरु, उज़िवो.

अवसरु - मौक़ो, समय, योगु, वक़्तु, फ़ुरसत, संजोगु.

अवसि - अवश्य, ज़रूरु, पक, यक़ीनन

अवस्था - अवस्ता, उमिरि, जमार, दशा, हालत/हालति, स्थिती, हालु

अवाड़ - अजायो, व्यर्थु, बेफ़ाइदो, निरर्थकु

अविनाशी - अबिनासी, अमरु, अजरु, अनश्वरु, चिरंजीवी, नितु, शाश्वतु ; देवता, स्थायी, दाइमु-क़ाइमु, ईश्वरु

अविवाहित - कुंआरो, अणपरिणियलु, कुमारु, गै़रशादीशुदह.

अविश्वासी - बेवेसाहो, बेऐतिबारु, अविश्वसनीय, शकी, गै़रभरोसेमंदु.

अविश्वासु - बेवेसाही, बेऐतिबारी, अश्रद्धा

अवैध - अवैधानिक, ग़ैरक़ानूनी, नाजाइज़, गै़रवाजिब, अविधिक

अव्यय - अनश्वरु, अविनाशी, शाश्वत, अपरिवर्तनशीलु, अविकारी, अणमिट, अमिट, रूढ़, ‘इन्डिक्लाइनेबल’

अशक्तु - असमर्थु, निबलु, कमिज़ोरु, शक्तिहीनु, निसतो, निर्बलु.

अशरीरी - अदेहि, अनंगु, विदेह, तनहीनु, शरीरविहीनु, अदेह.

अशांती - अस्थिरता, हलचलु, हंगामो, गड़बड़, गोड़ु, आंदोलनु

अशिक्षित - अणपढ़ियलु, अणपढ़ु, अणपढ़ियो, जाहिलु, बेइल्मु.

अशुद्ध - ग़लति, सदोषु, मेरो, नापाकु, अपवित्रु, गंदो, ऐबाइतो, गाडुड़ु.

अशुभु - बदिसौणो, अपसोणी, ख़राबु, निभागो, अमंगलु

अश्लीलु - फ़ाहिशु, गंदो, शर्मनाकु, ग़लीज़ु, लज्जाजनकु, वाहियातु

असंखु - असंख्य, अणगणित, बेशुमारु, अकीचार

असंतुष्टु - नाराज़ु, नाख़ुश, अरहो, अप्रसन्नु, अतृप्तु

असंतोषु - नाराज़पो, अरहाई, रंजु, अतृप्ती, असंतुष्टी, नाख़ुशी

असंभवु - नामुमकिन, असंभाव्य, मुहालु, असाध्य

असतु/त्य - कूड़ु, मिथ्या, ग़लति, बेबुनियादु, बेबक़ा, फ़ानी, काल्पनिक

असत्यवादी - कूड़ो, मिथ्यावादी, खोटो

असफलता - नाकामियाबी, विफलता, निष्फलता, अनुत्तीर्णता, ‘फ़ेल्योर’.

असभ्य/भ्यु - असंस्कारी, बेअदबु, असंस्कृत, गँवारु, झंगिली, अशिष्ट

असमरथु - असमर्थु, कमिज़ोर, निर्बलु, लाचारु, सामथ्र्यहीनु, बेसघो.

असमर्थता - कमिज़ोरी, निबलता, बेसघाई, लाचारी, सामथ्र्यहीनता.

असरु - प्रभावु, तासीरु, गुणु ; फ़ाइदो, नतीजो, ख़ासियत

असहकारु - असहयोगु

असहाइ/य - अनाथु, बेसहारे, यतीमु, लाचारु

असाधारणु - गै़रमामूली, लासानी, अनुपमु, बेजोड़ु, बेनज़ीरु, अद्भुत, चमत्कारी, निरालो, अनोखो, असामान्य, अद्वितीय, अतुलनीय

असीमु - अपारु, अनंतु, लामहिदूदु, सीमारहित/हीनु, बेहदि, बेअंतु.

अस्तित्व/त्वु - वजूदु, विजूदु, उपस्थिती, हस्ती, सत्ता, शक्ती, जीवनु.

अस्त्रु - हथियारु, शस्त्रु, ओज़ारु, ‘वेपन्’

अस्थायी - आरिज़ी, अल्पकालिक ; नासवंतु, फ़ानी, खिनभंगुरु, बेजटाउ

अस्थी - हडी, गोरो, संख/खु

अस्थिर - डांवाडोलु, अधीरु, अशांति, विचलित, बेजटाउ

अस्वीकारु - नाक़बूल, नामंजूरु, इनकारु, ख़ारिज, अमान्य, ठुकिराइणु.

अहंकारी - अभिमानी, घमंडी, मग़रूरु, मिजाज़ी, दंभी, हठीलो.

अहंकारु - अभिमानु, घमंडु, मग़रूरी, दंभु, आकड़ि, गर्वु, मिजाज़ु

अहिंसा - बेआज़ारी, दया, परपीड़नहीनता, ‘नॉन-व्हायोलन्स’

अहितु - अकल्याणु, अमंगलु, हाञी, नुक़्सानु, अपकारु

आंच/चि - बाहि, आगि, गरमी, जिभी, शालो, लहिस, तपिश

आंचलु - अंचलु, पलउ, पल्लू, पलवु

आंदोलनु - हलचल, तहिरकु, लड़ति, संघर्षु, हलचलु.

आंधिमांधि - उणितुणि, बेआरामी, बेचैनी, चिंता, परेशानी.

आंधी - तूफ़ानु, वाचूड़ो, बवंडरु, झंझा, दफो.

आंवरो/लो - आंविलो, आमला, आमलकु, अमृतफलु.

आँसू - गोढ़ो, लुड़्कु, हंज

आईंदो - भविष्यु, भविष्यत्, मुस्तक़बिल

आई - माउ, माता, जीजलि, अमड़ि ; दाई, आया.

आईनो - आरसी, दर्पणु, दरसिनी, शीशो.

आईवेटा - वर्णमाला, अखरमाला, ‘अल्फाबेट’

आकड़ि - वडाई, मग़िरूरी, घमंडु, अभिमानु, हठु, अहंकारु.

आकर्षकु - सुंदरु, सुहिणो, मनोहरु, दिलकशु, ख़ूबसूरतु, मोहिणो.

आकर्षणु - कशिश, कशशि, छिक, लाड़ो, झुकावु, सिक.

आकांक्षा - इच्छा, चाह, चाहना, अभिलाषा

आकाशगंगा - देवगंगा, स्वर्ग-गंगा, मंदाकिनी, आकासनदी, कह्कशां.

आकाशु - आकासु, आस्मानु, उभु, गगनु, नभु, अर्शु, अंबरु, अवकाशु.

आकाशवाणी - देववाणी, चैडिस फहिलाउ ; नभोवाणी, ‘रेडियो’.

आक्रमणु - हमिलो, चढ़ाई, वारु, प्रहारु, काह

आक्रोशु - क्रोधु, ग़ुसो, क्षोभु, रोषु, नाराज़गी, कोपु, अप्रसन्नता.

आखाड़ो - व्यायामशाला, कसिरतशाला, कुश्तीस्थलु, मलाखिड़ो, पिड़ु

आखेरो - घोंसलो, आशियानो, नीड़ु, आहेरो, वाहेरो

आख्यानु - कथा, कहाणी, वार्ता, क़िसो, आखाणी, गाल्हि.

आग/गि - अग्नी, बाहि, ज्वाला, आतिश, साड़ो, जलणि.

आगमनु - अचणु, पधारिजणु, आमदि, पधारणु, उपस्थित

आग्रहु - ज़ोरु, ज़िदु, हठु, अनुरोधु, वेनिती

आचारु - अचरणु, हलति, चाल-चलन, रीति, रसम ; खटाणि, सांधाणो.

आचार्य/र्यु - गुरू, अध्यापकु, प्राध्यापकु, विद्वानु, पंडतु, पंडितु.

आज़ादी - मुक्ती, स्वतंत्रता, स्वाधीनता

आजियां - आउ आदरु, आदरभाउ, आदरु सत्कारु, स्वागतु.

आजीविका - गुज़रानु, पेटक़ूतु, तंवणि, रोज़ी-रोटी, रोज़गारु.

आज्ञा - आदेशु, हुकुमु, हिदायत, निर्देशु, इजाज़त ; चयो, मञिता.

आज्ञाकारी - चएवानु, फ़र्मानबरदारु, आज्ञापालकु, हुकुमी

आडंबरु - डेखाउ, ढोंगु, पाखंडु, अडंबरु, भभिको, कूड़ो डेखु, चोजु, ठड़्को फड़्को

आतंकवादी - दहशतवादी, दहशतअंगेज़ु, उग्रवादी ; क्रांतिकारी

आतंकु - दहशत, हिरासु, डपु, भौ, भय, डरु, ख़ौफ़ु

आतरिवेला - अधीरता, उबहराई, तकड़ि, बेसबुरी, आंधिमांधि

आतशि - आतिश, बाहि, आग/गि, अग्नी, नारि, जेरो ; क्रोधु, ग़ुसो, कामु

आतिथ्य - अतिथी-सेवा, महिमानवाज़ी, ख़ातिरदारी

आत्मघातु - आपघातु, आत्महत्त्या, ख़ुदकुशी

आत्मा - जीउ, रूहु, जीवु, अंतरात्मा, अंदरु, मनु, जीवात्मा, हंसु

आदत - सुभाउ, प्रवृत्ती, हेर, लछण, अभ्यासु ; इलत

आदमी - मनुषु, इन्सानु, माण्हू, शख़्सु, नरु, भाई, पुरुषु

आधारु - बुनियादु, अझो, सहारो, मूलु, टेको, झल, टेक, मदद, आसिरो, भरोसो

आधुनिक - नओं, नूतनु, ताज़ो, मौजूदह वक़्त वारो, जदीदु.

आधूती - अवधूतु, त्यागी, वैरागी, सन्यासी, जोगी, साधू.

आधेरो - थाबो, धिको, थेड़, ठोकर

आनंदु - ख़ुशी, प्रसन्नता, लुत्फ़ु, आह्लादु, हर्षु, सुखु

आनाकानी - नटाउ, गोगनाथी, गुसगुसाउ, अगर-मगर, टारणु, टाल मटूल करणु

आनो - आनक, रूपए जो सोरहों हिसो ; बेदो, बेज़ो, अंडो

आपघातु - आत्महत्या, ख़ुदकुशी, आत्मघातु

आपदा - संकटु, मुसीबत, आफ़त, अत्याचारु, मुश्किलात

आपो - अहंकारु, घमंडु, गर्वु, ख़ुदी, पाणपो, अहंवादु

आबकारी - बठी, कलालख़ानो, महसूलु, नशेदारु शयुनि जो महसूलु वठण जी जाइ

आबादी - वसंदी, वसंव, वसंउ, बस्ती, आदमशुमारी, समृद्धी ; पोख.

आबादु - वसायलु, वसंदड़ु, साओ, सब्ज़ु, सुखियो सताबो, आसूदो.

आभारु - धन्यवाद, मुबारक, अहिसानु, थोरो, वाधाई, एछिपो, महिरबानी.

आभूषणु - अलंकारु, गहिणो, जे़वरु, गहु, भूषणु, विभूषणु

आमंत्रणु - नींड, सडु, कोठ, दावत, नोतो, न्यौतो

आमदनी - कमाई, लाभु, नफ़ो, फ़ाइदो, आवक, उपति, उपरासो

आमु - साधारणु, सामान्य, रवाजी, वहिंवारी, सार्वजनिक, मामूली, सभ जो, पधिरो, ज़ाहिरु ; अंबु, ‘मैंगो’

आमिलु - कर्मचारी, सेवकु, मुलाज़िम, सरकारी नोकरु, नोकरी कंदड़ु वर्गु, अमलु कंदड़ु

आमुख - प्रस्तावना, मुहागु, भूमिका, दीपाचो

आयलि - माउ, माता, जीजलि, आई, अमड़ि

आयोजनु - तयारी, प्रबंधु, इंतिज़ामु, बंदोबस्तु, व्यवस्था.

आरंभु - आदि, शुभारंभु, शुरूआत, उदय, श्रीगणेशु, उत्पत्ती.

आरक्षणु - पूर्वरक्षणु, ‘रिज़र्वेशन’

आरिजा - आवर्जा, वही, जमार, उमिरि

आरिसी - आईनो, दरसिनी, दर्पणु, शीशो, टिक ; सुस्तु, काहिलु, टोटी.

आरामु - विश्रामु, चैनु, सुकूनु, सुखु, राहत, शांती, साही, वेसाहीं.

आरोग्य - तंदुरुस्ती, निरोगाई, सिहत, स्वास्थ्य

आरोपु - इल्ज़ाम, डोहु, दोषु, लांछनु, दोषारोपु

आर्थिक - माली, वित्तीय, मिल्कियत, ‘फ़ायनान्शिअल’, ‘इकनॉमिक’

आलाणि - आलाई, घिम, नमी, पोसलि, वट

आलापु - सुरु, तान, रागु, गुंजनु, झूंगार ; विरलापु, पारु, आक्रोशु

आलिसी - सुस्तु, आरिसी, टोटी, काहिलु

आलिसु - आलस्य, सुस्ती, काहिली, शैथिल्य

आलूदगी - अपवित्रता, नापाकी, पलीताई, भ्रष्टता, गंदगी

आलो - भिगलु, भिनलु, तर्रु, पुसियलु

आलोकनु - निरीक्षणु, जाचणु, डिसणु, अवलोकनु, नज़रसानी.

आलोचकु - समालोचक़ु, समीक्षकु, नक़ादु, तन्क़ीदनिगारु.

आलोचना - समालोचना, समीक्षा, तन्क़ीद, जाचना, ‘क्रिटिसिज़्म’

आवारा/रो - आवारहगर्दु, रोलू, टोलाकरु, रोहि रुलियो, लुच्चो, चरित्रहीनु, पेनांगु

आविष्कारु - खोज, खोजना, ईजाद, नव-निर्माणु, ‘इन्व्हेन्शन’

आशा - आस, उमेद, भरोसो, आसांगो, सहारो, आसिरो, इच्छा, ओसीड़ो

आशिष - आसीस, आशीर्वाद, दुआ, शुभकामना

आशीर्वाद - आशिष, आसीस, दुआ, शुभकामना

आश्चर्य - अचिरजु, अचंभो, अजबु, विस्मय, हैरत, हैरानी, कुतूह्लु

आश्रम - मठु, मुनिवासु, ऋषिवासु, कुटिया, धामु

आश्रय - आधारु, अझो, पनाह, शरणि, सहारो

आसक्ती - अनुरागु, प्रेमु, स्नेहु, मोहु, ममता, लगावु, भगिती

आसणु - आसनु, बैठक, योगमुद्रा, योगासनु

आसमानु - आकाशु, आकासु, उभु, गगनु, अंबरु, अंतरिक्षु, अर्शु

आसारु - निशानी, चिह्नु, लक्षणु, उहिञाणु

आसीस - आशीर्वाद, शुभकामना, दुआ, आशीष

आस्तानु - मकानु, आस्थानु, स्थानु, द्वारु, बुंभो, पवित्र स्थानु

आस्तिकु - ईश्वरवादी, ईश्वरविश्वासी, वेदवादी.

आस्था - विश्वासु, श्रद्धा, निष्ठा, भरोसो.

आहंगु - इरादो, मक़्सदु ; सुरु, आलापु, आवाज़ु

आह - थधो साहु, शूकारो, उबिकार, दांहं ; आस, उमेद

आहट - आवाज़ु, खड़्को, टोह

आहूती - हवन-सामग्री, होम-सामग्री, हव्य

आहेड़ी - शिकारी, मारी, सय्यादु ; चुहिड़ो, भंगी, बालेशाही

आह्लादु - आनंदु, प्रसन्नता, उल्हासु, ख़ुशी

इंगित - इशारो, संकेतु, निर्देशु

इंछा - इच्छा, मर्ज़ी, अभिलाषा, कामना, लालसा, चाह, मुराद, सध, मनोरथु

इंजिणि - कल, मशीन, यंत्रु, ‘एंजिन’

इंतिज़ामु - बंदोबस्तु, प्रबंधु, व्यवस्था, आयोजनु, तरतीब ; निज़ामु, क़ाइदो, सिरिश्तो, ज़ाब्तो

इंतिज़ारु - ओसीड़ो, ओनो, फ़िकिरु, प्रतीक्षा

इंतिहा - पछाड़ी, पुजाणी, अंतु, छेहु, हद, सीमा, चरमसीमा

इंद्र/द्रु - देवराजु, देवेन्द्र, सुरराजु, मेघराजु, देवपती, अमरपती, देवेशु.

इंद्रजालु - जादू, जादूगिरी, माया, मायाजालु, तिलिस्मु, कामणु, खेड.

इंद्रपुरी - इंद्रलोकु, अमरापुरी, देवलोकु, सुर्गु

इंद्रिय/इंद्री - उज़िवो, अवयवु, हवासु, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय

इंधनु - बारणु, काठियूं/काठी, जलावन

इकाई - एकांशु, एको, ‘युनिट’

इच्छा - इन्छा, अभिलाषा, आकांशा, कामना, मनोरथु, मुराद, तमन्ना, लालसा, ख़्वाहिश, मर्ज़ी, सध, मनोकामना

इजलासु - बैठक, सभा, मेड़ु, मीटिंग

इजाज़त - मोकल, परवानगी, परवानो, आग्या/आज्ञा, मंज़ूरी, स्वीकृती

इट - लत, पुस्ती

इजारो - महसूलु, नाको ; भाड़ो, किरायो, पटो, ठीको

इति - अंतु, आखि़र, फ़क़ति, बस्, पूरनता ; हिते, हिति, हिन हंधि.

इतिहासु - तवारीख़, तारीख़, अहिवालु, बयानु, वृत्तांतु, पुराकथा.

इनकारु - नाकार, नांहि, नाबारी, अस्वीकृती, मना, खंडनु, नामंज़ूरी.

इनामु - पुरस्कारु, पारितोषिकु, बख़्शिश, भेट, सूखिड़ी

इन्साफ़ु - न्याउ, दादु, फ़ैसिलो ( कोर्ट जो ), निबेरो.

इबादत - आराधना, प्रार्थना, भगिती, उपासना, अर्चना.

इम्कानु - शक्यता, थियणी, संभावना, शकु, अंदेशो.

इम्ला - शुद्ध लेखनु, श्रुतलेखनु, ‘डिक्टेशन’

इम्तिहानु - परीख्या, परीक्षा, परख, कसौटी, आज़िमाइश

इरादो - मन्शा, नियत, मुराद, भावना, इच्छा, मनोरथु, मतिलबु, वीचारु

इलाजु - उपचारु, दवा, तदिबीर, उपाउ, तरकीब, औषधि

इश्तिहारु - विज्ञापनु, मशहूरी, पधिराई, इतिलाउ

इसरारु - चमत्कारु, जादूगरी, अजीबु लीला, अचंभो ; राज़ु, भेदु

इस्तिलाहु - मुहावरो, वाक्प्रचारु, वाक्प्रवाहु, बोलचाल, बातचीत ; आदत, हेर, वरजीस, तजुर्बो, आज़िमूदो

इस्तीफ़ा - त्यागपत्रु, पद-त्यागु, ‘रेज़िगनेशन’.

इस्मु - संज्ञा, नामु, ‘नाऊन’ ; नांउ, नालो.

इहलीला - जीवनु, ज़िंदगी, हयाती

इस्तैमालु - वाप्राशु, चलनु, प्रयोगु, वापरु, रिवाजु, दस्तूरु

इस्त्री - स्त्री, पत्नी, ज़ाल, जोइ, नारी, औरत, महिला ; ‘आयर्न’, ‘प्रेस’

इहलोकु - मृत्युलोकु, मत्र्यलोकु, दुनिया, संसारु, मानवलोकु, प्राणीलोकु, मनुष्य जगतु, पृथ्वी, धरिती

ईंधनु - बारणु, जलावन, काठी/काठियूं, आंच, इंधनु

ईंज़ाउ - सूरु, दर्दु, पीड़ा, अहंजु, तकिलीफ़

ईजाद - खोज, खोजना, शोध, गोल्हा, जाच

ईमानदारी - सचाई, प्रामाणिकता, सुपतियाई, निष्ठा, नेकजीवनी.

ईमानदारु - सचो, वेसाही, सुपतियो, प्रामाणिकु, निष्कपटु, दयानतदारु

ईमानु - सचाई, श्रद्धा, विश्वासु, विवेकु, धरमु, मतो, दयानतदारी.

ईर्खा - ईष्र्या, हसदु, साड़ु, जलन, द्वेषु, खाम, जल, पच, पचिको

ईश्वरु - परमेश्वरु, धणी, परमात्मा, भगवानु, मालिकु, ईशु, परब्रह्मु, ब्रह्मु, निरंजनु, अलखु, भगवंतु, रबु, रामु, अक्षरु, अंतर्यामी, करतारु, ओंकारु, दीनानाथु, दीनबंधू, प्रभू, पुरुषोत्तमु, जगन्नाथु, ठाकुरु, साहिबु, जगदीशु, जगदीश्वरु, दाता, डातारु, आदिपुरुष, अजरु, अमरु, त्रिलोकीनाथु, दयानिधानु, ख़ुदा

ईश्वरी - ईश्वरीय, दैवी, ख़ुदाई, रबानी, इलाही

ईष्र्या - ईर्खा, हसदु, साड़ु, जलन, द्वेषु, खाम, पच, पचिको

ईष्र्यालू - ईर्खालू, साड़े खाधो, हासिदु, द्वेषी, साड़ सड़ियो

उकलाउ - समाप्ती, पूराओ, नेकालु, निछेड़ो, सफ़ाई, जल्दाई

उकाड़णु - ओबारणु, टहिकाइणु, टचिकाइणु, टिचिकाइणु ( म. उकडणे )

उकारणु - पारि पहुचाइणु, उपड़ाइणु, बीअ कंधीअ रसाइणु

उकास - प्यास, उञ, उसाट, टिह, तृष्णा ; सिक, उकीर, छिक, तड़्फ

उकिरणु - पारि पवणु, बीअ भरि व´णु, लंघे वञणु.

उकीर - सिक, छिक, उकंढ, हुब ; काढो ; प्यास.

उखिरी - खरलु, खांडणी, कूंडी ( कुटण लाइ )

उखोड़णु - उखेड़णु, पाड़ूं पटणु, उडेड़णु, लाहिणु ( खरंडु ), जुदा करणु.

उखोलणु - उखेलणु, उडेड़णु, छोड़णु ( गंढि ), चीरणु ( फटु ), खोलणु, पटणु.

उगुरु - गरो, भारी, वडो, डाढो, सख़्तु

उगणु - उसिरणु, उभिरणु, सलो कढणु, जमणु, पैदा, फुटणु, टिड़णु, निकिरणु ( हिं. उगना )

उगाड़ - ओगड़ि, फोड़ी, वसूली, चंदो

उघाड़णु - खोलणु, ज़ाहिरु करणु, पधिरो करणु, नंगो करणु, ऐब ज़ाहिरु करणु, बुछिड़ो करणु, पर्दो लाहिणु

उघाड़ो - अणढकियलु, खुलियलु, नंगो, बेशरमु, निर्लजो, बुछिड़ो

उचाइणु - रंजाइणु, डुखोइणु, सताइणु, तपाए खणणु, खपाइणु, परेशानु करणु.

उचाट - वडाई, अभिमानु, मग़रूरी, तकिबरु ; डिंगाई, खौंस, अगिराई, हरकत.

उचाटणु - लालचाइणु, धुतारणु, ठगणु, फुसलाइणु

उचाटु - उदासु, उदासीनु, विरक्तु, वैरागी

उचारु - आवाज़ु, हिजे, ‘प्रोनाऊंसिएशन’, उच्चारु

उचो - उमदो, सुठो, उत्तमु, ठाहूको, श्रेष्ठु

उच्च - ऊचु, श्रेष्ठु, उत्तमु, ऊंचो, शाही, वडो, डिघो, पूजनीय

उछल - फहिकाउ, उछिलाइणु ; लोडो, झोबो, छलिको, उधमो, जज़्बो ; सिक, उकीर,हुब

उछांग - टपो, कुडु, छाल, ठेंगु

उछाल - छलांग, डिघो टपो, कुदान, वाधारो, चाढ़ु, कुडु, टपु

उजाड़णु - उजड़ु करणु, वीरानु करणु, नष्टु करणु

उजारणु - चिमकाइणु, ऊजलु करणु, साफ़ु करणु, मा´णु, चिलकाइणु.

उजालो - ऊजलता, प्रकाशु, रोशनी, ज्योती, तेजु, चमक, सोझिरो, सहाओ.

उजूनी - जूणि रहित, अजन्मा, अयोनि/नी ; ब्रह्मु, परमेश्वरु

उजूरो - महिनताणो, एविज़ो, मुआवज़ो, ( हिं. पारिश्रमिक )

उज्जवलु - रोशनु, चिमकंदड़ु, तेजवानु, उजिलो, निर्मलु

उझंदो - मुंहं ऊंदाही, निमाशाम, टिकरिटाणो, सांझी, संध्या, संझा.

उञ - प्यास, उसाट, तास, तृष्णा, टिह,उकास ; सिक, उकीर.

उटाटु - फूकिणो, फोफींडो, फुलणो

उटु - ढिगु, खोड़, कुबु, डुडु

उठी - डाची, उठिणी, तोडी, उठ जी मादी

उठु - उष्ट्रु, करहो, डाघो, बोतो, चांगो, चपातो, शुतुरु ; मूरखु

उडिको - डपु, भउ ; चिंता, गणिती, फ़िकिरु

उडु - पेटोड़ी, घण खाऊ, पेट लटु, मानियुनि टोड़ु

उणितुणि - गणिती, चिंता, फ़िकिरु, आंधिमांधि, बेसबुरी, हुरिखुरि.

उतणु - चवणु, कहणु, गाल्हाइणु, बोलणु, ( म. उत्तरणे ).

उतराणु - मकर संक्रांति, संक्रांति, उत्तरायण, तिरमूरी

उतामिरो - उतावलो, तकिड़ो, उबहरो, अधीरु, बेसबुरु

उतावलि - उतावली, उबहराई, तकड़ि, अधीरता, बेसबुरी, आतरवेला

उतावलो - उतामिरो, तकिड़ो, उबहरो, अधीरु, बेसबुरु

उतिपुति - चिंता, गणिती, फ़िकिरु, बेआरामी, आंधिमांधि, हुरिखुरि

उत्कंठा - तिखी इच्छा/अभिलाषा, लालसा

उत्तमु - श्रेष्ठ, उम्दो, आलॉ

उत्तरु - जवाबु, वरंदी, वराणी

उत्तेजनु - उत्साहु, हिमथ, पुठिभराई, हिमथअफ़ज़ाई ; चुर्च, छेड़

उत्पत्ती - उद्भवु, उद्गमु, जनमु, पैदाइश, आरंभु, उदय/इ, शुरूआत

उत्पन्नु - जावलु, जमियलु, पैदा थियलु, उदित, परघटु ; पैदाइश, हासिलात, कमाई, नफ़ो

उत्सवु - त्योहारु, पर्वु, डिणु, समारोहु, जशनु, जलसो

उत्साहु - उमंगु, जज़्बो, जोशु, फुड़्ती, हौसलो, हिमथ, सरगर्मी.

उथड़ - उथल, मोट ( बीमारीअ जी ) ; टिपु, थेड़ु, उछल.

उथलु - बोड़ि, लेट, बोड़ि बोड़ां, सैलाबु, बरहरो

उदमाइतो - उद्योगी, महिनती, उद्यमी, प्रयत्नशीलु, उदमी, हडडोखी

उदमु - महिनत, जतनु, उद्यमु, कोशिश, प्रयत्नु

उदय - उदइ, उभिरणु, निकिरणु, ज़ाहिरु थियणु, मथे अचणु.

उदात्तु - ऊचु, उदारु, महानु, उदारदिल, श्रेष्ठ, दरियादिल.

उदारता - दरियादिली, दानशीलता, सख़ावत, उदारदिली

उदारु - दाता, दानी, सख़ी, फ़राख़दिल, दयावानु, कृपालू, परोपकारी

उदासी - उदासाई, उदासपणो, उबाणिकाई, मलूली, ग़मगीनी, खिन्नता ; त्यागी, वैरागी, विरक्तु

उदासु - उबाणिको, मायूसु, मलूलु, वेगाणो, ग़मगीनु

उदाहरणु - मिसालु, नमूनो ; दृष्टांतु, उद्धरणु

उद्धरणु - सूक्ती, सुख़नु, अवतरणु, दृष्टांतु, हवालो ‘कोटेशन’.

उद्धारु - कल्याणु, भलाई ; मुक्ती, मोखु, मोक्षु, सद्गती, छोटिकारो.

उन्नती - वाधि, तरक़ी, वाधारो, विकासु, औसरि, प्रगती, वृद्धी, समृद्धी.

उन्मत्तु - पागलु, दीवानो, सनकी, अलमस्तु, सौदाई, ख़फ़क़ानी

उपकारी - उपकारकु, परोपकारी, कृपालू, हितकारी, हितचिंतकु, उपयोगी

उपकारु - परोपकारु, कल्याणु, भलाई, हितु, कृपा, लाभु, मदद.

उपक्रमु - आयोजनु, तयारी ; साहसु, दमु, जतनु, अवरिचाई, योजना.

उपग्रहु - लघुग्रहु, नंढो ग्रहु, ‘सेटेलाइट’

उपचारु - औषधि, दवा, दवा दरिमलु, इलाजु, औषधोपचारु, ‘ट्रीटमेंट’, ‘रेमिडी’.

उपजाऊ - भली ( ज़मीन ), उपत्पइती, फलाइतो/ती, आबादु, उर्वर/रा.

उपटार - बयानु, पधिराई, ज़ाहिरात, विस्तारु, पचार, ज़िकिरु, उघड़, खोल

उपति - पैदाइश, पैदावार, हासिलात, कमाई, उपज

उपदेशकु - उपदेशकर्ता, प्रचारकु, धर्मोपदेशकु, दीक्षकु, सलाहकारु

उपदेशु - सिख्या, प्रबोधु, नसीहत, प्रचारु, दीख्या, शिक्षा

उपनामु - तख़लुसु, उर्फ़ु ; आकहि जो नालो, कुलनामु, वंशनामु, अटक

उपनिवेशकु - बैठकवासी, नईं बैठक/आबादी कंदड़ु, नवआबादी कंदड़ु, उपनिवेशवादी, ‘कॉलोनिस्ट’, ‘कॉलोनिअल’

उपनिवेशु - बैठक, नईं बस्ती, नवआबादी, नौआबादी, ‘कॉलोनी’, अधीनस्थु देशु

उपन्यासु - कांदबरी, ‘नॉवेल’, नाविलु

उपपत्नी - सुरेति, रखात, रखियल स्त्री, वेहारियल, सेंधी, यारि.

उपबेटु - उपद्वीपु, द्वीपकल्प, प्रायद्वीपु, ‘पेनिन्स्यूला’.

उपभाषा - बोली, बोलभाषा, ‘डायलेक्ट’

उपभोगु - इस्तैमालु, उपयोगु, खपति, वापरु, भोगु, ख़र्चु

उपमा - तुलना, समता, समानता, सादृश्य, हिकजहिड़ाई, भेट, मुशाबिहत, तश्बीह

उपयोगिता - लाभदाइकता, फ़ाइदेमंदी, उपादेयता, लाभु

उपयोगी - उपादेय, लाभकारी, फ़ाइदेमंदु, लाभदाइकु, कारगरु, मुफ़ीदु, काराइतो, कमाइतो

उपयोगु - खपु, कतबु, वापरु, वपराशु, खापो, ख़र्चु, उपयोगिता

उपलब्धी - हासिलात, प्राप्ती, सुलभता

उपलब्धु - मुयसिरु, मिलण जहिड़ो, हथ वसीको, सुलभु.

उपवन/नु - उद्यानु, बाग़ीचो, फुलवाड़ी, गुलशनु, गुलिस्तानु.

उपवासु - विर्तु, व्रतु, लंघणु, फ़ाक़ो

उपसौणु - उपसगुणु, अपशकुनु, बदिसौणु, अशुभ निशानी

उपस्थिती - हाज़िरी, मौजूदगी

उपस्थितु - हाज़िरु, मौजूदु, ‘प्रेज़ेंट’

उपहारु - सौग़ात, नज़रानो, सूखिड़ी, भेट, तुहिफ़ो

उपहासु - खिल, मज़ाक़, खिल चर्चो, मश्किरी, मस्ख़री, ठठोली, मख़ोलु

उपाइणहारु - सिरजणहारु, पैदा कंदड़ु, मालिकु, धणी, ईश्वरु

उपाउ - उपाय, इलाजु, रस्तो, तरीक़ो, बिलो, वसीलो, तदारक, रीति, तरकीब, युक्ती, अटिकल ; तदबीर, उपचारु, दवा ; जतनु, साधनु

उपासकु - आराधकु, पूजकु, पूजारी, भक्तु, श्रद्धालू, अनुरागी

उपासना - पूजा, शेवा, भगिती, ध्यानु, ध्यान-धारणा, आराधना, अर्चना

उपिड़णु - उभिरणु, खजणु, मथे थियणु, उसिरणु, विख वधाइणु, वधणु वेझणु, मथे चढ़णु

उपेक्षा - नज़रअंदाज़ी, ध्यानु न डियणु, लापरवाही, बेइज़ती, अपमानु, धिकारु, अखिबूट, घृणा, तिरस्कारु, अवहेलना, उदासीनता

उबतड़ि - उबतो, उलटो, ऊंधो, विरुद्ध

उबतो - उबतड़ि, उलटो, ऊंधो, विरुद्ध, अणाओ.

उबथो - उबड़ाको, ओकारो, आतु, उल्टी.

उबहराई - अधीरता, तकड़ि, बेसबुरी

उबहरो - उतामिरो, तकिड़ो, अधीरु, बेसबुरु

उभकपिरी - लाही, ढार, उभी चाढ़ी, औखी चाढ़ी

उभालो - महिणो, डोरापो, तानो, चाणकु, तुनको, टोक, चथर

उभिरंदो - ओभरु, पूरबु, पूर्व ( दिशा )

उभु - आकासु, आकाशु, गगनु, आस्मानु, नभु, अंबरु

उभो - खड़ो, बीठलु, सिधो

उमंगु - उत्साहु, जोशु, जज़्बो, उधमो, हर्षु, कुड, चाहु, मौज, हौसिलो

उमाड़ी - बुंडी, बरंदड़ काठी, चूचिड़ी, चुंवाती, आरांबी/भी

उमारो - हमलो, चढ़ाई, काह, आक्रमणु, उलर, झटु ; चमक, तिजलो ; उदइ, उदय, उभिरणु

उमास - अमवास्या

उमेद - आस, आशा, आसिरो, आसांगो, इच्छा, भरोसो, आकांक्षा

उमेदवारु - आसाइतो, कांखी, इच्छुकु, अभिलाषी, उमेदनि भरियो, आरज़ूमंदु, ( हिं∘ प्रत्याशी ), ‘कैंडिडेट’

उरखणु/उलखणु - जाणणु, सुञाणणु, पछाणणु, (म. ओळखणे )

उरहु - छाती, सीनो, बुबो, थणु, धाई

उरेबु - वतरु, वाडकु

उलंघनु - भञकिड़ी, नाफ़रमानी, लंघणु, टोड़णु

उलझन - मूंझारो, परेशानी, बेचैनी, बेआरामी, चिंता, गणिती, कठिनाई

उलटु - अंधेरु, ज़ुल्मु, अत्याचारु, नाहकु.

उलहंदो - ओलहु, पश्चिम ; पश्चिमी, आलाहों.

उलहणु - लहणु ( सिजु ), अस्त थियणु ; मुर्कणु.

उलोड़णु - उखोलणु, लोडणु

उल्थो - अनुवादु, तर्जुमो, भाषांतरु

उल्लू - चिबिरो, घुघु, घुघू ; मूरखु

उषा - पिरिहफुटी, असुरु, अरुणोदय, भींभिरको

उस - धूप, सिज जो तउ, तड़्को

उसाट - उञ, प्यास, तृष्णा, टिह, उकास

उसिरणु - उभिरणु, वधणु, मथे अचणु, पैदा थियणु

उस्तादु - अध्यापकु, मास्तरु, शिक्षकु, गुरू, ओझो

ऊंचाई - ऊचाई, डिघाई, लंबाई, बुलंदी ; श्रेष्ठता, सुठाई

ऊचो - उत्तमु, उमदो, श्रेष्ठ, ठाहूको, बढ़िया ; बुलंदु, उताहों, डिघो, ऊंचो

ऊजलु - उज्जवलु, उजिलो, चिमिकंदड़ु, चिलिकंदड़ु, रोशनु

ऊर - काह, हमिलो, चढ़ाई, आक्रमणु ; ज़ोरु, ज़बरदस्ती

ऊरि - वलरु, वगरु, क़तार ( पखियुनि जी ) ; मेड़ु, अंबूहु, पीह, भीड़

ऊर्जा - शक्ती, बलु, ताक़त

ऊष्मा - गर्मी, तपिश, तपति, कोसाणि

एक/एकु - हिकु, हिकिड़ो, यक्/कि, अकेलो

एकता - एको, बधी, मेलापु, हिकड़ाई

एकदंतु - गणेशु, गणपती, गजाननु, विनायकु, लंबोदरु, गणनायकु

एकरूपता - समरूपता, समानता, हिकजहिड़ाई, सागियाई

एकांत - निवेकिलाई, सुनसानु, शांत, अकेलाई, तनहाई

एकाग्रता - तल्लीनता, तन्मयता, ध्यानु

एकु - हिकु, हिकिड़ो, यकि, अकेलो

एको - एकता, बधी, मेलापु, हिकड़ाई

एछिपो - भलाई, उपकारु, महिरबानी

ऐक्टु - अकटु, क़ाइदो, अधिनियमु, क़ानूनु, ‘ऐक्ट’

ऐक्टरु - नटु, अभिनेता, वेसधारी, अदाकारु, ‘ऐक्टर’

ऐटमु - अणू, परमाणू, ज़रिड़ो

ऐटु - चरख़ो, नारु, हुरलो ; भूरो

ऐतिहासिक - इतिहासिक, तारीख़ी, ‘हिस्टारिकल’

ऐनक - चश्मो, कांचु, शीशो

ऐबु - अवगुणु, औगुणु, विड, ख़ामी, नुक़्सु, ख़राबी, ओणाई

ऐशु - मज़ो, ख़ुशी, भोग-विलासु, रंगु-रागु, ऐश-आरामु, सुखु चैनु ; विभिचारु

ऐश्वर्य - धनु दौलत, वैभव, समृद्धी, संपन्नता

ऐहिक - संसारी, सांसारिक, दुनियवी, इहलौकिक

ओंकारु - ओम, ॐ, ओऽम, प्रणव, परमेश्वरु

ओक/ओकारो ¬ उबिड़ाको, उबथो, उबिराको, उल्टी, कै़. - आतु, उबिड़ाको, उबथो, उबिराको, उल्टी, क़ै

ओगाहु - ओगाहु, साखी, साक्षी, गवाहु, शाहिदु

ओघड़ि - उघाड़प, नंगाई ; पधिराई, उघट

ओछ/ओछाई - कमीनाई, नीचपणो, ओछाइप ; मूंझारो, परेशानी

ओछो - कमीनो, नीचु, ख़सीसु, हीनु, हल्को, हल्किड़ो, घटिया, क्षुद्र, अधमु

ओजस्वी - तेजस्वी, कांतिमानु, बलिवानु, प्रतापी, पराक्रमी, प्रभावशाली, वीर्यवानु

ओजु - तेजु, चमक, कांती ; ताक़त, बलु, ज़ोरु, दमु

ओझलु - अंतर्धानु, ग़ाइबु, लुप्तु, गुमु

ओझिरो - ऊंदहि, अंधकारु

ओझो - हुते, हुन हंधि, होडांहुं सामुहूं साम्हूं ; अध्यापकु, शिक्षकु, मास्तरु

ओट - टेक, आसिरो, सहारो, पनाह, अझो, शरनि, आधारु, पर्दो, आड ; आलुड़ु, वीरि लहणु ; मदद, सहाइता

ओटार - चिंता, गणिती, फ़िकिरु, ख़यालु, दुखु

ओड़ो - ओणू, ऊणो, चाड़्यो, ( हिं. बिजूका, बिजूखा ; म. बुजगावणे ).

ओढणी - दुपटो, चुनी, रओ, ढकण जी चादर ; ( हिं. ओढ़नी ).

ओढणु - पाइणु, वेढ़णु, पहिरणु, ढकणु ; ( हिं. ओढ़ना, म. ओढणे ).

ओथ - छिप, छिप्प, टकरु, चट्टान, वडी मुसीबत, आफ़त

ओथप - वाधि, औसरि, विकासु

ओथारो - कुसुपनु, दुःस्वप्नु, बुरो सपनो, ‘नाईटमेअर’

ओपड़ु - औसरि, वाधि, वाधारो, ओथप

ओपिरो - धारियो, अजनबी, अणसुञातलु

ओबरु - काढ़ो, घुट, रुघ, उह्मो, उबारो, पाणीअ जो टहिको

ओबाही - ओबाकी, उभो साहु ( खंघि में )

ओभालो - महिणो, तानो, डोरापो, चाणको, टोक, उभालो, वियारु, वेणु

ओरांघणु - लंघे वञणु, टपी वञणु, पारि पवणु

ओराजो - ओराधो, रोजु, राड़ो, आपदा, निभागु, बुछिड़ाई, बुराई

ओलिड़ो - प्रतिबिंबु, अक्सु, पर्तवो, तिर्वरो

ओलियाउ - दरवेशु, संतु, पहुतलु शख़्सु

ओलो - परदो, ढकु ; चपो, बेड़ीअ जो गनु ; ओट, अड़, पनाह, अझो ; मनहुं

ओस - माक, माट, शबनम, विल्ह ; गरमी, तपिश

ओसरु - सोक, ख़ुश्की, बरसाति जी कमी, डुकरु, आपदा ; वझु, मौक़ो, टिणु, अवसरु

ओसारणु - अडावत करणु, अडणु, चणणु, आसारी करणु, सिरुनि सां ठाहिणु

ओसिड़ो - उथड़, मोट, लमु ( बाल जो ), थेड़

ओसीड़ो - ओनो, प्रतीक्षा, इंतज़ारु, फ़िकिरु, चिंता, गणिती

ओहु - आंचलु, थणु, शीरदानु

औघड़ि - उघाड़प, नंगाई, पधिराई, उघट

औजु - ऊचाई, बुलंदी, चोटी, चरम सीमा, कमालियत ; शानु, जलवो, वडो उहिदो, मरतबो ; खुशहाली, आबादी

औरत - स्त्री, नारी, महिला ; ज़ाल, पत्नी.

औलादि/दु - संतान, जणि, बार-बचा, संतति.

औषधि - औखदि, दवा, इलाजु, चिकित्सा, दवा-दारूं

औसरि - ओसिराण, वाधि, वाधारो, विकासु, प्रगती, तरक़ी, ओपड़ु, ओथप

अंकगणितु - अंगी हिसाबु, अंकविद्या, गणितशास्त्रु, अंकविज्ञानु, हिसाब

अंकु - अंगु, अददु ; चिन्हु, चिह्नु, निशानु ; नाटक जो हिसो, नाटकांकु, ‘ऐक्ट’

अंकुरु - अंगूरु, गौंचु, अंघु, सलो, नवांकुरु

अंकुशु - गजबागु, गजबांकु, कुंढो ; रोक, ज़ाब्तो, दबाउ, वसु

अंगलु - माणो, लाडु, चागु, नाज़ु, नखि़रो

अंगीकारु - स्वीकारु, म़ञिता, मंज़ूर, क़बूलियत

अंगु - अंकु, अददु, चिन्हु, निशानु ; लिङु, उज़िवो ; भागु, भावी

अंगुष्ट/ष्त - आङुरि, अंगुली

अंगूठी - मुंडी, छलो, मुंदरी

अंगूरु - वडी किश्मिश, द्राक्ष, डाखफलु ; गौंचु, गोशु, अंघु

अंगोछो - अंगोशो, टुवालु, पोचो, गमछो

अंजनु - काजलु, सुरमो, कजलु

अंजली - बुकु, लप, चंगुल, चरू, चरूं

अंडो - बेदो, बेज़ो

अंतरंगु - अंदिरियों ; विश्वासपात्रु, वेझो, आत्मीय, गहिरो, अज़ीज़ु,

अंतरात्मा - अंतर्मनु, अन्तःकरणु, हृदय, मनु ; आत्मा, जीवात्मा, जीवु, प्राण, रूहु

अंतरिक्ष - आकाशमंडलु, गगनमंडलु, खगोलु

अंतरु - दिल, दिलि, मनु, हिर्दो ; दूरी, मुफ़ासिलो, मुदो, विथी, विछोटी

अंतर्धानु - ओझलु, ग़ाइबु, लुप्तु, अलूपु, गुमु

अंतिम - आखि़री, आख़रीन, चरमु, पछाड़ीअवारो

अंतु - पछाड़ी, सीमा, हद, छेड़ो ; परिणामु, नतीजो ; गुझु, राज़ु, भेदु ; विनाशु, बर्बादी, संहारु, मृत्यू

अंदरु - अंदिरियों पासो, अंतर ; मनु, हिर्दो, दिल, दिलि, विवेकु, अंतर्मनु, अंतःकरणु

अंदेशो - गणिती, चिंता, फ़िकिरु, उणि झुणि, डपु, शकु, भौ, गुमानु, संदेहु, संशय

अंधकारु - अंधारु, अंधारो, अंधूकारु, ऊंदहि, भिंभ, मेर

अंधाधंूधी - बदिइंतजा़मी, बेबंदोबस्ती, गड़बड़ि, विगोड़ु, बादशाहगरदी

अंधारी - आंधी, तूफ़ानु, वाच ; ऊंदाही ( राति ) ; अखियारी ( घोडे़ जी )

अंधुधुंधु - बदिइंतज़ामी, विगोड़ु, अन्याउ, अंधेरु, ज़बरदस्ती, मूंझारो, ज़ुल्म जो राजु, अंधेरु

अंधेरु - ज़ुल्मु, डाढु, बदिइंतज़ामी, कुन्याउ

अंधो - सूरदासु, नाझो, अखियुनि सजो ; झको, अणचिटो ; बेशरमु, निर्लजो

अंबरु - उभु, आकासु, नभु, गगनु, आस्मानु.

अंबा - माता, जननी, अंबिका, देवी, शीतलादेवी.

अंबारु - ढिगु, ढेरु, वखारु, भंडारु

अंबिका - गौरी, पार्वती, गिरिजा, भवानी, शिवानी, काली, उमा, चंडिका

अंबूरी - जंबूरी, पकड़

अंबूहु - मेड़ु, पीह, भीड़, गोड़ु, गाहटु

अंशु - अंसु, हिसो, भाङो, खंडु, टुकरु ; औलादु, संतान, जणि, अढि

कंकरि/री - ककिरी, पहिणी, कंकड़

कंगणखारु - टंकणखारु, सुहागो

कंगणु - थुल्हो चूड़ो, चूड़ो, कंगनु, कड़ो ; खुहिंबो धागो

कंगालपणो - कंगाली, ग़रीबी, मिस्कीनी, सुञाई, अणहूंदि, विल्हाई, दरिद्रता.

कंगालु - ग़रीबु, मिस्कीनु, सुञो, भींगो, दरिद्री, धनहीनु, दुखी, निर्धनु, विल्हो.

कंजिरी/रो - चोली, अंगी, गजु, स्त्रियुनि जे पाइण जो वस्त्रु

कंजूसी - कृपणता, मरचूठाई, मुठि-भीड़, शूमपणो

कंजूसु - कृपणु, मरचूठु, शूमु, चमचूसु, मुठि-भीड़ु, चिंगूसु, चिचीमारु, मखीचूसु

कंझणु/किंझणु - किण्कणु, कुरिकणु, चिंघणु

कंठु - गलो, निड़ी ; सुरु, आवाज़ु, धुनि

कंडो - कांटो, कंटकु, ख़ारु, सेल्हु ; हडो, करंघो, कणघो

कंदील - फ़क़ीरनि जी थेल्ही, झोली

कंधी - किनारो, कंठो, कपु, कनो ; किनार, अंदी ; लोढ़ो, कटहिड़ो, झंगिलो ; आधारु, टेक, सहारो

कंधु - गिची, गाटो, कंधो, गर्दन

कंधो - कंधु, गाटो, गिची, गर्दन ; किनारो, कपु ; किनारी, अंदी

कंबणु - डकणु, थड़्कणु, लर्ज़णु, धुडणु, धुबणु.

कंबिणी - डकिणी, थड़्किणी, लर्ज़िश, लोडो.

कंयलु - शींहुं, शेरु, केहरु ,शार्दूलु, सार्दूलु.

कंवरु - कुमारु, राजकुमारु, राजपुत्रु, शहज़ादो

कंवरु/कंवलु - कमलु, कमल गुलु, पबुणि जो गुलु

ककरु - बादलु, मेंघु, घनु, अब्रु ; निशानु, चिह्नु, रहंड, चीरु, फोटि

ककि - हलाखु, बेज़ारु, तंगि, परेशानु ; डह अखिरी

ककिड़ी - खखिड़ी, कोर, कोईरो, ककोलो, दधिड़ो ; काकिड़ी, वंगी

ककिड़ो - कपासियो, कपह/वंउण जो बिजु ; खुहिंबो

ककिरी - सन्ही पथिरी, राओ ; नंढो ककरु/बादलु

ककिरो - पथर जो नंढो टुकरु, संगरेज़ु, बजिरी, रुहिड़ी, राओ, मोरमु, पथिरी

ककोहु - दारूं, मदिरा, मद्य, अंगूर जो शराबु ; गाढ़ो, लालु, रतो, सुर्ख़ु

कखु - तणको, तृणु, सुकल गाह जो टुकरु, कुश, दूर्वा ; मारियलु धातू; नांगु, बला

कचिरो - गंदु, किनु फिथु, मेड़ु सेड़ु

कचु - कांचु, शीशो, काओ ; गारि, गारिगंदु, बदिज़बानी

कचो - अण पकलु, अण रधलु, अण रसियलु, अणपूरनु ; आरज़ी, ‘टेंपररी’ ; टाकुओं ; ऐबदारु ; साओ सब्ज़ु ; अविश्वासी ; नओं, अलड़ु, बाराणो ; अजटाऊ, बे बक़ा, नासवंतु ; मिलावती, फेटि वारो ; ग़ैर सनदी ; अटिकल, तख़्मीनी ; नओं भरती कयलु ; निबलु, कमिज़ोरु ; शकी, थिए न थिए ; डोरापो, तानो ; कलंकु, दाग़ु, ऐबु, अवगुणु, ख़ामी ; बदिनामी ; रोज़नामचो, डींहंकड़ी, दुकानदार जो खर्ड़ो ; गारि, गारिगंदु ; उडंदि ( ख़बर )

कछ - बग़लु, हंज, गोदि ; काछो, माप.

कछणु - मापणु, माप वठणु, काछो वठणु.

कछुओ - कछूं, कुमी, वडी कुमी

कज - ढकु, पोशु ; लज, शरमु, हयाउ

कजु - रजु, ढउ, तृप्ती

कञरु - भड़वो, दलो, भेटू, भाड़ियो ; किन्नरु ( गाईंदड़ नचंदड़नि जी हिक जाति )

कञिरी - भड़वी, दली, वेश्या, वेसवा, रंडी, गणिका, रंगीली ; किन्नरी ( गाईंदड़ नचंदड़ जातीअ जी स्त्री )

कट - कतरि, कटण जी क्रिया, कट कूट, लाथि ; घटिताई

कटरु - सर्टु, कणो, मोरेसरु, रजु ; कट्टरु, सख़्तु ; शरमु, गै़रत, खोटो ख़यालु ; ज़िदी

कटार/कटारी - काती, छुरी, वडो कपु, ख़ंजरु ; बेड़ी, किश्ती.

कटु - कसु, मुरचो, ज़ंगु, मोरियाणु ; दुश्मनी, अदावत, निफ़ाक़ु.

कठनु - कठिनु, डुखियो, अणांगो, डाढो, सटाणो, सोट, महिनताणो

कड़ो - तिखो, तेज़ु, कौड़ो ; उगिरो ; सख़्तु, खहुरो ; बाड़ो, जोशीलो ; कड़ी

कढ - विस्तारु, डेघि, पटाड़ ; सिक, उकीर ; उल्टी, क़ै ; पीछो, पुठियां अचणु

कढणु - बाहिर छिकणु ; अलगि करणु, रदि करणु ; छडाइणु ( पैसो ) ; उतारणु ( फोटो ) ; भरणु ( पाणी ) ; चिकाइणु ( अर्क़ु ) ; पाइणु ( सटूं ) ; पीड़णु ( तेलु ) ; उघाड़णु ( तलवार ) ; लहणु ( राज़ु ) ; लोधणु, तड़णु ; डाहिणु ; ज़ाहिर करणु ; कमाइणु, हासिल करणु ; चूंडणु, पसंदि करणु

कढ़णु - टहिकणु, उबिरणु, टचिकणु ; जलणु, पोसिरणु, सूरु थियणु

कणाहु - सीरो ( गुरूअ जो ), प्रसादु, परसादु

कणि - बिजु ( पुस्त जो ) ; दाणो ( फोटे जो ) ; वेझो, नज़दीक.

कणी - हीरे जो नंढो टुकरु, मण्यो ; ज़री, लिख, हव, पिचकिरो.

कणु - दाणो ( अन्न जो ) ; ज़रो ; लाइक़ु घोटु ( धीअ लाइ ).

कणो - अन्न जो दाणो, कणु ; बिजु ; ज़रो

कतबु - कारि, धंधो ; लाभु, कमु, उपयोगु ; हने जी कमान.

कतरु - मछीअ टुकरु, बेरो ; गटरु, छिल, तुहु ( अन्न जो ), बूसो.

कतल - खजूर, खारक, छुहारो, खारिक

कति - किथे?, कहिड़े हंधि ; छाणु ( अटे जो ) ; लाड़ो ( कुतीअ जो कुते लाइ )

कतिरी - निबु ( पेन जी ) ; वढु, टुको ( वण ते ओज़ार जो )

कथ - तक, टल, अंदाज़ो, अटिकल ; लेखो, हिसाबु ; बहिसु, वादविवादु

कथा - कहाणी, आखाणी, धार्मिक, वृत्तांतु, गाल्हि, वर्णनु.

कथाकारु - कथावाचकु ; कहाणीकारु, कथा कंदड़ु.

कथानकु - कथा-स्वरूपु, कहाणीअ जो आधारु, कथ्य, ‘प्लॉट’.

कदमु - विख, बिरांघ, पेरु, चरनु, पगु, चाल

कदाचित - मतां, अलाजे, जेकसि, मूरि, हरगिज़, असुलु, शायद

कदु - होडु, ज़िदु, शिदत, हठु ; डीलु, ऊचाई, डिघाई, हाठी

क़दुरु - मुल्हु, क़ीमत, अघु, बहा ; योग्यता, लियाक़त ; इज़त, मानु, सन्मानु

कनाइणु - बुधणु, कनु डियणु ; डिजणु, भउ/भौ करणु

कनाकनि - टिमटारु, तारातूरु, भरपूरु, तारि

कनी - रोटीअ टुकिरी, गभो, खनु ; अंदी, किनारी, किनार, रंगीन पटी.

कनु - कर्णु, करणु, बुधण जी इंद्रिय ; ध्यानु ; नंगु ( ढोर गणण में ).

कने - वटि, भरिसां, वेझो, लागीतो, सां

कनोवटी - हिकजहिड़ाई, मटा सटा, डे वठु

कपटु - ठगी, छलु, दोलाबु, पाखंडु, दंभु, डंभु, फ़रेबु

कपणु - काटणु, चीरणु, वढणु, कतिरणु, कोसु करणु

कपरु - किनारो, कपु, कंधी, ऊचो किनारो

कपह - कपाह, कपास, रुई, रूई

कपी - फिरणी, चर्ख़ी, भौंरी, गर्गड़ी ; बांदरु, भोलो, वानरु

कपूतु - कुपुटु, नालाइक़ु/खरियलु पुटु

कफ - फीण, फीणु, गजी, झगी ; पिक, ओगाड़, थुक ; बलग़मु.

क़बीलो - जथो, टोलो ; घराणो, ख़ानदानु, परिवारु, कुटुंबु ; स्त्री, पत्नी

क़ब्ज़ो - क़ब्ज़ेदारी, हथियो, मुठियो, अधिकारु, दख़लु, गनु

कमरि - चेल्हि, लकु, मियानु, मिआणु, तलवार जो खोखो ; लोई, खथी

कमाइणु - कमु करणु, खटणु ; उपाइणु ; वटणु, पिराइणु

कमाइतो - काराइतो, कारगरु, उपयोगी, सजायो, सक्यारिथो.

कमाई - उपति, पैदाइश, उपरासो, पोरिह्यो, महिनत ; शेवा, चाकिरी.

कमाड़ु - काठ-घरु, लकिड़ाओं मकानु ; द्वारु, दरिवाज़ो

कमान - धनुषु, सीङ, क़ौसु

कमालु - कमालियत, पूरनता ; छेहु ; अजब में विझंदड़ु कमु

कमि/म् - थोरो, घटि, ऊणो, बिना, रहित.

कमिज़ोरी - हीणाई, निबलता, बलहीनता, दुर्बलता.

कमिज़ोरु - हीणो, निबलु, बलहीनु, दुर्बलु

कमी - ऊणाई, घटिताई, कोताही, अणाठ

कमीणाई - नीचपणो, कुधाई, गंदाई

कमीणो - नीचु, तुच्छु, हलकटु, कुधो, निखरु, रेजालो

कमु - कार्यु, कार्जु, कारि ; धंधो, पेशो ; कारीगरी ; प्रयोजनु ; उपयोगु; महिनत.

कर - कल, सुधि, समाउ, ख़बर ; पासो, किनारो, कपु ; पाणीअ जो लाहु.

करहो - उठु, डाघो, शुतुरु, मोडो, रोडो, चपातो

कराई - कलाई, बांहं ऐं हथ जो जोड़ु ; काराई ( काठ चीरण जी )

कराड़ो - सघारो, जबिरो, डाढो, मज़िबूतु, ताक़तवरु

करामत - चमत्कारु, अचंभो, करिश्मो, जादू ; अलौकिक शक्ती ; वडाई, महानता ; खूबी, अनोखाई

क़रारु - इकरारु, अंजामु, वचनु ; आरामु, चैनु ; धीरजु, सबुरु, शांति.

करालु - भयानकु, भवाइतो ; दरिंदो, गरो, जबिरो, ख़ूनख़्वारु.

करूड़ु - भयानकु, ख़ौफ़नाकु, हैबतनाकु, दरिंदो

कलंकु - दाग़ु, चिटो, दोषु, ऐबु, बदी

कल - सुधि, समाउ, ख़बर, डसु, पतो, परूड़, जाण, डेठु ; इंजिणि, मशीन, यंत्रु

कला - हुनुरु, फ़नु, कारीगरी ; क़ाबिलियत ; अटिकल ; गुणु, डेखु, अद्भुत शक्ती ; आर्ट

कलाकारु - फ़नकारु, अदाकारु, नर्तकु, अभिनेता, संगीतकारु, ‘आर्टिस्ट’

कलिपत - कल्पत, वहमु, कूड़ो ख़यालु, माया, अविद्या ; ठगी, दोलाबु, रीचकु, पूरु, जुजिकी

कलिसु - कलशु, चोटी, कुंगिरी, कलगी

कलूरु - जुल्मु, डाढु, अनर्थु, नाहक़ु, ज़बरदस्ती

कलेशु - क्लेशु, पीड़ा, सूरु, डुखियाई, संकटु, मुसीबत, रंजु

कलोलु - रौंशो, खेलु ; विंदुर, वरूंह, मौज, मज़ो, जशनु, विलासु, खिलख़ुशी.

कल्पत - कूड़ो ख़यालु, वहमु, माया, अविद्या ; ठगी, दोलाबु ; रीचकु, पूरु, जुजिकी.

कल्पना - ख़यालु, वीचारु, धारणा, अनुमानु, मनोरचना

कल्मो - शब्दु, क़ौलु, बोलु, वचनु, चवणी ; इस्लाम जे सदाकत जो विश्वासु, मुस्लमाननि जे अक़ीदत जो जुमिलो

कविता - शइरु, बैतु, नज़्म, शाइरी, रचना

कवी - शाइरु, कविता रचींदड़ु

कशणु - छिकणु, ताणणु, साहणु ; निचोड़णु, निपोड़णु, कढणु, ज़ोरु डियणु

कशशि/कशिश - छिक, ताण, खींच ; आकर्षणु, लाड़ो, झुकाउ ; सिक, हुब, दिलरुबाई

कशु - कशाह, काढ़ो, सतु ; सूटो ; कसिणो, चम जो पटो, नौकरु, चाकरु.

कश्मकश - छिकताण, झगिड़ो, संघर्षु, मूंझारो, घमसानु, शोरु, गोड़ु.

कसणु - परिखणु, जाचणु, कसौटी करणु ; छिकणु, ताणणु ; कटाइणु

कसबु - वणिजु, वापारु, धंधो, पेशो ; फ़नु, हुनुरु, कला ; क़ाबिलियत ; बदिकारी, बदिपेशी

कसर - फ़ाइदो, लाभु ; वाधि, बचति, ज़्यादती ; सुठो, चङो, उमदो

कसाई - कमी, ऊणाई, खोटि, अणपूराई, नुक़्सु

कसारो - बेज़ाइके़, उगिरो, खारो, बाड़ो

कसी - नाली, मोरी, वाही, गठि, वेध

कसो - ऊणो, घटि, अणपूरो ; फेटि वारो, मठु पयलु

कसौटी, कसिवटी - परिख, परीक्षा, तपास, आज़िमाइश ; परिखण जो पथरु

कस्तूरी - खथूरी, मुश्क, ‘मस्क’

कहकाउ - कहल, क़ियासु, रहमु, दया ; ईज़ाउ, चोट, हाञी, नुक़्सानु

कहत - कहाणी, आखाणी ; बकवास, यख़ी, बक, झगी

क़हरु - कोपु, ग़ुसो, डमरु, डाढाई, ज़बरदस्ती, ज़ुल्मु ; आपदा, मुसीबत

कहल - दया, रहमु, बाझ, क़्यासु, तरसु

कहाणी - आखाणी, वार्ता, गाल्हि, अफ़सानो, क़िसो, डंदकथा.

कहावत - पहाको, चवणी, दृष्टांत कथा ; सुख़नु, वचनु, क़ौलु.

कांइराई - कांइरता, कायरता, गीदीपणो, बेजिगरी, कुचराई.

कांउ - कांगु, अलु, ज़ाग़ु

कांखी - इच्छुकु, इच्छा रखंदड़ु, आकांक्षा रखंदड़ु, ख़्वाहिशमंदु ; इच्छा, आकांक्षा, मरिज़ी, सध

कांगु - कांउ, अलु ; कियाड़ीअ जे मथां वारा वार

कांच - सुथण, पाजामो, पतलून, सलवार.

कांचु - काओ, शीशो ; दर्पणु, आईनो.

कांझी - भतु, रब, पिछ, आश, पेजु

कांटु - सुस्तु, आलिसी, टोटी, काहिलु, ढाकुनि ढरियो

कांटो - ताराज़ी, साहिमी ; कंडो, ख़ारु ; सुई ( घड़ियाल जी ) ; चमचो

कांडु - महाकाव्य जो प्रकरणु, बाबु, अध्याउ ; घटना, वाक़ो

कांतु - कंतु, मुड़्सु, भतारु, पती, कांधु.

कांधु - कंतु, पती, मुड़्सु, भतारु, धणी, नाथु.

कांह - किथे, केडांहुं, कहिड़े हंधि

कांहिरो/लो - कौंचायलु, कुड़ंदड़ु, डुखंदड़ु, पोसिरंदड़ु ; निबलु, बेवसि

काई - अरथी, टटी, नाठिरी, जनाज़ो

काओ - शीशो, कांचु ; वलो, पटी, पञरु, लकिड़ो

काकुल - चग, वारनि जो गुछो, लट, वारिन जी घुंडी, गीसो, ज़ुल्फ़

काको - चाचो, बाबो, पीउ जो भाउ

कागराई - काग़ज़ जो वापारी ; लेखारी ; वापारीअ जो मुन्शी, कागरी

कागरु - पनो, काग़ज़ु ; हिसाबु किताबु, लेखो जोखो.

काग़ज़ु - पनो, कागरु ; लेखो, हिसाबु ; ख़तु, चिठी, पत्रु.

काचु - कांचु, शीशो, काओ

काछो - कछ, माप, पैमाइश ; पहाड़ जे तर वारी ज़मीन

काजलु - कजलु, अंजनु

काजु - धंधो, किर्ति, कमु, कारि, हाज, कार्यु, कारिजु, कार्जु ; जशनु, उत्सवु ; गारी, फाही, बटण पाइण जो टुंगु ; शादीअ ते थींदड़ विधी ; खानो, मजिलस, दावत ; मंगलाचारु, शुभु कमु

काटणु - कटणु, घटि करणु, रक़म वारे छडणु ; कपणु ; कतिरणु ; लाहे छडणु ; हलालु करणु ; गुजा़रणु ( वक़्तु ) ; लीक पाए रदि करणु ; जुदा करणु ; टुको डियणु ; छांगणु ; छडे डियणु ; तास जे पतनि मां कुझु पता लाहे रखणु ; दूरि करणु

काठी - लकिड़ी, इमारती काठु ; कै़दीअ खे बधण जो गौरो बुंड, धपड़ु ; बंदु, कै़दु ; वडो लकिड़ो

काढ - पटार, डेघि, ईंघ, विस्तारु ; इच्छा, ख़्वाहिश

काढो - इच्छा, ख़्वाहिश ; सिक, हुब, लाड़ो ; डेघि, ईंघ ; हकालींदड़ु, कढी छडींदड़ु ; पाणी कढण जो थांउ, बोको

काढ़णु - टहिकाइणु, टचिकाइणु, ओबारणु ; दुखी करणु, डुखोरणु, व्याकुल करणु, रंजाइणु

काढ़ो - टहिकायल दवाउनि जो पाणी ; घुट, रुघ, बुट, उकिरसु

काणि - कसु, घटिताई ; लोड़, गती, खपु, घुर्ज, ग़र्ज़ ; परिवाह ; ओणाई, ऐबु ; लाइ, वास्ते

कातरि - कतरणी, कैंची ; जे करे, वास्ते, ख़ातरि, लाइ, काणि

क़ातिलु - ख़ूनी, घाती, क़तलु, कंदड़ु, मौतमारु

काथां - किथां, कहिड़े हंधा, काथूं, कथऊं

काथे - किथे, कहिडे़ हंधि

काथो - पक, ख़ातिरी, यक़ीनु ; लेखो, गाणेटो, शुमारु ; सीमा, अंतु, हद ; विस्तारु, डेघि, कथो ( पान जो )

कानु - तीरु, बाणु, सरु, लोरी, टिंगरु

काम - शहतीरु, डिघो लकिड़ो, लठि, लकिड़ी, छड़ी, लाम ; तीरु, बाणु ; चही, छांभ, लाकड़ि

कामदेवु - मदनु, अनंगु, रतिनायकु, मनोजु, रतिपती, रतिनाथु, मकरध्वजु, कंदर्पु

कामना - कामिना, इच्छा, मन्शा, अभिलाषा

कामणिगोरु - मांडी, भोपो, जादूगरु, साहिरु ; सवादी, लज़ीजु.

कामिणि/णी - सुंदरी, सुंदर स्त्री, रमणी, हसीना, मुंध, गुजरि.

कामिणु - मंडु, टोणो, फीणो, मंतरु, जादू ; साई, धौंरी, ‘जाइंडिस्’.

कामिनी - कामिणी, सुंदरी, मुंध, हसीना, गुजरि, रमणी

कामी - विषयी, विलासी, भोगी, लांडारो.

काया - शरीरु, सरीरु, तनु, देहि, बदनु.

कारकुन - मुन्शी, कमु कंदड़ु, क्लार्कु

कारगरु - काराइतो, कमाइतो, लाभदाइकु, सजायो ; असराइतो.

कारनामो - तवारीख़ी घटना, असाधारण कमु, कारगुज़ारी.

कार्मिक - कर्मचारी वर्गु, सेवा कंदड़ु वर्गु

कालमु - गोलु थंभो, थंभु ; अख़्बार/समाचार पत्र जो ख़ानो, ‘कॉलम’ ; घरु, बारी ; दस्तो ( सिपाहियुनि जो )

कालु - समय, वक़्तु, ज़मानु ( व्याकरण में ), ‘टेन्स’ ; मृत्यू, मौतु, आपदा, मुसीबत ; यम देवता ; अकालु, डुकरु, तंगी, अणाठ

काल्ह - कल्ह, गुज़िरियलु डींहुं, अजु खां पहिरीं वारो/पोयों डींहुं

कावड़ि - क्रोधु, डमरु, गु़सो, चिड़

काव्य/यु - कविता, शइरु, शाइरी

कासाई - क़साबु, कोसु कंदड़ु, निर्दई इन्सानु ; पेञारो, कपह साफ़ु कंदड़ु

काह - हमिलो, आक्रमणु, हलां, जुलिह, चढ़ाई

काहिली - सुस्ती, आलिसु, टोटपाई, ढिलाई, मोगाई

काहिलु - सुस्तु, आलिसी, टोटी, ढिलो, कमचोरु

काहू - सहायकु, मददगारु, वाहुरू, साणी, समर्थकु, हिमायती

किंगरु - ठिकर जो थांउ ( नार जो )

किंगिरी - ठिकर जी लोटी, दखी

किंझणु - कंझणु, किण्कणु, कुरिकणु, चिंघणु

कि - या, अथवा ; को, कुझु

किकी - बालिका, बचिड़ी, कन्या, धीअ

किको - बालकु, बारु, बचो, पुटु

किटी - तरो, तरु वरितलु, कचिरो, फोगु ; फिकति, नासाज़ी, अणबणति ; उफ़ी, दोस्तीअ में फेटाड़ो

किणिक - हलकी दांहं, चींघ, किंझ ; चोट, धकु ; आह, दर्द भरी दांहं

किण्कणु - गरणु, झिजणु ; साणो थियणु, ढिर्कणु ; किंझणु, चिंघणु, रींगो करणु

किताबु - पुस्तकु, ग्रंथु, पोथी, रचना

किथां, किथूं - कहिड़े हंधां

किथे - काथे, कहिड़ीअ जाइ ते.

किनाई - गंदगी, ग़लाज़त, मलीनता.

किनारि - किनारी, रेश्मी पटी, अंदी

किनारी - ज़रीअ जी पटी, पामक, पह्मक

किनारो - कंधी, कपरु, कपु, कंठो, तटु, साहिल ; पासो, हाशी.

किनो - गंदो, मेरो, मलीनु ; सड़ियलु, बांस वारो, बांसदारु, चटारो.

किन्नर - नपुंसकु, खदिड़ो ; गाईंदंड़ वजाईंदड़नि जी हिक जाति

किफ़ाइत/किफायत - कमिख़र्ची, बचति, लाभु ; पूराई पुनाई, पूरत ; संजमु, सर्फ़ो

किरणु - हेठि अची पवणु, छिजणु ; लहणु ( अघु ) ; बीमारु पवणु ; सुञो थियणु ; टिपणु, गड़णु ; धिको खाइणु

किरशिनु - कृष्ण, श्रीकृष्ण, कन्हैयो, गोपालु, मुरलीधरु, गोपीनाथ, घनश्याम, नंदलाल

किरिणि - किरिणो, किर्णो, तिरविरो, प्रकाश जी लीक.

किरी - पथ्य/थ्यु, परिहेज़, संजमु, रख, संभाल ( खाधे जी ).

किरोधु - क्रोधु, कावड़ि, ग़ुसो, डमरु, चिड़, कोपु

किली - खूंटी, कोको, मेख़

किलु - वडो कोको, किलो ( लोह या काठ जो )

क़िलो - गढ़ु, कोटु, शहर पनाह

किश्ती - बेड़ी, नाव, डूंडी, होड़ी

क़िसो - कहाणी, आखाणी, वार्ता, कथा अफ़सानो, गाल्हि, बयानु

क़िस्त - तुड़ी, खुंधी, रक़म जो डियण में ईंदड़ु हिसो

क़िस्मत - भागु, नसीबु, प्रालब्धु, कर्मु, भावी ; हिसो, भागु, भागु ; विर्छ, विरहासत

क़िस्मु - प्रकारु, नमूनो, रीति, ढंगु, तरह

कींओं - कीटु, कीड़ो, कृमी

कीअं - कहिड़ीअ तरह, कहिड़े नमूने

कीक - रड़ि, दांहं, चीख़, कीह, रीह, रीहाड़, चीट.

कीड़ो - कीटु, सुरंदड़ु साहवारो, जीतु ; फुरिड़ी, रतु गढ़ु.

कीन - की कीन, अणहूंदि, नेस्ती, न, कीम, कीनक़ी

कीर्तनकारु - कीर्तनु कंदड़ु, भजन भावु कंदड़ु, नचंदे गाईंदे कथा बुधाईंदड़ु, भगतु.

कीर्तनु - भजनु, भगवान जो सामूहिक भजनु, साराह जा गीत ; पटाड़.

कीर्तिवानु - मशहूरु, प्रसिद्ध, नामवरु, हाकारो, नालेरो, नामी, नामकठियो.

कीर्ती - जसु, नामूसु, नामाचारु, हाक, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धी, नालो

कीसु - हत्या, हचा, ख़ूनु, ख़ूनरेज़ी

कुंअरो - कोमलु, नरमु, मुलायमु, मुड़िणो, लिचिकेदारु ; निमाणो, हलीमु

कुंआरि - कुंवारि, लाडी, नईं परिणियल छोकिरी, वनी, वधू

कुंआरी - कुमारी, कुंवारी, अणपरिणियल छोकिरी, कन्या, अविवाहित छोकिरी.

कुंआरो - अविवाहित/अणपरिणियलु छोकिरो/मर्दु, छड़ो छांडु.

कुंचरु/कुंजरु - गजु, हाथी

कुंजी - चाबी, ताली

कुंजु - लता मंडपु, वणनि जो झुगिटो, वलियुनि सां ढकियलु मनहुं

कुंड - कड़्छ, खूणो, गोशु, कोनो ( हिं∘ कोना ), ‘कॉर्नर’, ‘ऐन्गल्’

कुंडली - जनमपत्री, छठी

कुंडु - यज्ञ जी वेदी, हवनकुंडु, ओसारी कयल खड ; हौदु ; नंढिड़ो तलाउ

कुंढिड़ो - छलो ; घुंडी ( वारनि जी ) ; चग ( वारनि जी ), लट, गुछो, काकुल

कुंढी - मछीअ खे फ़ासाइण लाइ आंकिड़े वारी सुई, खांचे वारी सुई ; आर ; गोलु वरियल सिङनि वारी मेंहिं

कुंढु - ठुठु, मुडु, बुद्धिहीणु मनुषु, मंदबुद्धी मनुषु, मोगो

कुंढो - हाथीअ खे हलाइण लाइ अणीदार लठि, गजबागु ; नकूचो, क़ोलाबो, बेड़ीअ खे बीहारण जो कुंढो, वरियल धातूअ जो टुकरु

कुंदनु - शुद्ध सोनु, सोनु, कंचनु, स्वर्णु

कुंदिड़ी - कुंदिरी, भाले जो चुहिंबदारु छेड़ो, कुंदी ( लकुण जी )

कुंभरु/कुंभारु - कुम्हारु, मिटीअ जा थांव ठाहींदड़ु, कुंभकारु, गिलालु, मिटीअ पोटो, कुलालु

कुंभु - कुंबु, दिलो, घड़ो, कलशु, घाघरि ; कुंभ रासि

कुकड़ी - खेखिड़ो, सियांतो

कुकर्मी - पापी, भ्रष्टाचारी, दुष्कर्मी, विभिचारी, अनाचारी.

कुकर्मु - पापु, भ्रष्टाचारु, दुष्कर्मु, विभिचारु, अनाचारु, दुराचारु.

कुचक्रु - दुश्चक्रु, साज़िश, मन्सूबो, षडयंत्रु

कुछणु - चवणु, कहणु, गाल्हाइणु, आखणु, उचारणु ; बकणु.

कुछु/कुझु - थोरो, की कुझु, की क़दुरु, जेकी की, ज़रो, थोरो-घणो.

कुटंबु - कुटमु, परिवारु, घरु बार, भाती ; घराणो, वंशु, कुलु

कुट - चिथ, डाङोर, सख़्तु मार, मारकुट

कुटिलु - धूर्तु, ठगु, दग़ाबाज़ु, कपटी

कुडबाई - कोझाई, कुरूपता, बदिसूरती, बेअदिबी

कुड़णु - जलणु, पोसिरणु, सूरु करणु, कूंचाइजणु ; थकिजणु, टुटिजणु

कुढंगाई - अढंगाई, असभ्यता, बदितमीज़ी, कुलछिणाई

कुढंगो - कुलछिणो, बेढंगो, बेअदबु, असभ्यु

कुढबो - कुरूपु, बदिसूरतु, बदिशिकिल, कोझो ; बेडोलो, डूड़िमूड़

कुढ़णु - डुखु थियणु, शोक थियणु, अरमानु थियणु ; चीचिलाइणु, चींघणु ( बीमारीअ में ), झोल पवणु

कुणिक - सुणिस, सुण्स, थोरी ख़बर, खुण्क, शकु

कुतो - श्वानु, कूकरु, सङु, कल्बु ; किल्यूं छिके कढंदड़ु ओज़ारु

क़ ुदरत - सृष्टी, प्रकृती, स्वभावु, ईश्वरी शक्ती, आदि शक्ती ; बलु, सघ ; ब्रह्मांडु, सारो जहानु

क़ ुदरती - प्राकृतिक, स्वाभाविक, सुभावीक, ईश्वरी

कुदृरत - अपवित्रता, पलीताई ; कीनो, साड़ु, बुग़्ज़ु ; चिड़, नाराज़पो, ग़लीज़ाई, मलु

कुधाई - नीचपणो, नीचता, खुंडाई, बेईमानी, कमीणाई

कुधो - नीचु, कमीनो, हलकटु, अंदर जो खोटो, खुंडो, बेईमानु, निर्लजो

कुपति - बेईमानी, दग़ा, खोटि, नमकहरामी, दोखो

कुपुटु - कपूतु, नालाइक़ु पुटु, दुष्टु पुटु, खरियलु छोकरु

कुबु - गुकु, गुबु ; चिबु, चुघु, झिक ; बाहिर निकिरी बीहण जो हालत

कुबेरु - धनदेवु, धनपती, धननाथु, देवताउनि जो कोषाध्यक्षु

कुबो - गुको, कुबु निकितलु, कुबिड़ो

कुमारी - अविवाहित/अण परिणियल छोकिरी, कुंआरी ; कन्या, धीअ, बेटी, लड़की, पुत्री

कुमारु - कुंआरो, अण परिणियलु छोकिरो, गभिरू, जुवानु ; पुटु, पुत्रु

कुमार्गु - अधर्मु, अनाचारु, विभिचारु, बदिचलनी

कुमी - कछूं, कछुओं

कुराड़ो - बुढो, पोढ़ो, पीरसनु, पर्यो

कुरूपता - बदिसूरती, विरूपता, कोझाइप, बेढंगाई

कुरूपु - बदिसूरतु, बदिशिकिल, कोझो, बेढंगो, विरूपु

कुर्कुटु - बिंदिरो, जामिड़ो, मिंधिरो.

क़ुर्बानी - बलिदानु, सदिक़ो, भोगु.

क़ुर्बानु - सदिक़ो, मेध, घोर, बखु, भोगु

क़ुर्बु - प्रेमु, प्यारु, स्नेहु, सिक ; इज़त, मानु, सन्मानु, आदरु, अदबु

कुलगुरू - विश्वविद्यालय जो प्रमुख अधिकारी, ‘चान्स्लर’, कुलाचार्य

कुलछिणो - बेलछिणो, बे खिरो, बदिकारु

कुलपती - ‘व्हाईस चान्स्लर’ ( युनिवर्सिटी ) ; वंश/कुल जो प्रमुखु

कुलाचो - उछांग, टपो, कुड ; लमु, ओसिरिो ( बाल जो )

कुलालु - कुंभरु, कंुभारु, गिलालु, माईअ पोटो ; गुणचोरु, नमकहरामु

कुली - सारो, समूरो, सजो, पूरो, सरबिस्तो, पूरनु

कुलीनु - बुणाइतो, वड घराणो, ख़ानदानी ; उत्तमु

कुल्फ़त - वेरु, दुश्मनी, शत्रुता ; अणबणति, नासाज़ी, फिकति ; रंजु, तकिलीफ़, मुसीबत

कुल्फ़ु - तालो, जंडो

क़ ुवत - बलु, शक्ती, सघ, ताक़त

कुवाट - कुमार्गु, कुदगु, अणांगो रस्तो, ख़राब वाट

कुशलता - कल्याणु, ख़ैरियत, मंगलु ; चतुराई, होशियारी, निपुणता

कुसुमु - फूलु, पुष्पु, गुलु

क़ुसूरु - कसूरु, डोहु, दोषु, अपराधु, गुनाहु ; कमी, घटिताई, भुल, चुक, ग़फ़िलत

कूंअराई - कोमलता, नरमाई, लिचकेदारी

कूंअरो - कोमलु, नरमु, नाज़ुकु, सूख्यमु, मुड़िणो, लिचकेदारु ; हलीमु, सलीमु, मुंहं कूंअरो

कंू कूं - गुलिर/पंूगिड़े जो आवाज़ु ; दांहं, कीकराटु

कूंडी - गमलो, बूटनि वगे़रह लाइ नंढो कूंडो

कंूधु - कूंधरु, जुवानु छोकिरो, तरुणु

कूंहो - पाडो, मेंहिं जो नरु फरु

कूक - रड़ि, दांहं, कीक, चीट, चीख़ ; सीटी ( इंजिण जी )

कूकटु - कूकिड़ो, रड़ि, रड़ोरड़ि, वावेला, हिरासु, हाहाकारु, हाईदोसु

कूकणु - कूं कूं करणु, रड़ियूं करणु, पुकारणु

कूकिड़ो - रड़ि, दांहं, वावेला, बाकरकुटो, हाईदोसु ; सीटी ( इंजिण जी )

कूचु - मुसाफ़िरी, सफ़रु ; चालाणो, लाडाणो ; कर्गलु, पाणीअ जो शोरु.

कूचो - घिटी, गली, गली, कोहु

कूड़णु - मुंडणु, पाकीअ सां वार लाहिणु

कूड़ु - झूठु, असत्य, असत्, मिथ्या ; कुपति, खोटि

कूड़ो - झूठो, जूठो, खोटो, कूड़ु गाल्हाईंदड़ु ; जुड़्तू, नक़ुली, बनावटी

कूनारु - कूनारो, ठिकर जो वडो थांउ, कूनरु, नादी, सतलु ( धोबीअ जो ) ; चरू ( कुंभर जो )

कूपो - जोधो, बहादुरु, गोधो, वीरु

कूमाइजणु - मुरझाइजणु, सुकी वञणु, सुसी वञणु ; सड़णु, गरणु

कूरु - अंधो, नाझो, सूरदासु

कृतघ्नु - बेगुणो, गुणचोरु, अहसान फ़रामोशु, कुलालु, नमकहरामु, बेवफ़ा

कृतज्ञ - शुकुरुगुज़ारु, आभारी, थोराइतो, अहसानमंदु, ऋणी

कृतज्ञता - आभारु, शुकुरु, थोरो, अहसानु, उपकारु, ऋण, धन्यवाद.

कृति/ती - रचना, निर्माणु ; नाविल, कहाणी, नाटकु, ग्रंथु, चित्रु, मूर्ती.

कृत्रिम - नक़ुली, हथरादू, दिखावटी, बनावटी, अप्राकृतिक

कृपणु - कंजूसु, मखीचूसु, तंगदिल, चिंगूसु ; लोभी, लालची.

कृपा - किर्पा, दया, रहमु, महिरबानी, करुणा, इनायत, बाझ.

कृपाणु - खंजरु, कटार, तलवार

कृपालू - किर्पालू, दयालू, रहमदिल, उदारु, दयावानु, बाझारो

कृष्णु - किर्शिनु, कन्हैयो, कान्हा, श्याम, गोपाल, गिरिधारी, गोपीनाथु, घनश्यामु, बनवारी, नंदलाल, बन्सीधर, माधव, श्यामसुंदर, मुरलीधर, पीतांबर, मुरलीमनोहरु, द्वारकाधीश, गिरधर, राधावल्लभ, मदनमोहन, नंदकिशोर, श्रीकृष्ण, केशव

केंद्र - मरकज़ु, मध्यबिंदू ; नाभी, दुनु.

केओ - केरु, कहिड़ो, कुजाड़ो, छा.

केडांहुं - काडे, कहिड़े पासे/तरफ़ि, केडे.

केढे - किथे, कहिड़े हंधि, कंहिं हंधि, केडांहुं

केडो - केतिरो वडो, केतिरे क़दुरु, घणे प्रमाण में

केड़ाइणु - सेखारणु ; समुझाइणु ; सिख्या/तइलीम डियणु ; लाइक़ु बणाइणु ; हिदायत करणु

केतनु - भवनु, मकानु, घरु, स्थानु ; झंडो, ध्वजा, धजा, पताका

केराइणु - हेठि उछिलाइणु, फेंकणु, केराए पटि करणु ; डिसणु ; जोहणु, दसणु

केरी - रख, छार, किरि ; अंबिड़ी ( म. कैरी ) ; घोड़े जे अखि में अछो चिटो

केवटु - मल्लाहु, मांझी, बेड़ीअ वारो ; गृहस्ती, घर बार जो कमु, घर जा मामला, घर जो इंतिज़ामु ; किफ़ायत, संजमु

केवलु - रुगो, फ़क़ति, सिर्फ़ु, मात्र.

केवी - वडो चमचो, डोइलो, डोई.

केशर - कैंसर, कैंसरि

केशव - श्रीकृष्ण, कन्हैयो, मुरारी ; विष्णू, विश्नू.

केसरिया - पीलो, कैंसरि मिलियलु, केशरी रंग वारो.

केसरी - केहरु, शींहुं, शेरु

केसीं - केसिताईं, केतिरे वक़्त ताईं, कहिड़ीअ जाइ सूधो

केहो - छा, कहिड़ो

कैंसर/कैंसरि - केशर ; ‘कॅन्सर’ ( गोढ़ी ).

कै़ - उल्टी, ओक, कढ, ओकारो, ओछारो.

क़ैदख़ानो - जेलु, तुरंगु, बंदीख़ानो, हिरासत.

क़ैदी - बांदी, जेली

कै़दु - जेलु, टीप, नज़रबंदी, कारावासु, बंधनु.

कोक - कची सिलाई, वडा वडा टाका.

कोकशास्त्रु - कामशास्त्रु, कामविद्या.

कोकिला - कोयल, कोइलि

कोको - किली, मेख़ ; कांव खे सडु करण जो आवाज़ु.

कोझाई - बदिसूरती, कुरूपता, बदिजे़बाई, बेडोलाई.

कोझो - बदिसूरतु, कुरूपु, बदिजे़बो, बेडोलो

कोटु - क़िलो, गढ़ु, दुर्गु ; कुर्तो, गिडलो ; बांह वारो फ़िरंगी जामो ; भालो, नेज़ो ; लिंडु, बावनु ( पते रांदि में ) ; हिकु किरोड़ु, हिकु सौ लख

कोठ - नींड, नोतो, न्यौतो, दावत, धामो

कोठारी - मुंघो, सोन वगे़रह खे गारण लाइ धातूअ/मिटीअ जी कटोरी ; भंडारी, भंडारपालु, मालु गोदामु संभालीदड़ु

कोठी - कमिरो ; पेढी ; कारख़ानो ; गुंदी, अन्नु रखण जी जाइ ; वखारु, भंडारु, माल गोदामु/गुदामु, अंबारख़ानो

कोठो - वडो कमिरो ; खुडु ; वखारु ; अन्न रखण जो भांडो, गुंदी ; शादीअ में घोट खे डिनलो बिस्तिरो/हंधु ; कोष्टकु ; वेश्यालय, चकुलो, ‘बोथल्’

कोड - ख़ुशी, सरहाई ; शौंक़ु, चाहु ; प्यारु, प्रेमु

कोडियो - चाहकु, शाइक़ु ; राज़ी, ख़ुशि, निहालु

कोड़ी - वीह ( संख्या ), वीहनि शयुनि जो जथो ; छाती, सीनो ; छातीअ जो हडो

कोढ़ियो - कोढ़ी, कोढ़ में फाथलु मनुषु, कुष्ठरोगी, कुष्ठी, ‘लिपर’

कोढ़ु - कुष्टु, कुष्ठु, कुष्ठरोगु, चिटी, ‘लिप्रसी’.

कोतहु/कोताहु - नंढो, छोटो, लाठो, लुंडो.

कोपु - क्रोधु, ग़ुसो, नाराज़िपो, क्षोपु, रंजिश

कोबो - वटोहड़ु, धमक, फोड़नि या सिरोटनि भ´ण जो ओज़ारु.

कोमलता - कूंअराई, नरमाई, सुकुमारता, सौम्यता, मृदुलता.

कोमलु - कूमलु, कूंअरो, मुलायमु, नरमु, नाज़ुकु, सूख्यमु ; डुखिणो

कोयल/लि - कोइलि, कोकिला, कोयलिया, पिक, पिकी, श्यामा ( पखी )

कोर - खखिड़ी ( अंब जी ), कोईरो ; किनार, अंदी ; रिबीन, पामक ; वढ, कप ; चम जी पटी

कोरणु - छिलणु, लाहिणु ( मासु वगे़रह ), खुर्ड़े कढणु ; छिले सरीखो करणु.

कोरिअड़ो/कोरीअड़ो - डांवरु, अठ पेरो जारु उणंदड़ु जीतु, ‘स्पाइडर’.

कोरी - जोलाहो, जुलाहो, विणकरु, कपिड़ो उणंदड़ु मनुषु

कोरो - नओं, अणवापुरायलु ; अछो, ख़ाली, साफ़ु ; अण लिखियलु ; बेरो, कतरु, मछीअ जो टुकरु

क्रोधु - किरोधु, ग़ुसो, नाराज़गी, आक्रोशु, डमरु

कोविदु - पंडतु, पंडितु, विद्वानु, विशारदु, मर्मज्ञ

कोशिश/कोशिशि - उदमु, जतनु, प्रयत्नु, परिश्रमु, महिनत

कोशु - ढकु, पोशु ; ख़ज़ानो, भंडारु ; खोपो ; खिप, मियानु, मिआनु, नियामु, तलवार रखण जो खोखो ; कफ़ु, आस्तीन ; शब्दकोशु, ‘डिक्शनरी’, शब्द संग्रहु

कोहु - पहाड़ु, पर्बतु, जबलु, टकरु ; बिनि मैलनि जो फ़ासिलो ( हिं. कोस )

कौंतेय - कुंती-पुत्रु, कर्ण, युधिष्ठिर, भीमु, अर्जुन

कौड़ो - तिखो, तेज़ु, तल्ख़ु ; उगिरो, छितो, खहुरो ; तपिणो, तामसी

क़ौम - जाति, जाती, राष्ट्र, समाजु

क़ौलु - वचनु, अंजामु, प्रतिज्ञा ; चवणी, कहावत ; सौगंध, क़समु, क़बूलियत, इक़रारनामो

क्रंदनु - रोदनु, विलापु, रुअणु, रोजु राड़ो, मातमु

क्रम/मु - अनुक्रम, सिलसिलो, तरतीब, श्रेणी, दर्जो ; ‘ऑर्डर’.

क्रमशः - सिलसिलेवार, क्रमवार, बातरतीब, यथाक्रम, क्रम अनुसार.

क्रमांक/कु - क्रम संख्या, ‘सीरियल नंबर’

क्रमानुसार - सिलसिलेवार, ‘सीरिअली’

क्रांति/ती - विद्रोहु, इन्क़लाबु, बग़ावत, परिवर्तनु, राज्यक्रांती, उथल पुथल, बादशाहगर्दी ; गति, गती, चाल ; तेजु, चमक, रौनक

क्रांतिकारी - विद्रोही, इन्क़लाबी, राजद्रोही

क्रिया - कमु, कर्मु ; अनुष्ठानु, कर्मकांडु, धार्मिक विधी, क्रियाकर्मु ; क्रियापदु, फ़ैलु ( व्याकरण में ), ‘वर्ब’

क्रियाशीलु - सक्रिय, कर्मनिष्ठु, कर्मपरायणु, कर्मशीलु

क्रीड़ा - खेलु, रांदि ; दिलि विंदुर जो कमु.

क्रूरता - निर्दयता, बेरहिमी, निष्ठुरता, संगदिली.

क्रूरु - निर्दयी/ई, बेरहमु, संगदिल

क्रोधी - कोपवानु, डमिरियलु, क्रुद्ध, क्रोधवानु, चिड़िणो

क्रोधु - कावड़ि, ग़ुसो, कोपु, रंजु

क्लेशु - दुखु, वेदना, पीड़ा, सूरु, दर्दु, कलेशु ; झेड़ो, झगिड़ो, तकरारु

क्षणभंगुरु - खिनभंगुरु, नासवंतु, नाशवानु, थोरझलाऊ, खिन जो

क्षणु - खिनु, पलु, साइत, दमु, लम्हो

क्षत्रिय - खत्री, खतिरी, राजपूतु

क्षमा - खिम्या, माफ़ी, सहनशीलता, सहिष्णुता

क्षय - यक्ष्मा, सिल, सिल्ह, ‘टी.बी.’, ज़वालियत, अब्तरी, गिरावट

क्षीणु - खीणु, सन्हिड़ो, सूख्यमु, पतिलो, बारीकु

क्षीर/रु - खीरु, दूधु ; तरल पदार्थु, पाणी

क्षुद्र/द्रु - ओछो, नीचु, कमीणो, हीनु, हलकिड़ो, तुच्छु, अधमु

क्षुधा - बुख ; कामना, लालसा

क्षेत्र/त्रु - खेत्रु, खेतरु, इलाक़ो, प्रदेशु, खंडु ; घेरो, दाइरो, विषय ; तीर्थस्थानु

क्षेत्रीय - स्थानीय, मकानी, प्रादेशिक, इलाक़ाई, आंचलिक

क्षोभ/भु - क्रोधु, ग़ुसो, रंजु ; भउ, भय, डपु ; दुखु, व्याकुलता

खंउं - खां, वटां, मां, मंझा

खंखड़ु - निष्फलु, सखिणो, बेकारु, निकमो ( तास जो पतो )

खंघारु - वीरु पुरुषु, सूरमो, शूरु, बहादुरु

खंडनु - कारणु, ग़लति सिद्ध करणु, टोड़णु, टुकर करणु, विरोधु करणु

खंडु - शकरि, शकर, चीनी ; भाङो, अध्याउ ; घारो, गथो, बंदु भञण जी हालत ; विभागु ; कमिरो ; महाद्वीपु, पृथ्वीअ जो हिकु वडो हिसो

खंडो - भुडो, फबो, पबो, बिना, डंदनि वारो ; खड़्ग, तलवार, खड़्ग

खंभु - परु ( पखीअ जो ), पखु, पंखु

खंवणु - सहणु, सहन करणु, बर्दाश्त करणु.

खखरि - डेंभू ; छटो, डेंभुनि जो घरु ; डेंभुनि जो मेड़ु.

खखिड़ी - बेर वगे़रह जो अंदिरियो बिजु, धधिड़ो.

खगोलु - अंतरिक्ष, आकाशमंडलु, गगनमंडलु

खगिमारो - सूरमो, वीरु, दिलेरु, पहिलवानु ; गिझ ( पखी ).

खचरिखलो - गोड़ु शोरु, धम्चरु ; खिल, टहिकिड़ो.

खचाखचि - गपागीह, भीड़, अंबूहु ; भरिपूरु, टिमटारु, तारि.

खजूरु - खजी, डौंकनि जो वणु ; डौंको, हलेलो ; कतल, खारिक.

खजणु - मथे थियणु, मथे चढ़णु ; चोराइजणु ; बहालु/पास थियण.

खट - चारपाई, खटोलो ; जीत, सोभ, विजय

खटणु - जीतणु, जीत पाइणु ; हथि करणु ; पिराइणु, वटणु ; कमाइणु

खटमलु - खटिमलु, मुंघुणु

खटरागु - खटिरागु, तकरारु, झगिड़ो ; मग़ज़खोरी, ख़फ़ो, पिटणो

खटाणि - खटाई, आचारु, सांधाणो, आथाणो

खटो - टिड़ ्हु, खटे स्वाद वारो ; ककि, बेज़ारु ; झणि ; मही, छाछ

खड - खूबो, खबु, खुबु, ज़मीन में कयल टुंगु, खाडो, चुढो, पोरु, ख़ालु, खूबो

खडो - वडी खड, ऊन्ही खड

खड़काइणु - ठड़काइणु, खड़्को करणु, दरु खड़्काइणु

खड़तालु - कंझी, झांझ

खड़ाई - चुस्ताई, चुस्ती, फुड़्ताई, फुड़्ती, बरजुस्ताई

खड़ी - चाकु ( लिखण जो ), खड़िया ; चुग़िलु ( फुल जो )

खड़ो - उभो, सिधो, संओं बीठलु ; बीमारीअ मां उथियलु, सखरु, निमरो

खड़्ग - तलवार, तरार, शमशेर

खड़ ्यो - गूणि, बोरो, थेल्ही ; मसु कुपिड़ी, दवात

खथूरी - कस्तूरी, मुश्क ; सुगंध, सुरहाणि

खथो - डोड़ो, थुल्ही खहुरी ओनी लोई, कंबलु ; गूणि जो टुकरु

खदिड़ो - हिजड़ो, हीजिड़ो, नपंुसकु, ख़ोजो, नामर्दु, वीर्यहीनु

खनु - टुकरु ( मानीअ जो ), गभो, कनो, चुहिंब ; अटिकल रूइ, लगभग

खपति - घुर्ज, ज़रूरत, खापो, खपु, इस्तैमालु ; ख़र्चु, रोकाणि, परेशानी ; तकिरारु

खपु - घुर्ज, लोड़, ज़रूरत ; मांग, तलब ; ख़र्चु, भूनो ; खांचो, कापो ; वढु

खपुरु - नांग जो हिकु क़िस्मु ; सिंधुरु ; ढुटो चोरु, खाटिड़्यिो

खरणु - खरी पवणु, बिगिड़णु, ख़राबु थियणु ; नुक़्सानु थियणु ; फिटी पवणु ( खीरु ) ; फिरणु, बदिलजणु, मटिजणु

खरलु - पथर जी कूंडी ( कुटण/पीहण लाइ ), उखिरी, हमामु, खरड़ु

खरांडो - खाणाडो, रंधिणो, रसोड़ो, रसोई घरु

खराबु - किनो, गंदो, अपवित्रु ; रदी, निकमो ; बदि, बुछिड़ो, दुष्टु

खरो - सचो, साफ़ु, ईमानदारु, असुली, सुठो, शुद्ध, निष्कपटु ; राहि, अनाज जो ढिगु, डेरो

खल - चमिड़ी ; छिलु ; छोडो ; छिलिरु ; खोपो

खल/लु - अधमु, नीचु, धूर्तु, दुष्टु, बदिमाशु, गुंडो

खस - झटु, झाटु, झपो, लामारो, छिकी

खसी - खाली, सखिणो, बेदाणे ( संगु ), सु´ो, ठल्हो ( वणु ), निष्फलु

खांघारो - कफ़ु, बल्ग़मु

खांचु - नालाइक़ु मनुषु, बेहूदो, नमकहरामु, गुमराहु कंदड़ु

खांचो - खपु ; डंदो, गोशो ( तीर जो )

खांदि/धि - धीरजु, सबुरु, सहनशीलता, बुर्दबारी.

खांणाडो - रंधिणो, खरांडो, रसोईघरु, ‘किचन’, रसोड़ो.

खानो - खाधो, भोजनु, रसोई, मजिलस, जुञु

खारी - टोकिरी, डल्ही ; नारि, खाड़ी, ‘बे’, ‘गल्फ़’

खारो - टोकिरो ; बाड़ो, लूणियाठो

खिंयातो - कांउ, कांगु ( नियापो आणींदड़ जे लिहाज़ खां )

खिखो - बदिबूइदारु, बांसवारो, गंदो

खिटिपिटि - किलकिल, गहिपी, बाएतालु, किर्किर्

खिन्नता - उदासी, दुखु, चिंता, नाराज़गी

खिल - खिलकार, खिलको, टहकु, हंसी, हास्य ; चर्चो, घबो, मश्किरी ; ठठोल, चथर

खिलमुखु - खिलमुखो, खिलमुंहों, खिलिणो, मुश्किणो, रिलिणो-मिलिणो, हंसमुखु

खिलिणो - हसिणो, खिलमुखु, ख़ुश/शि, हंसोड़ु, चर्चाई

खिसणु - फिटणु ( भागु ) ; घटिजणु, पौणो पवणु, कमिज़ोरु थियणु ; सुम्हणु, निंड करणु ; छणी पवणु ( कपिड़ो )

खुंजो - ठगु, दग़ाबाज़ु, कपटी, प्रपंची

खुंडु - ईर्खा, ईष्र्या, कीनो, साड़ु ; वेरु, दुश्मनी, शत्रुता ; खौंस, छेड़.

खुंडो - ईष्र्यालू, साड़ सड़ियो ; वेरवठू ; मुडो, लमो ( कपु ).

खुंदिया - क्षुधा, बुख, खाइण जी इच्छा

खुंधि खुंधि - विंध विंध, खिटि पिटि, किर्किर्, गहिपी

खुंभी - भुंइफोड़ु, सुपड़ो, फुनगी, ‘मश्रूम’, ‘फ़ंगस’, ( हिं∘ कुकरमुत्ता )

खुजिली - खारसि, ख़ारशि, किरंहिं, सुरि सुरि, किरसिरो

खुटको - चिंता, ओनो, गणिती, फ़िकिरु, उणितुणि ; डप, भउ, ओसीड़ो, इंतिज़ारु

खुटणु - घटिजणु, ताड़ डेई वञाणु ; डेवालो कढणु, खुटी पवणु ; पूरो न पवणु

खुति - फ़सुल लहण खां पोइ ज़मीन में रहियल जूअरि वगे़रह जी पाड़, खुती, नाड़ी, नाड़ि, सुंढो

खुपाइणु - खोड़णु, कंहिं में क़ाबू फासाइणु, टुंबणु, ( में ) वेहारणु, लगाइणु

खूं - खां, वटां

खंूधणु - समुझाइणु ( सुटु ), सुलझाइणु, फुल्हेरणु, खोहिणु, खोहणु ( खंभ )

खेंचणु - छिकणु, ताणणु

खेचलि - मस्ती, हरकत, लुचाई, खूसिफिटाई

खेटो - फडो, रोसामो, खोटी घुर, खटिरागु

खेड - रांदि, रमति, बाज़ी ; बिलो, तजिवीज़, अटिकल, हथ चालाकी

खेडारी - खेलाड़ी, रांदीगरु, क्रीड़कु

खेड़णु - हर सां ज़मीन पटणु/खोलणु ; गोल्हणु, ढूंढणु

खेड़ूतु - हारी, किसानु, कुड़्मी, कुड़िमी ; गांव-खेड़े में रहंदड़ु, गोठाणो, ( म∘ खेडूत )

खेतरु - खेतु, बनी, क्षेत्र

खेती - पोख, पोख करण जो धंधो ; आबादी, फ़सलु, बनी, ज़मीन

खेतु - खेटु, बनी, पोख हेठि आयल ज़मीन, खेतरु

खेदु - डुखु, अफ़सोसु, दिलगीरी ; क्लेशु, पीड़ा ; दग़ा, दोलाबु, अटिकलबाज़ी ; दुर्गती

खेप - घुमिरो, वारो, फेरो ; सोभ, जीत, विजय ; पूरु, घुमिरो ; पोख, फ़सुलु, लाबारो, आबादी

खेलाड़ी - खेडारी, रांदीगरु, खिलाड़ी, क्रीड़कु

खेलु - रांदि, क्रीड़ा, बाज़ी ; नाटकु ; तमाशो, रौंशो ; हथ चालाकी ; मनोरंजनु, रमति, दिलिविंदुर ; अभिनय, सांगु

खोखिलो - पोरो, पोलो ; ठल्हो, सखिणो

खोज - खोजना, गोल्हा, फोल्हा, तलाश, जाच, पुछा गाछा.

खोजणु - गोल्हणु, फोल्हणु, जाच करणु, तलाशणु.

खोजना - खोज, तलाश ; ईजाद, शोध, संशोधनु, अनुसंधानु

खोजनीकु - खोजना कंदड़ु, संशोधकु, अनुसंधान कर्ता

खोटणु - खोदणु, खोटाई करणु, उकिरणु, उखिटणु

खोटि - ओणाई, कमी ; नुक़्सानु, घाटो ; चटी, तावणु, ज़ियानु

खोड़णु - खुपाइणु, अंदरि विझणु, विझी पुख़्तो करणु ; लगाइणु, बिहारणु ; ठोकणु, फहिकाइणु

खोड़ु - ढिगु, ढेरु, दनि, सथो, गंजी

खोड़ो - हिसाबनि जी जदिवल, ज़र्ब जो कोठो ; झुमटो, झलो, आराड़ो, झुमटु

खोदिड़ो - खोतो, गडहि जो नरु फरु, ( हिं∘ गधे का बछेड़ा )

खोदिमणु - पेटोड़ी, हबिछी मनुषु, पेट लटु, मानियुनि टोड़ु

खोपो - अखियारो, बैल / ढगे जे अखि जो ढकु ; कोशु, नारेल या बेदे जी बाहिरीं सख़्तु खल

खोबिलो - दलो, कञरु, भड़ुवो ; हरकती, लुचो

खोलणु - पटणु, उपटिणु, उघारणु ; छोटिकारो डियणु ; स्थापना करणु, प्रारंभु करणु ; लाहिणु ( दरु )

खोसिड़ो - गाह जी ठहियल जुती, खरिसु, खरकणी, खरकिणो, खोथिड़ो

खोहिणु - खोहणु, छिनणु, पटणु ; खूंधणु ( खंभ ) ; केराइणु, अजायो विञाइणु, गंवाइणु, नासु करणु, चटु करणु ; खुसाइणु ( कपिड़ा ), चोड़णु ; ख़राबु करणु

खौंस - छेड़ख़ानी, चुर्च, चावन, शरारत ; दुश्मनी, कीनो, ईर्खा

ख्याति/ती - कीर्ती, नालो, मशहूरी, जसु, प्रसिद्धी, हाक

ख़तमु - अंतु, पुजाणी, छेड़ो

ख़तरनाकु - भवाइतो, भयंकरु, जोखमी, जोखाइतो

ख़तरो - डपु ; जोखो, जोखमु, सोठो

ख़ता - डोहु, गुनाहु, अपराधु ; भुल, चुक

ख़तु - रेखा, लीक, लकीर, सिट ; पत्रु, चिठी ; हथ अखर, सही, दस्तख़त ; रेह, मुंहं जा नंढिड़ा वार ; लौंदिड़ीअ जा वार

ख़बर - समाचारु, सुधि, समाउ, हालु, अहवालु ; जाण, जानकारी ; कल, सुधि ; इतिलाउ ; विधेय ( व्याकरण में )

ख़बरदारी - सावधानी, सचेताई, होशियारी ; संभाल, निगहबानी

ख़बरदारु - सावधानु, सचेतु, सुरतियो, साङाहो, होशियारु

ख़बीसु - दुष्टु, पापी ; मलीनु, गंदो, बुछिड़ो, बदिमाशु ; कंजूसु ; अशुभु, मनहूसु

ख़याली - काल्पनिकु ; पूरालो, लहिरी ; गाणू, वीचारवानु

ख़यालु - खि़यालु, सोचु, सोच, वीचारु, कल्पना ; ध्यानु ; रायो, राइ.

ख़ाक/कि - मिटी, धूड़ि, दज़, डस, रई ; रख, केरी, छार.

ख़ातिरदारी - आजियां, आदरभाउ, महिमाननवाज़ी

ख़ामी - विड, ऐबु, वीक, विंग ; कचाई, अन-अनुभवु

ख़ाली - अण भरियलु, सखिणो, ठल्हो, पाल्हो ; खोखिलो, पोलो ; अकेलो, रुगो, फ़क़ति ; वांदो, निखमिणो ; निकमो, बेकारु

ख़ालु - विथी, विछोटी, ख़ाली जाइ ; अवकाशु, पोलारु ; तिरु, मसो, हहो ; चीरु, फोटि ( भिति में )

ख़ासु - उत्तमु, श्रेष्ठ ; निजो, खरो ; विशेष, न्यारो ; मुख्यु, वडो ; भलो, प्यारो, दादलो ; मानवंतु, शख़्सी, ख़ानगी

ख़ुदि - पाण, स्वयं, स्वतः

ख़ुदी - आपो, अहंकारु, अभिमानु ; स्वाभिमानु, ख़ुदिपसंदी

ख़ुश - ख़ुशि, प्रसन्नु, परसनु ; संतुष्ट, राज़ी, सुखी ; चाक़ु, चङो भलो ; सखरु ; बीमारीअ मां उथियलु ; उत्तमु, उमदो, आलॉ

ख़ुशक़िस्मतु - ख़ुशनसीबु, भागवानु, भाग्यशाली

ख़ुशामद - मुख स्तुती, सखिणी साराह, चट, चापलूसी, मिथ्या प्रशंसा

ख़ुशी - आनंदु, प्रसन्नता, आल्हादु ; इच्छा, मर्ज़ी, चाहु, शौंक़ु ; राज़िपो, रज़ामंदी, स्वेच्छा

ख़ूबसूरती - संूहं, सुंदरता, सौंदर्य, हुस्नु, जमालु

ख़ूबी - विशेषता, गुणु, ख़ासियत, सिफ़त ; लाभु, फ़ाइदो ; कल्याणु, भलाई ; सूंहं

ख़ूबु - सुठो, भलो, उत्तमु, उमदो, उचो ; शुभ, शुभु ; वणंदड़ु

ख़ैरियत - भलाई, तंदुरुस्ती, निरोगाई ; सलामती, सुरक्षा

ख़ैरु - भलाई, चङाई, भलो, कल्याणु, सुखु ; ख़ुशी, आनंदु ; तंदुरुस्ती ; दानु, खै़रात ; न, हर्गिज़ न, नकार जो इज़हारु

ख़्यालु - डि. ‘ख़यालु’

गंओं - सूरमो, सूरिमो, वीरु, झूंझारु, बांको, जोधो

गंघु - वाहणु, बस्ती, नंढो गोठु, खेड़ो

गंजाणि - ठोढ़ि, रोडि, टाल, गंजि

गंजी/गंजु - ढिगु, ढेरु, खोड़ु ; अंबारु, भंडारु, ख़ज़ानो, ( म∘ गंजी = ढिगु, गंजी )

गंजो - ठोढ़ो, रोडो, टकल्यो

गंडु/गंडुगोड़ु - गड़िबड़ि, मूंझारो, घोटालो, गोगीड़ो, घमिगोड़ु ; बेइंतज़ामी ; किनु फिथु, किनु छिनु, कचिरो

गंदकु - गंधकु, गंदिरफ़ु

गंदगी - किनु, कचिरो, गंदु, मैलु, बुहरु

गंदिरफ़ु - गंधकु, गंदकु

गंदु - किनु, कचिरो, बुहरु ; धप, बदिबूइ, दुर्गंध ; गारि गंदु, कचु ; पूंइ, रोगु.

गंदो - मेरो, मलीनु ; किनो, बांसदारु, खिखो ; फ़ाहिशु, अश्लीलु.

गंधर्व/र्वु - दिव्य गाइकु, सुरगायकु, देवगायकु, गाइण में माहिर देवता

गंबटु - बेड़ीअ जे विच वारो हिसो ; लकु ( बेड़ीअ जो ) ; खुणु, भंगुरु ( ज़हाज़ जो )

गंभीरता - गंभीराई, गौराई, संजीदगी ; विचारशीलता, चिंतनीयता ; जटिलता ; धीरजु

गंभीरु - धीरु, सांतीको, विचारशीलु, संजीदो ; गौरो, गूढ़ो ; जटिलु, चिंताजनकु.

गंवाइणु - विञाइणु, खोहिणु ; फूके छडणु ; चटे चूरु करणु, ख़र्चे खपाए छडणु.

गंवारु - गामड़ियो, वाहणी, गाम में रहंदड़ु मनुषु, अनाड़ी, अणपढ़ियलु मनुषु, जटु ; मूर्खु

गऊ - गऊं, गांइ, ढगी, गाय

गगनु - उभु, आकाशु, अंबरु, आस्मानु

गजपती - हाथीअ जो मालिकु ; महावतु ; वीरु ; पहिलवानु ; राजा.

गजिकार - गजिगोड़, गर्जना, कड़्काटु ; राड़, रेहाड़ ( शींह जी ) ; कीकिराटु.

गजिरो - पुष्पहारु, पुष्पमाला, गुलहारु, कराईअ जो पुष्पहारु

गजी - गिफ, कफ़, फीण, झगी, फीणि

गजु - हाथी, कुंजरु, कुंचरु, पीलु ; चोली, अंगी, कंजिरी, कंजिरो

गठि - नाली, कसी, वाही, वेध

गडु - गूढ़ो, घाटो ; तमामु ज़ोरु, वडो ( पीआकु )

गडो - गाडोड़ु, बिसरु, ‘हायब्रिड’, बिनि जुदा जुदा जातियुनि जे मेलाप सां पैदा थियलु ; फिटलु ( रंगु )

गडह गाजिरो - गडियलु खाधो, गंदु किचिरो, किनु फिथु

गडहु - गर्दभु, खरु, ख़रु ; मूर्खु, बेवक़ूफ़ु

गड़ंगु - भारी, गरो, वडो, महानु ; चालाकु, होशियारु, ढुटो ( चोरु ) ; तमामु घणो ( शाहूकारु )

गड़बड़ि - गिड़बिड़ि, मूंझारो, बदिइंतज़ामी, गुंडुगोड़ु, घोटालो ; फसादु

गढु/गढ़ु - क़िलो, कोटु, गढ़ु

गणतंत्रु - प्रजातंत्रु, गणराज्य, लोकतंत्रु, ‘रिपब्लिक’

गणना - गणप, गणति, शुमारु, गाणेटो, लेखो, हिसाबु

गणपती - गणेशु, विनायकु, एकदंतु, गणनायकु, लंबोदरु, विघ्नहरु

गणिका - वेश्या, कञिरी, रंडी, रन, कुल्टा, दुराचारी स्त्री

गणित - हिसाबु, अंगी हिसाब, अंकगणित, गणितशास्त्रु

गणु - समूहु, दलु, जथो, समुदाय, शेवक, शंकर भगवान जे शेवाधारियुनि जो जथो

गणेशु - गणपती, गजाननु, गणनायकु, एकदंतु, लंबोदरु, विनायकु, विघ्नहरु, विघ्नेशु, वक्रतुंडु, गणाधिपती

गति/ती - दशा, हालत, हालति, स्थिती ; चालि, रफ़्तार ; बुरी हालति, दुर्गती, दुर्दशा ; क्रियाकरमु ( मृत्यूअ जो ) ; ढंगु, नमूनो ; मुक्ती, मोखु, छोटिकारो ; सुरु, लइ, धुनि ; जाण, सुधि, ख़बर

गतिशीलु - गतिमानु, हलंदड़ु – चलदंड़ु, सक्रिय

गदिलाई - गदिलाणि, गंदगी, मलीनता

गदिलो - गंदो, मलीनु, किनो, किनो छिनो, छेगिरो, बे सिजलो

गदी - गादी, सिंघासनु, तख़्तु ; टीलो ; गादेलो.

गद्गदि - ख़ुश, ख़ुशि, प्रसन्नु, सरहो, निहालु.

गप - चिक, किचड़ि, कीचड़, राफो

गपणि - धुबणि, घिचणि, गरणि

गपणु - गपी पवणु, फासी पवणु, अटिकी पवणु, झलिजणु

गपागपि/गपागीह - भीड़, पीह, गाहटु, अंबूहु, गर्दी

गपु/गपोड़ु/गपोड़ो - अफ़वाहु, उडो, हुलु ; गप शप, यटु शटु, बक शक, बकवास

गबड़िशबड़ि - गड़बड़ि, मूंझारो, घमसानु ; बेअक़ली

गर्जना - गजिगोड़ ( बादलनि जी ) ; रेहाड़ ( शींहं जी ) ; चिंघार ( हाथीअ जी ) ; कड़्को ( विजु जो )

गर्दनि - गिची, गलो ; कंठु, निड़ी ; सिसी, गाटो, कंधु, सिरी, सिरु

गर्दी - भीड़, पीह, गाहटु, गपागीह, अंबूहु

गर्भपातु - पेटु केराइणु, भ्रूण हत्या, भू्रणपातु, ‘एबार्शन’.

गर्भवती - गोरहारी, गरखुड़ी, दूपुस्ती, ढुकी, पेट सां, गभिणि.

गर्भाधानु - गर्भ धारणु, पेट सां थियणु, गर्भवती थियणु

गर्भु - गभु, गर्भस्थानु, कुढ़ि, रिहमु, कोथ, पेटु, गरखुड़ाई, ढुकियाई

गर्मी - कोसाणि, तपति, तपिश ; कावड़ि, ग़ुसो, जोशु, जज़्बो ; साड़ु, पचु ; कामेच्छा, संभोग जी इच्छा ; मिहिर, मादी जानवर जी मस्ती ; छाणो ( घोड़े में ), वहुर ( गांइ में ) ; कामवासना ; घुट, बूसट

गर्वु - अहंकारु, अभिमानु, घमंडु, सीट, टांइ ; फ़ख़ुरु, नाज़ु

गली - घिटी, गली, कूचो, कूइ

गलो - निड़ी, कंठु ; टोली, टोलो ; धणु, वगु ; आवाज़ु, सुरु

गवाही/गुवाही - शाहिदी, साख, साक्ष, ओगाही

गवाहु - शाहिदु, साखी, साक्षी, ओगाहु, गुवाहु

गहनु - गहिरो, गंभीरु ; घाटो ; गूढ़ो ; दुर्बोधु, कठिनु ; अगाधु

गहराई - गहिराणि, घाटाइणि, गूढ़ाणि, गंभीरता

गहरो - गहिरो, ऊन्हो ; घाटो, अगाधु ; पगमटु ( यारु ) ; चहरो, घाटो( रंगु )

गांइ - गऊं, गाय, ढगी

गांउ - गामु, ग्रामु, गोठु, वाहणु

गांगटु - झींगो, हकमु, सानो

गांडि - गुदिया, गुई, चुति ; चुडु, तीतो, पीकु.

गांडियाई - कांइरता, कायरता, बुज़दिली.

गांवु - गांउ, गामु, ग्रामु, गोठु, वाहणु.

गाइकु - गायकु, गाइणो, रागी, गवैयो

गाउ - आकड़ि, वडाई, सीट, फूंड ; हठु, होडु, ज़िदु ; नटाउ, गुसगुसाउ

गागिड़ो - वडो छजु, सुपु ; पतंगु, लगड़ु

गाजि - गजिगोड़, बादलनि जो आवाज़ु, गर्जना ; कड़्काटु ; कण्क जो हिकु क़िस्मु

गाडी - वाहनु, वाहणु, रेलगाडी, स्कूटर वग़ेरह

गाडुड़ु - गाडुआंे, मिलावत कयलु, मिलियलु, मिश्रित

गाडो - वाहनु, वाहणु ; रेलगाडीअ जो दबो ; बारु ढोइण लाइ फीथनि वारो वाहणु

गाडोड़ु - गडो, बिसरु, अलगि अलगि जातियुनि / प्राणियुनि मां पैदा थियलु ; ख़चरु

गाथा - कथा, आख्यानु, क़िसो, कहाणी, वृत्तांतु

गादी - गदी, सिंघासनु, तख़्तु, टीलो

गादेलो - गादी, गदी, कपह सां भरियल थुल्ही गदी, गदेलो, ‘मॅट्रेस’, ‘कुशन’

गानो - रागु, संगीतु, गीतु, तरानो

गामु - गांउ, गोठु, ग्रामु, वाहणु ; विख, पगु, क़दमु ; गती, टोर, रफ़्तार, चालि

गायकी - गाइकी, गायनविद्या, गायनशास्त्रु, गानविद्या

गारणु - पूरणु ; गपाइणु ( गप में ) ; विञाइणु ; दफ़नु करणु, ( हिं∘ गाड़ना )

गारि - ख़राबु गाल्हाउ, गाली, अश्लील शब्दु, दुर्वचनु

गारूड़ी - नांग फासाईंदड़ु, नांग जो खेलु डेखारींदड़ु, जोगी ; बाज़ीगरु ; मांडो, नांग जे डंग ते मन्तरु पढंदड़ु

गावदुमु - डांद पुछो, बैल जे पुछ जहिड़ो ; सूची मख़रूतु

गाहकु - ग्राहकु, गिर्हाइकु, ख़रीदारु, गिन्हंदड़ु

गाहु - चारो, चरगु, चैपाए माल जो ताज़ो या सुको, ( हिं. घास )

गिग - थुक, लार, ओगाड़ ; खांघारो, बलगमु

गिगिरु - गिग वहाईंदड़ु ; चर्बटु, बकबकियो

गिड़गिड़ाइणु - मिन्थूं करणु, बाडाइणु, हथ-पेर जोड़णु, वेनिती करणु

गिदामिड़ी - आमिड़ी, आमिली, इमली

गिदिरो - ख़रबूज़ु, रेभड़ु

गिद्ध - गिझ, गीध, गृध

गिरणी - आडाणो, कपिड़े ठाहिण जी कल / मिल, ( म∘ गिरणी ) ; चर्ख़ी, भौंरी, भौंइरी

गिरहु - गिराहु, निवालो, गिटी, ( हिं∘ ग्रास ) ; ग्रहु, सिज जे चैधारी फिरंदड़ु गोढु, ‘प्लैनेट’, ‘प्लॅनेट’

गिरांउ - ग्रामु, गामु, गोठु, गांउ, गांवु, वाहणु

गिराणो - कोरी, जुलाहो, जूलाहो, विणकरु, कपिड़ो उणंदड़ु, गिरणी कामगारु

गिरानु - गौरो, भारी, वज़नदारु ; महांगो ; गरो ( खाधो )

गिरासु - ग्रासु, गिरहु, निवालो, गिटी

गिरिफ़्तारी - पकड़, धरपकड़, क़ाबू थियण जी स्थिती; रोक, नज़रबंदी, बंदिश, कै़दु ; उलझाउ, मूंझारो, जंजलु

गिरिफ़्तारु - पकिड़ियलु, क़ब्जे़ में आंदलु, क़ाबू कयलु ; मगनु, ग़ल्तानु

गिरोहु - टोली, गुटु, जथो, जमाइत, मेड़ु, दलु

गिलोई - सांडो, रेगमाही, किर्ड़ो, गिरगिट

गिसिकणु - खिस्कणु, फिस्कणु ; सिर्कणु, खिस्की वञणु, लिकी छिपी वञणु.

गिसिरजणु - पोसिरणु, खजणु, ( हिं. खीझना ), चिड़णु ; डहणु, मिटिजणु.

गिसी - उठ वगे़रह जो पटिड़ो छेणो, नरमु लेडूणो

गिसो - फिको, बेसवादी ; उगिरो, उबथो आणींदड़ु

गीतकारु - गीत लिखंदड़ु, कवी, गाना लिखंदड़ु

गीतु - गानो, रागु, तरानो, भजनु

गुंगु - शाही, बेहद वडो, भारी, पर्बत जेडो

गुंजणु - भूं भूं करणु ; भुणि भुणि करणु

गुंजाइश - समावेशु, जाइ मापण / समाइण जी जाइ ; समय, वक़्तु, अवसरु, हैसियत, समरथी

गुंडो - लुचो, बदिमाशु, शोदो, दादागीरु, ‘भाई’

गुंदिलो - मुटको, गुटको, घुघिटो, चैबुको, बदन में भरियलु

गुंब - ढिगु, ढेरु, खोड़ु ; ढिढु, भिभु

गुंबज़ु - क़ुबो, गोलु छिति, इमारत जो मथियों गोलु हिसो

गुंबु - टिपी, कोके जो मथो

गुंहुं - काकूसु, टोरो, मलु, किरिफ़्ती, पाइख़ानो

गुगिदामु - बेज़बानु, गूंगो ; अबोझु, बेसमझु

गुजरि - सुंदरी, सुहिणी स्त्री, कामिणी, कामिनी, मुंध ; परी, अप्सरा

गुज़रु - गुज़िरानु, आजीविका, पेट क़ूतु ; जियापो, तगाउ ; अस्तित्वु, वजूदु, हस्ती

गुज़ारणु - काटणु ( जीवन जा डींह ) ; गुज़रु करणु, जालणु, घारणु, बसरु करणु, व्यतीत करणु, निबाहिणु

गुज़ारिश - वेनिती, मिन्थ ; अर्ज़ी, निवेदनु

गुज़ारो - गुज़िरानु, निर्वाहु, पेट क़ूतु ; जियापो ; फुंदीलु, चिमनी, बुख़ारी, बुख़ारो

गुटिको - हथ किताबु, रसालो, पुस्तिका, लघु पुस्तकु

गुडणु - खुर्पे सां ज़मीन खोटे पोरी करणु ; डड़णु, धाङोरणु, सख़्तु मार डियणु

गुणकारी - फलदायकु, काराइतो, कारगरु, फ़ाइदेमंदु

गुणगानु - गुण गाइणु, गुणकीर्तनु ; प्रशंसा, साराह, स्तुती, तारीफ़

गुणचोरु - कृतघ्नु ; नमकहरामु, कुलालु, बेकारु मनुषु

गुणवंतु - गुणी, शीलवानु, सदाचारी, पुञी, सुलछिणो ; कुशलु, माहिरु

गुणी - शीलवानु, धर्मशीलु, पुञी, सदाचारी, सुलछिणो ; लाइक़ु, क़ाबिलु

गुणु - ख़ूबी, ख़ासियत, सिफ़त, वस्फ़, लछणु ; सदाचारु, कुशलता, चतुराई ; उपकारु, भलाई ; कला, कलागुणु, विद्या

गुनहगारु - अपराधी, दोषी, डोही ; पापी.

गुनाहु - अपराधु, दोषु, डोहु ; पापु.

गुप्तचरु - ख़ुफ़िया, भेदिया, जासूसु

गुप्तु - गोपनीय, लिकलु, गूढ़ो, रहस्यमय, गूढ़ु

गुफ़्तगू - बातचीत, वार्तालापु, गाल्हि बोल्हि, संवादु

गुमानु - शकु, शंका, संदेहु ; वहमु, भरमु, विसोसो ; कल्पना, ख़्यालु ; अविश्वासु, बेवेसाही ; राइ, रायो ; अंदाज़ो, धुको, कथ ; थियणी, इमकानु

गुराड़ - पठ, ऐठ, नंढी बकिरी

गुरी - गुरी, कमंद जे बिनि संधनि जो विच वारो भाङो ; संधु, गंढि ; उभी चोटी ( पहाड़ जी ) ; बाहिर निकितलु हिसो ( जहाज़ जो ) ; गुरियाई, मुरशिदी

गुरु - गुरू, सत्गुरु, मुरशिदु

गुलशनु - बाग़ु, उपवनु, फुलवाड़ी, गुलिस्तानु, गुलज़ारु.

गूंगो - गुंगो, बेज़बानु, गाल्हाए न सघंदड़ु मनुषु / प्राणी.

गूंठु - गंदो, मेरो, मलीनु, किनो

गूंज - पड़ाडो, प्रतिध्वनी, गुनगुनाहट

गूंडी - पथर टुकींदड़ु, सलाटो, संगतराशु, पथरु घड़ींदड़ु

गूंदरु - ताति, संभाल ; फ़िकिरु, गणिती, चिंता, परिवाह ; खौंरु, गोंद

गूंबटु - बैल जो थूहो, कूहटु ; गनि, कूहो.

गूंहुं - काकूसु, टोरो, मैलो, किरिफ़्ती.

गूइ - वाणी, वाकु, गुफ़्तो, सुख़नु

गूमाटियलु - मुंझियलु, मोगो, व्याकुलु, उदासु

गूहो - गौंचु, अंगूरु ; सेढ़ ( खीर जी )

गृहस्ती - गिरहस्ती, गिरहस्त वारो, घरु बार वारो, संसारी, कुटुंबी ; गिरहस्तु

गेंवार - काहिली, गहेलपाई, मोगाई ; बेपरिवाही, अलग़र्ज़ाई

गेगु - ढोंगु, मकरु, मिखिरु, मिंहु, तीतालु, बहानो ; अटिकल, तालु, हिरफ़त

गेलि - विस्तारु, पखेड़, पसारो ; घेरो, गिरदो ; तंगु ( घोड़े जो )

गेसरि - अवेर, देरि ; सीड़प, सिलिविलि.

गेहूं - गेहूं, कण्क, कणिक, ( म∘ गहू )

गो - गांइ, गऊं, गाय

गोइ - शर्त, रफ़्तार जी चटाभेटी ; बालु, खेन्हू ; हुक़े जी नली.

गोगिड़ो - वौंण जे बूटे जो फलु, डेनू, डेनो, डेडो ; गोगीड़ो.

गोगीड़ो - मूंझारो, बोलांडो ; गोगिड़ो, डेनो, डेडो

गोचरु - इंद्रियुनि द्वारा ज़ाहिरु, डिसण में ईंदड़ु, प्रत्यक्ष ; कोछो, चरागाहु, वीअ ; चारो, गाहु

गोडो - मूनो, जोटो, ज़ानो

गोड़ी - गोड़ु कंदड़ु, शोरी, वाकिरु, ग़ोग़ाई

गोड़ु - शोरु, आवाज़ु ; गर्जना, गजिगोड़ ; पीह, गर्दी

गोतरु - वंशु, कुलु, घराणो, ख़ानदानु

गोदड़ु - रज़ाई, सवड़ि ; बेडोलो, अणघड़ियो, अढंगो, बेहुनुरु ; चरागाहु, गाह जो मैदानु, वल्हारु, रेल, टेकरु, तलु, वेधरु, टेकरु

गोदिड़ी - रिली, रिल्ही ; चतियुनि पियल पोशाक जो फ़क़ीर पाईंदा आहिन

गोदी - गोधी, डाक, धको, ‘डॉक’, ‘हार्बर’

गोपु - गुवालो, गुवालु, ग्वालु, गायूं चारींदड़ु ; गंवारु ; श्रीकृष्ण.

गोराई, गोराणि - भूराणि, अछाणि ; सुंदरता, सूंहं, मनोहरता.

गोराबु - वडो बेड़ो, ग़ोराबु, जहाज़ु

गोरो - सफ़ेद चमिड़ीअ वारो मनुषु, अंग्रेज़ु, यूरपियन ; गभु, मग़ज़ु ( नारेल जो ) ; गोलो ( तोप जो ) ; उठ जो बचो, कंवाटु, पेन्सिल जी ‘लीड’ ; हाठी, अस्थि, अस्थी, हिंदू मुड़दे जा सड़ियल हडा ऐं रख, संख ; बकिरीअ वगे़रह जो मग़ज़ु

गोली - गोरी ( बंदूक़ वगे़रह जी ) ; नंढो चिधो, ठेढ़ी ; दवा जी गोरी ; दासी, बान्ही

गोलु - चकरु, घेरो ; पिड़ु ( नार जो ) ; मंज़ल, लक्षु, मुराद

गोलो - भूगोलु, धरतीअ जो गोलो ; तोप वगे़रह मां छुटंदड़ु बारूती पदार्थु ; बान्हो, दासु, ग़ुलामु ; तास में हिक पते जो नालो

गोशाला - गऊशाला, गऊआश्रमु, पिञिरापुरि, ( म. पिंजरापोळ )

गोशु - कनु, कर्णु ; गौंचु, सलो, अंघु, अंगूरु, अंकुरु

गोशो - कुंड, कड़्छ ; पासो, किनारो ; गौंचु, अंगूरु ; एकांत ; छुगो ( केलनि या खारकुनि जो ) ; तीर जो मुडे पासे वारो खांचो ; धनुष जो छेड़े वारो बूंबु

गोहरी - जोहरी, मोतियुनि जो वापारी

गोही - गुसगुसाउ, नटाउ, गोथिनाथु, टार, रखु रखां

गौंचु - सलो, अंघु, अंगूरु, गूहो, अंकुरु

गौंटु - गभु, गोरो, मग़ज़ु, मालु

गौंरणु - गुरणु, घुड़्कणु, डंद डेखारे भौंकणु

गौणु - उप, सहायकु, अप्रधानु, अप्रमुखु

गौतमी - गौतम-पत्नी, अहल्या, अहिल्या

गौरवु - मानु, सन्मानु, इज़त, महिमा, जसु, कीर्ती.

गौरीशंकरु - महादेवु, शंकरु, भोलेनाथु.

ग्रंथकारु - रचनाकारु, लेखकु, पुस्तककारु.

ग्रंथु - पुस्तकु, किताबु, रचना, कृती

ग्रहणु - अंगीकारु, स्वीकारु ; सिज / चंड ग्रहणु

ग्रामीणु - ग्रामवासी, देहाती, वाहणी

ग्रामु - गामु, गोठु, वाहणु, गांवु, खेड़ो, देहातु.

ग्राहकु - गाहकु, गिराहकु, ख़रीदारु, गिन्हंदड़ु.

ग्रीष्मु - गरिमी, गर्मी, तपिश ; ऊन्हारो

ग्लानि/नी - किराहत, बुछां, नफ़रत ; थकावट, साणाई ; अफ़सोसु

ग्वालो - गोपु, अहीरु, आभीरु, यादव, यदुवंशी

गंउं - गऊं, गांइ, ढगी

गंढणी - जोड़णी, गंढण / मिलाइण जी क्रिया

गंढि - गांठ ; हड़, पोटली, बंडलु ; गोढ़ो ; सोजि, थोथरि

गंढिड़ी - गठिड़ी, हड़, पोटली, पार्सलु

गंढिरु - गंढीछोड़ु, खीसे कपु, जेबकत्रो

गंढु - संधु, जोड़ु ; नातो, रिश्तो, सन्बंधु, लागापो ; योगु, मेलापु

गंढो - गोढ़ो, सोजि ; पिनोड़ो, चाणो, नदीअ जो बंदु, गटो ; बर्फ़ जो गोलो

गंवारु - गुवालु, ग्वालु, गायूं रखंदड़ु / चारींदड़ु

गक - जिजा, भंडु, चंबुड़ु ; तक़ाज़ाई

गङ - बर्फ़, जावलु पाणी, हिम

गचु - घणो, झझो, जाम, हेकांदो, मऊ.

गञरो - द्वारु, दरिवाज़ो, किवाड़ु, दरु.

गञा - आनंदु, ख़ुशी, हर्षु, मौज, मज़ो

गटरु - टुकिरो, गनिरो ( बिह जो ), बेरो, कोरो ( मछीअ जो )

गटी - हाथीअ जे डंद जो टुकरु ; हथकड़ी, पेरकड़ी, बेड़ियूं, नैरु ; डांवणु

गटु - गिची में विधलु पटो या काठ टुकरु, दबकु, मेल्हो

गठिड़ी - हड़, बुजिको, भरी, पोटली

गड़णु - टिमणु, झरणु, चिकणु, फुड़ो फुड़ो थी वहणु / किरणु, ठींडी वहणु

गढ़ु - क़िलो, कोटु, गड़ु ; वडी फुरिड़ी, रतगढ़ु

गणगोत - गणतोर, गणहप ; सोचु वीचारु ; दूरांदेशी, दूरदृष्टी

गणणु - शुमारणु, लेखणु, हिसाब में आणणु ; जाणणु, समुझणु ; सोचणु, वीचारणु, भांइणु

गणप - शुमारु, गाणेटो, अंदाज़ु ; हिसाबु, लेखो

गणू - गाणू, वीचारवानु, साङाहो, सियाणो, सुचेतु, समुझू

गनरि - वेलिणि, फुरिड़ीअ या धक लगण करे थियल गोढ़ी ; नरे ते निकितल गोढ़ी

गनरु - डांडी, साई भाजीअ जो कचो गनो ; गनरि

गनी - गिनी, वटि, भरिसां, वेझो ; सां, गडु, डांहुं

गनु - बेड़ीअ जो ओलो, चपो ; हथियो, मुठियो ; हिक क़िस्म जो गहु

गभिरू - छोकरु, नींगरु ; लासियारु, गलपटु, नौजवानु, ( म. गबरू )

गभो - रोटीअ जो टुकरु, खनु, भोरु, गिटी, निवालो ; टुंगु बंदि करण लाइ टुकरु, डटो, डूचो, बूचु, बुंजो

गमु - सुस्तु, आलिसी, टोटी, ढाकुनि ढरो

गरि - वटि, भरिसां, साणु, गडु

गरी - अझो, आश्रय, पनाह ; बचाउ, सुरक्षा, हिफ़ाज़त ; घिटी, गली, गली ; टुंगु, सोराख़ु

गरो - भारी, गौरो, वज़नदारु ; गंभीरु, संजीदो ; गाणू, दूरांदेशु, दूरदर्शी ; सियाणो, सुचेतु, सावधानु ; जड़ु, देरि हज़मु ( खाधो ) ; वडो ( बदिमाशु ) ; गिरो, गिची, गर्दन ; छाती, सीनो

गर्खु - टुंगु, सोराख़ु, बिरघलु

गलो - कंठु, गलो, गर्दन, गिची

गल्थो - लालचि, धतार, रेबु, धाधरि, चट

गल्हो - ठगी, दोलाबु, खोटि, दग़ा ; छलु, कपटु

गहटु - सथियलु, गुतियलु, सोढ़ो ; पीह, भीड़, गाहटु, गपागीह

गहणु - वहणु, हजणु, सख़्तु महिनत करणु ; थोरो / अहसानु करणु

गहर - सुस्ती, आलिसु, आरसु ; मोगाई, गम ; निंडाखिड़ाई, निंड जो ख़ुमारु, ओझराणी

गहरु - सुस्तु, आलिसी ; निंडाखिड़ो, गहरियो ; ग़ाफ़िलु, बेपरिवाहु ; वेसरियो, ढिलो

गहाइणु - वहाइणु, हजाइणु, सख़्तु पोरिह्यो / परिश्रमु कराइणु

गहु - गहणो, जे़वरु ; गिरवी, वथु

गहेलाई - मूर्खता, मूरखाई, बेवक़ूफ़ी ; ग़फ़िलत.

गहेलो - मूर्खु, मूरखु, बेवक़ूफ़ु ; ग़ाफिलु.

गांढापो - गंढु, जोड़ु ; सन्बंधु, वास्तो, रिश्तेदारी

गांढुड़ु /गांढू - भाईवारु, हिसेदारु ; साथी, संगिती ; मिलती, जुटु

गाइणु - सुर सां चवणु, आलापणु

गाञ - गणप, लेखो, शुमारु, हिसाबु

गाञु - रागु, गीतु, गानो, लाडो

गाटु - गिची, कंधु, गर्दन ; निड़ी, कंठु, गलो, हिकी

गाड़णु - वहाइणु ; टिमाइणु ; फुड़ो फुड़ो करे वहाइणु

गामोड़ - लिङनि मोड़, कर मोड़ण जी स्थिती ; गहर, सुस्ती ; मरोड़, सीट ; मोगाई ; घुमाट ( तप जे करे )

गारणु - रिजाइणु, पघारणु, पिघिलाइणु ; मिलाइणु, हलु करणु ; अशक्तु करणु, डुबिरो करणु ; नरम करणु

गाराइणु - बिए खां रागु चवाइणु ; रिजाराइणु, पिघिलाराइणु

गाराणो - गारो, झोरी, चिंता, फ़िकिरु

गारी - फाही, सिरकिणी ; फंदो, पखी फासाइण जो जारु ; काजु, काजु ( बटण जो ).

गालहु - गारि, गंदो / गुथो शब्दु ; बातचीत, गाल्हि बोल्हि ; दड़को, धमकी ; तानो.

गाल्हाइणु - चवणु, कहणु, बोलणु, आखणु ; आवाज़ु करणु ; छींभणु, छिड़बणु ; गारियूं डियणु, घटि वधि चवणु

गाल्हाउ - गाल्हाइण जो आवाज़ु ; बक, यख़ी ; शकु

गाल्हि - आखाणी, कहाणी, वार्ता, क़िसो ; कमु, मामलो ; वाई, पचार ; वाक़ो, माजरा, बात ; गुफ़्तगू, संवादु ; ज़िकिरु

गाल्हिड़ु - नोरीअड़ो, गिलहरी

गाह/गाहु - संगनि खे कुटे अनाज जे दाणनि खे अलगि करण जा कमु ; सट, कुट ; सख़्तु पोरिह्यो, परिश्रमु ; पतोड़, कशालो

गाहटु - पीह, भीड़, अंबूहु, गर्दी

गाहणु - कख, काना, सर, लकड़ि वगे़रह

गाहु - लबु, शिकार लाइ पखियुनि /जानिवरनि खे लालचाइण लाइ रखियलु खाधो, चूणो, भेती

गाहू - दगि लाईंदड़ु, मार्गदर्शकु, सूंहों ; अगिवानु, नेता.

गिझ - गीध, गृध, सांबाहो ( पखी ) ; जिजा, गक, भंडु.

गिटी - गिरहु, निवालो, गिराही

गिटो - गिलु, मिटु, ( हिं. गाल )

गिन्हणु - ख़रीद करणु, सौदणु ; वठणु ( नालो ) ; मुल्हि वठणु, पैसा डेई वठणु

गिरणु - हबछ करे खाइणु, हपा खणी खाइणु.

गिराटिड़ी - गिराटी, गिराहिटिड़ी, भाकुरु, आलिंगनु.

गिरिकाइणु - गीहणु, निड़ीअ खां हेठि लाहिणु, घुटकणु

गिल्हो - चिपो, चिपियलु ; फेफो, फफसु, फोसो ; ढिलो, फिल्हिड़ो

गिहाणि - गर्भस्थानु, बचेदानी

गीट - रीलु, धागे वेढ़ण जी गुरगुड़ी

गीत - गिहण जी क्रिया, गित, गिहिणी ; सुरकी, ढुकु

गीहणि - गर्भस्थानु, बचेदानी, गिहाणि

गीहणु - गिहणु, गिर्कणु, निड़ीअ मां पेट में लाहिणु

गंधणु - गुथणु, चुणणु

गुई - गुदा, गुदिया, मलद्वारु

गुझाइतो - लिकलु, गुप्तु ; राज़ वारो, रहस्यमय

गुझारत - पिरोली, दुराहो, शब्द पहेली

गुझिड़ो - लिकलु, गुप्तु, पोशीदो ; अंदर में राज़ु लिकाईंदड़ु

गुझु - राज़ु, भेदु, रहस्यु, मंझु, लिकु

गुझो - लिकलु, गुप्तु, रहस्यमय

गुञ - बलिदानु, क़ुर्बानी ; भोगु, मेध.

गुड़गुड़ धाणी - गोलमालु, खिचु, गडहगाजिरो.

गुणु - डि. ‘गुणु’

गुयरु - चुतू, गांडू

गूढ़ाणि - गूढ़ाई, घाटाई, गहिराई

गूढ़ो - घाटो ( रंगु ), चहिरो ; तिखो ( दारूं ) ; सबरु ( स्नेहु ) ; घाटो, गुतियलु ( झंगलु ) ; गंभीरु ; समुझण में कठिन ; रहस्यमय

गूणि - बोरी, पोतो, बोरा, गोथिरो ; हिक क़िस्म जो खौंरु

गेड़णु - गिन्हणु, सौदणु, ख़रीदणु, मुल्हु वठणु

गेन्हू - ख़रीदारु, ग्राहकु ; चोरीअ जो मालु वठंदड़ु

गेहूं - गेहूं, कण्क, कणिक

गोकूं - पाचू, बालू

गोचु - श्रेष्ठता, उत्तमता, उचाई

गोट - सारी ( चैपड़ि रांदि में ) ; धागनि जी ढेरी

गोठाणो - वाहणी, गोठ जो रहाकू, गामड़ियो

गोठुु - गामु, ग्रामु, खेड़ो ; नंढो शहरु, नगरु ; साणेहु

गोढ़ो - मिटीअ जो चाणो / बालु ; गुलेलो ; सोजि, चमिड़ीअ वधियलु मासु ; पिनोड़ो ( मिटीअ जो ) ; टेरो ( मखण जो ), चाणो ; लोयो ( अटे जो ) ; पिनु, पिनोड़ो ; लुड़्कु, आंसू

गोथिरी - कोथिरी, थेल्ही, पिशवी

गोर - तलाश, गोल्हा, जाच, शोधु ; क़बर

गोरणु - गोल्हणु, तलाशणु, शोधणु, फोल्हणु, ढूंढणु

गौंटु - गोमूत्रु, गोधनु

गौराई - गौराणि, संगीनी, भारीपणो

गौरो - भारी, वज़नदारु, संगीनु ; गंभीरु, धीरजवानु, गाणू ; देरि हज़मु खाधो ; मुड़्स जे नंढे भाउ खे सडु करण जो शब्दु

ग़ज़बु - ज़ुल्मु, अन्याउ, अत्याचारु ; खि़यानत ; सीनाज़ोरी, डाढाई, ज़बरदस्ती ; कोपु, क्रोधु, क़हरु ; जुठि, तादी ; बदिलो वेरु

ग़फ़िलत - बेपरिवाही ; वेसरि ; बेख़बरी, चुक

ग़मग़ीनु - दुखी, उदासु, मलूलु

ग़मु - दुखु, शोकु, अफ़सोसु, अरमानु ; चिंता, गणिती ; सूइ, मातमु

ग़रीबी - निर्धनता, अणहूंदि, खुटलाई, मुफ़लसी ; निमाणाई, माठियणाई

ग़रीबु - निर्धनु, कंगालु, मिस्कीनु ; माठीणो, हलीमु, निमाणो, निहठो ; अजनबी ; विचित्रु, अजीबु

ग़र्क़ु - बुडलु, पाणीअ अंदरि वयलु ; मगनु, मह्व ; गुमु, ग़ाइबु.

ग़र्ज़ - ज़रूरत, घुर्ज, काणि ; लोड़, गती ; मतिलबु, इरादो, चाहु.

ग़लतफ़हिमी - भ्रांत धारणा, ग़ैरसमुझ, भरमु, खोटो ख़यालु.

ग़लति - खोटो ; अयोग्य नाजाइज़ु, अन्याअ वारो, अणसुहाईंदो.

ग़ल्ती - भुल, चुक, भ्रांती, सह्व, डोहु, ग़लिती

ग़ल्तानु - रुधलु, मगनु, मश्ग़ूलु, मह्व, बुडलु, ग़र्क़ु

ग़ाइबु - अणडिठो, गै़रहाज़िरु, अनुपस्थित ; गुमु, लिकलु, अलूपु

ग़ाफ़िलु - बेख़बर, वेसरियो ; गहेलो, अविचारी ; असावधानु

ग़ालिबु - ग़ल्बो कंदड़ु, आण मञाईंदड़ु, जीत पाईंदड़ु, सोभारो, सरसी पाईंदड़ु, ज़ोरावरु ; हिक उर्दू कवीअ जो नालो

ग़ुफ़ा - गुफा, गुहा, डरु, चुर, डरड़ु

ग़ुलामु - बान्हो, गोलो, दासु, बंदो ; नौकरु ; गोलो ( तास रांदि में )

ग़ुसो - कावड़ि, क्रोधु, डमरु, कोपु

ग़ैबु - अदृश्यता, छिप, लिक, पोशीदगी, डिसण में न अचण जी स्थिती ; राज़ु, रहस्यु, भेदु ; गैरमौजूदगी

ग़ैरत - लज, शरमु, लज्जा, नकु, नास पितो, सौमानु ; शकु, शंका

गै़रहाज़िरु - अनुपस्थित ; ओझलु, ग़ाइबु

ग़ैरु - मिलावती धातू, कसु, फेटि, मठु, जोड़ो ; बियाई, रियाउ, कपटु

ग़ोतो - घोतो, टुबी, घुत ; पूरु, रीचकु, जुजको

ग़ोराबु - नंढो जहाज़ु, वडो बेड़ो

ग़ौरु - ऊन्हो वीचारु ; वीचारु, सोचु, ध्यानु

घंघरु - मूंझारो, गड़बड़ि ; चिंता, गणिती, फ़िकिरु ; कष्टु, तकिलीफ़, औखाई, अहंजु

घंञ - आनंदु, ख़ुशी, मौज, मज़ो

घंटो - घिंडु ; वगो, कलाकु, बजो ; ठकाउ ( घड़्याल जो ) ; शिश्नु, लिंगु, इन्द्री

घंडु/घिंडु - जरसु, वडो चड़ो ( जानिवर जे गिचीअ में बधण जो )

घचि पचि - गपागीह, पीह

घटकु - अंगु, अवयवु, इकाई ; जुज़ो

घटना - वाक़ो, प्रसंगु, मामलो ; हादिसो, दुर्घटना

घटा - बादलनि जो घाटो मेड़ु, घाटा ऐं कारा ककर ; पीह, गर्दी, गपागीह

घटि - कमि, ऊणो, कसो ; नंढो, लाठो ; सादो, हल्को ; ऐबदारु, विड वारो ; अणपूरो ; थोरो

घटिताई - कमी, ऊणाई, खोटि, अणाठ ; निंदा, गिला, बदिनामी

घटिवधाई - असमानता, नाबराबरी ; कमी पेशी

घटु - घड़ो, दिलो ; दिल, दिलि, हींओं, हिर्दो, मनु, चितु ; लंघु, रस्तो

घटो - घेटो, दुंबो ; थुल्ही मतारी जूंअ ; रिंडु, टोलिरु, भरभटु, चाणो

घड़कणु - वजणु, आवाज़ु करणु, बुरणु ; छिमकणु, घिण् घिण् करणु

घड़णु - घाटु / आकारु डियणु ; ठाहिणु ( जे़वर ) ; बनाइणु ( कूड़ी गाल्हि ) ; छिलणु ( पेन्सिल ) ; रचणु, ठाहे बीहारणु

घड़ति - घड़प, घड़ण जो नमूनो, ठाहिण जी कारीगरी, उस्तादी

घड़ाई - जोड़ाणी, ठहराणी

घड़ियालु - वक़्तु जाणाइण जो साधनु ; तए जे आकार वारो घिंडु ; वाघू, मगरु

घड़ी - 28 मिन्टनि जो समय, पलु, पलक, साइत, थोरी देरि ; दिली ( पाणी भरण लाइ ) ; मुंडीअ में टिक चाढ़ण वारो खांचो ; वाच

घणखुरो - आमु, सभ जो, मामूली ; हमेशह जो ; अक्सर, घणो करे

घणगाल्हायो - वातोड़ी, बकबकियो, बड़बड़ियो

घणघुरो - भलो चाहींदड़ु, हितचिंतकु, शुभ इच्छुकु, शुभचिंतकु

घणडिंहूरो - घणनि डींहनि जो, आगाटो, झूनो, प्राचीनु

घणाई - झझाई, बहुलता, ज़्यादती, अधिकता

घणु - वडो हथोड़ो, वडो मुतिरको, मारतोलु, घनु

घणो - झझो, तमामु ; निहायत, वधीक

घण्कार - वाजटु, घिंड जो आवाज़ु ; घिण् घिण्, छिमको, छिण्काटु

घपाटो - थाबो, पेरु खिस्क, ठोकर, थुडो, आथुर, आधेरो

घपु - टुंगु, सोराख़ु, टुंगिड़ो ; वढु, चीरु

घबराहट - परेशानी, मंूझारो, बेआरामी, आंधिमांधि, अधीरता

घबाइतो - खिल जहिड़ो, हास्यापदु ; बेहूदो

घबिराइणु - मुंझी पवणु, परेशानु थियणु, बेचैनु थियणु

घबो - चर्चो, मश्किरी, रौंशो, विनोदु ; चथर, ठठोली

घमंडी - अभिमानी, अहंकारी, हठीलो, वडाईख़ोरु, गर्विष्ठु

घमंडु - अभिमानु, अहंकारु, हठु, वडाई ; डेखाउ ; फ़ख़ुरु, नाज़ु

घराणो - कुलु, वंशु, ख़ानदानु, राजवंशु ; घरेचो, घर जो ; वडे घर जो, कुलीनु, कुलवंतु

घरु - गृह, मकानु, धामु, सदनु, निकेतनु, महलु, हवेली, झूपिड़ी ; कुटुंबु, परिवारु, घर जा भाती, आकहिं ; शयुनि रखण लाइ ख़ानो

घरुबारी - घर वारो, घरदारु, घर जो मुख्यु माण्हू, गृहस्ती

घरेचो - घर जो, घरेतो

घरेती - घरधयाणी, घर जी मालिक्याणी ; वरेती, मुड़्स वारी

घांघो - गिरंव, गिरणि, ठिकर जे भगल बर्तन जी गिची ; दबकु, मेल्हो, रंडक

घांचणु - चीभाटणु, चीथाड़णु, चिभणु ; घोटणु

घांचि/चो - चीभट, चिथ ; चोट, ईज़ाउ, ज़र्ब, हाञी, हानी

घाइ - वांगुरु, जियां, वांगियां, जीअं, मिसिल

घाइणु - ज़ख़्मणु, फटणु, वाढोड़णु, घाइलु करणु

घाइलु माइलु - गहिरीअ सुञाणप वारो, रिलियलु मिलियलु ; गहिरो, घाटो

घाउ - ज़ख़मु, फटु, फचु, वाढोड़ु, चाकु, चहक, अंघु, वढु, टुको

घाओ - रछु, मछीअ जो जारु

घाघरि - गागर, गगरी, चैंरी, झांझरि

घाटी - दरो, दर्रो, दर्रा, वादी, चोर लकु, बिनि पहाड़नि जे विच वारो रस्तो, घाटु, ‘पास’ ; ‘व्हैली’ ; घाट में रहंदड़ु ; कठिन, संकट वारी

घाटु - आकारु, रूपु, बीहक, ( म. घाट ) ; युक्ती, अटिकल, तजिवीज़ ; तड़ु, घेड़, तलाअ / नदीअ में हेठि लहण जो हंधु ; घाटी, दरो, दर्रो ; पोलीस थाणो, चाउड़ी ( म. चावड़ी ) ; पतणु, बेड़ीअ जे अचण व´ण जो हंधु

घाटो - नुक़्सानु, छीहो, टोटो ( म. तोटा ) ; खोटि, कसु ; ईज़ाउ, चोट ; कोताही ; गहिरो, पगमटु ( यारु ) ; गूढ़ो, चहिरो ( रंगु ) ; जूहियलु ( झंगु, झंगलु ), गजगाहु ; खहुरो, तिखो ( शराबु )

घाड़ - घड़ाई, ठहराणी, जोड़ाणी

घाणी - संकटु, आपदा, मुसीबत ; तकिलीफ़, कष्टु ; निभागु, कमबख़्ती

घाणो - चीचिड़ो, तेल कढण जी कल

घातकु - घाती, मौतमारु, ख़ूनी, हत्यारो, घातु कंदड़ु, मारकु, मारींदड़ु

घाती - मौतमारु, घाती, ख़ूनख़्वारु, निर्दई ; अशुभु ; बुछिड़ो

घातु - हत्या, हचा, वधु, ख़ूनु ; वझु, टिणु, सझु ; ठगी, फ़रेबु, दोखो, इरादो, मतिलबु

घायलु - ज़ख़्मियलु, फटियलु, वाढोड़ियलु, ज़ख़्मी

घारणु - काटणु ( समय ), गुज़ारणु, पसार, कटणु, व्यतीत करणु

घारु - बकबकियो, बटोड़ु, वातोड़ी, वडवातियो, वातडारो

घिंघिरू - घिंघिणो, घुंघरू, घुंगरू, छेरि जो हिकु दाणो, नूपुरु

घिंडिड़ी - घिंटी, घंटी, चड़ी, टली ; खर्की ( जानवर जे गिचीअ लाइ ).

घिंडु - घंडु, वडो चड़ो ( जानवर जे गिचीअ में बधण लाइ ) ; घंटो.

घिघाइणु - घघो पवणु, निड़ी पवणु, गलो विहणु

घिचणु - गपणु, गपी पवणु ; पूरो अचणु ( सोराख़ में ) ; वेही वञणु

घिचा - आंडा, पित्क ; टोरो, काकूसु, मैलो

घिचिलो - मेरो / गंदो इन्सानु, अगिलो, गचेरो, बऊसु

घिटी - गली, गिली, नंढो रस्तो, कूइ, कूचो.

घिडणु - आथिड़ंदो अचणु, धुडणु, धुडिकणु.

घिम - आलाणि, भेज, आडोकाई ; पोसलि, वट.

घिरणु - घिर्कणु, तिर्कणु, हेठि थियणु ( सिढ़ु )

घिर्काइणु - गिस्काइणु, खिस्काइणु, तिर्काइणु, सिर्काइणु

घिर्टु - पिन्की, झूटो, ओझराणी, निंडाखिड़ाई

घीचणु - छिकणु, ताणणु, गिहिलणु

घीचो - झूलो, बेतरितीबु लोडो

घुंजु - वरु, वकड़ु, चुणु, तहु ; घुंडु, संडु, शोरु, टिउरी, टिउड़ी

घुंडिजणु - मुंझणु, उरिझणु, उलिझणु

घुंडियारो - घुंडिरु, गंढियुनि वारो

घुंडी - सूंडु, शोरु, टुअरी ; लट, वारनि जी चग, गुछो, काकुल, छलो ; मूंझारो, गोगीड़ो ; कपटु, ढोंगु ; रडी ( वहट जी ), गहु

घुंडु - संूडु, टुअरी, शोरु, सरु

घुघिटी - डिमटी, छोटो मोटो मनुषु, डेमकिड़ो, डेंबो

घुघी - सुराही ( पाणीअ लाइ ) ; घूंघटु, बुर्क़ो

घुघु - ऊंदहि, भिंभ, बाट, कारी

घुट - बुट, हवा जी कमी, आड़ंगु, ओमाही, रुघ, काढ़ो, गरबिरो, हुफ़

घुटणु - घोघो डियणु, निड़ी दबाइणु, घुटो डियणु

घुटिरु - बूसाटींदड़ु, साहु मुंझाईंदड़ु, घुटो डींदड़ु

घुटो - घोघो, निड़ीअ ते नंहुं

घुणो - ग़ुनो, नक मां गाल्हाईंदड़ु, मिनो ; अन्न खे खाईंदड़ु जीतु

घुतिरु - गोसिड़ू, नटाऊ, गोहियरु ; टोबो, टोबियारु ; भाजोकड़ु, रोलाकु

घुमंडु - घमंडु, वडाई, अहंकारु, हठु, अभिमानु

घुमणु - पंधु करण, टुरणु फिरणु, जंघूं साहिणु, टहिलणु, रुलणु, भिटिकणु

घुमाइणु - फेराइणु, हलाइणु ; लोडणु, पंधु कराइणु ; सैरु कराइणु ; उथिलाइणु पुथिलाइणु ( खाधो )

घुमितारी - चकरु, घोम, शैलु शिकारु, टोरो, झोत, हवाख़ोरी

घुमिरी - फेरी, भाणि, भांउटी, भांवाटी

घुमिरो - समय, समो, वक़्तु ; भेरो, वारो ; दफ़ो, दौरो, फेरी ; दस्त, काकूसु, कुनु, भमरु, निकूंजु, मेड़ु

घुर - तल्ब, तक़ाज़ा, माङ, मांग, हलाउ ; लहिणो, क़र्ज़ु ; इच्छा

घुरणु - मङणु, हथु टंगणु, तल्बणु, तक़ाज़ा करणु ; चाहिणु, प्यारु करणु, इच्छा करणु

घुराइणु - सडाइणु, कोठाइणु, आणाइणु ; हुकुमु करणु ( मालु मंगाइण लाइ )

घुर्कणु - गौंरणु, गुरणु, डंद कढी आवाज़ु करणु, घड़कणु ; हुडी डियणु, डड्ही डियणु ; तड़े कढणु ; चह्ड़ पाइणु

घुर्की - चह्ड़ ; गेरि ; धमकी, हुडी, तड़ी, दब

घुसि फुसि - सुसि पुसि, बाबूर, भुण्कार, झूंगार, मन जी गाल्हि

घूंघाटु - सूसाटु ( हवा जो ) ; भूं भूं ; रूं रूं ( लाटूंअ जी )

घूं घूं - भूं भूं ( मखियुनि जी ) ; रूं रूं ( लाटूंअ जी )

घूचणु - दबे विझणु, डटणु, फुसणु, गपाइणु ; धूकणु, झोकणु, ठोकणु

घूचो - पूरु, रीचकु, जुजिकी

घूनि - धुबणि, घिचणि, चोरु गप, गिरणि

घूमाट - उदासाई, दिलगीरी, ग़मगीनी

घूमाटिजणु - उदासु थियणु, मुंहुं लहणु, कूमाणिजणु

घूर - तक, जूइ ; भयानक निहार, करिड़ी निगाह ; यादि, सार, संभाल

घूसो - मुको, मुक्को, मुक, ठौंशो, घूंसो

घृणा - नफ़रत, किराहत, बुछां, ग्लानी

घेटो - टुंबो, रिढ जो नरु, ‘रैम’

घेड़णु - अंदरि विझणु, लंघाइणु, चुभाइणु, कम में लगाइणु, पाणीअ में लाहिणु

घेड़ु - तड़, घिड़ण जो हंधु, नदीअ वगे़रह डांहुं ढार वारो रस्तो

घेड़ो - गेड़ो, चकरु, हुर्ले जो हिकु फेरो

घेरटु - घेरो, चैधारी वकोड़, चैधारी वेढ़े वञण जी क्रिया ; झूटो, पिनकी

घेरणु - घेरो करणु, वेढ़े व´णु, वकोड़णु, वराए वञणु, चैधारी फिरणु

घेरि - घेरो, गिर्दो, गेलि ; चैगिर्द माप ; पहिराण जो हेठियो वेकिरो खुलियलु हिसो ; घाटो डुधु, मही, छाछि ; वकोड़ींदड़ किनारि

घोघो - घुटो, निड़ीअ जे दबाइण जी क्रिया

घोटणु - घरिड़णु ( कूंडे में डंडे सां ) ; रगिड़णु ; रटणु, बार बार पढ़णु / यादि करणु

घोटालो - गड़बड़ि, गोलमालु, घपलो, हेराफेरी

घोटो - गहिको, गसिको, महिटो ; घोटियल दवाउनि जी मिलावत ; डंडो, दस्तो, मुहिरिड़ो ; घोटियल दवाऊं / चीज़ूं

घोड़ो - अश्वु, तुरंगु, सैंधव, हय, कहिकाणु

घोतो - ग़ोतो, टुबी, डुबकी

घोबी - हिसाब में ठगी, बेईमानी, ग़बनु

घोर - गोल्हा, तलाश ; घोरियल रक़म या चीज़ ; भेटा, डखिणा

घोरणु - सरीर तां घुमाइणु ; भेटा तौर डियणु ; क़ुर्बान करणु ; गोल्हणु, गोल तलाशणु ; छटणु, छटाइणु

घोरु - भवाइतो, भयानकु ; भिंभ ( ऊंदहि ) ; गुड़को, गुड़ि गुड़ि ( पेट में ) ; तेज़ु, तिखो, ज़ोरदारु

घोषणा - पधिराई, ऐलानु, ढंढोरो, पढ़ो, सूचना

घोषु - गोशाला ; शब्दु, आवाज़ु, ऊंचो स्वरु

चंगु - सारंगीअ जहिड़ो हिक साज़ु ; पखीअ जो चंबो ; घिंडिणी, टली ; चंगुलु, मुठि.

चंगुलु - चपुटी ; लप, भरियल मुठि ; पखीअ जो चंबो ; खुलियल डोली.

चंचलता - अथिरता, अस्थिरता, बुडितरि, अधीरता

चंचलु - फिड़्त्यूं खाईंदड़ु, पूरालो, घण मतियो ; मुंझियलु ; झांविरो, झूंझारु

चंडाई - निभागु, बदिक़िस्मती ; होडु, ज़िदु, हठु

चंडालु - दुष्टु, कमीनो ; मसाणी, मुड़्दा साड़ींदड़ु ; क्रोधु, कावड़ि

चंडु - चंद्रमा, चांदु ; निशानो, लक्ष, लक्षु

चंडो - अभागो इन्सानु, निभागो, बुरे स्वभाव वारो ; निठरु, होडी ; निर्लजो

चंडोलु - हिक पखीअ जो नालो, चिर्ड़ु, ढोलियो

चंदनु - सिरखंडु, संदलु, श्रीखंडु, मलयज, गंधसारु

चंदिरु - चंद्रु, चंडु, चंद्रमा, चांदु, शशी, सुधांशु, राकेश, ताराधीशु, तारानाथु, इन्दू, सुधाकर, हिमांशु/शू

चंबुड़णु - चुहिटणु, लगी रहणु ; पुख़्तो रहणु ; भंडी लाइणु, धरिणो मारणु

चंबूटणु - झगिड़णु, झेड़ो करणु, विढ़णु

चंबेली - हिक गुल जो नालो ; दासी, बान्ही ; बिली, नातारी, लंगरु ( जहाज़ लाइ ) ; थेल्ह, हथ गाडी

चंबो - पंजो ; क़ब्ज़ो, वसु ; पखीअ जो चंबो, चंगुलु ; थफड़ ; मुठि, लप

चऊणो - चैगणो, चारि भेरा एतिरो

चएवानु - चयाकुरु, आज्ञाकारी, आग्याकारी

चकनाचूरु - चिथियलु, चिपियलु, छीहूं छीहूं थियलु ; थकलु, हजियलु

चकरु - गोलु, दाइरो, घेरो ; चीकिलो, चीकलो, खेडण जो चकिरो ; फेरो, गर्दिश ; सैर, घोम/मि, घुमतारी ; परिक्रमा, फेरी ; भांउटी, भाणि ; टोलाको

चकास - तपास, जाच ; ख़ातिरी, पक, तस्दीक़

चकिरी - फिरणी, गोलु वस्तू ; लड़ाई, वेढ़ि ; वादविवादु, बहिसु

चकी - टिकी, गोटी ( साबुण जी ), कंहिं बि वस्तूअ जो डोलाइतो टुकरु ; जंडु, घंटी ( पीहण जी ) ; नंढो बूटो ( बिए हंधि पोखण / हणण लाइ )

चकु - डंदनि सां थियलु ज़ख़मु ; डाढ़ ( कुते जी ) ; डंगु ( विछूंअ वगे़रह जो ) ; खूह जो वंगु, गोलु चकिरो ( कुंभर जो ) ; वट, बुख जो वकड़ु ; जावलु खीरु

चकुओ - सुरख़ाबु, कैनाचो ( पखी )

चकुलो - रोटी वेलण जो साधनु ; वेश्यालय, वेश्याख़ानो, रंडीख़ानो

चको - जमियल शइ जो टुकरु ; मिठाईअ टुकरु ; धौंरे जो ढिगु ; गंढो, गोढ़ो

चखणु - स्वादु वठणु, चश्को वठणु, सगुणु करणु

चग - मुचो ( वारनि जो ), ज़ुल्फ़, काकुल

चगड़ - चूस ( स्तन खे ), चूस, धाई

चघु - यारु, उपपती, सेन्धो, आशिक़ु

चङाई - भलाई ; नेकी, ख़ूबी, गुणेपाई ; कृपा, महिरबानी ; सुंदरता, सूंहं

चङो - भलो, सुठो ; झझो, जाम ; सुंदरु, सुहिणो ; लाभदायकु, फ़ाइदेमंदु ; चाक़ु, तंदुरुस्तु ; शुभु, सभागा ; लाभु, फ़ाइदो

चङो भलो - तंदुरुस्तु, चाक़ु, निरोगी, निरोयो ; सुखियो सताबो

चचुलाई - अंगलु आरो, लाडु कोडु.

चटणु - लकणु, जिभ सां अंदरि नियणु.

चटाई - तौंरी, तडो

चटिको - चिमकाटु, चिलको, झलको ; कूड़ो डेखु, ठठु

चटी - डंडु, तावणु ; घाटो, नुक़्सानु, टोटो ; आपदा, मुसीबत ; ख़र्चु ( बिए जो पंहिंजे मथां पियलु )

चटो - मिठी चीज़, फ़िज़ूल खाधो ; आलनि कपिड़नि जो ढिगु ; बतरितीब रखियल सिरुनि जो ढिगु

चडो - सथर जो मथियों हिसो ; नरो, सथर जी पाड़

चड़ति - अगिराई, सरसी, चढ़ति ; मुक़ाबिलो ; बिए खां वधीक वाकु डियणु

चड़ी - नंढो चड़ो / घिंडु, टली, खिरकी

चढ़णु - मथे अचणु / वञणु ; सुवारु थियणु ; वाधारो करणु, उथणु या बची पवणु ( बीमारीअ मां ) ; वधी वञणु ( धंधे में ) ; पारि पवणु

चढ़ति - अघ में वाधि, आकिराई ; बिए खां वधीक वाकु ; मुक़ाबिलो ; अगिराई

चढ़ाई - काह, हमिलो, आक्रमणु

चढ़ी - काह, हमिलो ; सुवारी ( वहट जी )

चतुराइणु - धुतारणु, लालचाइणु, हिर्ख़ाइणु ; फुसलाइणु, बर्ग़लाइणु ; चट करणु, मिठियूं गाल्हियूं करे फासाइणु

चतुराई - चालाकी, हिरफ़तबाज़ी

चतुरु - चालाकु ; सियाणो, बुद्धिवानु ; होशियारु ; भड़ु ; सुघड़ु, कारीगरु

चथर/चिथर - खिल, ठठोली, घुबो, चर्चो

चपाट - चमाट, थफ, लपाट, चाट

चपाटी - ख़तु पटु, चिट्ठी चपाती

चपुटी - चुटकी, तिनिक, आङूठे ऐं डसिणीअ जे विच में समाईंदड़ पीठल शइ जो थोरो अंदाज़ु

चपेट - धकु, ठोकर, फेट ; चोट ; सेखत ; नुक़्सानु, घाटो

चबूतिरो - चाउड़ी, पोलीस थाणो, घाटु ; नाको, महसूल-घरु ; थल्हो

चब - चिप, भीड़, भिकोड़ ; भीड़ो, ज़ोरु ; चाबो, चबिको ; हाञी, टोटो ; चोट, सट ; तीसे खाधो मनुषु ; फडई, ज़िदी

चबाइणु - चबिको डियणु, डंदनि सां चिचिरे सन्हो / नरमु करणु

चमक - चिमक, चिमकाटु, झलिको, तिजलो, झगमग, चिमकार

चमत्कारी - चमत्कारकु, अद्भुत, विस्मयकारकु, अलौकिकु, करामती, अजीबु

चमत्कारु - अचंभो, करामत, आश्चर्यु, अचिरजु, करिश्मो.

चमनु - गुलज़ारु, गुलनि जो बारो, गुलशनु, फुलवारी/ड़ी.

चमाट - चपाट, लपाट, चाट, थफ

चमारु - चर्मकारु, मोची, सोची

चमिड़ी - खल ( सरीर जी ), त्वचा, चमु

चमिड़ो - चमु, चर्मु, चमिड़ी, खल, छोड़ो, अधोड़ ; चमगादड़, ‘बैट’

चमु - चमिड़ो, चर्मु, खल, चमिड़ी ; छोड़ो, अधोड़

चर - खड, ख़ालु ; विरि, नवासीरु ; भगंदरु ( बीमारी )

चरणु - चिनणु, गाहु खाइणु ; चरनु, पांवु, पेरु, पगु ; कविता जी कड़ी / तुक

चरहो - चरागाहु, वीउ, गाह जो मैदानु ; ख़ुशि, सरहो ; तंदुरुस्तु

चराग़ु - दीपकु, डीओ ; बती ; जोति, प्रकाशु

चरित्रु - आचरणु, हलति, वर्ताउ ; शीलु, वार्ता, कहाणी, इतिहासु ; पराक्रमु ; सिद्धियूं, सफलताऊं ; छलु, कपटु

चरियो - पागलु, दीवानो, कल थिड़ियो ; मूरखु, भूकु, छसो

चरी - दीवानी, पागलि, छसी ; ऊन्ही खड

चरो - खड, खूबो, खूबु ; पोरु, ख़ालु, पोलणि ; बिरघलु, टुंगु ; चीलो, गीहो, गाडा वाट

चर्चो - विनोदु, मश्किरी, मस्ख़री, खिल ; ठशो ; ठठोली

चर्बटु - मूरखु, भूकु, छसो, उल्लू ; चालाकु, चुस्तु ; खिथिड़ियलु.

चर्मी - चम वारो, चमिड़े वारो, चमी, चामेलो ; चमिड़े जो ठहियलु.

चलणु - हलणु, पंधु करणु ; वञणु, रवानो थियणु ; हलति हलणु ; मरणु

चलतु - अजबु, अचिरजु, अचंबो, अचंभो, आश्चर्यु

चलाउ - हलति, वर्ताउ ; चालि, आचरणु ; रिवाजु, दस्तूरु

चलाणो - लाडाणो ; मौतु, मृत्यू, निधनु

चल्गति - हलति, वर्ताउ ; चालि

चल्तो - रिवाजु, रवाजु, चालू ; चट, लालचि

चस - चश, सुवादु, लज़त ; चश्को, साउ, ज़ाइक़ो, मज़ो ; चूस, हेर

चसी - चुमी, मिठी, चुंबनु

चस्कणु - दिलि सुरकणु, दिलि थियणु ( सुवाद लाइ )

चहर - लज़त, सुवादु, ज़ाइक़ो, मज़ो ; चहराणि, मसालेदारु चीज़

चहिकु - चीरु, फाड़ु ; वढु, टुको ; घाउ, घावु, ज़ख़मु.

चहिरो - मुंहुं, मुहांडो ; शिकिलि, सूरत, रूपु ; बूथु.

चही - बढ़, छमक, पालारि, तल्हड़, छांभ

चहो - छड़्ही, छड़ी, लढ़, सन्हो ऐं डिघो चहबुकु

चांउठि - बुंभो, द्वारु, दिकी ; दरिवाज़े जे चैखट जी हेठीं काठी

चांगु - वीरु, बहादुरु, सूरिमो, सूरिहु ; चङो भलो, तंदुरुस्तु

चांगो - उठु, करहो, तोडो, रोडो, लेड़ो, चपातो, मोडो, डाघो, चपरानु ( हिं. ऊंट )

चांडाणि - चांदनी, सहाई, चंड जी रोशिनी.

चांडूणो - चंड जो किर्णो / तिर्विरो, चंद्र-किरण.

चांदनी - चांडाणि, चांडोकी, चंड जी रोशिनी

चांदी - रुपो, ‘सिल्वर’ ; मेवे ते थियलु अछो दाग़ु, घोड़े जे पुठीअ ते थियलु अछो चिटो / गाठि ; निजो, उत्तमु, शुद्ध

चांदु - चंडु, चंद्रमा, चंदिरु

चांवठि - डि∘ ‘चांउठि’

चांहि - चाय, ‘टी’, नील कंठ पक्षी, ‘ब्लयू जे’.

चाउड़ी - पोलीस थाणो, पोलीस चैंकी, घाटु.

चाकरी - नोकरी, शेवा, टहिल

चाकरु - नोकरु, टहिल्यो, बेली, शेवाधारी

चाकी - तेली, घाणो हलाईंदड़ु ; पेच जो नटु, डिबरी, डेढी

चाकु - खड़िया, खड़ू, खड़ी, ‘चाक स्टिक’

चाकू - कपु, चाकूं, चाक़ू

चाखिड़ी - पादुका, पाविड़ी, काठ जी जुती, ( म. पादुका )

चागु - नखि़रो, नाज़ु, लाडु, अंगलु ; अटिकल, खेड

चाट - सुवादु, मज़ो, लुत्फ़ु ; चहर, मसालेदारु शइ ; चाहु ; लपाट, थफ, चपाट

चाटी - ज़ाइको, सुवादु, चश्को ; हेर, आदत ; लंउ ( इश्क़ जी )

चाढ़णु - मथे करणु, हिक शइ बीअ शइ ते रखणु ; बुलंदु करणु ; वधाइणु ( अघु ) ; सुवारु करणु ( गाडीअ ते ) ; पीअणु ( शराबु ) ; लगाइणु ( रंगु ) ; रखणु ( चुल्हि ते )

चाढ़ी - उताहीं, बुलंदी

चाढ़ु - बुलंदी, उताहीं ; वधाउ, तरक़ी ; इज़ाफ़ो ; औजु, भरती ( पाणीअ जी ) ; चट ; हुशी, टीकर

चाढ़ो - वाधारो, तरक़ी ; फ़ाइदो ; मुड़सी, हिमथ

चाणकु - ठठो, टोक, ठठोली, चथर ; महिणो, तानो, वेणु, डोरापो, वियालु, उभालो

चाणो - कंहिं शइ जो गोढा़े, पिनु, पिनोड़ो, गंढो, टेरो ; दगलु ; थुल्ही जूंअ, रिंडु, घटो, टोलरु

चाप - मिटीअ जो सख़्तु गोढ़ो, भितरु ; मासु चढ़ियल हडीअ वारो टुकरु ; पटाटे / क़ीमे वगे़रह जी टिकी

चापलूसी - ख़ुशामद, मुख स्तुती, कूड़ी साराह

चाबी - कुंजी, ताली, क्लीद ; पेचकशु

चारणु - चिनाइणु, गाहु खाराइणु ; गाइणो फ़क़ीरु, मीरासी, मङणहारु

चाराल - चारालो, गुझी जाच, जासूसी

चारालो - चाराल, जासूसी, गुझी जाच

चारो - गसु, पेचिरो, वाट, रस्तो ; उपाउ, उदमु, जतनु

चालाकी - चुस्ती, फुड़्ती ; अटिकलबाज़ी, डांउ ; ठगी, फ़रेबु, धोपो, दोखो.

चालाकु - चुस्तु, फुड़्तु ; अटिकलि, हिरफ़ती ; कारीगरु, भड़ु, होशियारु.

चालाणो - मृत्यू, मौतु, लाडाणो, देहांतु, निधन

चालि - हलिणी, हलणी, हलण जो ढंगु, टोर ; रफ़्तार, गती ; पंधु ; हेर, आदत ; आचरणु, हलति, वर्ताउ ; रिवाजु, चालो ; ढंगु, नमूनो

चालो - इशारो ; नाज़ु, नखि़रो, लाडु

चावति - साड़ु, ईर्खा, ईष्र्या ; दुश्मनी, वेरु, अदावत

चाह - चाहना, चाहिना, इच्छा, कामना ; रुची, दिलचस्पी, शौंक़ु ; प्रेमु, सिक, उकीर, हुब

चाहु/चाउ - इच्छा, कामना ; स्नेहु ; शौंक़ु

चिंघ - कंझिकार, कुण्क ; वात मां निकितलु दबियलु आवाज़ु

चिंघणु - कंझणु, कुण्कणु, काकिड़ाइणु, हुड़कणु ; चीचिलाइणु, रड़णु ; आह भरणु

चिंतनु - सोच, सोचु, वीचारु ; ध्यानु

चिंता - गणिती, फ़िकिरु, उल्को, उडिको, ओनो, अंदेशो, सांगो ; डुखु, ग़मु ; पीड़ा, वेदना

चिंदु - शुद्ध, असुलु, ख़ालिसु, निजु ; खरो

चिक - गप, चिकणि, राफो ; चिख, बांस जे तीलियुनि मां ठहियलु पर्दो

चिकणु - अर्कु निकिरणु ; टेपो टेपो थी वहणु, टिमणु, सिमणु, वहण ( फटु )

चिकनो - सण्भो, चर्बीअ वारो ; तिर्किणो, खिस्किणो, लसो ; चीढ़ालो, लिगलिगदारु; भर्तु भरियलु मलमल

चिकाइणु - अर्क़ु / सतु कढणु ; थकाइणु, चूरु करणु ; दुखी / व्याकुल करणु

चिख्या - चिखिया, चिता, डाघ

चिचिड़ु - जओ, ‘टिक्’, जानवर जो रतु चूसींदड़ु जीतु, ( म. गोचीड ).

चिचिलाइणु - चीचिलाइणु, सूर विघे फथिकणु ; सख़्तु सूरु सहणु, किंझणु.

चिटणु - रंगारंगी करणु, जुदा जुदा रंगनि में भरणु ; हणणु, निशानो मारणु.

चिटाई - रोशनाई, सोझिरो ; सफ़ाई, स्पष्टता

चिटाणो - रोशनाई, सोझिरो ; सहाई, चांडोकी ; चिटसाली, रंगनि जी भिन्नता

चिटु - चित्रु, चितिरु, तस्वीर, नक़्शु.

चिटो - साफ़ु, स्पष्टु, ज़ाहिरु.

चिठी - पत्रु, ख़तु ; भागु, क़िस्मत

चिठो - पत्रु ; काग़ज़ु ; चंदो ; फोड़ी ; ख़रीद कयल माल जी सूची, बिलु, सूचीपत्रु

चिड़ - कावड़ि, ग़ुसो, विडूणि ; मुठियां ; खाम, पोसिराटु, पोसरि, खिज

चिड़णु - काविड़जणु, ख़ार खाइणु ; पोसिरणु, खिजणु

चिड़िणो - ग़ुसेबाज़ु, खिजणो, चेड़ाकु, एविणो, तपिणो

चिता - चिख्या, डाघु

चिताइणु - चितारणु, ध्यान ते आणणु, जाण करणु, बुधाइणु, जाणाइणु ; अखि खुपाइणु, कंहिंखे ग़ौर सां डिसणु

चितिरु/चित्रु - चिटु, नक़्शु, तस्वीर

चितु - मनु, अंतःकरणु, जीउ, हिर्दो, हृदय, हींओं, अंदरु.

चित्रणु - चिटु कढणु, चित्रु कढणु ; चिटणु ; वर्णनु, बयानु.

चिथर - खिल, ठठोली, चर्चो, घबो, मश्किरी

चिथाड़णु - चीभाटणु, चिथणु, चिपणु, चिचिरणु

चिन्हु/चिह्नु - निशानी, उहुञाणु

चिपणु - चीभाटणु ; दबाइणु, दाबु डियणु ; वधाइणु ( धातू ) ; मथां ज़ोरु डियणु

चिब - चब, चिप, भीड़, भिकोड़ ; भीड़ो, ज़ोरु ; चाबो, चबिको ( वात जो ) ; नुक़्सानु, टोटो, हाञी ; चोट ; सट ; खिजिणो / तीसे खाधो मनुषु, फडई

चिबिरो - चिबु, उलू, उल्लू, घुघू

चिबु - घुबु, झिकु ( धातूअ में ) ; चुघु ; कुबु ; धकु

चिभूट - भीड़, चिप, चीभाट

चिभूटणु - चीभाटणु, चिपणु, बेकड़ि में आणे दबाइणु.

चिरंजीवु - आयुष्यमानु, दीर्घजीवी, दीर्घायू.

चींघटु/चींघाटु - रींगटु, चीकटु

चींझिड़ो - सन्हो, सूख्यमु, बारीकु, महीनु ; नाज़ुकु

चीकाटु - चीचाटु ; गुरकाटु, हुडकाटु, चीं चीं

चीको - चीढ़ालो, लिगलिगदारु ; कठिनु, डाढो ; सण्भो सताबो ( खाधो ) ; उमदो, उत्तमु ( कपिड़ो )

चीचाटु - चीचटु, रींगटु, चीकटु, चीं चीं, गाडीअ जे फीथनि जो आवाज़ु, जुतीअ मां निकिरंदड़ु आवाज़ु

चीचिलाइणु - डि. ‘चिचिलाइणु’

चीज़ - वस्तू, वथु, शइ, पदारथु, पदार्थु, थोकु, टोलु ; वखरु, जिन्स, मालु ; सूखिड़ी ; अमानत ; मिठाई

चीट - दांहं, रड़ि, कूक ; दुश्मनी, वेरु

चीटी - किउली, माकोड़ी, ( हिं. चींटी ) ; ‘चीहो’ पखीअ जी मादी

चीड़ - कींओं, कीड़ो, कृमि/मी ; जीतु, जीविड़ो, जिअडु, जंतू ; जओ, चिचिड़ु

चीड़ु - लिगलिगि, जमरु, लिबेसु, लिव

चीथाड़णु - चीभाटणु, चिपणु, मथां जोरु डियणु ; चिचिरणु, चिथणु

चीनु - घुंडु, गोड़ु, शोरु, टुअरी, सरु, सूंडु ; चुणु, गुत ; चीन देसु

चीनो - अछो, धौंरो, चीनीअ जे रंग जो

चीभाट - चीभट, चिप, ज़ोरदारु दबाउ, भीड़

चीभारणु - चिपणु, भीड़णु, भिकेड़णु, बिनि शयुनि जे विच में ज़ोरु डियणु, चिचिरणु, चीथारणु

चीर/चीरु - वढु, टुको ; फाड़ु, डार ; अंगु, चाकु, चहकु ( कपिड़े खे )

चीरणु - फाड़णु, अंगु डियणु ; ब अध करणु ; वढणु, कपणु.

चीरिणी - चीरण जो ओज़ारु, काराई, करवती ; छेणी, टाकिणी.

चील - सिरिणि, हिलि ; चीरियल खुर जो चीरु

चीलो - गाडा वाट, गीहो, चरो

चुंज - पखीअ जी चुहिंब, चांच, चूंब, नोक

चुझो - घटि नज़र वारो, कमि नज़र, झांविरो, झूंझारु ; मुंझियलु, वाइड़ो

चुक - भुल, ग़लिती, भ्रांति, सह्व ; चेल्हि जो सूरु

चुकाइणु - पूरो करणु, ख़लासु करणु ; निबेरणु, निछेरणु, उकिलाइणु ; लाहिणु, साफ़ु करणु ( हिसाबु ) ; पुछणु ( अघु ) ; भुल करणु ; हजाइणु, घणो थकाइणु

चुकिड़ो - ढुकिड़ो, थोरो, चुको, ढुकु

चुकी - ढुकु, सुर्क, पिक ; थकल, टुटल, हजियल, मांदी

चुको - ढुकु, चुकिड़ो ; लप

चुख - सूरु, दर्दु ; दुखु ; नदीअ जे मोड़ खाइण जो हंधु

चुग़िली - चुग़िलाई, चुणिलपणो, चुग़िलपो, निंदा, गिला

चुग़िलु - गिलाख़ोरु, निंदकु, बिकनो ; चिलिम जे फुल जो सोराख़ु भरींदड़ु कोइलो

चुघिटो - डिम्टी, डिम्किड़ो, घुघटी, छोटो मोटो, नंढो ऐं थुल्हो.

चुघु - चिबु, घुबु, झिकु ; टुंगु, सोराख़ु ; सीअरो, माता जो दाग़ु.

चुटु - लुचु, अठोरी, बदिमाशु, चुर्टो

चुडै़लि - चुडै़ल, डाइणि, भूतिणी, पिशाचिनी, कुरूपा.

चुणु - घुंजु, गुञु, सरु ; गुरु, गुत ( नोड़ीअ जी ) ; तहु.

चुतड़ु - थड़ो, बुंडरु, दुडो, चूतड़ु, जघन, नितंब

चुति - गुई, सूटी, गुदिया, गुदा.

चुनरी - चुनी, ओढणी, रओ, पोती.

चुनु - चूनो, सेढ़ी

चुपि - माठि, सांति, शांती, ख़ामोशी

चुपु चपाति - माठि में, गुझ गोह में, लिकाए

चुभणु - नोकदार शइ जो लगणु, खुपणु, सूरु करणु, ईज़ाउ करणु, चुभंदड़ सूर जो असरु थियणु

चुभिको - चुभिकार, चुभि चुभि.

चुमणु - चुमी वठणु, मिठी डियणु.

चुमी - मिठी, चसी

चुर - चुरिपरि, हरकत, हथ चुरांद ; ग़ुफ़ा, ग़ार ; खाटु, संधि ; छेड़, मस्ती, खेचलि

चुरटो - चोरु, लुचु, बदिमाशु, अठोरी, छीसो

चुरांदि - चुर, खौंस, हरकत

चुरि - उभो टकरु / पहाड़ु, लटिकंदड़ु टकरु या छिप, ( म. दरळ ) ; गुरी ( पहाड़ जी )

चुर्च - छेड़, हुशी, उभार, चुर

चुल्हि - रध पचाअ लाइ बाहि जी जाइ, बठी ; नातारी, बिली, चंबेली, टिकुंडी

चुहिड़ो - भंगी, महतरु, डफेड़ु, झाड़ूवारो, सफ़ाई कामगारु

चूं - भुण्को, तमामु थोरो ऐं सन्हो आवाज़ु ; जडहिं, कीअं, वांगुरु, मिसिल.

चूंग - चुर्च, हुशी ; झेड़ो जागाईंदड़ु तानो या गाल्हाइणु ; घुत, चोक.

चूंगणु - चोकणु, चुभाइणु ; खुपाइणु, खोड़णु, टुंबणु, हणणु

चूंगारणु - आहिस्ते खाइणु / गाइणु ; झूंगारणु ; वजणु, बुरणु ( चड़ो ), आवाज़ु करणु

चूंगी - अनाज जा थोरा दाणा ; नाको, ज़कात, महसूलु, ढल

चूज - चांच, चुहिंब, नोक

चूंड - चुण, चुनाउ, पसंदगी, इंतिख़ाबु ; चूंडियलु, पसंद कयलु, चीदो, उमदो, वणंदड़ु ; ‘इलेक्शन’, ( हिं. चुनाव )

चूंडणु - पसंद करणु, घुणणु ; गडु करणु, मेड़णु, वोटनि द्वारा पसंद करणु

चुंडारणु - चरणु, नंढा नंढा चक भरे खाइणु ; वड़्कणु, भिटिकणु

चूंधाइणु - चकाचूंध करणु, रोशनीअ सां अंधो करणु, बिशराइणु, ( हिं. चैंधियाना )

चूक - ग़लिती, भुल, भ्रांति

चूचिड़ी - चुआंती, उमाड़ी, चूची, सन्ही बरंदड़ काठी

चूचो - चुंझो, चुंजो, सन्हियुनि अखियुनि वारो.

चूज़ो - कुकिड़ि जो बचो ; श्रेष्ठ सुहिणो, ठाहूको.

चूठाई - कंजूसी, कृपणता

चूठु - कंजूसु, कृपणु, चमचूसु

चूड़ि/चूणि - कछ, ढाक, चेल्हि जे भरि वारी जाइ जंहिंते बारु खणिजे

चूड़ो - कंगिणी ; चिवड़ो, पेहुंनि मां ठहियलु सुवादी पदार्थु

चूणो - लौंदिड़ीअ जा वार ; चोगो, पखियुनि जो अन्नु ; आजीविका, रोज़ी

चूति - चुडु, तीतो, बुदी

चूथणु - जाच करणु, तपास करणु ; परखणु ; लहणु ( राज़ु )

चूनारो - चूनाड़ी, गारो / रागो हणण जो ओज़ारु, मारो ; कर्णी ( राज़े जी )

चूनो - चुनु / चुनो, सेढ़ी, सफे़दी.

चूपणु - चूसणु ; धाइणु, चगिड़णु.

चूरणु - चूर्णु, बूरो ; फकी

चूरिमो - भूरी, कुटी, चूरी ; गिह ऐं खंडु में भोरियल रोटी

चूरी - भूरी, कुटी, चूरी

चूरु - चूरो थियलु, पीठलु ; सख़्तु थकलु, हुजियलु ; बुडलु

चूक - भुको, बूरो, कुटो

चूस - चश्को, सुवादु ; आदत, हेर ; चूपो, चगड़, शोष

चूसणु - चूपणु, चगिड़णु ; वात सां छिकणु, पाणियठ ; पी व´णु, जज़्बु करणु

चूहो - कूओ, घरधणी, मूषु, मूषकु ; माउ खां सवाइ निपाए वडो कयलु घटो, धालो घटो

चे - हुन चयो, ‘चयाईं’ जो नंढो रूपु, ‘ही सेड’

चेटकु - जादू, टोणो फीणो ; मोहिनी

चेठ - मलम पटी, पलस्तरु ; ख़बरदारी, संभाल, ख़यालु, ध्यानु

चेत - संभाल, सावधानी, ध्यानु, ख़यालु ; चिंता, गणिती

चेतणु - संभालणु, ख़यालु रखणु ; ख़बरदारु थियणु ; होश में अचणु

चेतना - चैतन्य, ज्ञानु ; होशु, सुधि ; जागृती, सुजागी. सुचेती

चेतनु - सजीवु, साहवारो ; सुबुधु, सुबुद्धु ; जागृत, जागिरतु, सुजागु ; इंद्रिय ज्ञानु, सुचेती ; आत्मा ; जीउ ; ईश्वरी स्वरूपु, ज्ञान शक्ती

चेतावणी - सूचना, इतिलाउ, अगु जाण, ‘वार्निंग’, चेतावनी.

चेतो - समुझ, बुद्धी, अक़ुलु, स्मरणु, यादिगीरी, स्मृती.

चेलो - शिषु, सिखु ; विद्यार्थी ; मुरीदु

चैत्य/त्यु - मठु, विहारु, मंदरु ; यज्ञशाला ; विशाल भवनु

चैनु - आरामु, विश्रामु ; शांती, सुखु, आसूदगी ; आसाइश, विंदुर.

चोकणु - चुभाइणु, टुंबणु, खुपाइणु, खोड़णु ; हणणु ( ख़ंजरु ).

चोकिड़ो - थकावट, थकु, मांदिगी

चोको - लेपो, पाथो, पोचो, चैंको

चोखणु - तपास करणु, जाच करणु, पुछा गाछा करणु

चोखो - चांवरु ; साफ़ु, शुद्ध, सुठो, निजु ; खरो ( सोनु ) ; ठाहूको, अछो उजिरो

चोग - चूणो, चोगो, पखियुनि जो खाधो ; चुगण जी क्रिया

चोजु - भभको, दबदबो ; जसु, वाह वाह ; मज़ो ; जय जयकार

चोट - ठोकर, धकु ; सट, ईज़ाउ ; सदिमो ; हा´ी ; वाकु ( नीलाम में )

चोटियरु - चोटीअ वारो ; चोटीअ वारो पखी ; चंडोलु, ढोलियो ; धूमकेतू, पुछिर तारो

चोटी - वारनि जी चग ; बुलंदी, औजु ; कलंगी ( पखीअ जे मथे जी )

चोटीअ चंडो - निभागो, चंडो ; निकमो

चोटु - सूची, गावदुम ; ऊची जाइ ; खुडु, कोठो ; पहाड़ जो चोटीअ वारो हिसो

चोतो/चोतियो - लंगोटु, काछोटी

चोदणु - संभोगु करणु, भोगु करणु, यहणु, जहणु

चोपिड़ी - किताबु, पुस्तकु, किताबिड़ी, नंढो नोटबुकु

चोबु - डंडो, सौंटो ; गदा ; तंबूअ जो लकिड़ो

चोर - छेड़, चुर्च, हुशी, इशारो

चोरणु - सोरणु, रेढ़णु ; हलाइणु, घुमाइणु ; हेठि मथे करणु ( बाहि ), जागाइणु ( झेड़ो ), छेड़णु, मचाइणु ; जोशु डियारणु, चोक डियणु ; शुरू करणु ( गाल्हि )

चोराखोरा - गणिती, फ़िकिरु, ओनो, बेआरामी

चोरु - फोरू, लोटू, दुर्दु

चैंकिड़ी - चइनि माण्हुनि / शयुनि जो मेड़ु ; चइनि जी संगति ; ईट, तास में हिक रंग जो नालो

चैंकी - पहरो, रखवाली, नज़रदारी ; मंजी, विहण जो साधनु, संदुली ; चाउड़ी, थाणो ( पुलीस जो )

चैंकु - दर / दरीअ जो चैकठु ; चैवाटो, चैसूलु ; चैकुंडो, चैरस ; चइनि शयुनि जो मेड़ु ; चइनि सिटुनि वारी कविता

चैंको - तास रांदि में चइनि दाणनि जो पतो ; चारि संख्या ; लेपो, पोचो ; लिंब, लेपण जी क्रिया

चैंरी - नंढी घाघरि ; विवाह में ब्राह्मण खे मिलंदड़ डखिणा

चैंरो - गोलु झूपिड़ो ; अछे रंग वारो ( बैलु वगे़रह ) ; रांहो, ( म. चवळी )

चैकसी - सावधानी, सुजागी, ख़बरदारी, नज़रदारी

चैकसु - सुचेतु, सचेतु, सावधानु, ख़बरदारु ; अण गुसु ; पको, भरोसे जहिड़ो

चैकुंडो - चतुर्भुजु, चइनि कुंडुनि वारी आकृती.

चैखुरो - चपोल, छलांगी डोड़, घोड़े जी हिक चालि.

चैगानु - मैदानु, पटु ; अङणु, आगंधु ; डांउ

चै चै - घणो चवणु, छींभ, छिड़्ब ; टोक

चैडसी - सुनीत, ‘सॉनेट’ ( कविता ), चोडहनि सिटुनि वारी कविता

चैडिसि - चोडिहीं, पूरनमासी, पूर्णिमा, पौर्णिमा.

चैडोलु - चइनि डोलियुनि वारी फिरणी ; पालिकी.

चैड़ो - वेकिरो, कुशादो, विशालु, वडो

चैधारी - चैधरि, चैगिर्दि, चैफेर, चैतरफ़ि ; आसपास

चैबुको - जांठो, जुंगु, जबिरो

चैबोलो - रगिड़ो, चैपचो, पचार, बकवास ; घणनि माण्हुनि जो गडियलु आवाज़ु

चैवटु - चैबोलो, सुरसिलो ; वार्ता, वार्तालापु

चैवाटो - चैंकु, चैसूलु, चैराहो

छंड - छंडिको, छंडण जो कमु ; सफ़ाई ; छिपकार, छटार, छट ; भभक ; डेंब

छंडणु - धूड़ि लाहिणु ; पाणी छटणु, छिण्कारणु ; उल्टी करणु, ओकणु ; छज सां अनाज मां मिटी, कख वगे़रह जुदा करणु

छंडफूक - उघ महिट, टारिपोश ; बदन जी पोचार ; सफ़ाई, सुठाई

छंडो - पाणीअ जी छट, छाटार, छटकार, छांटो, फींग ; बदिनामी ; इल्ज़ामु, माता-देवी निकिरण खां पोइ माता वरितल माण्हूअ तो पाणी छिटकाइण जी रस्म

छंदविद्या - पिंगलशास्त्रु, छंद रचना जो शास्त्रु, ‘प्रोसोडी’

छंदु - पदु, पद्य, कविता, बहरु, ‘मीटर’, ‘स्टैन्ज़ा’

छक - आसपास, आसो पासो, तरु, पसगर्दाई, परिसर, ‘एन्व्हारोन्मेंट’

छकणु - अकन छकनु थियणु, मोहित थियणु

छकाछकि - टिमटारु, कनाकनि, भरिपूरु, तारातूरु, चिकारि

छकु - धुंधेली हवा ; झुड़ु, मलारु

छको - ढारो ; छहनि दाणनि वारो पतो ( तास में ) ; घणो ; खदिड़ो

छछो - रंडक, रुकावट ; फडो, संकटु

छजु - सुपु, अन छंडण ऐं वाउरण जो साधनु, गागिड़ो, ( म∘ सूप )

छणणु - छिजणु, टुटणु ; छिजी हेठि अचणु, हेठि किरणु, परण या कपिड़े मां छणी साफ़ु थियणु ; झरणु ( घोड़े जो घोड़ीअ खे डिसी )

छणाटु - खड़्को, ठड़्को, खड़्काटु ; टंकार

छट - विखेड़, छटण जी क्रिया, खिंडेर ; छंड, छाटार, छटकार, छिण्कार ; धप, दुर्गन्धि, बांस, बदिबूइ

छटणु - विखेड़णु, खिंडेरणु ; बुर्कणु ( लूणु ) ; छटारणु, छिण्कारणु

छटी - छत्री, ‘अम्ब्रेला’ ; सण्भो तहु, थरु ; मलाई ; जारो ( पाणीअ ते ) ; थरी, झिल्ली ; हलको तहु

छटु - ताजु, मुटुकु, मुकुटु ; मोड़ु ( पखीअ जो ), तुरो, कलंगी ; छटी ; सेंवरु ( बीठल पाणीअ ते जमियलु ) ; अटिकल चइनि सालनि जो उठु

छटो - खखरि ( डेंभुनि जी ) ; मानारो ( मखियुनि जो ) ; सेंवरु ; माठि, सांति ; तिखो वाउ, वाच ; हवा जो झूटो जो मनुष खे चरियो बणाए

छडणु - त्यागणु, तजणु ; छडे डियणु, आज़ादु करणु ; लाथि डियणु, छूटि डियणु, रिआयत करणु, घटाइणु ; माफ़ु करणु ; फिटो करणु, नज़रअंदाज़ करणु

छडाइणु - छुटाइणु, आजो कराइणु, बीमारीअ खां छुटाइणु ; जुदा कराइणु ( विढ़ंदड़नि खे ) ; घटि कराइणु ( रक़म )

छड़ह - छढ़, तेज़ु वहकुरो, तिखी सीर ; माठि, सांति, मौनु ; छढ़ी, छड़्ही, सन्ही ऐं डिघी काठी, लठि ; झंडे जी काठी

छड़हणु - छढ़णु, अनु उखिरीअ में कुटणु ( तहु लाहिण लाइ )

छड़ी - छढ़ी, लठि, काठी ; टारी, लाम, शाख़. ; हथ लकुणु, ‘स्टिक’ ; राजाई लठि ; गदा

छड़ो - छढ़ो, अकेलो, निवेकलो ; अण परिणियलु ऐं अकेलो ; निःसंतान

छणणु - छिजणु, टुटणु ; हेठि किरणु ; छिजी हेठि अचणु ; छाणीअ/परण या कपिड़े मां छणी साफ़ु थियणु ; झरणु ( घोड़े जो घोड़ीअ खे डिसी )

छणाटु - खड़्को, ठड़्को, खड़्काटु ; टंकार

छति - छिति, जाइ जो मथियों ढकु ; कमिरे जे पके ढक जो हेठियों हिसो ; डफो, मछी मारण लाइ चुहिंबदारु लकिड़ी या भालो

छतिर - वडी भारी शोभा डींदड़ छटी जा राजाउनि मथां झलिबी आहे ; तख़्त / गदीअ जो ढकु ; अझो, आश्रय

छनाल - छिनाल, बदिचाल स्त्री, वेश्या, वेसवां, कञिरी, रंडी, गणिका

छनालो - भड़वो, भाड़ियो, कञरु, धूतो, भेटू, विच कुटियो

छन - पाणीअ जी खड, तलाउ ; गाह वारी हेठाहीं ज़मीन ; छनो, मनहुं

छपणु - लिकणु, छिपणु ( हि. छिपना ), ओझलु थियणु, अंतर्धानु थियणु, गुम / गुप्त थियणु

छपरु - पलक, अखि जो ढकु ; छांव लाइ ढकु ; कखाईं छति, छनो ; झूपिड़ी ; अझो, आधारु, सहारो ; परदो ; पहाड़नि जी क़तार

छपरो - ढकु, छति, छिति ; ढक वारी जाइ, ‘शेड्’

छबीलो - सुहिणो, सुंदरु ; ठाहूको

छमरु - झुड़ु, मलारु ; बाफ, उब ; हलको ककरु, विडुरु

छमाइणु - थधो करणु, ठारणु ; घटाइणु ; लाहिणु, विसाइणु, उझाइणु

छर - लेट, पाणीअ जी उथल, बरसात या बोडि खां पोइ पाणीअ जो फहिलाउ.

छलको - छुछको, मींह जो वसिकारो ; झोंको, हवा जो झूटो, छुहो, झूटो ; आवेशु.

छलणु - ठगणु, वेसाहणु, डोहिणु ( हिं. छलना ) ; जादू करणु

छलांग - उछांग, टपो, छालु, ठेंगु, कुडु

छलु - ठगी, दोलाबु, कपटु, छलु-कपटु, दग़ा, धूर्तता, दोखो, विश्वासघातु, डोहु, ढोंगु, बदिमाशी, प्रपंचु, मकरु, तिर्कटु, अटिकलबाज़ी

छलो - सादी मुंडी ; सतार / सितार वजाइण जो ओज़ारु ; कन जो गहु, टुंगरो, अखिड़ी

छल्की - मेड़ु, मेड़ाको ( माण्हुनि जो ), टोली, गूलिरी ; वलरु ( पखियुनि जो ) ; छांग ; वस्कारो ( मींहं जो )

छल्वरु - प्रिय, प्यारो

छसो - मूर्खु, मूरखु ; मुडु, ठुठु, जड़ु, मंदबुद्धी

छांग - टपो, छलांग, कुडु, ठेंगु ; धणु, वगु ( बारनि जो ) ; मेड़ु, अंबूहु

छांगणु - काटणु, वढणु ; जुदा करणु ( टारियूं ) ; बेकार हिसा काटे छडणु ( वण जा )

छांटणु - वढणु, काटणु, छांगणु ; चूंडणु ; विराहिणु, वंडणु

छांडो - चुस्तु, फुड़्तु, चालाकु ; तेज़ु, तिखो

छांभो - छांघो, सुकल टारीअ जो टुकरु, छींभो, फींझो ; कची साई टारी

छांव - छांइ, छाया, छांवलो ; अझो, पनाह, सहारो

छांविणी - लश्करगाहु, सेना जे रहण जी जाइ, काम्पू, ‘कैंटोन्मेंट’

छांवेरो - छांइरु, छांव वारो, छायादारु

छांहीं - हिंदाणो, टरबूज़ु

छाई - रख, ख़ाक, छार ; मिटी, धूड़ि, केरी, फुल्हियारु, फुल्हियारु

छाक - शक्ती, ज़ोरु ; अभिमानु, वडाई ; हस्ती

छाकाणि त - छा खां त, छा लाइ त, छो त

छाको - वझु, अवसरु, मौक़ो ; चोरीअ जो वझु ; मुफ़्त जो मालु

छाखाटो - रुकावट, रंडक ; रोलो, फडो

छाछ - लसी, डुधु, झणि, अछ, मही, विलोड़ियल डही

छाछरि - गाहु ; पाणीअ जी छर, तांघो पाणी

छाछोलणु - पाणीअ में उथिलाइणु पुथिलाइणु ( कपिड़ा ), छछ्को डियणु ; आघारणु ( बासण ) ; उछातिरे नमूने धूअणु ( कपिड़ा ).

छाजो - छजहरी, वधावड़ो, उधी ( उभिरी ) बीठलु हिसो.

छाड़प - चाबुकु, छड़्ही, छढ़ी ; उछल ; डंडो, सौंटो

छाड़ितू - चापिलूसु, ख़ुशामदिड़यो, टुकरेलु ; पोइलगु, कांयारो इन्सानु ; दलालु ; नौकरु ; हथ ठोकियो ; बिए जो सेखारियलु इन्सानु

छाणणु - छाणी / कपिड़े सां सन्ही / थुल्ही शइ धार करणु ; धूणणु, लोडणु ( वणु ) ; खोहिणु ( खंभ ), छिनणु ; लोडणु ( वणु ), केराइणु ( मेवो )

छाती - सीनो, उरहु, कोड़ो

छात्रु - विद्यार्थी, शिक्षार्थी, अध्येता, पढ़ंदड़ु, शिषु

छान - ठगी, दग़ा, कपटु, फ़रेबु, दोखो

छापिरू - छपर जो ; जाबिलू, पहाड़ी, टाकिरू

छाया - छांव, छांइ, छांवलो ; पाछो, सायो ; अझो, ओट, पनाह ; जिन या भूत जो असरु, लगिता

छार - छारि, छारु, रख, केरी, छाई, ख़ाक, भभूति

छाल - खल, छिलु ; छोडी ; छिलको

छालु - टपु, टपो, छलांग, कुडु, ठेंगु.

छालिणो - छालो, फोफींडो, फूकिणो, फुलिणो.

छालो - छालिणो, छालो, फोफींडो, फूकिणो

छिंभ - अखि जी पट ऐं पूर ; मेछ ; लेपे जो पहिरियों अणलसो हथु

छिक - खींच, कशिश, आकर्षणु ; सिक, उकीर ; तिख ( पाणीअ जी ) ; निछ,; मांग, माङ, घुर, तलब ; बाड़, रुची, हिकु भेरो चिकायलु दारूं

छिकणु - ज़ोर सां पाण डांहुं आणणु, खींचणु ( हिं. खींचना ), ताणणु, कशणु ; गिहिलणु ; घुरणु ( सङु ) ; पीअणु ( बीड़ी ) ; ईंधाइणु, लंबाइणु ; चिकाइणु ( अर्क़ु )

छिकी - चेल्हि जी सट ; कुहाई, कचो बारु किरण जी हालति, गर्भपातु ; छिक, ताण, छिबी ( लग़ाम जी )

छिगो - सतनि सालनि जो उठु जंहिंखे छह डंद हुजनि

छिछी - मछीअ जी धप, खिखाणि, खिखी ; बार जो पेशाबु या काकूसु

छिटि - छी छी ! थू थू ! छिट्

छिटो - छिडो, पाणीअ जहिड़ो, छिटिड़ो, पटिड़ो, टिंगु

छिड - छिडाई, पटिराई, पटिड़ाई

छिणकणु - खड़्कणु, घिण्कणु, घिण् छिण् करणु ; छटणु, छाटारणु, छिणिकाइणु

छिण्कारणु - छंडणु, छटणु, छाटारणु

छितरु - झूनी जुती, खलरु, ठोगिड़ो ; तडे जो झूनो टुकरु

छिति - छति, मकान जो मथियों ढकु, कमरे जे पके ढक जो हेठियों हिसो.

छितिरो - सुखफिटो, फथिफथियो, बेआरामु ; डिंगो, हरकती, खेचिलो, ऐथिरो.

छिती बुख - सख़्तु बुख, बांडठ, डालट ; हबछ

छितो - चरियो, पागलु, मस्तु ; चकु पाईंदड़ु ( कुतो ) ; छिते कुते जे डाड़्ह जो असरु रखंदड़ु

छिनणु - टोड़णु, जुदा करणु, पटणु ; फिटाइणु ( मित्रता ).

छिनाल - बदिचाल स्त्री, वेश्या, रंडी, कञिरी, गणिका, कुल्टा.

छिनो खुथो - अधीरु, बेआरामु, फथिफथियो, लोछ खाधो.

छिनो छोरो - अनाथु, यतीमु, बेघर इन्सानु ; आवारा/रो, रोलाकु

छिप - पहाड़ जो वडो टुकरु, चट्टान ; ओथ, मार ; टकरु ; भारी शइ ; मुसीबत

छिपकली - किर्ड़ी, चिची

छिमकणु - छिण्कणु, वजणु ( घिंघिरुनि जो ), छिपकणु.

छिमकाटु - छिण्काटु, छिमको, छिण्को, छिम् छिम्, घिण् घिण्.

छिलको - छिलु, खल, छोडो

छिलटो - खल, छोडो ; छिलिरु ( मछीअ जो )

छिलु - खल, छोडो ; छिल्टो, छिल्को ; बूरो, चूरो

छिलो - स्त्रीअ जो वियमु, वियम सबबि थींदड़ पलीताई, सूतकु

छींभ - छंड, डेंब, भभक, डड़ही, डढ़ी

छींभणु - छिड़्बणु, झिण्कणु, सिठणु ; छंड कढणु, धमकी चाढ़णु

छींभो - सन्ही सुकल काठी, छांभो, छों, फींझो

छीछिलाइणु - छिनणु फाड़णु, डंदनि में झले फथिकाइणु, छीछाड़णु, धूंधाड़णु, पीड़ा डियणु

छीहो - नुक़्सानु, घाटो, टोटो ; ज़ियानु, चटी.

छुईमुई - लाजवंती बूटी ; लज्जालू ; कोमलु, मुलायमु.

छुछंदरु - छछूंदरु, अंधो कुओ, ‘मस्क रैट’

छुछाई - छसाई, मूर्खता, बेवक़ूफ़ी

छुछु - अणजाणु, नादानु, बेवक़ूफ़ु

छुटाइणु - छडाइणु, आजो कराइणु, मुक्त कराइणु ; चङो भलो करणु ; इलाजु करणु ; छडाराइणु ( आदत )

छुटिकणु - छुटी वञणु ; छुड़णु ; निकिरी वञणु ; छुटी पवणु ( गाल्हाइण में ) ; छुटणु ( बंदूक जो ) ; शफ़ा पाइणु ( बीमारीअ मां )

छुटिकारो - छोटिकारो, मुक्ती, आजाई, आज़ादी ; मोखु

छुड़्क - फासी, फाही, गारी, सिरकिणी ; फंदो, फर्क, जारु, दामु

छुड़्कु - खहुरो, रुखो, गुस्ताख़ीअ भरियो, छितो, छुड़ियो ; खुतो ( जवाबु )

छुड़तु - चालाकु, फुड़्तु, खड़ो तड़ो

छुड़विछुड़ - फहिलाउ, खिंडेर

छुर - कपिड़े ते छुरण जो कमु ; नक़्शु, छपियलु चित्रु.

छुरिड़ु - रेज़िकी, छुटो ; आवारो, रोलू, पेनांगु, आवारा.

छुरी - काली ; साड़, हसदु

छुलकणु - छुलणु, लहिराइणु, लरज़ाइणु, ( हिं. छलकना ), थांव में पाणीअ जो लोडा खाइणु

छुलिणो - फुलिणो, फोफींडो, फूकिणो

छुहिंग - किर्किर्, कँझिको ; बदिनामी, गिला, पर पचार, पराई ताति

छुहिंगणु - भुण् भुण् करणु, कुर्कणु, कंझणु

छू छू - चिड़, पोसरि ; परे रहण जी हालति ; नाज़ुक मिजाज़ी, किच् किच्

छू छो - ख़ाली, सखिणो, ठल्हो, पोरो, ढांढो ; कमीणो, ओछो, हल्को ( इन्सानु )

छूटि - लाथि, छडति, क़ीमत में घटाड़ो ; आज़ादी ; तेज़ी, तकिड़ाई ; माफ़ी

छूति - नापाकी, अपवित्रता, चोपि

छूतो - चूपो, कमंद जो चबाड़ियलु / पीड़ियलु टुकरु

छेंग - टेगरि, टांइ, आकड़ि, वडाई, अभिमानु, बांवरु

छेगिरो - बे सिजलो, सफ़ाईअ तरफ़ि ध्यानु न डींदड़ु इन्सानु, गंवारु, बऊसु ; गदिलो

छेज - पाणीअ जो छींहरो, लाथि ; नाचु ; पाणीअ जी उथल, बोडि

छेटकु - पागलपणो, चरियाइप, छटो

छेटी - विथी, विछोटी, संधो, वेछो

छेडकु - रंडक, रोक, झल, विघिनु, विघ्नु, फडो

छेड़ - बछ, हुशी, चुर्च, चोर, चुरति ; खौंस, चिड़, ( हिं. छेड़खानी )

छेड़ो - पुजाणी, अंतु, दंगु ; पोयों हिसो, पुछिड़ी

छेदु - टुंगु, सोराख़ु, सल ; विग्रहु ( व्याकरण में ) ; अणपूरे अंग में लेक जे हेठां आयलु अंगु

छेदणु - टुंगु / सोराख़ु करणु, सलणु

छेनू - जुदा, अलगि, धार

छेरि - घिंघिरुनि जी लड़्ही, झांझरि, पाजे़ब

छेलु - उलर, हमिलो ; पछाड़, धकु, नटुओं, नचिणो

छेलो - बकिरीअ जो नरु फरु, लेलो.

छोकरु - नींगरु, छोकिरो, गभिरू ; बारु, पुटु.

छोटिकारो - मुक्ती, रिहाई, निजात ; मोखु

छोटिकू - गाडुड़ु साडिड़ु ; खुलियो ( रेज़ो ), छुटा ( पैसा )

छोटो - नंढो, लाथो, कोताहु, ( हिं. छोटा )

छोडो - छाल, वण जी खल ; छिलको ; खरंडु, छिलिरु ( फट जो ), कड़ी

छोड़णु - खोलणु ( गंढि ), पियल रसी कढणु, छडाइणु ; हलाइणु ( बंदूक़ ), बंधन मां मुक्त करणु

छोड़ु - नदीअ जो छेड़ो ( जो कंहिं समुंड/ढंढ में पूरो थिए, मुंहुं बारो

छोड़ो - चमिड़ो, अधोड़, मेंहिं वगे़रह जी खल

छोरु - किनारो ; किनारी, कुंड ; अंतु, हद

छोरो - अनाथु, यतीमु

छोहु - तेज़ी, तिख, तेज़ु रफ़्तार, ज़ोरु, ज़ूम ; क्रोधु, कावड़ि, ग़ुसो ; छिताई ; वहुकिरो ( पाणीअ जो )

जंगमु - चुरंदड़ु, चलु, चलायमानु ; खजण जहिड़ो ; फ़क़ीरनि जो हिकु गिरोहु

जंगलु - झंगलु, झंगु, बनु, बेलो, वनु

जंगाजंगी - झेड़ो झगिड़ो, वेढ़ि वग, जंगि लड़ाई

जंगिली - झंगिली, वहिशी ; अनाड़ी, अण सुधिरियलु, अशिष्ठु

जंजा - आपदा, संकटु, मुसीबत, जंजा ; परेशानी, हलाखी, तकिलीफ़ ; रोलो ; मूंझारो ; संसारी चिन्ता ; खिटरागु

जंडो - तालो, कुल्फ़ु, घर जे कुंडाइती भिति जो छेड़ो जंहिंते काम रखिजे

जंतरु - यन्तरु, यंत्रु, ओज़ारु ; रख्या, तावीज़ ; जादू, टोणो, चेटकु, मंडु ; धूप घड़ी ; कल, मशीन ; ग्रहशाला ; आकाश लोचन ; जोतिष जो नक़्शो

जंतिरी - टिपिणो, पंचांगु ; ‘जंतरु’ नाले साज़ु वजाईंदड़ु

जंतू - कीड़ो, नंढिड़ो जीतु, कींओं ; जीवु, साहवारो, सुरंदड़ु प्राणी

जंबू - गिदड़ु, सियालु, सियारु, सिआलु

जंबूरी - अंबूरी, पकड़

जंबूरो - जिज, भंडु, गिक, चंबुड़ु ; बाज़ीगर खे बाज़ी करण में मदद कंदड़ु छोकिरो

जकड़ - पकड़, गिरफ़्त, झल, क़ब्ज़ो

जकु - ग़ुसो, आवेशु, कावड़ि जो जोशु ; ख़ार, जौलानु ; वाह या नहर जे पेट में टारियुनि ऐं लकिड़ियुनि जो ठहियलु बंदु

जखणु - बकणु, यख़ी हणणु, अजायो गाल्हाइणु

जखी - बकबकियो, बकवादी ; बकवास, झगी, यख़ी, फस्तो, घबड़ि शबड़ि.

जगणु - जागणु, निंड मां उथणु ; बरणु, जलणु, रोशनु/प्रकाशित थियणु.

जगतु - जगु, दुनिया, संसारु, धरती ; सृष्टी, ब्रह्मांडु, विश्वु

जगह - जाइ, हंधु, मकानु ; गुंजाइश, समय, अवकाशु, अवसरु, सुविधा

जगु - संसारु, जगतु, लोकु, धरती, पृथ्वी ; सृष्टी, ब्रह्मांडु, विसु, विश्वु ; लोकु, आम माणुहू/माण्हू

जचणु - वणणु, पसंदि पवणु ( हिं. जँचना ) ; क़दुरु थियणु ; नज़र ते चढ़णु ; अहमियत रखणु ; पूरो अचणु

जजमानु - यजमानु, मेज़बानु, महिमानदारु ; यग्यु / यज्ञु कंदड़ु, पुरोहित खां धार्मिक विधियूं कराईंदड़ु ; सहायता कंदड़ु, पुठिभरू

जजु - न्यायाधीशु, न्याउ कंदड़ु, अमीनु

जज़्बु - चुहाउ, चूसिजी व´ण जी क्रिया, शोषण/णु ; खींच, खिंचावत

जटाउ - टिकाउ, बक़ाउ, पाइदारी, हंड, हंडिणी.

जटादारु - टिकाऊ, झालू, हंडाऊ, हंडिणो, मज़िबूतु.

जटो - थुल्हो, मतारो ; डटो मुटो, जांठो, जबिरो.

जड़ता - जड़पणो, मोगाई, मंदपणो

जड़ु - अचेतनु, निर्जीवु, बेजानि ; अचलु, अचरु ; मूर्खु, मोगो

जतनु - प्रयत्नु, कोशिश, सायो ; परिश्रमु, महिनत ; संभाल, सावधानी

जती - यती, संन्यासी, तपस्वी

जतु - ओठी, उठु काहींदड़ु, ओठारु ; मूर्खु मनुषु ; चरित्र-शुद्धी, पवित्रता, सतु, सीलु ; संजमु, संयमु

जदीदु - आधुनिक, नओं, ‘मॉडर्न’

जनता - लोक, माण्हू, माणुहू ; समाजु

जननेंद्रिय - भगु, योनी, चुडु, तीतो ; लिंगु, शिश्नु, लनु, लुंगु, लौड़ो, लठो

जनपदु - खेत्रु, अंचलु, प्रदेशु, भू भागु, मंडलु, सूबो

जनमतु - लोकमतु, आम राइ

जनु - जणो, शख़्सु, माण्हू, व्यक्ती ; लोकु, जनता, अवामु, मनुष

जनेऊ - जणियो, जण्यो, यज्ञोपवीत, ब्रह्मसूत्रु, उपनयन

जबलु - पहाड़ु, टकरु, पर्वतु

जमअ् - जमा, कुलु, जोड़ु, जुमलो ; मेड़ु, मजमूओ

जमाइत - जमाअत, समूहु, टोलो, गिरोहु ; वर्गु, दर्जो, ‘क्लास’ ; सभा, मंडलु, मजलिस ; फ़क़ीरनि जो टोलो

जमाउ - संभोगु, संजोगु, भोगु, मैथुन

जमु - यमु, कालु, यम देवता, मृत्यु देवता

जमालियत - सौंदर्यशास्त्रु, रूप-विज्ञानु ; सौंदर्यवादु

जमालु - सुंदरता, सूंहं, सौंदर्य

जरकणु - चिमकणु, चिल्कणु, झल्कणु, तिजलो करणु, बह्कणु

जराहु - शस्त्रवैदु, शल्यविशारदु, ‘सर्जन’

जरु - जलु, पाणी, नीरु, आबु

जलसो - मेड़ु, सभा ; इजिलासु, बैठक ; खानो, भोजु ; तमाशो, नुमाउ

जलाऊ - जलाईंदड़ु, जलाइण वारो, बारण जोगो

जलालु - जलालियत, वडाई, महानता ; शानु, प्रतापु, तेजु ; ग़ुसो, कावड़ि ; रोबु ; शक्ती, ताक़त ; क़हरु, ग़ज़बु

जलावतनी - देश-नेकाली, परवासु, बनवासु ( हिं. देश-निकाला ).

जलु - जरु, पाणी, नीरु ; साड़ु, पचु, खाम, हसदु ; आवेशु, जकु, जौलानु.

जल्दी - तकड़ि, उबहिराई, सेघ ; तेज़ी, तिखाई, शीघ्रता

जल्दु - तकिड़ो, तिखो, छोहो

जवानु - जुवानु, युवकु, तरुणु, गभिरू ; भारतीय सेना जो सिपाही ; सामाणलु ; प्रौढ़

जवाहरु - रतनु

जशनु - ख़ुशी, शादिमानो, उत्सवु, ख़ुशीअ जी महफ़िल ; मज़ो, आनंदु

जसु - यशु, जीत, सोभ ; नामूसु, हाक, नामाचारु ; धाको ; इज़त ; मज़ो ; शाबास

जहणु - यहणु, संभोगु / मैथुन करणु

जहानु - दुनिया, संसारु, विश्वु, जगतु

जहालत - जाहिली, निरक्षरता, बेइल्मी ; अज्ञानु, अयाणप, अणजाणाई, बेअक़ुली

जांकी - जेसिताईं, जांसीं

जांघियो - कछो, ‘अंडरविअर’

जांठो - जाठो, अंगूड़ो ( मल्ह में ) ; जबिरो, रिष्टुपुष्टु, बहादुरु, पराक्रमी, सटाणो, हृष्ट-पुष्टु

जांडहि - वडो जंडु, वडी चकी/क्की

जांसीं - जेसिताईं, जांकी

जाइ - जगह, मकानु ; बैठक ; हंधु, स्थानु ; ज़मीन ; पदु, दर्जो

जाइज़ु - उचित, योग्य, जोगो ; रवा, मुनासिब ; क़ानूनी ; सही, ठीकु, दुरुस्तु, इजाज़त डिनलु

जाखोड़ - जाखोड़ो, महिनत, परिश्रमु, कशालो, पतोड़ ; हलाखी, तकिलीफ़

जाग - सुजागी ; ओजागो, जागरणु

जागरि - जागरु, भूतु कढण लाइ रचियल मजिलस ; गाइण-वजाइण जी महफ़िल ; संगीतु, रागु रूपु

जाच - गोल्हा, वोड़, तलाश ; चकास, तपास ; पुछा ; परिख ; खोजना ; जाचना

जाचणु - गोल्हणु, वोड़णु, ढूंढणु, तलाशणु ; परिखणु, तपासणु, चकासणु ; ख़ूबु छाणणु ( गाल्हि खे ) ; ग़ौर सां तोरणु तकणु ; ख़बर रखणु ; सारणु ( पेपरु )

जाजकु - जाजिकु, होमु कराईंदड़ु ब्राह्मणु ; गाइणो फ़कीरु, मंगितो, पेनू, सुवाली

जाझ - झाझ, झझाई, घणाई, अधिकता, आधिक्य

जाटी - यात्री, यात्रा कंदड़ु, तीर्थ भेटींदड़ु, तीर्थवासी.

जाड़ो - गडु जावल बारनि मां को बि हिकु, ( हिं. जुड़वाँ ).

जातरा - जाट, यात्रा, तीर्थु, तीर्थ भेटणु

जातां - जातऊं, जितां, जंहिं हंधां

जाति - ज़ाति, नियाति, पंथु, फ़िरक़ो ; जाती, नसुलु ; जिन्स, क़िस्मु ; समाजु, राष्ट्रीय

जादू - चेटकु, टोणो फीणो, मंडु, कामणु, तिलिस्मु

जानकारी - जाण, मइलूमात, बोधु, ज्ञानु ; परिचय, जाण-पछाण

जानि - साहु, प्राणु/प्राण, दमु ; जीउ, आत्मा, रूहु ; जीवनु, हयाती ; सघ, बलु, शक्ती ; प्यारो, प्रियतमु, प्रीतमु

जानिबाज़ु - जानबाज़ु, सरवेचु, मौत खां न डिजंदड़ु, निर्भय, साहसी, निडरु, दिलेरु

जानिबु - प्रिय, प्यारो, पिरीं, प्रीतमु, महबूबु ; प्रेमी, आशिक़ु

जानी - प्रिय, प्यारो ; प्रीतमु ; जानि जो, जानि खां वास्तेदारु

जामो - चोगो, डिघो चोलो ; कफ़नी ; घेरदारु चोग़ो ; पोशाक, लिबासु ; पहिराणु

जाया - पत्नी, ज़ाल, अर्धांगिनी, स्त्री, भार्या, संगिनी

जारणु - सहणु, भोगणु, सहनु करणु ; जालणु, घारणु, गुज़ारणु

जारी - चालू, हलंदड़ु ; वहंदड़ु

जालणु - घारणु, गुज़ारणु, जीअणु, तगणु ; जटाउ करणु, झलणु

जाली - नक़ुली, बनावटी, हथरादू ; जारी

जासीं - जेसीं, जेसिताईं, तांकि

जासूसु - जाचूसु, चारी, गुप्तचरु ; सूंझो, चांजूसु

जाहिलु - अणपढ़ियलु, अशिक्षित, निरक्षरु, बेइल्मु ; अणजाणु, मूरखु

जिंब - सिरोटो, सिर जो टुकरु

जिगरु - कलेजो, जेरो ; जुरियत, मुड़्सी, हिमथ ; शक्ती, सघ, बलु ; पुटु, औलादु.

जिगरी - दिली, गहिरो ; जिगर सां वास्तेदारु ; सचो, दिलघुरियो, वफ़ादारु.

जिज्ञासा - जाणण जी तिखी इच्छा, पुछि पुछि, ज्ञानेच्छा, कुतूहलु, उकंढ.

जिज्ञासू - जिज्ञासी, उकंढियो, जाणण जी तेज़ु इच्छा रखंदड़ु

जिजु - गिक, जिजा, भंडु, न छडू इन्सानु, चंबुड़ु

जितेंद्रिय - आत्मजित, पंहिंजे इंद्रियुनि ते सोभ हासिल कंदड़ु, स्वजित

जिनु - भूतु, प्रेतु ; शैतानु ; क्रोधु, सख़्तु ग़ुसो

जिन्स - प्रकारु, क़िस्मु, नमूनो, जाति, पुहाई ; वस्तू, शइ, चीज़ ; वापारी मालु ; अनाजु, अन्नु ; लिंगु ( व्याकरण में ), जाती

जिन्सारु - ठाह ठूह, सजावट, सींगारु ; शरीर लाइ कपिड़ो ऐं जे़वर

जिबली - असुली, जाती, स्वाभाविक, सहज/जि

जिम - ज़ोरावरी, डाढाई, हिन्सा, सबराई

जीअडु - जिअडु, जीतु ; कींओं, कीड़ो, पेट जे मदद सां हलंदड़ु प्राणी

जीआलो - ज़िंदहदिल, ख़ुशमिज़ाजु, खड़ो तड़ो

जीजा - जीजलि, माउ, माता ; चाचीअ लाइ प्यार भरियो शब्दु ; भेणीवियो

जीजाऊ - जिजाऊ, लिलाऊ, लिलू, काल्पनिक भंवाइती वस्तू

जीत - विजय, सोभ ; सफलता, कामियाबी

जीतणु - खटणु, विजय हासिल करणु, सोभ पाइणु, सफलता मिलणु

जीतु - जिअडु, जीविड़ो, जन्तू ; कीड़ो, कींओं

जीर्णु - पुराणो, झूनो, झूरु ; गरियलु, सड़ियलु ; फाटलु, टुटलु ; बुढो

जीवति - जीवनु, ज़िंदगी, हयाती

जीवनु - जीवति, ज़िंदगी, जियापो, हयाती.

जीवात्मा - आत्मा, जीवु, रूहु, चेतनु, चैतन्य.

जीवितु - जीअरो, ज़िंदह

जीवु - आत्मा, रूहु ; प्राणु/ण, जीवन-शक्ती, जीवात्मा, साहु ; साहवारो, प्राणी ; मनु ; उत्साहु

जीसु - जोड़ु, मटु, सानी, बराबरी करे सघंदड़ु ; भेची ( रांदि में ) ; हम उमिरि, हिक जेडो, सनु

जुंगु - बहादुरु, जोधो, वीरु ; माण्हुनि जो मेड़ु ; वडो, शाही, भारी

जुगति - पवित्रता ; शुद्धता, सफ़ाई ; किरी, परहेज़ ; किफ़ायत ; चालाकी, अटिकल, तजिवीज़, युक्ती

जुगाइणु - संूहंणु, सेबाइणु ; मुंहं ते पवणु ; शान वटां हुअणु

जुगु - युगु, समय, समो ; चैपड़ि रांदि में बिनि गोटुनि जो हिक ख़ाने में गडु थियण जी हालत

जुदा - अलग, अलगि, धार ; निरालो, बियो

जुदाई - अलगता, अलगिपणो ; विछोड़ो, वियोगु, विरहु ; छुड़विछुड़

जुलिह - हमिलो, आक्रमणु, काह, हलां, उलर

जुलूसु - गादीअ / सिंघासन ते विहण जी क्रिया, गादीनशीनी ; राजा या अमीर जी सुवारी ; सर्गसि, शोभा यात्रा

जुवानी - जवानी, यौवनु, तारुण्य, तरुणाई, जोभनु, जुवाणी

जुहारु - भरती, वडी वीरि ( हिं∘ ज्वार ), ‘टाईड’

जूइ - जाइ, जगह, हंधु, मागु, मकानु ; अडो ; ग़ार, चुर, डरु

जूजिकी - पूरु, रीचकु, ओचितो आयलु वीचारु ; जोशु ; ग़ुसो ; उधिमो

जूठि - बचियलु खाधो, ओबरि सोबरि

जूठु - झूठु, कूड़ु, असत्य, मिथ्या, खोटाइप ; कुपति, खोटि ; असत्यता

जूड़ी - झूड़ी, मूड़ी ( साई भाजीअ जी )

जूणि - योनी, जनमु मरणु, पुनर्जनमु, देहि, शरीरु.

जूतो - खलो, मोचिड़ो, जुतीअ जो पादरु, पादरु.

जूथु - यूथु / यूथ, जथो, मेड़ु, मेड़ाको, समूहु, टोलो.

जेकी - जेकी की, जो कुझु, जेकी बि, जेकी कि

जेडांहुं - जेडांहीं, जेडहीं ; जंहिं पासे, जंहिं दिशा डांहुं, जेडहूं.

जेडो - जेतिरो वडो, जेतिरो घणो ; समान, बराबर ; सखो, सरतो.

जेतरि - जेसीताईं, जेसिताईं

जेतिरो - जंहिं क़दुरु ; जंहिं अंदाज़ में ; जंहिं माप जो.

जेतूणी - जेसिताईं, जेसीं, तांकि, ( हिं. जब तक ).

जेतोणीकि - तोड़े, अगरचि, बावजूदीकि, अगरचे, यद्यपि

जेसिताईं - जेसितूणी, जेतरि, जंहिं वक़्त ताईं, ( हिं. जब तक )

जोंक - जौर

जोएतो - ज़ाल वारो, पत्नी हूंदड़ु ; मादीअ मुंहों, रन ज़ातियो, नामर्दु

जोखणु - तोरणु, वज़नु करणु / वठणु

जोखो - योग्यता, लाइक़ी

जोगी - योगी, तपस्वी, तपसी, संन्यासी ; मांडी, नांगु मंडींदड़ु फ़क़ीरु, सपेरो ; लाइकु, योग्य, ठहंदड़

जोगु - योगु, मेलापु ; योगु, ध्यानु ; तारनि जो मेलापु, शुभ घड़ी, सदोरी महिल ; संयमु, संजमु ; योग्य, जुगाइतो ; छाणियल भंग जो फोगु, डांहुं, लाइ

जोगो - योग्य, जुगाईंदड़ु, लाइक़ु, क़ाबिलु

जोट - गोदि, रान, सथर ; गोडो, मूनो ; आरंभु, मुंढु, शुरूआत

जोटणु - सोधो करणु ; ढुकाइणु ( ढगे वग़रेह खे गाडीअ में ), तरहटणु ; शुरू करणु, घिड़ी पवणु ( लड़ाईअ में )

जोड़ - रचना, ठाहप, बनावत ; रिथ, सिटाउ, अटिकल ; कारीगरी ; अजीबु कमु

जोड़णु - ठाहिणु, बनाइणु, रचणु ; मिलाइणु, गडणु, गडु ( जाइ ) ; जोड़ु करणु ; तयारु करणु

जोड़ु - रचना, ठाहु, बनावत

जोलाहो - कोरी, विणकरु, कपिड़ो उणंदड़ु

जौरु - ज़ुल्मु, अत्याचारु, डाढाई, कठोरता, ज़बरदस्ती, सबराई

जौलानु - चुरि पुरि, तहरकु, चकरु, फेरो, चैधारी फिरण जी क्रिया, परिक्रमा ; क्रोधु, ग़ुसो ; जकु, ताउ, जोशु ; विलोड़ो, फड़्फड़ि

ज्यामिती - ‘जामेट्री’, रेखाशास्त्रु, भूमिती

ज् वाला - भंभटु, भभड़ु ; बाहि जी जिभी / लट

जंघ - टंग, पिंडुली

जओ - चिचिड़ु ( हिं. चिचड़ी, किलनी )

जटु - मुस्लमानु सिंधी हारी / कुड़्मी ; वाहणी, गोठाणो, अनाड़ी, अणपढ़ियलु माण्हू

जड़ह - जड़, पाड़ ; पायो, बुनियादु

जणि - वियाउ, संतान, औलादु, अन्सु

जणु - इन्हीअ तरह, को इएं चवंदो त ; जणु कि, जणु त, गोया

जणो - व्यक्ति, व्यक्ती, आदमी, इन्सानु, शख़्सु

जपुड़णु - चुंबिड़णु, चंबुड़णु, चुहिटणु, लगणु

जमणु - जनमु वठणु, जन्मणु, पैदा थियणु ; उभिरणु ( वनस्पती ), पाण्याठी वस्तूअ जो बधिजणु / सख़्तु थियणु ; चुहिटणु, लगणु

जमरु - चुहिटाउ, चीढ़ु, लिव

जमाइणु - पैदा करणु ; पाण्याठे पदार्थ खे सख़्तु रूप में आणणु ; दिगु करण लाइ खीर में संबाणु विझणु ; फहिकाइणु, हणणु ; चंबुड़ाइणु

जमु - जनमु, जन्मु, पैदाइश ; उमिरि जो अर्सो, जमार

जर - सेकु, लहस, तौ, तउ

जर्कणु - सड़णु, जलणु

जरमु - बुणु, बुनियादु ; जमु, जमार, जीवनु, लज, लज्जा, शरमु

जल्हो - टोटी, सुस्तु, आलिसी ; कंजूसु, चिंगूसु, मखीचूसु ; गेसरि खाधो, ढिल कंदड़ु

जव - जौ, लाख, गाढ़ो खौंरु

जांघो - डिघियुनि जंघुनि / टंगुनि वारो ; फाढ़ो, हरण जो हिकु क़िस्मु

जाओ - जन्मियो, ‘जमणु’ शब्द जो भूतकालिक रूपु, पैदा थियो

जाटिको - जटिको अण घड़ियो, गोठाणो.

जाटो - नाठी, नियाणो, दामादु.

जाणणहारु - सर्वज्ञ/ज्ञु, परमेश्वरु, ईश्वरु

जाणणु - सुञाणणु, पहिचाणणु, जाण हुअणु

जाणि - जाणु, इझो, हींअर, जल्दी

जाणी बुझी - जाणी वाणी, डिसी वाइसी, ज़ोरीअ

जाणु - जाणि, इझो, हींअर, जल्दी

जाणू - जाणंदड़ु, समुझू, होशियारु

जामिड़ो - बिंदिरो मनुषु, गठिमठिड़ियो, मिंधरो

जामु - अमीरु, धनवानु ; सरदारु ; धणी

जारु - जालु, रछु, भनु, पनेशु ; पंजोड़ु ( जानिवर फासाइण लाइ ), वडो जारु

जाहो - सेढ़ो, सेड़्हो, बीबाहो, ‘हेज-हॉग’.

जिभ - जिह्वा, जिव्हा, रसना, ज़बान

जुक - छह, लिकी विहण जी क्रिया

जुकणु - छह मारे वेहणु, हमिले करण लाइ लिकी वेहणु ; कुरूंडिड़ो / डूंडिड़ो थी वेहणु

जुलणु - व´णु ; चुरणु ; हलणु, अगिते वधणु

जौर - पाणीअ जो हिकु कींओं, ( हिं. जौंक ) ; और, जर

ज़ंगु - कसु, कटु ; घिंडु, चड़ो ; ईर्खा, हसदु

ज़ंजीरु - जंजीर, संकिली, संघरु ; बेड़ियू, पैकिड़ो, बेड़ी, नअ्र, वाघु

ज़ख़मी - घायलु, फटियलु

ज़ख़मु - घाउ, घावु, फटु, ठपु, चाकु, वाढोड़ु

ज़टु - यटु शटु, गशो, बंडलु ; बक बक ; हुलु, अफ़वाहु ; मूर्खता

ज़नानख़ानो - अंतःपुर, हरमु, डेढी, ज़ालुनि जे रहण जी जाइ

ज़नानो - ज़ालाणो, स्त्रियुनि जे लाइक़ु

ज़बरदस्ती - डाढु, डाढ मुड़्सी, ज़ोरावरी, ज़ुल्मु, अत्याचारु, कठोरता

ज़बरदस्त - ज़ोरदारु, शक्तिशाली ; मज़िबूतु, हृष्ट पुष्ट, रिष्ट पुष्टु, पराक्रमी ; कठोरु, निर्दई

ज़बान - ज़िबान, जिभ, जिह्वा, जिव्हा, रसना ; भाषा, बोली ; कहणी, वाई, वाकु ; वचनु, गुफ़्तो ; अंजामु ; बोलण जी रीति

ज़मानु - कालु, समय, वक़्तु ; कालु ( व्याकरण में )

ज़मीन - भूमी, भूंइ, पृथ्वी, धरती, पटु ; देसु, मुल्कु ; संसारु, जगतु, दुनिया ; खेतु, बनी

ज़रई - ज़िराइती, बारानी, पोख सां वास्तो रखंदड़ ( ज़मीन ), खेतीअ लाइक़ु

ज़र्दु - पीलो, हैडो, फिको

ज़ल्ज़लो - भूकंपु, धरतीअ जो धोडो ; लर्ज़िश ; सुञ, वीरानी, उजाड़.

ज़वालियत - पतनु, नाशु, नासता, बर्बादी, तबाही, ज़वालु, पोयां पेर.

ज़हरु - विखु, विहु, विष ; साड़ु, हसदु, ईर्खा

ज़ाइफां - ज़ाल, स्त्री, नारी, महिला, औरत

ज़ानी - विभिचारी, व्यभिचारी

ज़ारूंज़ारि - तमामु घणो, झझो, डाढो, बेहदि

ज़ाल - स्त्री, नारी, औरत, ज़ाइफां ; पत्नी, जोइ, स्त्री, अर्धांगिनी.

ज़ालपिणो - ज़ालपणो, स्त्रीपणो, स्त्रीत्व, स्त्रीअ जो सुभाउ.

ज़ालाणी - महिवारी, मासिक धर्मु, कपिड़ा, फुलु

ज़ालाणो - ज़नानो, ज़ाल / ज़ालुनि लाइक़ु

ज़ाहिदु - एकांत में रहंदड़ु ; सन्यासी, लोक-त्यागी, यती, जती

ज़िंदगी - जीवनु, जियापो, हयाती, आयुष्य.

ज़िंदो - जीअरो, ज़िंदह, जीवित, हयात.

ज़िनाकारी - विभिचारु, व्यभिचारु, ज़िनाहु.

ज़िनाकारु - विभिचारी, व्यभिचारी

ज़िरिह - लोही पोशाक, बख्तरि, पाखर, कवचु

ज़िहु - कमान जी डोरी या तार, धनुष जो धागो, नारि, रोदो ; जीवा, ‘कॉर्ड’ ( जामेट्री / ज्यामितीअ में )

ज़ीनत - सुंदरता, सूंहं ; सजावट ; नज़ाकत

ज़ुकामु - लेसु, सर्दी, रेज़िश

ज़ुल्फ़ु - वारनि जी लट, स्त्रीअ जा डिघा वार ; लौंदिड़ीअ ते लटिकंदड़ वारनि जी चग ; घुंडी ; काकुल, वारनि जो गुछो, गीसो

जे़बाइतो - सुहिणो, मनोहरु, ठाहूको, वणंदड़ु

जे़बु - सूंहं, सोभ्या, सुंदरता, शोभा

ज़ोरावरु - ज़बरदस्तु, डाढो, ज़ालिमु, अत्याचारी, निर्दई

ज़ोरी - ज़बरदस्ती, घुटे बूसाट, डाढु

ज़ोरु - सघ, शक्ती, ताक़त ; डाढु, ज़बरदस्ती ; छोहु, ज़ूम/मु

झंकार - झनकार, झनझन

झंगलु - झंगु, बनु, वनु, बेलो

झंगिली - बेलाई ; वहिशी, बेरहमु, निर्दई, अण सुधिरियलु

झंगिलो - कटहिड़ो, लोही तारुनि वगे़रह जो लोढ़ो

झंगु - झंगलु, बनु, बेलो, वनु ; घाटी वणकार ; वीरानो, बयाबानु

झंझटु - जंजालु, परेशानी, ख़फ़ो ; मूंझारो, बाएतालु, उलझन, झेड़ो ; खिटिपिटि

झंडि - मुनणु, मुंडनु

झंडो - धजा, बांउटो, निशानु, ध्वजु, ध्वजा

झक - तूफ़ानु, आंधी, वाचूड़ो, वाच ; बुढी बकिरी ; बक बक, यख़ी, बड़्बड़ि ; बकवासी, घारु

झकणु - जखणु, बकणु, बक बक करणु, बड़बड़ाइणु, यख़ी हणणु

झकाइणु - झको कराइणु, घटि कराइणु ; यख़ी हणाइणु, बकाइणु

झकाई - माठाई, मंदी ; कमी, घटिताई, झकाणि

झकी - बकबकियो, बकवाती, बातिरु, बातूनी, लबड़ाटी

झको - घटियलु, हपामियलु ( ज़ोरु, रंगु, रूपु आदि ) ; अणचिटो ; माठो, मंदो ( मार्केटु ) ; हलको ( रंगु ) ; कमिज़ोरु

झकोर - लागीतो मींहुं, ओड़क

झग - गजी, फीणि, कफ़ु

झगि झगि - बकवास, यख़ी, मौखिक झेड़ो, खोटो विवादु, निरर्थक गाल्हियूं

झगिड़णु - विढ़णु, झेड़ो करणु, लड़णु, आइटणु

झगिड़ाई - टंटाई, रगिड़ाई, बखेड़ाई, झगिड़ालू, झेड़ाकारु, कलहप्रिय, जंजाली, फ़सादी

झगिड़ो - झेड़ो, टंटो, रगिड़ो, करहिं, विवादु, संघर्षु, बखेड़ो, खिटिपिटि

झगिमगि - चिमको, बहिको, झलिको, चिलकाटु ; भभिको ; जल्वो, जुल्वो, तिजलो, टिमको ; झिर्मिरि, रौनक

झझिरी - घुघी, सुराही ; घाघरि, झाझरि

झट - घड़ी, पलु, खिनु

झटणु - झपणु, झलणु ; वठणु ( असरु ) ; बुधणु ( आवाज़ु ) ; पकिड़णु ( बाहि ) ; समुझणु ( वीचारु )

झटि - तुर्तु, सेघ, हाणे ई, तते ताइ, फ़ौरन, तत्काल

झटिकणु - ज़ोर सां कटणु ; लोडो डियणु ; छंडणु, छज सां साफ़ु करणु

झटिको - लोडो, धिडको ; छंडिको ; झूटो ( हवा जो ) ; उछल ( बिजलीअ जी ) ; पीड़ा ( मानसिक ) ; वसिकारो ( मींहं जो ) ; झड़प, झटु ; सट ; खस

झटु - झपु, झाटु, खस, झपो ; लामारो

झड़णु - हणणु, मारणु ; सटणु, कुटणु

झड़प - सट ( झोले जी ) ; असरु ( बीमारीअ जो ) ; पाछो ( जिन-भूत जो ) ; असरु ( डंग जो ) ; तकड़ि ; वेग/गु, रफ़्तार

झड़िको - धिकण / गिहिलण जी क्रिया, गिहिल ; धिको ; धिकण या थेल्हण जी क्रिया, धिको, थेल्हो

झड़िती - तलाशी, झाड़ू, बारीक तपास

झड़िपणु - झड़प या सट डियणु, हमिलो करणु ( सिजु या हवा )

झप - झपो, खस, झटु, लामारो ; पिन्की, हलकी निंड, ढौंको, झूटो, घेरटु

झपणु - झलणु, पकिड़णु ; खसणु, झटु हणणु

झपाटो - धकु, ठोकर ; झूटो ( हवा जो ) ; झड़प ( विजु जी ) ; सट

झपामणु - घटिजणु, लहणु, थोरे थियणु ; मुड़णु ( तपु )

झपु - झपो, लामारो, खस

झपेट - धकु, प्रहारु, आघातु, चोट ; लपेट, चपेट ; सट ; डंगु, चकु

झपो - झट, खस, लामारो, झपो

झबणु - झगणु, झगोड़णु, कंहिं बि वस्तूअ खे पाणीअ में हथनि सां महिटणु

झमटु - झुमिटो, वणनि जो मेड़ु ; झलो, आराड़ो

झमेलो - मूंझारो, परेशानी, तकिलीफ़, कठिनाई ; तकरारु, रगिड़ो, बखेड़ो

झरझोर - झझो, घणो, जाम

झरणु - भुरणु, भजी पवणु ; डुखणु, सूरु करणु ( घाउ ) ; गरणु, अभिरो थियणु, निबलु थियणु. विझलणु, झिजणु ; ईज़ाइजणु

झरी - वढु, खांचो ; उखोटो ( दर में ) ; लहर, छोली

झरूकु - बारी, दरी ; जारीदार दरी / खिड़की ; कटहिड़ो ; महलु, रंगमहलु ; सितूंदारु/ थंभेवारी डेढी

झर्को - छोलीअ जी फेट, लहर जी लपेट ; कठिनाई, तकिलीफ़, डुखियाई

झर्णो - चश्मो ( पाणीअ जो ), फूहारो, ( हिं. झरना ) ; मांधाणी

झल - रोक, बंदिश, पल ; आधारु, टेक ; वेझो, नज़दीक, वटि, पासे में

झलणु - पकिड़णु, वठणु, गिरफ़्तारु करणु ; पलणु, रोकणु, रोक विझणु ; सहणु, भोगणु ; झले बीहणु, टेको डियणु ; जटाउ करणु, हंडणु

झलाइणु - रोकाइणु, पकिड़ाइणु

झलिकणु - चिमिकणु, चिलिकणु, बहिकणु

झलिको - चिमिकाटु, चिमकाटु, बहिको, चिलिको, जल्वो ; टेट, सरसरी नज़र

झलिजणु - पकिड़जणु, गिरफ़्तारु थियणु, रोकिजणु ; वठिजणु ( चंड वगे़रह जो )

झलो - रोक विझंदड़ु ओज़ारु ; कुतो ( मशीन जे पुर्ज़े के रोकण लाइ ) ; टेक, आधारु ; झुमिटो, आराड़ो ( वणनि जो )

झांइं - झांइ, पोरीअ शइ जे अंदरि घिण् घिण् जो आवाज़ु कंदड़ चीज़ ; खिण् खिण् जो आवाज़ु कंदड़ु नंढिड़ो पितल जो पोरो बालु ; घिंघिरू ; रोदनु, राड़ो

झांईं - नज़र जी झकाई, झूंझारि ; धुंधि

झांई - आवाज़ु, लुड़ु, हुलु, गोड़ु ; वाजटु ; खड़्को

झांकणु - टुंग मां लिकी डिसणु, लीओ पाइणु

झांकी - अण चिटो दर्शनु ; परदे अंदिरा झलक डिसण जी स्थिती ; डेखु, निज़ारो, दृश्यु ; भक्तिभाव वारो दर्शनु

झांझ - कंझी, करताल

झांझरि - पेरनि जो गहु ; पायल, छेरि, पाज़ेब

झांट - कुचा, शष्प

झांविरो - झूंझा, कमि नज़रु, अखियुनि खां घटि डिसंदड़ु

झाक - बेचैनी, अस्वस्थता, बेकरारी

झाको - रस्ते में वडो ऐं ऊन्हो खडो ; लोडो, झोबो

झाग - तांघे पाणीअ जी पखेड़ ; पाणीअ जो पंधु ; बीमारीअ जी हालत

झागणु - पाणीअ मां हलणु, झागर करणु ; तइ करणु ( सफ़रु ) ; लंघाइणु ( बीमारी )

झागोड़णु - पेरनि हेठां लताड़णु / चीथाड़णु ; डाढी मार कढणु ; छाछोलणु ; धांधोलणु

झाझ - झझाई, घणाई ; ऊन्हो, तारि ( पाणी )

झाझमु - गिल्मु, गिलिमु, विहण लाइ वडो ऐं थुल्हो विछाणो

झाट - झपु, खस ; छिक ; तकड़ि, उबहराई, जल्दी ; चुस्ती, फुड़्ती

झाटी - ठहफह, तुर्तु

झाटू - झटु / झपो हणंदड़ु, फोरू

झाड़ - फीणो, मंतरु, दुख या बुराईअ खे टारण लाइ मंतरु पढ़ी फूक डियण जी क्रिया

झाड़ी - वणकार, झुमुटु, वणनि जो झुगिटो

झाड़ु - वणु, दरख़्तु, वृक्षु, बिर्खु

झाड़ू - बुहारो ; बुहारी ; तलाशी, झड़्ती ; जाच, तपास ( पुलीस जी )

झाती - लीओ, लियाको, टुंग आदीअ मां लिकी डिसण जी क्रिया

झापटो - थोरी देरि लाइ ओचितो मींह जो वसिकारो, ओहीड़ो, छुल्की

झापड़ - थफ, चमाट, लपाट, चाट, चपाट

झापो - झांपो, प्रवेश-द्वारु, फाटकु, वडो दरवाज़ो, रस्ते जो लंघु

झाब - छिक, छिबी ( लग़ाम खे )

झाबो - फुंडणु, झूड़ो, टौंरु

झारी - धातूअ जी घुघी ; सुराही ; कूज़ो ; पाणी छिण्कारण लाइ वडे मुंहं वारो बद्नो

झालू - राखो, वाही, संभालीदंड़ु ; झलो, टेक ; रोक विझंदड़ु, अटिकाउ कंदड़ु ; जटादारु, जटाउ कंदड़ु, टिकाऊ ; मज़िबूतु

झिंझणु - दूसणु, फूसणु ; सुहिणो बणाइणु ( जे़वरनि सां ) ; डाढो तंगि करणु

झिंझिणु - छिम्किणो, झिंझिणो, छिण्किणो

झिंडा - जुंडा, बार जा नंढा वार

झिकु - चिबु, खुबु, चुघु

झिणिकणु - छिड़्बणु, दबाइणु, चै चै करणु, कावड़ि मां गाल्हाइणु, तानो हणणु

झिणिकार - छिड़्ब, दब, भभक

झिमणु - झुकणु, निमणु ; कुबो थियणु ; खाइणु

झिमाइणु - मेछ डियणु, अखि भञणु ; पुसाइणु, आलो करणु ; गिह में तर करणु

झिरमिरि - रंगनि जे चिटकारीअ जी सूंहं ; विविधता वारी सजावट जी सूंहं ; तारनि / डीअनि जो तिजलो या प्रभा, टिमको ; रौनकर ; दृश्यु, डेखु

झिली - परदो ( जंहिं में बारु जमे ) ; छटी ; थरी

झींगारणु - हल्की मार डियणु, हल्का फटिका हणणु ; कपह टियों भेरो पिञणु

झींगो - गांगटु, हकमु, सानो

झीणो - सन्हो, बारीकु, महीनु ; हल्को ; निबलु ; ढिलो, झको

झुंडु - टोलो ( फ़कीरनि जो ) ; मेड़ु, जोथु ; टोली, गूलरी

झुकणु - निवणु, निउड़णु ; कुबो थियणु, डूंडिड़ो थियणु

झुकाइणु - निउड़ाइणु, कुबो करणु ; ज़मीन ते वेहारणु

झुकाउ - झुकावु, लाड़ो, प्रवृत्ती, रुची

झुगणु - झोगणु, ज़ोर सां चैधारी फेराइणु / घुमाइणु ; विलोड़णु, छाछोलणु ; कुटणु, सटणु

झुगिटो - मुचो ( वारनि जो पुछ जे छेड़े में ) ; मेड़ु, खोढ़ो ( वणनि जो ) ; थुबु ( गाह जो ) ; छुगो ( अंगूरनि जो )

झुगिलु - उत्सवु ; खानो, भोजु, मजलिस, जुझ

झुगो - घरु, मकानु, गृह, निवास-स्थानु ; घरु ऐं संपत्ती ; झूपिड़ी

झुझो - लिलाऊ, लिलू

झुण्कणु - भुण्कणु, भुणि भुणि करणु, चपनि में चवणु ; झूंगारणु ; कुर्कणु, कंझणु

झुड़ु - मलारु, आगमु ; उभ जे ककरनि सां छांइजण वारी हालत

झुनो - झूनो, पुराणो, भुतो ; झूरु, कमिज़ोरु

झुमक - झुगिटो, मुचो, थुबु ; छुगो ; कलंगी, तुरो

झुमरु - झाड़ु, डीअनि या मेणबतियुनि जो वणु

झुल - उठ वगे़रह जे पुठीअ ते विझण वारो कपिड़ो ; ढकु ; ग़ाशियो

झुलणु - लुडणु, लोडा खाइणु ; विच तां झुकी पवणु, झोलो थियणु

झुल्सणु - सड़णु, लह्सणु, जलणु

झुंझारु - सूरवीरु, बहादुरु, जोधो, वीरु, दिलेरु

झूंडी - झेड़ो, झगिड़ो, तकिरारु, वाद विवादु

झूटो - पिन्की, घेरटु, ओझिराणी, झोंको ( हवा जो ) ; थेल्ही ( खंडु जी ) ; ग़शी ( मिरघीअ जी )

झूनो - पुराणो, झूरु ; आगाटो, प्राचीनु ; सड़ियलु, गरियलु

झूपिड़ी - झूपिड़ो, भूंगी, नंढो कखांओं घरु

झूड़ी - जूड़ी ( बीड़ियुनि जी ) ; मूड़ी ( पालक / मेथीअ जी )

झूड़ो - सुट या पट जो रंगीन फुंदणु, झाबो, टौंरु ; गडो ( गाह जो ) ; बंडलु ( काठियुनि जो ) ; वांगोड़ो, झोटो, मथे ते चोटीअ ते बधलु वारनि जो मुचो

झूरु - झूड़ु, बुढो ; झूनो, पुराणो

झूलणु - कंधु लोडणु ; लहर करणु ( जिन भूत जे असर हेठि ) ; लोडा खाइणु, लुडणु

झेकणु - वेहारणु ( उठु ), हुशाइणु

झेड़ाकारु - झगिड़ालू, टंटाई, रगिड़ाई

झेड़ो - झगिड़ो, टंटो, तकिरारु ; लड़ाई, वेढ़ि

झोक - घूच ; उठ जे वेहण जी जाइ ; सोर ( काठियुनि जी बाहि में ) ; घणे वक़्त ताईं संभोगु करण जी क्रिया

झोको - खाधि वारे हंध ते पाणीअ जी धूक ; चोक, चूंग, घुत

झोगणु - झुगणु, ज़ोर सां चैधारी फेराइणु, विलोड़णु, छाछोलणु ; कुटणु, सटणु

झोत - टुल्को ; टुबी, ग़ोतो ; तलाश, गोला/ल्हा, जाच ; हथोराड़ी

झोली - थेल्ही, गोथिरी, बगुरी ; पलांदु, पलउ ( कुझु वठण लाइ ) ; छारो ( बेदनि जो ) ; आननि लाहिण ऐं फोड़ण जी जाइ ; वलरु ( पखियुनि जो ) ; टोली, जथो

झोलु - पाणीअ जे धूक सबबि ऊन्हो खाधि वारो हंधु ; हिक हंधि बीठलु ऊन्हो पाणी ; दामनु, पलांदु ; ‘मथार’ जो विरुधार्थी शब्दु

झोलो - लुक, लूह, सिमूम, सख़्तु गरम हवा

झौं झौं - कुर् कुर्, विक् विक्, तकिरारु, वाद विवादु

टंकार - छणाटु, धनुष जो आवाज़ु

टंग - जंघ, लत

टंगणु - लटिकाइणु, लड़िकाइणु ; फासी डियणु, सूरीअ चाढ़णु.

टंगाइणु - लड़िकाइणु ; फासीअ चाढ़ाइणु, फासी डियारणु.

टंगिजणु - लटिकणु, लड़िकणु ; फासीअ चढ़णु

टंगिणि - डिघी माल्ह ( खूह जी )

टंटाई - झेड़ाकारु, झगिड़ालू, फ़सादी

टंटो - झेड़ो, झगिड़ो, तकिरारु, वाद विवादु ; दंगो, फ़सादु

टकरु - थूनो, मथे या सिङ सां धिकेलण जी क्रिया ; सामनो, मुक़ाबिलो ; वेढ़ि, झगिड़ो, चकिरी

टका - पैसा, नाणो, धनु

टकिड़ी - ताराज़ी, साहिमी, तराज़ू, कांटो

टकु - वटिणो, वंउरो, चर्ख़े / ऐट जो हिक़ु पुर्ज़ो

टको - बि पैसी ; नाणो, धनु, दौलत

टगड़ु - वडो पटिको, फेढ़ु

टगो - सगो, धागो, डोरि ; जण्यो, जणियो

टटी - काई, अरथी, ठाठिरी, जनाज़ो ; कखनि वगे़रह मां ठहियलु पर्दो

टटु - झूरु, तमामु बुढो माणुहू, पीरसनु

टटूं - डडो, याबू, नंढे क़द वारो घोड़ो

टटो - लनु, लौड़ो, पुरुष जननेंद्रिय ; अनूरो, पेलो

टडणु - रंभणु, ढिकणु ( जीअं ढगो ) ; बटाक या डाड़ हणणु, लड़ाईअ लाइ कोठ डियणु, वंगाड़णु, ललकारणु ; अभिमान करणु

टपड़ु - सादे पदार्थ मां ठहियलु विछाणो ; कंतानु ; लछण ; योग्यता ; मुड़्सी

टपणु - टिपणु, कुडणु, टपो डियणु ; उकिरणु, लंघणु ; दकि दकि करणु ( दिल )

टपाइणु - टिपाइणु, टपो डियारणु ; पारि कराइणु ; उकारणु ; हिक हंधा बिए हंधि पहुचाइणु

टपु - टिपु, टपो, छालु, कुडु, ठेंगु, छलांग ; चुट्को, ‘नोट्’

टपुर - ठपुर, ठापी, थफि थफि, खुलियल धक सां आहिस्ते हंयलु धकु

टपो - छालु, कुडु ; नर जानिवर जो मादीअ मथां चढ़ण जी क्रिया

टबरु - परिवारु, बार बचा, आकहि, साघरि, घरु बार

टरणु - पासो करणु, बाज़ि रहणु, हटी वञणु ; छडे डियणु

टरि टरि - बड़बड़ि, बकवाद, यख़ी

टर्ट - जाण, दहो, भासु, आभासु

टर्ड़ाई - टांइ, पाणु पडाइण जी क्रिया, टेगरि, सखिणो हठु ; अभिमानु, घमंडु

टर्ड़ु - अकेलो, हेकिलो, छड़ो ; छडे वियलु ; ठोढ़ो / वाढिड़ु ( वणु )

टर्ड़ो - टांइरु, घमंडी मनुषु ; नटूंओं

टल - अंदाज़ो, तख़्मीनो ; तजिवीज़ ; सलाह

टली - घिंडिणी, चड़ी ( ढोरनि लाइ ) ; पखियुनि वगे़रह जो जथो जेको लकिड़ीअ सां बधी खणी वञिजे

टलो - टोलो, जथो, अंबूहु ; तरंदड़ बुंडनि जो संग्रहु ; वडो घिंडु, चड़ो ( ढोरनि लाइ )

टसु - ढेरु, ढिगु ; टोकिरो

टहकणु - चिमकणु, जरिकणु ; सुहिणो लगणु ; टहक डियणु, खिलको लाइणु ; ठहकणु, ढींगे खे पुठिते मोटण खां रोकण लाइ खांचे वारी काठी

टहकाइणु - टचिकाइणु, टिचिकाइणु, ओबारणु, काढ़णु ; जोशु डियारणु

टहकिड़ो - खिलको, खिलि खिलि

टहकु - वडे आवाज़ वारी खिल, टह टह

टहड़ु - टाहिड़ु, टहंदड़ु, छिर्किणो ; डिजिणो, डकिणो, कांइरु, गोहियरु

टहणु - छिर्कणु, ( खां ) परे भजणु ; डिजणु, डकणु.

टहल - घोम, चकरु, हवाखोरी, घुमितारी, झोति.

टहलणु - घुमणु घतणु, जंघू साहिणु, हवा खाइणु.

टहलियो - नोकरु, चाकरु, शेवाधारी

टहिल - टहिल टकोर, शेवा, चाकिरी, सेवा

टह टह - खिलि खिलि, टहकिड़ो, खिलको

टही - वही, उमिरि, जमार, आयू, जीवन जो अरिसो ; संतानु, पोचि ; पीढ़ी

टांइ - टेगरि, फूंड, टिंडि, टर्डाइप, ठिग, अजायो हठु

टांकिणी - टाकिणो, जंड आहोड़ो, जंड खे खहुरे करण लाइ ओज़ारु

टांगो - बगी, घोड़ेगाडी

टां टां - बड़िबड़ि, बक बक, टीं टीं, अजायो गोड़ु.

टांडाणो - खुड़खबीतो, जुगनूं, खुर्खटु ; शरारती छोकरु.

टांडो - अङरु, जागितो, बरंदड़ु कोइलो

टाक - सख़्तु पकी ज़मीन ; अनाज जे हिक जिन्स में बीअ जिन्स जो दाणो.

टाकणु - टाको डियणु, टोपो डियणु, सिबणु ; टुकणु, खोटणु ( पहाड़ु ).

टाकरि - नंढी टकिरी, डनो, टोड़ो, लोढ़ाओ

टाकि - पहाड़ी, जाबिलू ; डूंगरियो, पहाड़नि जो रहाकू

टाकी - गरमीअ जी बीमारी, आतशक, उपदंश, फिरंग रोग, सुजाक, ‘सिफिलिस’

टाकुंओं - जल्दु भजी पवंदड़ु, भुरंदड़ु

टाकोड़ो - हाहाकारु, हिरासु, फड़फोटि, हाईदोसु, थरथिलो, डहकाउ ; घबराहट ; भाजि, भाजुड़, उडाई, ‘पैनिक’

टाकोरणु - टाटोरणु, सेकु करणु

टाचिनी - टांचिनी, टुंबिणी, टांकिणी, ‘पिन्’

टाट - मोड़ ( शरीर में ), सट ( सूर जी )

टाटाई - ठठु ; चालाकी, फुड़्ताई ; सजावट, सींगारु

टाटारणु - टाटोरणु, टाकोरणु, सेकु करणु, टाटोर करणु

टाटिमाइणु - नटाइणु, टारणु, गुसाइणु ; गोही करणु, बुसिड़ि में पेर हणणु, अली वञणु

टाटु - कैनवासु, थुल्हो कपिड़ो ; टपड़ु ; सख़्तु, डाढो, सोट

टाड - ललकार, वंगाड़ ; वडी रड़ि, रंभ ; डाड़, लबाड़, हाम, फड़्बाट ; वडाई, घमंडु, आकड़ि

टाणो - समय, समो, कालु, वक़्तु ; वेल, महिल

टापू - बेटु, ‘आइलैंड’ ; टपा डींदड़ु ; नाच जो हिकु क़िस्मु

टामिणी - टामिड़ी ; सिज जो सड़ियलु ; टामे जो बर्तनु ; क्रोध जे करे लालु थियलु

टारणु - नटाइणु, गुसाइणु ; हटाइणु, रोकणु, बंदि करणु

टारी - लाम, शाख़, टहनी

टारु - वडी टारी, डारु ; गुसिगुसाउ, गोही, नटाउ

टारो - लईम जे वण जी सन्ही शाख़ / टारी, छढ़ी, लकिड़ी

टाल - ठोढ़ि, गंजि, मथे ते वार न हुअण जी स्थिती

टाहु - टहड़ाई, टाहिड़ु, छिर्किणो, टहंदड़ु, डिजिणो, डकिणो

टिंग - पिछ, पेजी, पेजि, वियमु कयल स्त्रीअ लाइ ख़ास तयारु कयलु भतु

टिंगरु - बाणु, तीरु, सरु, कानु, लोरी, पीलो, सीलो

टिंगविंगो - अस्थिर, अथिरु, अण पुख़्तो ; शकी ; डिंगो फिडो

टिंगामाणी - हठीलाई, हठु, निठराई, होडु, ज़िदु ; अभिमानु, आकड़ि.

टिंगिसालु - टंकशालु, ( हिं. टकसाल ), सिकनि ठाहिण जी जाइ, ‘मिंट हाऊस’.

टिंगु - छिडो, पटिड़ो, छटिरो, पाणीअ जहिड़ो

टिंडि - टांइ, टेगरि, सखिणो हठु ; अभिमानु, घमंडु

टिंडिरणु - भरिजणु ( मेवे सां ) ; टांइ सां भरिजणु

टिंडिरु - टिंडी, नटूंओ, नंहं नचिणो, छैल छबीलो ; टर्ड़ो माण्हू.

टिंब - टिंभ, गूणि खे बंदि करण लाइ सन्ही काठीअ जो टुकरु.

टिआकुरु - टिआकुड़ु, अमीनु, विचवाहू

टिआसु - टिकुंडियारो, टिनि कुंडुनि वारो

टिउड़ी - शोरु, सूंडु, घुंडु, सरु

टिकटिकी - घूर, नज़र जी घूर, जूह ; सूरी, फाही, फासी.

टिकणु - रहणु, मुक़ामु करणु, लहणु, तरिसणु ; जटाउ करणु.

टिकरि - शाम, संध्या, सांझी, संझा, उल्थो

टिकसाटु - रिथा, युक्ती, योजना ; मांडाणु, महिनत सां कयलु पूरो बंदोबस्तु ; जुड़्तू / नक़ुली डेखाउ

टिकाइणु - रहाइणु, तरिसाइणु, मुक़ामु कराइणु

टिकाउ - स्थिरता, जटाउ, बक़ाउ, बीहक

टिकाणो - मंदरु, मंदिरु ; गुरुद्वारो, सिखनि जो मंदरु ; रहण जी जाइ, ठिकाणो, मकानु

टिकी - लोली ; रोटी ; तास रांदि में टिनि दाणनि जो पतो, टिक ; चकी ( साबुण जी ) ; पिड़ी ( चंड जी )

टिकुंडो - त्रिकोणु, त्रिभुज, टिनि पासनि वारी आकृती

टिको - चिटो, चुटो, दाग़ु ; कलंकु ; ऐबु ; टिकी ( तास रांदि में )

टिड़कणु - भजी आवाज़ु करणु, फुटी पवणु, चीरु पवणु, डारि थियणु, वारु पवणु ; पोसिरणु, जलणु, खामणु

टिड़को - टिड़कण / भजण जो आवाज़ु ; चुभिको, पोसिराटु, पोसरि.

टिड़णु - फुटणु, फूलारिजणु ; डाढो ख़ुशि थियणु, गद्गदि थियणु.

टिणिकु - टिणिगु, अढंगो या शरारती माण्हू ; लुचु, चालाकु.

टिणिमिणि - डाड़, बटाक, टांइ, हाम, टिंडि, आकड़ि, अभिमानु.

टिणी - डोडी, आङुरि जो जोड़ु

टिपाइणु - टपाइणु, टपु डियारणु ; पारि कराइणु, उकारणु ; हिक हंधां बिए हंधि पहुचाइणु ; हिक सुफ़्हे वगे़रह तां बिए ते आणणु

टिपिकणु - टिमणु, गड़णु ; फुड़ो फुड़ो थी किरणु

टिप्तु - तृप्त/प्तु, ढावलु, रजो कजो, राज़ी

टिमकाइणु - बारणु, प्रकाशित करणु ; पूरणु ऐं पटणु ; थोरी थोरी रोशिनी कराइणु

टिमकी - नंढिड़ी दुहिलिड़ी, डिमकी, ( म. टिमकी ).

टिमझणु - बाएतालु, बखेड़ो, तकरारु, झगिड़ो.

टिमटारु - तारि, भरियलु, कनाकनि, चिकारि.

टिमणु - सिमणु, गड़णु ; चिकणु ; झरणु

टिमूर्ती - त्रिमूर्ती, ब्रह्मा विष्णू ऐं महेशु, टिनि नाथनि जो जोशु

टिलणु - नाज़ सां हलणु, बांहं हणणु, टीले या बम शम सां हलणु, टेगिरजी हलणु, लचिके सां हलणु

टिलिकणु - फड़िकणु, फड़ि फड़ि करणु ; टिमकणु, टिम टिम करे बरणु

टिलु - टिमटारु, भरिपूरु, चिकारि

टिह - उञ, प्यास, उसाट, तास ; छट, पाणीअ जो छिण्कारु

टिहार - टीहर, टियों भेरो ; टे भेरा

टींगु - टींगो, हाथी ( शतरंज रांदि में ) ; डिघो, लंबो

टीं टीं - बकवाद, बक ; वडाई, आकड़ि ; टिट जो आवाज़ु

टीका - समुझाणी, शरह ; नुक्तहचीनी, दोषदर्शनु ; आलोचनात्मक चकास

टीप - जेलु, कै़दु, कै़द जी सज़ा

टीमणु - मुसाफ़िरीअ जो समरु या तोशो, ( हिं. पाथेय )

टीलो - सिंघासनु, गादी ; रोबु, बमु शमु, टेगरि, सीट ; मालु, सामानु ; तीरु, बाणु.

टुंगु - सोराख़ु, बिरघलु ; छेदु, सलु, टुकु ( कपिड़े में ) ; ठींढी, संघिड़ी ( मट में ).

टुंडो - बिना हथनि वारो, लूलो, रूंडो ; टुंडिड़ो, सुसियल सरीर वारो

टुंबणु - चुभाइणु, चोकणु, अणीदार शइ अंदरि विझणु, भूंकणु ( हिं∘ भोंकना ) ; विंघणु

टुंबिजणु - चुभिजणु, पिहणु, अंदरि घिड़ी वञणु ; गर्भपात थियणु ; फरु छंडणु ( जानिवर जो )

टुओ - टूओ, काननि जो ठहियलु तडो

टुकणु - कुतिरणु ( कपिड़ो वगे़रह ) ; टाकणु ( पहाड़ु ) ; खुंड हणणु ( मछी गाह खे )

टुको - वढु, चीरु, बंद में वढ

टुगुणु - उन / पशम कतिरणु, पुठी लाहिणु

टुटणु - भजणु, जुदा जुदा थियणु, फुटणु ; छिजणु ; टिड़्कणु

टुबकु - खारो, नंढो टोकिरो

टुबणु - पाणीअ में हेठि वञणु, ग़ोतो मारणु, टुबी डियणु

टुबिको - बुड़ी, बिंदू, नुक़्तो ; नंढी खारी

टुबु - टिमटारु, तारि, भरिपूरु

टुरणु - होरियां होरियां हलणु ; पियो हलणु ; घुमणु ; थाबा खाईंदो हलणु

टुर्ड़ु - अकेलो, हेकिलो, छड़ो ; छडे वियलु ; ठोढ़ो / वाढिड़ु ( वणु )

टुलको - रोल, पेन, झोति, घोम

टुलणु - लुडणु, बुडणु तरणु ; भिटिकणु, भटिकणु, रुलणु

टुलिकणु - लुडणु, धुडणु, बुडणु उपड़णु, हेठि मथे थियणु ; भटिकणु, रुलणु ; पाणीअ ते नचणु ( बेड़ीअ जो )

टूंको - नंढो, छोटो

टूं फूं - वडाई, घमंडु, टांइ, टेगरि, फूंड

टूटु - निकमो माण्हू, बेकार इन्सानु ; चंडो, निभागो मनुषु.

टूरि - डिंगाई, टेढ़ाई ; नट शट, टीप टाप, नाज़ु नखिरो.

टूरो - डिंगो, टेढ़ो, फिडो, वांको, मुड़ियलु

टेंडरु - अघपत्रु, ‘टेंडर’, निविदा

टेक - आधारु, झलो, तुल, टेको, तड ; सहारो, आसिरो ; झुकाउ, लाड़ो

टेकणु - झुकणु, निमणु

टेकरु - तेज़ीअ सां उडामंदड़ु पखी ; तीरु, बाणु, काणु, सरु

टेकिरो - ऊची ज़मीन, मथाहीं, दड़ो

टेको - पुठिभराई ; समर्थनु

टेट - जाण, खुड़्क, भासु

टेडाई - डिंगाई ; टेडाणि, फिरियल नज़र, तिरछी दृष्टी

टेडो - डिंगो, फिडो, बावंजिरो, फिरियल नज़र वारो

टेड़णु - लटिकाइणु, लड़िकाइणु ; खोलणु ( गुलु ) ; पखेड़णु, डिघेरणु ; वधाइणु, ईंघाइणु ; साहिणु ( टंगूं )

टेड़िपो - वडाई, आकड़ि ; सखिणो हठु, टेगरि

टेड़ु - लुचो, बदिमाशु, कालींघो ; रोलू, पेनांगु

टेपो - फुड़ो, बूंद, गाड़ो, चुआको, चूआको, सेमो ; हरामज़ादो बारु, रन पुटु

टेहणु - पाणी छटे आलो करणु, पुसाइणु, आबणु

‘टैंक’ - होदु, टांकी, तलाउ ; जंगी मोटरगाडी

टोक - महिणो, तानो, उलांभो ; चिथर , ठंठोली.

टोकणु - महिणो डियणु, चिथर करणु, ढोंगल ढारणु.

टोकबाज़ी - ऐबजोई, सिठ, महिणो, तानो

टोकिणो - महिणेगोरु, तानो/ना हणंदड़ु, टोकबाज़ी कंदड़ु, वीकूं कढंदड़ु

टोटि - टोटो, छीहो, घाटो, नुक़्सानु

टोटिको - तरकीब, नुस्ख़ो ; जादू, टोणो, फीणो, टूणो ; रिथा, अटिकल ; नंढिड़ी आखाणी

टोटी - सुस्तु, आरिसी, आलिसी, नसुनि टुटो

टोटो - घाटो, नुक़्सानु, छीहो ; सिगरेट या पेन्सिल वगे़रह जे पछाड़ीअ वारो रहियलु हिसो / टुकरु

टोड़ी - हिक रागिणीअ जो नालो ; ख़ुशामदड़ियो, चापलूसु ; मुफ़्तख़ोरु ; ताड़ी, खजीअ जे वण जो रसु / अर्क़ु

टोड़णु - भञणु, फोड़णु, टुकर करणु ; छिनणु, पटणु

टोड़ाइणु - भञाईणु, डहराइणु

टोणो - फीणो, टौणो, मंतरु, जादू, मंडु, चेटकु ( म. चेटूक )

टोपणु - टुंगु करणु, सलणु ; सिबणु, टोपो डियणु

टोबिरु - टोबो, टुबी हणंदड़ु, ग़ोताख़ोरु

टोर - चलणी, चलिणी, चाल, चालि, हलण जो ढंगु ; गती, रफ़्तार

टोलणु - पंहिंजे पुठियां घुमाइणु ( जिअं कुकिड़ि पंहिंजनि बचनि खे ) ; पुठियां लगाए हलाइणु

टोलरु - वडी जूंअ, घटो, रिंडु, भुरभटु, चाणो, बोडु

टोलाकरु - रोलू, पेनांगु, आवारो, रमितो, घुमक्कड़ु

टोली - मंडिली, जूथु, समूहु ; गोलिरी, गूलिरी ( माण्हुनि जी )

टोलु - खाइण जी चीज़ / पदारथु, शइ ; पदारथु, पदार्थु, थोकु ; मालु

टोलू - धूप घड़ी, उस जो घड़ियालु

टोलो - टोली, गूलिरी, गोलिरी ( माण्हुनि जी ) ; छुलकी ( सिपाहियुनि जी ) ; घलि ( चोरनि जी )

टोह - गोल्हा, जाच, तलाश, पतो

टोहो - रोलाकु, पेनांगु, टोलाकरु, आवारो

टौंक - टोक, तानो, महिणो

टौंकणु - टोकणु, महिणो मारणु, तानो हणणु ; बक बक करणु

टौंकार - थोरे पाणीअ जी छट या छंड ; बक बक ; गोड़ु, शोरु ; चिर्ड़ाटु ; ज़रो, थोरो असरु ( खंघि जो )

टौंकी - रनोड़, चंडी, बघड़ / दंगेबाज़ स्त्री, कलहि

टौंको - नंढो, छोटो, नंढिड़ो

टौंटो - फटाको ( आतिशबाज़ी ) ; सूसिड़ी

ठंभ - घणी थधि, सख़्तु सीउ, विल्ह

ठंभि जणु - ठंभिणु, थधिजणु, थधि लगणु, ठरी पवणु ; साणो थियणु

ठकाउ - धकाउ, ठड़्को, बंदूक़ जो आवाज़ु

ठकि - सिधो ; तुर्तु, यकिदम, उते जो उते

ठगणु - ठगारणु, ठगी / दग़ा करणु, डोहु करणु, कपटु करणु

ठगी - डोहु, फ़रेबु, कपटु, छलु, दग़ा, धोपो, दोखो

ठगु - डोहो, फ़रेबी, मकारु, कपटी, धुतारु, दग़ाबाज़ु

ठठु - अडंबरु, आडंबरु, भभिको, बाहिरियों डेखु ; सजावट, सींगारु ; वधाविड़ो

ठठो - ठिठोली, ठठोली, हासी, मज़ाक, खिल, मश्किरी ; चिथर, टोक

ठड़्काइणु - ठुड़्काइणु, टकिराइणु, पाण में लगाइणु ; वजाइणु, खड़्काइणु, आवाज़ु कढणु

ठड़्काउ - ठुड़्काउ, ठकाउ, ठड़ि ठड़ि, ठोकण जो आवाज़ु, ठड़्को, खड़्को

ठपको - तड़ी, छींभ, छंड ; कलंकु, टिको, दाग़ु

ठपणु - धातूअ खे कुटे या धक हणी वधाइणु ; ठपो हणणु, मुहुर हणणु ; छापणु, छुरणु ; तास जा पता पाण में मिलाइणु, ढापणु

ठपि - झटि, उते जो उते, उनहीअ ई घड़ीअ

ठपु - फटु, घाउ, घावु, ज़ख़मु

ठपो - मुहुर, ठप्पो, छाप

ठमक - सुहिणी टोर, नज़ाकत भरी चालि

ठर् ठपि - ठड़्ठपि, ठह पह, बिना देरि, झटिपटि, तुर्तु

ठरणु - थधो थियणु, शांति थियणु ; धीरजु धरणु

ठलहणु - रोकणु, झलणु, मनअ् करणु ; ज़ाब्ते हेठि आणणु ; ज़ब्तु करणु ; गंढणु

ठलहाई - ठलहाणि, सुञाई, सखिणाई

ठलही - ठल्ही, सखिणी, विहिकियल, खीरु न डींदड़ ( गांइ आदि ).

ठलहो - ठल्हो, सखिणो, ख़ाली, पालहो ; जूखो, भींगो ; सुञो, वीरानु.

ठशई - चर्चाई, मश्किरो, मस्खि़रो ; ठठोलु, टोकबाज़ु

ठशो - चर्चो, घोबो, मज़ाक़, मश्किरी, रौंशो

ठहंदो - ठहंदड़ु, सेबाईंदड़ु, योग्यु, उचित

ठहकणु - लगणु, टकिरणु ( शयुनि जो पाण में ) ; फह्कणु, मिली अचणु ; शयुनि जो हिकजहिड़ो हुअणु

ठहकिणो - ठहकंदड़ु, फहकंदड़ु, वणंदड़ु, ठाहूको

ठहणु - जुड़णु, बणिजणु ; तयारु थियणु, संभिरणु ; सूंहंणु, मुंहं ते पवणु, सेबाइणु ; वणणु, शान वटां हुअणु

ठहप - ठहु, ठहाउ, मेलु, बणति ; जोड़ ; दुरुस्ती, सुलिहु, सुलहु

ठहपह - ठहिठपि, ठहफह, तुर्तु, यकिदम, तते ताइ, थडे ते, बिना देरि

ठहपुर - ठापुर, माठि, शांति ; आरामु ; घटिताई ( सूर जी ) ; ठापी, पुठीअ ठपु

ठहर - शांती, सांति, थांहर ; धीरजु, सबुरु, थामुर

ठहरणु - तरिसणु, बीहणु, खमणु ; धीरजु करणु ; माठो हुअणु ( पाणी )

ठहराइणु - जोड़ाइणु, बनाइणु ; तरिसाइणु, बीहारणु ; माठि कराइणु ; क़ाइमु कराइणु ; मुक़ररु कराइणु

ठहराउ - रिथ, प्रस्तावु ; योजना ; निर्णय, निर्नइ ; समझोतो ; पर्चाउ ; सूचना.

ठहाइणु - पर्चाइणु, सर्चाइणु ; सुलिहु कराइणु, ठाहु कराइणु, ठहराइणु.

ठहाइतो - ठहंदड़ु, डांव जो, लाइक़ु, योग्यु

ठहाउ - ठहु, ठहप, मेलु, बणति ; सुलिहु ; दुरुस्ती ; जोड़.

ठहि ठपि - ठहपह, ठहफह, तुर्तु, यकिदम, थडे ते, बिना देरि.

ठहु - ठहाउ, ठहप, मेलु, बणति ; दुरुस्ती ; जोड़

ठांठि - थाल्ही, रिकेबी ; तबक़ु

ठांठो - पोरी वस्तू जंहिं मां आवाज़ु अचे, ढांढो

ठाकुरु - नंढो राजा ; धणी, स्वामी, मालिकु ; सरदारु ; ज़मीनदारु ; मूर्ती ; देवता, ईश्वरु

ठाठारो - टामे वगे़रह धातुनि मां बर्तन ठाहींदड़ु कारीगरु, कंसारो

ठाठु - मांडाणो, घाटु ; खोखो, ढांचो, कची अडावत ; डेखु, अडंबरु, आडंबरु, ठड़्को फड़्को

ठाणु - कुड़िह, कुढ़ि, तबेलो, घोड़े जे बधण जी जाइ ; वथाणु, थाणु, भाणु.

ठाप - ठप, तास जे पतनि खे गडु करे छुड़्विछुड़ करे गडण जी क्रिया.

ठापणु - ठपणु, ठापी डियणु ( तास में )

ठापुर - ठहपुर, माठि, शांति ; आरामु ; घटिताई, कमी ( सूर जी ) ; ठापी, पुठीअ ठपु

ठापुरणु - ठपुरणु, टपुरणु, ठपणु, ठापी डियणु

ठारणु - थधो करणु ; शांति करणु ; माठि कराइणु.

ठाराहिणु - ठहराइणु, जोड़ाइणु, बधाइणु ; तयारु कराइणु.

ठारु - थधि, सर्दी, सीतलता, शीतलता ; आरामु, फ़रहत.

ठालणु - साणो थियणु, निसतो थियणु

ठालहणु - रोकणु, झलणु, पलणु, बाज़ि रखणु.

ठासी - अडंबरी, भभिकेदारु, आडंबर / डेख वारो.

ठासु - बाहिरियों डेखु, आडंबरु, अडंबरु, भभिको

ठाह - जोड़, रचना, संवार, अडावत, बनावत ; सजावट ; खोजना

ठाहठुक - ठाहठूह, सींगारु, सजावट, आराइश

ठाहिणु - बनाइणु, जोड़णु, रचणु, अडणु ( जाइ ) ; तयारु करणु ; संवारणु, सुधारणु ; दुरुस्तु करणु ; कमाइणु, मेड़णु ( पैसा ) ; खोजना करणु ; सजाइणु पर्चाइणु

ठाहु - बनाउ, बणति, जोड़जक, बंदोबस्तु ; मेलु ; डेखाउ ; बहानो ; अडंबरु.

ठाहू - वणंदड़ु, भावंदड़ु ; सुलिहु कराईंदड़ु, ठाहु कराईंदड़ु, सखिणो डेखु कंदड़ु.

ठाहूको - वणंदड़ु, सेबाईंदडु ; अछो उजिरो ; सुहिणो, छबीलो

ठिकरु - ठिकिरी ; बेचयो इन्सानु ; कलंकु ; इल्ज़ामु, दाग़ु

ठिकाणो - रहण जी जाइ, मकानु ; थिर थांउ, मुक़ररु जाइ ; पतो, सरनामो

ठिग - टीप टाप, नट शट ; टांइ, टिंड ; सीट, अजायो हठु

ठिगणु - सीटिजणु, उथणु

ठिगाइणु - सीटणु, खड़ो करणु ; उथारणु ( लनु, मर्दाणो उज़िवो )

ठिबिको - ढेको, संजोग / संभोग करण महिल इंद्रिय जी अंदरि ज़ोरदारु धूक

ठींडी - नंढो टुंगु ( पाणीअ जे थांव में ) ; सन्ही लाट ( रतु या पाणीअ वगे़रह जी )

ठीकु - जहिड़ो घुरिजे तहिड़ो ; पूरो सारो, पूरो पुनो, साधारणु ; सुठो, भावंदो ; डांव जो ; योग्य, उचित ; हूबहू, ठीकठाकु

ठीकुठाक - बिल्कुल बराबर, सिजलाइतो, ठहकंदड़ु, मख्यो चख्यो, वणंदड़ु, सुठो सुपहतो, ठीकुठाकि

ठीको - बोल जो कमु, इजारो, क़रारु, क़बूलियत

ठुठु - डुडु, मुडु, बुद्धिहीणु मनुषु, भौंदू, अनाड़ी, छसो

ठुरिड़ु - बिना पननि वारो ( वणु ), बाखुड़ु ; बुटो, अण सींगारियलु ; सखिणो, ख़ाली ; कंजूसु ; उघाड़ो ; ठोढ़ो, गंजो

ठुर्कू - तुच्छु, ख़सीसु, मामूली, घटि दर्जे वारो

ठुलु - ठुल्हु, मुनारो, बुर्जु

ठुशाइणु - तगाए व´णु, लमाइणु, का वस्तू खणी खिस्की वञणु

ठूंठि - ठूठि, बांहं जे मथिएं ऐं हेठिएं हिसे खे गंढींदड़ु संधु

ठूंठु - बुटो सुकलु वणु, रे पन सुकलु वणु.

ठूंठो - ठूठो, जंहिंजी हिक बांहं वढियल हुजे.

ठेंगु - टपो, कुडु, छालु, छलांग

ठेगों - आङूठो ; डंडो, लठि

ठेकी - फीथे जो घेरो, वंगु, घेरे जो हिकु भागु ; बैलगाडीअ जे चाक में अरनि खे झलींदड़ गोल काठी

ठेको - धुकड़ या पखवाज़ जी ताल

ठेगिरजणु - फूंडि में भरिजणु, सखिणो हठु करणु

ठेगरि - सीट, कूड़ो डेखु, ठिग, फूंडि, टांइ

ठेटि - ठेठि, शुद्ध, निजु, खरो, चोखो, सचो ; बिना मिलावत जे ; मुहावरेदारु

ठेप - घटाउ ( सूर में ) ; बीमारीअ खे अगिते वधण खां रोक

ठेल्ह - थेल्ह, धिको, रेढ़

ठेल्हो - थेल्हो, धिको, झोबो, पीलक

ठेस - ठोकर, थुडो ; हल्की लत

ठेसमारु - तीसमारु, लबाड़ी, फड़्बाटी ; वीरु, बहादुरु, शूरु.

ठैंहिं - रीति, ढंगु ; रस्तो, वाह ; अटिकल, कला, ढब.

ठोंगारणु - ठोंगो हणणु, चुहिंब सां धकु हणणु

ठोंगिड़ो - ठोंगो, मथे ते आङुरि सां हंयलु धकु.

ठौंशो - मुक, गूसो, ( हिं∘ घूसा ), लुग्ती.

ठोक - फटिको, हथोड़े जो धकु, आघातु.

ठोकणु - खोड़णु, धकु हणी अंदरि विझणु

ठेकर - धिको, थाबो ; घाटो नुक़्सानु, हाञी ; चोट, आघातु, सदिमो

ठोकिणो - काठ जो हथोड़ो, मुगरी

ठोगिरो - ठोगिड़ो, पुराणो पादरु ; खलिथरु, छतरु

ठोगी - ठगु, डोहो, डोपाई ; दोखेबाज़ु

ठोठु - सुकलु ( वणु ) ; सख़्तु ( चीज़ ) ; डाढो

ठोठो - सुकलु ऐं बिना पननि वारो, झूनो ; सुकलु ( वणु )

ठोड़ी - खाडी, ( हिं∘ ठोड़ी ), ‘चिन्’

ठोढ़ो - गंजो, टकलियो, मथे कूड़ियलु ; बिना पननि वारो ( वणु ), बाखुड़ु ; रे सिङो, रोडो, मोडो

डंबिलो - भीड़, पीह, अंबूहु ; टोली, छांग ; वलरु, गलरि ; अटालो, टोलो

डंभी - दंभी, पाखंडी, ढोंगी माण्हू, बगलो भगतु ; कपटी, बहरूपी, मकरेलु

डंभु - दंभु, पाखंडु, मकरु, ढोंगु

डक - डको, डड़की, हल्की डोड़, घोड़े जो ख़राबु पंधु.

डखणु - वाढो, सूटहड़ु, सुतारु, सुथारु, नजारु.

डगड़ु - रोटलो, रोटिलो, कण्क जी थुल्ही रोटी / मानी.

डगरु - वडो चड़ो, घिंडु, सांभरु

डडु - नालाइक़ु मनुषु, निकमो माण्हू, बेहूदो शख़्सु

डडो - टटूं, बाबू, नंढो घोड़ो, हल्कीअ ज़ाति वारो घोड़ो

डड़णु - सटणु, कुटणु, डाङोरणु, सख़्तु मारणु ; नापास करणु ( परीक्षा में )

डपु - भौ, भउ, डरु, डाउ

डफड़ु - डडरु, छापाको, चमिड़ीअ जी हिक बीमारी

डभु - दर्भ, दर्भु ( ग़ाह जो क़िस्मु ) ; फुड़ो, अखियुनि में विझण जी दवा ; सुती, दवा

डसड़ि - धूड़ि, धुधिड़ि, मिटी

डहिजणु - डहणु, किरी पवणु, मथों थी किरणु ; ऊंधो थी किरणु ; मिटिजणु, मेसारिजणु ; मिलणु, पलइ पवणु

डहो - दड़ो, डनो, टिबो, डिब, पथेरो.

डांढु - भभड़ु, भंभटु, बाहि जो मचु.

डांढो - पोरो, पोलो, खोखलो, ख़ाली

डांवाडोलु - हेठि मथे, उलट पुलटि, कुरूमरू

‘डाइरी’ - रोज़नामचो, नूंध वही

डाई - समन, मुक़ररु वक़्तु ; वचनु, बोलु, क़ौलु, इक़रारु

डाउ - डपु, भउ, डेजो, ख़ौफ़ु

डाक - टपाल, ‘पोस्ट’, पत्र-व्यवहारु, चिठी चपाटी.

डाकू - धाड़लो, लुटेरो, फोरू, वाटमारो, काटिकू, घलिरु.

डाको - धाड़ो, फुरलुट, धाड़, वाटमारी

डाठि - डाह, मेसार, भञ

डाहणु - डाहिणु, भञी हेठि केराइणु, पटि करणु ; मेटणु, मेसारणु ; खुर्ड़णु

डाहो - चारो, गसु, झंग मां रस्तो, पेचिरो

डिंगु - वडो माण्हू, टिसींगु, महा पुरुष, महान पुरुषु

‘डिगिरी’ - पदवी, पदिवी, दर्जो ; डिक्री, सरकारी हुकुमु ; सनद, उपाधी

डिघाई - डेघि, लंबाई, ऊचाई, बुलंदी

डिघेड़णु - लंबाइणु, ईंघाइणु, वधाइणु, पखेड़णु

डिघो - लंबो, वडो, ऊचो, क़दावरु ; उताहों, बुलंदु, दीर्घु

डिजणु - डकणु, डरणु ( हिं∘ डरना ), डपु थियणु, कंबणु, दहिलजणु

डिजिणो - डकिणो, डरपोकु, कांइरु, टहिणो

डिजु - डपु, डाउ, भउ, डरु ( हिं. डर ), उडिको, ख़ौफ़ु

डिठो - होडी, ज़िदी, निठरु, अणोठो

डिड़हि - दृढ़ु, स्थिर, मज़िबूतु, अडिगु, अटलु

डिढु - ढिढु, पेटु, भिभु

डिढो - लग़ड़ जे विच वारो हिसो ; फुटण ते आयलु संगु

डिनी - डबु, दड़ो, टबो, लोढ़ु, थल्हो

डिमटी - नंढो ऐं थुल्हो, घुघिटी ; डेंडो, डेमकिड़ो

डिह - आक्रमणु, काह, हमिलो, चढ़ाई ; मथे जो टकरु, थूनो

डीकणु - डोड़ पुठियां डोड़ पाइणु, सांदहि डोड़णु, तीकणु ; थकिजी पवणु, थकाईंदड़ु पोरिहयो करणु ; डुगि हलणु, वडियूं ऐ तिखियूं विखूं खणी हलणु

डीठु - होडी, ज़िदी, हठी ; निडरु, बेभओ, निर्भय ; निर्लजो

डीमिकिड़ो - नंढो ऐं थुल्हो, डिमटी, डेंबो

डीर्ड़ो - टर्ड़ो, हल्किड़ो, जंहिंखे अंदर में का गाल्हि न टिके.

डीश - लबाड़, बटाक, डाड़, यटु, गशो ; टांइ, फूंड, सखिणो हठु.

डुक - डोक, डोड़ ; घोड़े जी डुक ; चपोल, चैखुरो

डुकणु - डोकणु, भजणु, डोड़णु

डुकिणो - डोकिणो, डोकू, तिखो, तेज़ु, तकिड़ो, चोहो, विखुड़्यो, भलो

डुख - डुड़्की, घोड़े जी हिक चालि

डुगानी - शोदो, बदिमाशु, कालींघो, लुचु, वियलु इन्सानु

डुडु - अण पढ़ियलु, जाहिलु ; मोगो ; थुल्हो

डुड़्की - डुग, घोड़े जी हिक चालि जंहिं अनुसार हू वडियूं ऐं तिखियूं विखूं खणे

डूंगरु - कोहीड़ो, धुंधु, लुड़ाटु

डूंगलु - कूड़ी लबाड़, डाड़ बटाक ; ढीकु, वाहियात गाल्हि

डूंडी - बेड़ी, किश्ती, कश्ती, नाव, होड़ी, मकिड़ी

डूहु - स्थिर, न चुरंदड़ु, अचुरु, अचलु ; उत्तर तर्फि़ निकिरंदड़ु हिकु तारो

डेंब - छींभ, छंड, दब, भभक, धमकी.

डेंबो - नंढो ऐं थुल्हो, डीमिकिड़ो, घिघटी.

डेघि - ऊचाई, लंबाई, डिघाई

डेजारणु - डकाइणु, डपु डियणु, हीसाइणु ; धमकी डियणु, दबाइणु

डेजो - डपु, भउ, डरु,, ख़ौफ़ु

डोड़ - डुक, भज ; टोर, चालि, पंधु ( घोड़े जो )

डोड़णु - डुकणु, डोड़ पाइणु, भजणु, ( हिं. दौड़ना )

डोहणु - डोहु करणु, ठगणु, वेसाहणु ; खोटि करणु, भंभुलाइणु, गुमराहु करणु, विर्साइणु

डोहु - ठगी, छलु, छलु-वलु, कपटु, छंदु, दोलाबु

डोही - डोहो, ठगु, धोपाई, दग़ाबाज़ु ; क़समु, सौगंध, संहुं

डोहो - डोही, ठगु, डोहु कंदड़ु, कपटी

डौगलु - लबाड़, कूड़ी लबाड़, अजाई डाड़, ढीकु, टर्ड़ाइप

डौलु - ढंगु, रीति, नमूनो, डांउ ; रूपु, शिकिलि, आकारु ; अटिकल, तजिवीज़ ; खोटो डेखु, अडंबरु ; कूड़ो शानु ; डंभु, मकरु, कपटु

डंउ - ईर्खा, साड़ु, हसदु, खाम, जलणि, जलन, ईष्र्या

डंगणु - डंगु हणणु, चकु पाइणु, कखणु ( नांग जो )

डंगिणी - डंगु, चकु ; हिकु अणीदारु ओज़ारु ; सलिणी ( धातूअ खे टुंगु करण लाइ )

डंगिरु - डंगीदड़ु, डंगु हणंदड़ु, चकु पाईंदड़ु

डंगी - लुसिरी, सोन जी नंढी लठि

डंगु - डंखु, ज़हिरी जीत या नांग वगे़रह जो चकु ; खाधो, चारो ( गांइ वगे़रह जो ) ; वज़नु ( दवा जो ) ; टुको, चहकु, पछ्ड़ो ; अधु नरमु ऐं अधु सख़्तु खारिक

डंगो - तुनु, बेड़ीअ में टुंगु ; आफ़ीम जो ज़रो ; चुस्ती, फुड़्ती.

डंजु - सूरु, दर्दु, ईज़ाउ ; बीमारी, मर्ज़ु, रोगु ; कष्टु ; दुखु.

डंडमु - निर्भय, निडरु ; बेपरिवाहु ; दिलेरु, वीरु

डंडवतु - साष्टांग नमस्कारु, प्रणामु, नमस्कारु

डंडु - जुर्मानो ; सज़ा, तावणु ; सेखत ; डनु ; दंड, कसिरत जो हिकु क़िस्मु

डंडो - थुल्हो लकुणु ; सौंटो, धुको ; मुहिरो, घोटण जो साधनु ; थुल्हो माण्हू.

डंदकथा - दंतकथा, वार्ता, काल्पनिक कहाणी, गाल्हि, लोककथा, किंवदंती.

डंद शीक - डंद कढी खिलण जी क्रिया ; मथाछिरी खिल ; मथाछिरी दोस्ती.

डंदणु - पिर्भातियो, डंद साफ़ु करण लाइ वण जे टारीअ जो टुकरु, दातुन.

डंदेरी - डंद खोटिणी, छिंघ

डंदु - दंतु, दांतु

डंभणु - दाग़णु, अज़ाब डियणु, यातना डियणु

डंभु - दाग़ु, दागु, फुलु ; यातना

डईतु - दईतु, दैतु, दैत्यु, राकासु ; जिनु, भूतु ; निदई मनुषु

डउ - साड़ु, ईर्खा, ईष्र्या, हसदु, जलणि, पच

डकणु - कंबणु, थड़्कणु, फड़्कणु

डकरु - सन्हो डंडो, सन्ही काठीअ जो टुकरु ; थुल्हो / डटो मुटो माण्हू

डकाइणु - कंबाइणु, थड़्काइणु, फड़्काइणु ; सिआटु विझणु

डकार - डकार, ओगिराई

डकिणो - कंबिणो, थड़्किणो, कंबंदड़ु ; डरपोकु, कांइरु

डकु - आधारु, टेक, तड ; आथतु, दिलदारी ; आसिरो, आशा, उमेद ; ताड़ी ( दरु बंदि करण लाइ )

डखणु - दक्षिण, दक्षिण दिशा

डखिणा - नज़िरानो, भेट ; धार्मिक विधीअ खां पोइ ब्राह्मण खे मिलंदड़ु अन्नु या धनु

डखो - डपु, भउ, भौ, डरु ; रोबु, डहिकाउ

डघु - डिघो ऐं वडो पर मूर्खु ऐं अणपढ़ियलु ; क़दावरु ; वडीअ उमिरि वारो

डघ्ड़ियलु - बुख मुअलु ( बारु ) ; डुबिरो, उभिरो, निबलु.

डङिरी - सोटी ( कपिड़नि सटण जी ), धोकणि, डोकणि.

डचो - तकिलीफ़, मुसीबत, आज़ारु ; कुति, मछर

डझणु - पोसिरणु, साड़ में सड़णु, ईर्खा / ईष्र्या थियणु ; दुखु पहुचणु, सूरु / ईज़ाउ थियणु, पीड़ा थियणु

डझो - पीड़ा, सूरु, डुखु, ईज़ाउ, तकिलीफ़

डटणु - दबे भरणु, सथणु, फसणु ; बंदि करणु, बुंजो डियणु, बिंजणु, डटो / बूचु डियणु

डटो - बुंजो, बूचु, लेड़ो ; कूड़ो वचनु ; थुल्हो, मतारो ; जबिरो, जुंगु

डडरु - डफड़ु, छापाको, चमिड़ीअ जी हिक बीमारी

डडिरणु - थुल्हो पीहणु / कुटणु ; ज़रा ज़रा करणु

डडिरिजणु - डबड़िजणु, छापाको थियणु

डडु - ठुठु, मडु, जड़ु मनुषु ; मोगो, मोगष्टु ; भोंदू ; अनाड़ी.

डडोडाणु - हथठोकियो, आरिज़ी उपाउ ; कमु चलाऊ साधनु.

डढु - छितो मलो, ( हिं. दाद ) ; पितु

डढ़ी - डड़्ही, छंड, धमाल, छिड़्ब, हुडी, डेंब, भभक

डढ़ो - खेन्हूं, बालु, ( हिं. गेंद )

डतु - वझु, अवसरु, सुअवसरु, टिणु ; वांदिकाई, फ़ुरसत

डधि - भुल, चुक, ग़लिती ; ग़लति, नादुरुस्तु ; भुलाइतो, बेजाइ

डनणु - चहबुक / फटिका हणणु, सटिका लगाइणु ; डना विझणु ( लकुण जा ) ; हलाखु करणु, सताइणु

डनी - किनारो, कंठो, कपु, कपरु, कंधी

डनु - ढल, महसूलु ; फ़क़ीर खे डिनल कुझु रक़म

डनो - नीलु, रिणु, लकुण या चहबुक जे धक जो निशानु

डफेरु - डफे / भाले सां शिकारु कंदुड़ु मनुषु ; भंगी, चुहिड़ो, बालेशाही

डफो - भालो, नेज़ो, लोह जे चुहिंब वारो हथियारु

डफोड़ु - मूरखु, बेअकुलु, बुद्धिहीणु

डभणु - नासु थियणु ; थकिजणु, ख़लासु थियणु ; जलणु, सड़णु, बरणु

डमराइणु - काविड़ाइणु, चिड़ डियारणु, ग़ुसे करणु

डमिरजणु - काविड़जणु, ग़ुसे थियणु, नाराज़ु थियणु, क्रोधित थियणु.

डमरु - कावड़ि, क्रोधु, ग़ुसो ; चिड़, पोसिराटु, पोसरि ; रंजु, नाराज़ी.

डया - डहकाउ, दहशत ; रोबु

डरणु - थुल्हो पीहणु, जंड में ज़रा ज़रा करणु ; बूसणु, ढअणु, डल्हणु ; फाटणु ; चीरिजणु ; रड़ियूं / वाका करणु ; डिजणु, कंबणु

डरी - कपिड़े जी डिघी पटी ; पखे जो हिकु पुड़ु / पासो ; छिपिरी ; डिघो तडो / फ़रासी

डरु - डपु, डाउ, भउ ; कपिड़े जो बरु, पनो ; बिरु, वडो टुंगु, चुर

डरो - वडो टुंगु ; ज़मीन में खोटियल खड ( थंभो खोड़ण लाइ ).

डलणु - धिका खाइणु, रे ठिकाणे थियणु, बेघर थियणु ; परेशानु थियणु.

डल्हणु - ढअणु, रजणु, भरणु ( पेटु )

डल्हिजणु - ढइजणु, ढउ करणु, तृप्त थियणु

डसणु - डसु डियणु, इशारो करणु, दगि लाइणु, जाणाइणु, दिशा डेखारणु

डसु - निशानु, पतो, दिशानिर्देशु

डहाको - दशक, दशकु ; डहो

डहो - डहनि एकनि जो जोड़ु ; डहिलो ( तास में ) ; डहनि जो अंगु

डांउं - भनु, मछी फासाइण लाइ वडो जारु ; ढंगु, अटिकल, नमूनो ; कला, कारीगरी ; फुड़्ती, चालाकी, चतुराई

डांझ - तकिलीफ़, हलाखी ; दुखु, सूरु

डांटो - डाटो, दासु, डंदनि वारो कटींदड़ु ओज़ारो

डांडी - बूटे जी नरम टारी ; पन जी गनी

डांदारु - नार या हुरले जो हिकु क़िस्मु ; काठ जो डिघे गन सां डंदनि वारो ओज़ारु, डांदारी

डांदु - बैलु, ढगो, वृषभु

डांवरु - कोरीअड़ो, ‘स्पाइडर’

डांहुं - जे तरफि. डांहीं, डांहूं, ( हिं. की ओर )

डाइणि - जादूगरिणि, भोपी, ( हिं. डायन ) ; क़बरुनि मां मुर्दा कढी खाईंदड़ औरत ; बांभ

डाइणु - भोपो, बांभो, जादूगरु, कामणिगोरु

डाउ - डांउ, रीति, नमूनो, कला, हुनुरु ; चतुराई, फुड़्ती

डाउको - डाको, ज़ीनो, पगथियो ; बेड़ीअ जे तरे में पियल वरियल पटी

डाओ - खाबो, डाबो, खाबे पासे वारो ; बुछिड़ो, बदिसौणो ; बेईमानु ; मांझो, ज़मीनुनि ते विच में अण खेड़ियल ज़मीन जो पटो

डाक - डाक, टपाल, ‘पोस्ट’ ; उल्टी, क़इ, कै़ ; पिञिरो ( कोर्ट जो )

डाकणि - सीढ़ी, मथे चढ़ण ऐं लहण जो साधनु, चरणी ; ढाकिणी, डाइणि, भोपी, जादूगरियाणी, मम, मिम

डाकरि - कुतिरि कयलु गाहु ( ढोरनि खे खाराइण लाइ )

डाको - डाउको, पाइदानु, पायदानु, पगथियो, पौड़ी, ज़ीनो ; पगलो, क़दमु ; चाढ़ेको ( पहाड़ जो ) ; उपाउ ; कारवाई ; हिमथ

डाखिड़ो - हलाखी, अहिंजु, तकिलीफ़ ; कष्टु, पोरिह्यो ; दुखु, सूरु

डाघु - बाहि जो वडो मचु ( मुर्दे साड़ण लाइ ), चिख्या.

डाघो - उठु, उष्ट्र, करहो, तोडो, रोडो, मोडो.

डाङोरणु - सख़्तु मार डियणु, कुटणु, हडु गुडु भ´णु.

डाची - उठि, उठ जी मादी, उठिणी, तोडी

डाजु - डाजो, स्त्री-धन, डेबु, दहेजु, लडो, डेती लेती

डाझ - डाझो, साड़ु, जलणि ; ईर्खा, ईष्र्या, हसदु ; लोभु, लालचि, धन-तृष्ना ; छिती बुख, बांउठि

डाठ - हौड़, डाढ़, खाधो चबाड़ींदड़ु, बिटो डंदु.

डाठियलु - नाले चढ़ियो, शहर पधिरो, चंगि चढ़ियलु.

डाडरि - आकड़ि, वडाई, अभिमानु, टांइ

डाढाई - सबराई, ज़ोरु ज़बर, सख़्ती ; ज़ुल्मु, अत्याचारु ; डाढु

डाढु - सबराई, ज़ोरु, ज़ोरारी, ज़ोरावरी, ज़बरदस्ती, डाढाई

डाढो - ज़ोरावरु, ज़ोरदारु, जबिरो ; कठिनु, कठोरु, सख़्तु ; ज़ुल्मी, अत्याचारी ; कर्ड़ो, सटाणो ; तेज़ु, तिखो ; घणो, झझो ; चुभंदड़ ( थधि )

डाढ़ - डाठ, हौड़ ( म0 दाढ ) ; सुंघो, सूअर जो डंदु, पसूंअ जो चकु ; लाचारु हालत, सोढ़ ; मुश्किलात, कठिनाई

डाढ़णु - चकु पाइणु ( जानिवर जो )

डाणणु - डावणु विझणु, नइरु विझणु

डाणु - भेट, सौग़ात ; दानु, खै़रात ; बख़्शीश ; सुती, ओतिणी, ढुकु ( बार खे दसे पीआरण जी दवा ) ; गांइ वगे़रह लाइ दवा जो डोज़ु

डातरु - डाता, डातारु, दाता, डींदड़ु, दानु डींदड़ु, दानी पुरुषु ; ईश्वरु, भगवानु

डाता - दाता, डातारु, दानी पुरुषु, डिअणहारु ; ईश्वरु, भगवानु

डानासुरु - दानासुरु ; कठोरु, निर्दई ; निठरु, होडी, डिठो

डाफिड़ु - खाबिरु, खाबिड़ियो. डाबिड़ु, डाबड़ु, खाबे हथ जो उपयोगु कंदड़ु

डामरु - डामरु, डांबरु, तारकोलु

डार - डारु, चीरु, फाड़ु, फोटि

डारणु - फाड़णु, ब अध करणु, चीरणु

डारु - डार, चीरु, फाड़ु

डालटि - डालडि, छिती बुख, उली, बांउठि, डाझ ; बुख, खुंधिया, क्षुधा ; ग़रीबी, कंगालपिणो, अणहूंदि, तंगी ; निकमी वस्तू

डालिटी - डालिडी, बुखियो ; पेटोड़ी, मानुयुनि टोड़ु, डरो ; ग़रीबु.

डावणु - जानिवर जे अगियुनि टंगुनि में बधण जो रसो / नोड़ी.

डाह - जाण, ख़बर, डसु, पतो, चिताउ, आगाही ; दासी, बान्ही, गोली.

डाहि - डाहप, सियाणप, बुद्धिमानी ; बुद्धी, समुझ

डाहिरी - मूरखु, मूर्खु, बेवक़ूफ़ु ; डडु, मडु, ठुठु

डाही - डाहु, ख़बर डींदड़ु ( धाड़ेलनि जे अचण जी ), सुधि डींदड़ु, ख़ाबिरू ; सियाणी ( स्त्री ) ; बारनि जे बीमारियुनि जी जाणू स्त्री

डाहु - दुखु, कष्टु ; दासु, बान्हो, ग़ुलामु ; ऊचो, उताहों, वडो ; डाही, ख़ाबिरू

डाहो - सियाणो, बुद्धिमानु, बुद्धिवानु

डिंगु - वरु, वकड़ु, वंगु, वटु ; लुचाई, सच खां फिरी व´ण जी हालति ; विरोधु

डिंगो - विंगो, वांको, टंग विणिगो ; लुचो, खेटाई ; विरोधी ; तकिलीफ़ भरियो.

डिंगो खिड़ो - इंगिड़ि विंगिड़ि, नांग वरु, वराड़ो, डिंगो फिडो, टूरो.

डिअणातु - डिअणियातु, कुंवारि जो माइटु ( जो डेती लेती डिए )

डिअणी - डिअणी जी क्रिया / रीति / ढंगु

डिअणु - सौंपणु, हवाले करणु, अता करणु, सुपुर्द करणु ; आछणु

डिअणेदारु - क़र्ज़ी, क़रज़दारु, डेबो

डिआरणु - वठी डियणु, बिए जे हथां हासिल कराइणु

डिआलु - दीपकु, बती, चिराग़ु

डिइणो - डिअण लाइक़ु वस्तू ; क़र्ज़ु, ओधरि ; डिअण जैगो

डिओ - दीपकु, डीओ, बती, चिराग़ु

डिख - शादीअ खां अगु घोट खे तेलु लगाइणु ; सींगारण जी विधी ; सींगारु, ठाह ठूह

डिठो - पसियो, निहारियो, ( हिं. देखा )

डिणु - वडो डींहुं, त्यौहारु, तिहाड़ो, पिर्भु ; उत्सवु ,जशनु ; ख़ुशीअ जे डींहं ते धीउ वगे़रह खे मोकिलियल सूखिड़ी / शैइ शिकिलि

डिति - दीख, दृष्टी ; स्नेह भरी नज़र ; डिसण जी क्रिया ; रीति ; आदत

डिसणु - डेखणु ( हिं. देखना ), पसणु ; निहारणु ; तपासणु, जाच करणु ; नज़र मां कढणु ; समुझणु, परूड़णु ; जाणणु ; आज़िमाइणु ; भांइणु

डिसा - दशा, स्थिती, हालत

डींहुं - दिनु, तिथि, वारु, रोज़ु ; भागु, नसीबु

डीओ - दीपकु, बती

डीलु - सरीरु, शरीरु ; पेटु ; माप ; बाहिरीं बनावत.

डुकरु - डुकारु, हर शइ जी अणाठ, महांगाईअ वारो समय.

डुखणु - सूरु थियणु, ईज़ाउ अचणु, पीड़ा / वेदना थियणु.

डुखाइणु - डुखोइणु, सताइणु, रंजाइणु, तकिलीफ़ डियणु.

डुखारो - डुखायलु, रंजायलु, दुखी

डुखिणो - कोमलु, नाज़ुकु, हसासु ; जंहिंखे जल्दी ईज़ाउ थिए

डुखु - दुखु ; सूरु, दर्दु ; अफ़सोसु, अरमानु ; शोकु ; अहंजु ; सोढ़, तंगी, लाचार हालत ; पीड़ा वेदना ; दुर्गती

डुङिटो - थुल्हो, मतारो ; डटो मुटो, चैबुको, थूथांगु

डुजणु - झेड़ो वचुड़ाईंदड़ु, डफेड़ु विझंदड़ु

डुजारो - डुझारो, डुखोयलु, तकिलीफ़ में आयलु ; जीअ जडो, खिर्खिणो, रिग, जिजा, न छडींदड़ु

डुझणु - पोसिरणु, खपणु खजणु, ईर्खा थियणु, साड़ में सड़णु, ईज़ाउ थियणु

डुतड़ु - नदीअ जो ख़राबु तड़ु या घाटु, कुतड़ु, औतड़ु

डुथु - झंगल जो अन्नु, झंगल जो फलु फूलु

डुधु - लसी, विलोड़ियल डही

डुफेड़ु - झेड़ो, झगिड़ो, अणबणति ; फोटि, फेटाड़ो ; भेदभावु

डुबलु - बीमारीअ मां उथियलु ; निमिरो, तंदुरुस्तु, सखरु

डुबिराई - डोबरि, निबलता, हीणाई, कमिज़ोरी

डुबिरो - निबलु, अशक्तु, शक्तिहीणु, कमिज़ोरु, हीणो

डुरणु - भटिकणु, भिटिकणु, रुलणु ; हैरानु थियणु ; दुखी थियणु ; ख़राबु हालत खे पहुचणु

डुरतु - आपदा, संकटु, आफत ; तकिलीफ़, कठिनाई ; निभागु ; डुकारु, डुकरु

डुर्माइणु - कुर्कणु, किण्कणु, झिणि झिणि करणु ; दुखु थियणु, पोसिरणु, खपणु खिजणु

डुह्टु - दुष्टु, पापी ; बुछिड़ो, ख़राबु ; भ्रष्टु

डुहागु - विछोड़ो, विरहु, फोड़ाओ, वियोगु, पतीअ जो विछोड़ो

डुहिलो - डुहेरो, डुहेलो, डुखियो, कठिनु ; दुखदाइकु, सूराइतो ; निबलु ; तकिलीफ़ वारो, कष्टदायकु

डूंगरु - टकिरी, पहाड़ी ; पहाड़ु, पर्बतु, ( म. डोंगर )

डूंघो - पाणी कढण लाइ नारेल जे खोपे जो अधु ; तानो, महिणो, उभालो ; ऊन्हो, तारि

डूंडि - गुल जी डांडी ; बूंडि, डुंडी, ; बिंडी ( स्तन जी )

डूंडिड़ो - डूंडिड़ो, कुरूंडिड़ो

डूंडी - मुख नली ( हुक़े जी ), टोटी, तुनि

डूणो - बीणो, बिटो, दुहिरो

डूमु - चारणु, मङणहारु ; घोमू गाईंदड़नि जी हिक ज़ाति.

डूरि - परे, दूरि ; डूरांहों, परांहों, विथेरो, विथेरिको, डूरियो.

डूरियो - दूरि, परे ; डूरांहों, विथेरिको

डेंभूड़ी - सुइड़ी, तिरोखिड़ी

डेखदारु - डेखिरु, डेखी, दीदारी, आकर्षकु, भभकेदारु, सुहिणो

डेखाइतो - सुठे डेख वारो, जे़बाइतो ; उचित, लाइक़ु, योग्य ; डिसिणो वाइसिणो, टीले वारो

डेखाउ - अडंबरु, आडंबरु, ठड़्को फड़्को

डेखारणु - जाणाइणु ; डेखु करणु ; बताइणु, ज़ाहिरु करणु ; डसणु, सङणु ; ध्यान ते आणणु, इशारो करणु, चिताइणु

डेखारी - डेखारो, डेखारण जी क्रिया ; नज़ारो, निज़ारो, नुमाउ ; ज़ाहिरात, पधिराई, उघट ; ढंगु, हलति

डेखु - ठठु, अडंबरु, आडंबरु, बाहिरियों नुमाउ, ठासु ; सींगारु, सजावट

डेखु वेखु - अडंबरु, बाहिरियों डेखु, ठठु

डेजु - डाजो, डेबु, डेती लेती, दहेजु

डेठि - सुञाणप, वाक़ुफ़ियत, सहेपो, मुहाखिड़ो ; ओणाई, ऐबु, ख़ामी, विड ; डिसण जी क्रिया ; गडिजाणी

डेडो - गोगिड़ो, डेनो, डेनू, वंउण ( कपह ) जे बूटे जो फरु.

डेढी - ढकियलु बुंभो, उसारो ; अंतःपुर, ज़नानख़ानो.

डेणि - डाइणि, भोपी, जादूगरिणि

डेती लेती - डेबु, दहेजु, डेजु

डेनू - कपह जो फलु, डेनो, गोगिड़ो, डेडो

डेबु - डाजो, लडो, दहेजु, डेती लेती

डेवालो - खुटिलाई, नादारी ; दिवालो, खुटलु ; कंजूसु, मखीचूसु

डेविरी - नंढिड़ो मंदरु ( घर में ), समाधी.

डेविरो - डेविरी, नंढिड़ो मंदरु ( घर में ), ठाकुर.

डेवी - देवी, माता जी बीमारी, सीतला, शीतला.

डेवु - देवु, ठाकुरु, भगवानु

डेसारु - डूरांहो, परांहों, पराओ, धारियो, विदेशी

डेसावरु - परदेसु, विदेशु, धारियो देशु ; मालु घुराइण ऐं मोकिलण जो हंधु

डेसी - देसी, मुल्की, पंहिंजे देश जो, देशी

डेसु - देशु, देसु, डेहु, साणेहु, वतनु ; ध्यानु

डेहाई - देशी, मुल्की, वतनी, साणेह जो, गोठेचो ; गोठाई

डेहाणो - डेही, देसी, वतनी, मुल्की

डेहु - देसु, देशु, साणेहु, वतनु, मुल्कु

डोको - डौंको, दुहिलु वजाइण लाइ सन्ही काठी ; अण पकल खारिक, हलेलो

डोकड़ - नाणो, दौलत, पैसा, धनु

डोखिड़ो - सूरु, ईज़ाउ ; डुखु, तकिलीफ़, अहंजाई, दुर्गती

डोघणु - हर हर पाणी पीअणु, घणो पाणी पीअणु

डोघो - डोघ, उसाट, हर घड़ीअ पाणी पीअण जी आदत.

डोरणु - गोल्हणु, गोला में रुलणु, जाच करणु, तलाश करणु.

डोरापणु - डोरापो डियणु, तानो हणणु, महिणो मारणु

डोरापो - महिणो, उभालो, डुंगो ; शिकवो, शिकायत, दांहं, ( हिं. उलाहना ) ; निंदा, गिला

डोलणु - गोल्हणु, गोला में रुलणु, तलाश / जाच करणु

डोलाइमानु - बुडितरि कंदड़ु ; धिकाणलु

डोलाओ - अड़चन, तकिलीफ़, डुखियाई ; थरथिलो, हिरासु ; टाकोड़ो, फड़फोट ; गोड़ु, आंदोलनु, बेआरामी, बेचैनी

डोलाको - मुसीबत, तकिलीफ़, परेशानी

डोली - ढकियल पालिकी, चंगुलु ( बीमारनि खे खणी वञणु जो साधनु )

डोसु - दोषु, डोहु, अपराधु ; भुल, चुक ; क्लेशु, आज़ारु

डोही - डुहारी, अपराधी, दोषी, गुनहगारु

डोहु - दोषु, अपराधु, गुनाहु ; भुल, चुक, ग़लिती

डोहो - डोधी, खीरु डुहंदड़ु, माहियरु, वेसरु

डौंको - दुहिल खे वजाइण जी सन्ही काठी, डांडी ; अण पकल खारिक, हलेलो, ताज़ो खजूरु

डौंटो - थुल्हो, मतारो ; जबिरो, जुंगु, जांठो, ; झंगिली, अण घड़ियो ; चंचलु ; उबहरो

डौंरो - किर्ड़ वण जो अण पकलु फलु, डेल्हो ; डोरो, कुल्हे ऐं ठूंठि जे विच वारो मुश्की हिसो

डौनि - बाहि, अग्नी, नारि

ढंउं - ढंउ, ढंगु, रीति, पर, पारु ; रस्तो, तरीक़ो ; कला, कारीगरी ; खेड, अटिकल ; लछणु, ललु ; रिवाजु, चालो ; रूपु, डौलु ; चतुराई ; रिथ ; अक़ुलु

ढंगणु - ढंगु, खीरु डुहण वक़्ति गांइ वगे़रह जे पोयुनि टंगुनि में बधण जो रसो/ नोड़ी

ढंगु - नमूनो, रीति, डांउं ; कारीगरी, कला ; चतुराई ; क़ाबिलियत, योग्यता ; ललु ; हलति चलति ; अदबु ; वरिताउ

ढंढ - वडो तलाउ, झील ; सरु, सरोवरु

ढंढोरची - ढंढोरो डींदड़ु, पढ़ो घुमाईंदड़ु, मुनादीअ वारो

ढंढोरो - पढ़ो, मुनादी, होको, आम पधिराई / घोषणा

ढंवाइतो - ढंगाइतो, रीताइतो, खिराइतो

ढइजणु - ढउ थियणु, पेटु भरिजणु, पुरि थियणु ; तृप्तु थियणु, ख़ुश थियणु

ढइणु - ढव ते खाराइणु, ढउ कराइणु, पेटु भराइणु, बूसणु ; डल्हणु, तृप्तु करणु, रजणु ; घणो कुझु डियणु

ढउ - तृप्ती, रजु, जोगेरु

ढकणु - ढकु डियणु, लिकाइणु, ( हिं. ढँकना ) ; पाइणु, ओढणु ; वेढ़णु ; ढक में विझणु ( ढोरु )

ढकरु - बेहोशी, मूर्छागती ; विसाम ; ओझिराणी, घेरटु ; साणाई ; झूटो

ढकाइणु - पहिराइणु, ओढाइणु ; ढकु डियारणु ; उस खां बचाइणु

ढकी - प्रभात, असुरु, पिरिहफुटी, भींभिरको

ढकु - ढकणु, पोशु, पुड़ु ; अझो, शरणि, पनारो ; रोलू ढोरनि खे बंदि करण जो सरकारी वाड़ो

ढगो - बैलु, डांदु ; मूरखु, मूर्खु

ढटु - रेगिस्तानु, वारियासो प्रदेशु, रिणु, बयाबानु

ढढरु - जहाज़ वगे़रह जो गोलांओ हिसो ; वण जे थुड़ जो पोलारु

ढब - फंदो, फाही, सिर्किणी ; कोड़की ; जारु, दामु ; रीति, ढंगु, नमूनो, प्रकारु ; कला, कारीगरी ; अटिकल, तजिवीज़

ढबिअरु - ठगु, धोपाई ; तिरीनाकु, चालाकु इन्सानु, अटिकली, लेबी

ढर - ढिर, ढिल, ढिलाई ; छूटि, आज़ादी ; सुस्ती, आरसु, सिल, जल्हाई

ढरणु - ढरो थियणु, शक्ती व़ञणु ; घटिजणु, हपणु

ढर्कणु - मथों थी किरणु, कमिज़ोरु थियणु ; मरणु, देहि छडणु ; कंध जो हेठि लड़णु

ढल - डनु ; टैक्स ; किरायो, भाड़ो ; राउर, महसूलु ; ज़कात, टोल्

ढांग - सुस्ती, आलसु, आलिसु, ढिल ; गफ़िलत

ढांगु - डुबिरो, खीणु, क्षीणु, अभिरो, कमिज़ोरु, निबलु, रगारो

ढांढसु - भभिको, ठठु, बाहिरियों डेखु, जलवो

ढांढु - बाहि जो मचु, आड़ाहु, भंभटु

ढाइणु - ढव ते खाराइणु, ढउ कराइणु, पेटु भराइणु, लूसणु, डल्हणु ; तृप्तु करणु

ढाको - नार या हुर्ले जो हिकु क़िस्मु ; ढाके ते आबाद थियल ज़मीन

ढापणु - ढड थियणु, पेटु भरिजणु, पुरि थियणु ; तृप्तु थियणु

ढाबो - रस्ते ते नंढी होटल, खान-पान घरु, भोजनालय

ढार - रीति, नमूनो, सरह ; आदत ; अझो, आसिरो

ढारणु - हेठि लाहिणु / आणणु, उतारणु ; लेटाए विझणु, ओतणु ; ढरो करणु, ढिल डियणु ; निमाइणु, झुकाइणु

ढारो - छिको, गिरदी ; सारी ; दाउ ( रांदि जो ).

ढिक - रंभ ( गांइं वगे़रह जी ) ; कुण्क, कंझिकार.

ढिकणु - रंभणु ; कंझणु, किंझणु, कुण्कणु, चिंघणु.

ढिढु - पेटु, उदरु ; भिभु, वडो पेटु

ढिर - ढिल, ढिलाई ; छूटि, आज़ादी ; सुस्ती, आरिसु

ढिराइणु - ढरो थियणु, शक्ती वञणु, घटिजणु, हपणु

ढिर्कणु - घणो थकिजी पवणु, डही पवणु, साणो थी किरी पवणु, ढिलो थियणु, पौणो पवणु, लुढ़ी वञणु ( बीमारीअ में )

ढिर्को - थकलु ; सुस्तु, आरिसी, आलिसी

ढिल - ढिलाई ; छूटि, आज़ादी ; सुस्ती, आरिसु, जल्हाई

ढिलाई - ढिल ; सुस्ती, आरिसु ; निष्फलता ; घटिताई

ढिलो - ढरो, धीमो ; मोकिरो ; घिर्घिलो ; कम में ईंध कंदड़ु ; सुस्तु, आलिसी, टोटी ; निष्फलु ; वीरान ( ज़मीन )

ढींगु - राकासु, देव जहिड़ो मुड़्सु, क़दावरु माण्हू ; वडो जहाजु ; करड़ढींगु ( पखी ), ‘एड्जुटंट बर्ड्’, खगेश

ढींगुलो - थंभो, लकिड़ो, ढीचकु

ढींगो - भांडो, पाणी चर्ख़ जो उहो चकिरो जंहिं मथां माल्ह विझिबी आहे

ढीकु - बक बक, बकवास, वाह्यात गाल्हाइणु

ढीमें ढीमें - धीमे धीमे, होरियां होरियां ; कडहिं कडहिं ; टिड़ियलु पखिड़ियलु

ढुंगु - जुत, युक्त, जोड़ो, जोड़ी

ढुआइणु - खणाए व´णु ; पहुचाइणु

ढुकणु - अचणु ; पहुचणु ; रसणु ; सुर्की भरणु, ढुकु ढुकु करे पीअणु

ढुकलि - गोरहारी, गरखुड़ी, दूपुस्ती ; फर्यल, लगल ( चैपाई )

ढुकाइणु - रसाइणु, पहुचाइणु ; गर्भिणी करणु ; फराइणु ; गाडीअ में बधणु / जोटणु ( घोड़ो / बैलु )

ढुकु - सुर्की, चुको, चुकी, सुर्को ; उर्क, गीत, मिर्क, लुड़्की

ढुरकणु - ढुरणु, ढिलो थियणु, ताक़त छडाए वञणु ; बेहोशु थी हेठि किरणु ; सुर्ति विञाइणु ; हपाइजी वञणु ; खिसकी वञणु

ढुरणु - ( डि. ) ‘ढुर्कणु’

ढूंगिरी - निहाईं, पेट जो हेठां वारो ख़ालु

ढूंगुरी - माक, ओस, ओस बिंदू, शबनम, माट ; धुंधि, कोहीड़ो ; विल्ह

ढूंगो - करंघो, पुठीअ जो कंडो

ढूंढणु - गोल्हणु, जाचणु, तलाशणु, वोड़णु, खोजणु, फोल्हणु

ढंूढी - डूंडी, बेड़ी, नाव, किश्ती, कश्ती

ढूंढु - लोथु, पसूंअ जो लाशु ; मुअल जानिवर जा हडा

ढूमा - ढूमाऊं, निष्फल जाच / गोल्हा / तलाश

ढूमाऊं - ढूमा, निष्फल जाच / तलाश / गोल्हा

ढेको - ठिबको, संभोग जे समय इंद्रिय खे ज़ोर सां अंदरि विझण जी क्रिया

ढेढु - चमाड़ु, चमारु, मोची

ढेरी - सुट जी फोरी / फोड़ी ; खोड़ी, ढिगली

ढेरु - ढिगु, खोड़ु, अंबारु, गुंदु

ढेरो - धागनि जो फोरो, सुट जो वेढ़ो

ढेलणु - थेल्हणु, धिकणु ; छडे डियणु ; विसारणु, दिलि तां लाहिणु ; ध्यानु न डियणु, न पुछणु

ढोंगु - मकरु, मिंहुं, ढौंगु, गेग, नीतालु ; दंभु, कपटु, पाखंडु ; खोटो डेखाउ

ढोइणु - खणी व´णु, पहुचाइणु, वरी वरी खणी बिए हंधि नियणु

ढोढो - ढगड़ु, जूअरि जी थुल्ही मानी

ढोरणु - हारणु, रेढ़णु, वीटणु ; अनाज मां कख ऐं मिटी जुदा जुदा करणु

ढोरु - पालियलु, पसूं / चैपायो जानिवरु ; मोगो मनुषु, बेअक़ुल माण्हू

ढोरो - तराई, हेठाहीं ज़मीन जंहिं में पाणी बीही रहे

ढोलक - नंढो दुहिलु, दुहिलिड़ी, दुह्लु

ढोलणु - प्रीतमु, प्रियतमु, पिरीं, साजनु, मिठणु

ढोलु - वडो दुहिलु ; प्रीतमु, साजनु, पिरीं, मिठणु, लुडणु ; मित्रु, दोस्तु

ढौंको - झूटो, घेरटु, हल्की निंड, पिन्की

ढौंगलु - खिल, हासी, हास्य, मश्किरी ; चथर, ठठोली, टोक

तंग - तकिलीफ़, कठिनाई ; डोड़

तंगि - सोढ़ो ; अणपूरो ; थोरो ( समय ) ; परेशानु, ककि, दुखी.

तंगी - सोढ़ ; सखिणाई, सुञाई ; कमी, अणाठ ; कठिनाई, अहंजु.

तंजणु - तंजिणो, बारोता, बारतो, बंधणु, बोकी, तनजणु

तंतु - तंदु, सगो, धागो, तार ; तंदो, तांदूरो ; सारु, निचोड़ु

तंतू - वारनली, बारीक रग, नस ; तंदु

तंदु - तंतू, धागो, सगो ; तार ( धातूअ जी )

तंदुरिस्ती - सिहत, आरोग्य ; चङभलाई, हठ सजाई, निमराई

तंदुरिस्तु - निरोगी, चङोभलो, निरोयो, हठसजो

तंबणु - हवा में लटिकंदो रहणु ; लमणु, बिरणु, गुंजाइणु ; खंभ फड़्काइणु

तंवणि - आजीविका, पेट क़ूतु, उदरपूरना, गुज़रानु

तंवार - लात, ललकार ; झूंगार, सार ; हल्की हीर ; थोरो असरु ( तप जो ) ; विञिणे जी चुर्पुरि

तंवारणु - आलापणु, आवाज़ु कढणु ; लवणु ; झूंगारणु, गुनगुनाइणु, गाइणु ; वजणु ( साज़ु ), हवा / वाउ डियणु ( बाहि खे )

तंहिं - तहीं, उन्हीअ, उनहीअ, इन्हीअ

तइ्जुबु - ताजुबु, अचिरजु, आश्चर्य, हैरत.

तइ - तै, तहु पड़ु ; चुणु, गुत ; पूराई, समाप्ती.

तइणु - गरमु करणु, कोसो करणु, सेकणु.

तई - कड़ाही, कणाही, तरण जो बर्तनु

तक - निहार, निगाह, घूर, दृष्टी ; बुरी नज़र ; वीचार वारी जाच, गणगोत ; धुको, अनुमानु ; ओसीड़ो ; सुअवसरु, टिणु, वझु

तकड़ि - उबहराई, उतावली, उतावलि, बेसबुरी

तकणु - निहारणु, डिसणु, घूरणु ; जूइ विझणु, पयो निहारणु ; सोचणु, वीचारणु ; धुको हरणु, अनुमानु कढणु ; वाझाइणु ; नज़र हणणु

तकाज़ा - घुर, तलब ; धरिणो, ज़ोरदारु घुर ; भंडी.

तकिलीफ़ - कठिनाई, मुश्किलात, डुखियाई ; बीमारी.

तखड़ु - चालाकु, चुस्तु, फुड़्तु, जलफटाको, वांउटिरो

तख़्तु - राजगदी, राजसिंघासनु, सिंघासनु, टीलो ; सथु, जहाज़ जो हिक पासे खां बिए पासे ताईं फहिलियलु प्लैटफ़ार्मु

तगरु - पैसनि रखण जी पेती, गोलक, घुघु, गोचानी, अगरु.

तगणु - जीअरो रहणु, वक़्तु गुज़ारणु ; जटाउ करणु.

तगाइणु - लमाइणु, लिकाए खणी वञणु, खिसकाइणु

तजणु - त्यागणु, हथु खणणु ; तर्कु करणु, छडे डियणु, लागापा लाहिणु

तजारत - वापारु, वण्जु, वणिजु, सौदागरी.

तजारती - वापारिको, वणिजारिको.

तजिलो - चिम्काटु, चिल्को, तेजु, झलिको

तजिवीज़ - उपाउ, युक्ती, रिथ ; अटिकल, चालाकी ; चतुराई ; व्यवस्था, बंदोबस्तु, इंतिज़ामु ; ढंगु, नमूनो, सिटाउ, तरकीब

तटस्थु - निष्पक्षु, निर्पक्षु, निर्पखु, विचवाहू, बेतरफ़दारु ; न्यारो

तड - टेक, आधारु ; पुश्ती

तडो - विछाणो, चटई, चटाई ; मकानु, रहण जो हंधु ; मातम जो विछाणो

तड़ - तड़ी, लोध, भजाए कढण जी क्रिया

तड़णु - हकालणु, लोधणु, बाहिर कढणु, भजाए कढणु

तड़फणु - तड़पणु, फथिकणु, लुछणु, छड़्हियूं हणणु ; वाझाइणु, सिकणु ; उकीर हुअणु

तड़ी - तड़, लोध, भजाए कढण जी क्रिया, ओसर ( शिकार खे तडे कढण जी क्रिया )

तड़ु - स्नानु, इश्नानु ; घाटु, घेड़ु, पतणु, बेड़ियुनि जे बीहण जी जाइ ; राति जी पलीताई ; वीर्यपातु

ततु - तत्त्वु, पंजनि तत्त्वनि मां को बि हिकु तत्त्वु ; मूलु तत्त्वु ; सारु, सारांशु, निचोड़ु, सतु, अर्क़ु ; तात्पर्जु ; भेदु, राज़ु

तते ताइ - उन्हीअ घड़ीअ, बिना देरि, उते जो उते, पंउं सटि, यकदम, ठहपह

तत्कालु - यकदम, झटिपटि, ततेताइ, बिना देरि

तत्त्वु - ततु, मूलु तत्त्वु ; उसूलु ; अनसरु जुज़ो ; यथार्थ रूपु ; सारु, सतु

तत्परु - लीनु, मगनु ; तयारु, आतुरु ; पूरीअ तरह संभिरियलु

तथां पथां - हको बको, हैरानु, परेशानु, आश्चर्यचकित ; गुसु गुसाउ, नटु नटाउ

तथु - तथ्यु, यथार्थु, सचु, सचाई, हक़ीक़त ; सारु, ततु

तदारकु - उपाउ, बिलो ; प्रबंधु, बंदोबस्तु, इंतिज़ामु, व्यवस्था ; इलाजु, चारो ; उदमु, जतनु, कोशिश

तदिबीर - युक्ती, रिथ, अटिकल, तजिवीज़ ; उपाउ, तदारकु, इलाजु ; चतुराई ; नीति, नीति ; जतनु ; गणगोत ; इंतिज़ामु ; सोच, सोचु

तद्रूपु - एकरूपु, लीनु, मगनु, ग़ल्तानु ; हम शिकिलि, समरूपु.

तनाउ - छिकताण, खिंचावत, खींचातानी, मानसिक ताणु, ‘टेन्शन’.

तनु - शरीरु, सरीरु, बदनु, अंगु, देहि

तन्ज़ - टोक, चथर, ठठोल, ठठोली, व्यंगु ; तानो ,महिणो

तन्हा - अकेलो, छड़ो, एकाकी ; निवेकिलो ; हेकल विसूड़ो ; फ़क़ति, रुगो ; केवल, मात्र

तन्हाई - अकेलाई ; निवेकलाई, एकांत

तपति - गरमी, कोसाणि, उष्णता ; तप जो फहिलाउ

तपदारु - तपेदारु, महसूलु उगाडींदड़ु अधिकारी, तलाठी, तलाठदारु

तपसी - तपी, तपस्वी, तपस्या कंदड़ु, आत्मसंयमी

तपस्या - तपु, आत्मसंयमु, व्रतु

तपस्वी - तपसी, तपी, तपु कंदड़ु, तपस्या कंदड़ु

तपाइणु - गरमु करणु ; काविड़ाइणु, खिजाइणु, ग़ुसो डियारणु, छेड़णु, चेड़ाइणु.

तपासणु - जाचणु, चकासणु, परिखणु ; सूझणु, पुछा गाछा करणु ; गोल्हणु.

तपिजणु - कणसिजणु, तपु थियणु, बुख़ारु थियणु

तपिरसु - अचिरजु, आश्चर्यु, अजबु, विस्मय, अचंभो, चमत्कारु

तपी - तपस्वी, तपसी, तपस्या कंदड़ु.

तपु - तपस्या ; बुख़ारु, कणिस, कण्स.

तफ़ावतु - फ़रक़ु, दूरी

तबाही - विनाशु, बर्बादी, सत्यानासु, उजड़ता

तबाहु - नासु, चटु, बर्बादु, उजड़ु

तब्दील - फेरफारु, अदली बदली, फेरघेर, मटसट.

तमअ् - लोभु, लालचि, लालसा ; इच्छा ; आशा, उमेद.

तमन्ना - इच्छा, ख़्वाहिश ; सिक, उकीर ; इरादो, मन्शा.

तमाचो - चमाट, थफ, थफड़, चपाट, लपाट, चाट

तमामु - पूरो, समापति, समाप्त ; पूरनु, पूर्ण ; सजो, समूरो, सारो ; डाढो, घणो ; बिल्कुल, निहायत

तमाशो - डेखु, दृश्यु ; विचित्र वस्तू ; आनंदु, मज़ो ; विंदुर, विरूंह, खिल, ख़ुशी, रौंशो ; खे़लु, बाज़ी ; नाटकु, करतबु, लीला

तमीज़ - परूड़, जाण, खरे ऐं खोटे जी जाण, विवेक बुद्धी, पुरिझ, साञाह, सुञाण ; शिष्टाचारु, अदबु, फज़ीलत

तमोगुणी - ‘तम’ गुण वारो, तामसी ; क्रोधी, जोशीलो ; वहिमी, भरमी ’ अयाशु

तमोगुणु - ‘तम’ गुणु, अज्ञानु भरमु क्रोधु आदीअ जा उहिञाण

तयारी - सांबाहो, संबति

तयारु - तत्परु, प्रस्तुत, आमादा ; ठीकु, दुरुस्तु ; पूरो, रासि, मुकमल ; पकलु ( मेवो ) ; हाज़िरु, मौजूदु

तरंगु - लहर, छोली ; उमंगु, जज़्बो ; रीचकु, पूरु, बुदकी ; वीचारु, कल्पना.

तरकणु - तर्कु करणु, त्यागणु, तजणु, हथु खणणु वारे छडणु, चुकतू करणु.

तरक़ी - वाधारो, उन्नती, विकासु, प्रगती ; सफलता ; औजु

तरणु - गीह / तेल में पचाइणु ; लसो करणु ( काठु ) ; पाणीअ में मथाछिरो अगिते वधणु, सनारणु, लुढ़ंदो वञणु

तरफ़ु - दिशा, पासो, डिसि, डिसा

तरह - रीति, ढंगु, नमूनो

तरो - वस्तूअ जो हेठियों भाङो, तरु ; बूट जो हेठियों पासो ; ठाहु ; किटी, गेरठ, फोगु ; फिकति

तर्कणु - त्यागणु, तजणु, छडे डियणु

तर्कीब - बनावत, जोड़, रचना, घाड़ाटो ; ठाहु, जोड़जकु ; युक्ती, रिथा ; वाक्य-छेदु, तजिवीज़ ( व्याकरण )

तर्कु - त्यागु ; दलीलु, वादविवादु ; विरोधु

तर्ज़ - रीति, तरीक़ो ; परि, दस्तूरु

तर्जीह - पहिरीं पसंदिगी ; सरसी, अगराई ; ताईद, टको, पुठिभराई, समर्थनु

तर्जुमो - अनुवादु, भाषांतरु, उल्थो

तर्सणु - बीहणु, ठहरणु, खमणु ; सबुरु करणु ; सीड़णु ; रहणु, टिकणु ; देरि करणु, वाट निहारणु

तर्सु - डपु, भउ ; दया, कहल, क़ियासु. तलवारः तरार, तरारि, समशेर, तेग़, खड़्ग.

तलहो - गुप्त धनु, गुझी मिल्कियत / जाइदाद.

तलाउ - तालाबु, सरु, सरोवरु

तलाटी - तपेदारु, महसूलु वठंदड़ु गाम जो सरकारी अधिकारी ( म. तलाठी )

तलाबु - तालाबु, तलाउ, सरोवरु.

तलाश - गोला, गोल्हा, जाच, खोज, वोड़.

तलाशी - झड़्ती, झाड़ू

तलाही - तलही, ज़ामिनु, खोलांदरु

तलु - तराई, हेठाहीं ज़मीन

तवांगरु - धनवानु, शाहूकारु, श्रीमंतु, दौलतमंदु, अमीरु

तवाई - गुमराहु, भुलियलु ; अजायो, निरर्थकु ; बेपरिवाहु ; ओलियलु, लुढ़ंदड़ु ; छिजी धार थियलु ; निरुद्देशु

तवानो - रिष्टु पुष्टु, मज़िबूतु ; चङो भलो, निरोगी, निरोयो

तस्वीर - चित्रु ; रूपु, सूरत ; फोटो, फोटू, छायाचित्रु ; मूरत

तह - ऊन्हाई ; उचाई ; फूहु, चोटु ; सख़्तु, निहायत ; पूरो परो, पको

तहक़ीक़ - खोजना, खोज, संशोधनु, जाच

तहज़ीब - सभ्यता, ‘सिविलाइजे़शन’ ; मनुष्यता, सुशीलता, सुघड़ाई, फ़ज़ीलत ; सुधारो

तहसील - प्राप्ती, हासिलात ; ओगड़ि, वसूली ( ढल जी ) ; लाभु, फ़ाइदो

तहिड़ो - उन जहिड़ो, उन वांगुरु, उन जियां

तहु - घड़ी, सरु ( कपिड़े जो ) ; थड़ु ( सिरुनि जो ) ; गुत, चुणु ; पुड़ु ; पर्त, वर्क़ु

तह्रकु - चुरि पुरि ; गती, चालि ; हलचलु, आंदोलनु ; गोड़ु, हुलु

तां - खां, वटां, विचां, मंसां ; जे मथां

तांकी - तेसिताईं, ऐतिरे ताईं

तांघ - घुरिज, ज़रूरत, खपु ; सिक, उकीर ; छिक, आकर्षणु ; गणिती, फ़िकिरु, ताति.

तांघणु - गोल्हणु, जाचणु ; डोरि विझी पाणीअ जी माप लहणु, बुड़्दु करणु.

तांघिणो - छेछिरो, जेको ऊन्हो न हुजे, ‘तारि’ जो विरुद्धार्थी शब्दु

तांत्रिकु - तंत्रशास्त्री, तंत्र-विद्या जो जाणू

तांदूरो - तंदु, तंदो, रेशो

ताइणु - तपाइणु, गरमु करणु

ताइथु - तावीज़ु, रख्या, मंतरु पढ़ियल ढक वारी दबुली

ताईं - तोणे, सूधो ; वटि

ताउ - उष्णता, गरमाइश, कोसाणि, तपति ; क्रोधु, ग़ुसो ; जोशु ; कहिकाउ, दया, तर्सु

ताक - मार्गु, पथु, रस्तो, वाट ; ताड़, जाच, जांच, टेट

ताक़त - शक्ती, बलु, सघ, समरथी, सामथ्र्यु

ताकी - तख़्ती, नंढो तख्तो ; पासे वारो हडो, पसिराई ; काठ जी माप-पटी ; दरीअ जो ताकु

ताकीदु - आदेशु, हुकुमु ; ज़ोरु, दबाउ ; वरी वरी चवणु ; चिताउ ; धमकी ; आग्रहु ; फुड़्ती, चुस्ती

तागणु - सिबणु, टोपो डियणु,

ताजिपोशी - राजतिलकु, गादीनशीनी

ताजु - मुटुकु, मुकुटु, छटु ; कुलाहु, चुहिंबदारु टोपी ; कलंगी, तुरो

ताज़गी - सजिराई, तरावत, सरसब्ज़ी ; नवाणि, नवीनता, रौनक

ताज़ो - सजो, सरसब्ज़ु, हरियो भरियो, तरावती ; हाणोको ; थोरो अगु आयलु

ताडे - उते, उन हंधि, उन पासे

ताडो - डुखियो, कठिनु, अणाओ, मुश्किलु, अहंजो

ताड़ - खोटि, कमी, अणाठ, तंगी

ताड़णु - तकणु, जाचणु ; चकासणु ; नज़र में रखणु ; डकु डियणु (दरिवाजे़ खे ), काठ जी ताड़ी / पटी डियणु

ताड़ी - दर खे बंदि करण लाइ काठ जी पटी ; कन जे बंदि थी व´ण जी स्थिती, पर्दो ; खजीअ जी रसु ; सिक, उकीर ; भक्तीअ में तन्मयता

ताड़ो - बाबीहो ( पखी ), मींहंणि ; पि´ारनि जो हिकु ओज़ारु

ताण - छिक, खींच, आकर्षणु, कशिश, गिहिल ; शक्ती ; सिक, उकीर

ताणणु - छिकणु, खींचणु ; उन कतिरणु ; आणणु ( पाण डे ) ; डिघो करणु, लंबाइणु ; अगिते वधणु

ताणातूणी - छिकताण, उदमु, जतनु, खींचातानी

ताति - तातिना, गाल्हि बोल्हि, संवादु, ज़िकिरु ; व्याख्यानु ; संभाल, देखभाल, निगहबानी ; पालिना, परवरिश ; सार, यादि ; आण

ताते - ताथे, हुते, हुन जाइ ते

तात्पर्जु - तात्पर्यु, ततु, सारु ; सारांशु, मतिलबु ; मन्शा, मुराद

तान - आलापु ( संगीत जो ), सूरु ; आरोहु-अवरोहु ; धुनि ; गाइण जी रीति.

तानाशाही - हुकुमशाही, अधिनायकत्व, स्वेच्छाचारिता, ‘डिक्टेटरशिप’.

तानो - महिणो, टोक, तुनको, उलांभो ; ठठो, चथर

तापु - गरमी, उष्णता, कोसाणि ; बुख़ारु, ज्वरु, तपु, कण्स

ताबिश - गरमी, तपति, ताउ ; तेज़ी ; कावड़ि, क्रोधु

ताबु - तजिलो, प्रकाशु ; गरमी, तपति ; पेचु, वटु ; सहनशक्ती ; दड़्को ; डपु, डाउ

तामसी - तमोगुण वारो ; मोही ; क्रोधी, तपिणो, चिड़िणो

तामु - खाधो, ख़ोराक, आहारु, भोजनु, रसोई, खियणु, खानो

तार - सगो, धागो, डोरी ; धातूअ जी तंदु ; संदेश-वाहक, सिक ; इच्छा ; यादि.

तारणहारु - तारण वारो, पारि उकारींदड़ु ; रख्यकु, उद्धारकु, मुक्तिदाता, ईश्वरु.

तारणु - पारि उकारणु, पाणीअ मां अगिते वधाइणु ; बचाइणु, उद्धारु करणु ; वसूलि करे डियणु ( रक़म ) ; छज सां अन्न खे मिटीअ खां मथे करणु

ताराजी - कांटो, साहिमी, टिकड़ी ,ताराज़ी.

तारातूरु - कनाकनि, टिमटारु, चिकारि, भरिपूरु.

तारी - आसिरो, भरोसो, सहारो, टेक ; बाझ, महिर.

तारीकी - काराणि, ऊंदहि, ऊंदाही, अंधकारु

तारीख़ - तिथि, तिथी, मिती, दिनांक ; इतिहासु ; वृत्तांतु, समाचारु

तारीफ़ - साराह, प्रशंसा, स्तुती

तारु - तालु, ढोंगु, मकरु, मिंहुं, मिकिरु ; नाज़ु नखि़रो ; अटिकल, युक्ती

तारूं - तालू, वात जी छिति, ‘पैलेट्’

तारो - सितारो, नखटु, नक्षत्रु ; दोडो ( अखि जो ).

तार्किक - तर्कपूर्ण ; तर्कशास्त्री, तत्त्वज्ञानी, दार्शनिक.

तालानु - तबाहु, बर्बादि, नष्टु ; हलाखु, परेशानु.

तालाबु - तलाउ, सरु, सरोवरु, ढंढ

तालिबु - घुरिजाऊ, इच्छुकु, चाहींदड़ु ; गोल्हींदड़ु, तलाशींदड़ु ; जिग्यासू, जिज्ञासू

तालिरु - नख़रेलु, बहाना कंदड़ु, बहानेबाज़ु ; छलु वलु कंदड़ु, ढोंगी

तालु - ढोंगु, मिखिरु, बहानो, मिंहुं ; चालाकी, खेड ; गाइण-वजाइण में आवाज़ जो नेमाइतो या क़ाइदे बधो प्रवाहु या रवानी

तालो - जंडो, कुल्फ़ु

ताल्हिड़ो - तराखिड़ो, चिपतिरो, वेठूड़ो ( थांउ )

तावणु - चटी, घाटो, छीहो, नुक़्सानु, टोटो

ताविड़ी - गरमी, तपति, ताउ, उष्णता, साड़ींदड़ गरमी ( सिज जी )

तास - उसाट, उञ, प्यास, तृषा, तृष्ना

तासीरु - प्रभावु, असरु, छाप ; सवादु ; फलु, नतीजो ; गुणु, ख़ासियत

तासु - थाल्हु, वेकिरे मुंहं वारो तराखिड़ो बर्तनु

तिख - तिखाई, तिखाणि, तेज़ी ; तिखी वहक, सीर ; तेज़ रफ़्तारी ; तपति ( डींह जी )

तिखो - तेज़ु ( वहुकुरो ) ; तकिड़ो, छोहो ; डोकू ( घोड़ो ) ; फुड़्तु, चालाकु, खड़ो तड़ो, भड़ु, होशियारु ; खुलियलु, चहिरो ( रंगु ) ; चुभंदड़ु ( तीरु ) ; कौड़ो ( शब्दु ) ; साड़ींदड़ु ( मिर्चु ) ; शुद्ध, निजो, खरो ( सोनु ) ; तपिणो, आतिशी

तिछणु - तिर्छणु, तराशणु, छिलणु, खल लाहिणु ; कपणु, मुछणु ; फटणु, घाइणु

तिडिड़ो - पिच्किड़ो, पित्किड़ो, नंढिड़ो, छोटो

तिडी - खाडीअ जे विच ते रखियल नंढी डाढ़ी ; भेडी, पबी ; बुचु ; तिडि ( जीतु )

तिति - तिते, उन जाइ ते, उते

तिते - उन जाइ ते, तिते, उते, उन हंधि.

तिथां - उतां, उन हंधां, उन जाइ तां,

तिथि - तिथी, मिती, तारीख

तिथु - मकानु, रहण जी जाइ ; वस्तू, पदार्थु ; मिल्कियत, जाइदाद ; पछाड़ी, अंतु ; तोशो, समरु, पाथेय

तियागु - त्यागु, तजण जी क्रिया ; संन्यासु

तिरस्कारु - धिकारु, नफ़रत, कराहत ; अपमानु, बेइज़ती

तिरास - उसाट, उञ, प्यास, टिह

तिरासिजणु - उञाइजणु, उसाटिजणु, प्यासिजणु

तिरितिरि - बेचैनी, बेआरामी, बेसबुरी, फथिको ; उतावलि, अचाई तकड़ि

तिरितिरियो - बेसबुरु, उतावलो, उताविलो, फथिफथियो, लोछ खाधो, तकिड़ो, उबहरो ; बकबकियो, वडवातियो, बटोरु

तिरी - तरी, हथेली ; तिली, तिल्ली, ‘स्प्लीन’

तिरोखिड़ी - डेंभूड़ी, सुइड़ी, तिरोकिड़ी

तिर्कटु - छलु, डोहु, ठगी, दगा, दोखो, वेसाहघाती, कपटु, ढोंगु.

तिर्कणि - चिकणि, गप, तिर्काईंदड़ गप, गिस्कण लाइ लाहवारो तख़्तो.

तिर्कणु - खिस्कणु, फिस्कणु, गिस्कणु, लप्सणु ; डिसण खां गुसी वञणु.

तिर्छो - डिंगो, फिडो

तिर्विरो - किर्णो, प्रकाश जी डिघी सन्ही लीक

तिर्षिना - उञ, प्यास, उसाट ; इच्छा, चाहिना ; रुची ; छिक, बाड़ ; लालसा

तिलिस्मु - जादू, चेटकु, मंतरु ; अचिरज में विझंदड़ गाल्हि ; अडंबरु

तिल्किड़ी - पखु, हीरे जो पासो

तिआं - उतां, हुतां, तिहां

तिहां - उतां, उन हंधां

तिहाड़ो - त्योहारु, डिणु, वडो डींहुं, पिर्भु, पर्वु

तीअं - तहिड़ीअ रीति, तहिड़ीअ तरह

तीक - पटिड़ो काकूसु, दस्तु ; रंदे में पियलु छिलींदड़ु फरु.

तीकाइणु - डोड़ाए / कमु कराए थकाइणु, कम / रांदि में वहाइणु.

तीताली - तीतालिरु, ढोंगी, कपटी, लिबासी

तीतालु - ढोंगु, मिखिरु, मिंहुं, बहानो

तीतो - स्त्री जननेंद्रिय, चुडु, चूति, बुदी ; गांडि ; बोसिड़ो

तीरु - बाणु, कानु, सरु, टिंगरु, लोरी, सीलो, पीलो

तीरुतुक्ली - थोरी महिनत ; कंजूसाई, मरचूठाई, कृपणता, मुठिभीड़

तीर्थु - तीर्थस्थानु, हिंदुनि जे जात्रा जी जाइ, जात्रा

तीलो - कानो, गनो, डांडी

तीवणु - गोश्तु, बोड़ु, मटन, मटनु ; भाजी, सब्ज़ी

तीसिरु - रुसिणो ; खिजिणो, एविणो, चेड़ाकु, तपिणो

तीसो - रोसामो, आटो, बदिमिज़ाजी ; चिड़, पोसिराटु, पोसरि ; होडु, ज़िदु, हठु

तुंदणु - पोसिरणु, खिजणु

तुंदु - तिखो, तेज़ु, तकिड़ो, छोहो ; तपिणो, जोशीलो

तुंदुमिजाज़ु - चिड़िणो, चेड़ाकु, तपिणो

तुक - शैर जी हिक सिट ; क़ाफ़ियो

तुगी - राति, रात्रि, रात्री ; मेंहिं, भैंस, मंझ

तुच्छ - कीन जहिड़ो, ख़सीसु, मामूली ; कमीनो, ओछो

तुज़ि - ठीकु, पूरीअ तरह ; हूबहू, निसि पिसि

तुणकि तुणकि - टंकार, चिणाटु, कमान जे डारि जो आवाज़ु

तुणिकणु - छिकणु, खींचणु ( कुंढी ) ; ताणणु

तुणिको - तुनको, कणो, ज़रो

तुनणु - रफ़ू करणु ; कपिड़े जे टुंग जी मरमत करणु.

तुनि - टोटी, डूंडी, चिल्म जो टुंगु जंहिं में नड़ु पवे.

तुन्को - डोरापो, महिणो, वेणु ; तानो, टोक, चथर.

तुमु - तुम, तव्हीं, तव्हां, अव्हीं

तुरहो - पाणीअ में तारींदड़ वस्तू ; टलो, मडु, तरि

तुराको - बिलो, उपाउ, तदारकु ; वझु, मौक़ो, सठो, टिणु, अवसरु

तुर्कु - तुर्कस्तान जो रहिवासी ; मुस्लमानु.

तुर्बत - क़बर, मज़ार ; लोढ़ु, बुठी.

तुलना - भेट, मिलान, बराबरी, मुशाबिहत

तुलु - बराबर, समानु, सरीखो, तुल्य ; मटु, सानी, जीसु, जहिड़ो

तुसणु - राज़ी / खुशि थियणु ; रीझणु, परिचणु

तुसु - खल, छिल ( अनाज जी ) ; तुहु ( सारियुनि जो ) ; बुही, डुही ( बझिरीअ जी )

तूणि - रीति, नमूनो ; पछाड़ी, छेड़ो ; मन्ज़ल, मंज़िल

तूतड़ु - छिलु, खल ( सारियुनि जी ), तुहु

तू्फ़ानु - वाच, छोहो, छोहीकारु, झक, आंधी ; बोडि, उथल ; प्रलय ; निंदा, गिला

तूरणु - सुगुन लइ दर ते बधण लाइ पननि / गुलनि जो हारु, ( म. तोरण )

तूरु - साथी, संगिती, सहयोगी ; सनु, हिक जेडो, हम उमिरि

तूरो - बूथारो, नोड़ियुनि मां ठहियलु छिको ( जानिवरनि लाइ )

तूलि - हंधु, बिस्तिरो, विछाणो ; पथरिणी, गादेलो

तूलु - तूलु विहाणो, थुल्हो गोलु विहाणो

तृणु - कुश ; गाहु ; बांसु

तृप्ती - ढउ, तृप्ताई, रज ; संतोषु, ख़ुशी, प्रसन्नता

तृष्णा - तृष्ना, प्यास, उञ, उसाट ; लोभु, लालचि

तेखु - तिखाई, तेज़ी ; छोहु, वेगु, रफ़्तार ; ज़ोरु, तउ / तौ, ताबिश

तेग़ - तलवार, तरार/रि, खड़्ग

तेज़फ़हमु - बुद्धिमानु, तिखीअ समुझ वारो, प्रज्ञावानु

तेजसी - रोशनु, चिमकंदड़ु, तजिलेदारु

तेज़ी - तिखाई, फुड़्ती ; महांगी, बाज़ारि में अघनि जी वाधि

तेजु - रोशिनी, प्रकाशु, तजिलो, तिजिलो, चिमिको ; मण्या, धमा ; सघ, शक्ती ; उत्साहु, हिमथ, वीरता ; प्रतापु ; डया, दहशत

तेज़ु - तिखो, तकिड़ो, छोहो ; चुभंदड़ु ; साड़ींदड़ु ; पोसिराईंदड़ु ; कौड़ो ; तपिणो, तामसी ; चुस्तु, फ़ुड़्तु, चाकु ; गरमु ( बाज़ारि )

तेडो - इन जेडो, ओडो

तेलु - सण्भु, रोग़नु, सण्भी पटिड़ी शइ ; तेली बिजनि मां निकिरंदड़ प्रवाही ( पाण्यठ)

तोइ - तंहिं हूंदे बि, त बि, तंहिंकरे

तोड - तोडि, अभिमानु, वडाई, आकड़ि ; नाज़ / नाज़ि वारी चालि

तोडो - नंढो उठु, गौंरो, चांगो

तोड़े - जेतोणीकि, या, भावें, अथवा, अगरचि

तोतो - चतूं, मिठू, कीरु, शुक/कु

तोब - तोफ़, तोप, गोलनि छोड़ण जी कल

तोबिरो - पाहोड़ो, घोड़नि लाइ अन्नु खाइण जी थेल्ही

तोर - वज़नु, जोख, तौल

तोरणु - तोर करणु, वज़नु करणु, जोखणु, अंदाज़ो करणु

तोर तक - सोचु वीचारु, अगुपोइ जो वीचारु, गणगोत, गणतोर, गणपह

तोरो - वटु, धड़ो ; तोर लाइ मुक़ररु कयलु वज़नु

तोशो - समरु, सीधो सामानु ( सफ़र लाइ ), पाथेय

तोहु - कृपा, बाझ, दया ; भलाई

तौंगरु - धनवानु, अमीरु, श्रीमंतु, दौलतमंदु

तौंरी - चटाई, तडे जो हिकु क़िस्मु

तौंस - उञ, प्यास, उसाट ; तप जी गरमी, हल्को बुख़ारु

तौकलु - भरोसो ( ईश्वर ते ), आसिरो, आधारु ; पहिंजो कमु ईश्वर जे हवाले करण जी क्रिया

तौरु - रीति, नमूनो, ढंगु, हलति चलति ; वांगुरु, जियां, तरह

त्यागणु - तजणु, हथु खणणु, छडणु

त्यागी - संन्यासी, वैरागी, विरक्तु

त्यागु - तजण जी क्रिया, संन्यासु, वैरागु, विरक्ती

त्योहारु - डिणु, पर्वु, वडो डींहुं, तिहाड़ो, पिर्भु

त्राता - रख्यकु, रक्षकु, रख्या / बचाउ कंदड़ु, बचाइण वारो

त्रासदी - दुखांतु, शोकांतिका, दुखदायकु अंतु, ‘ट्रेजडी’

त्रिकालदर्शी - त्रिकालज्ञ, टिन्ही कालनि खे डिसी / जाणी सघंदड़ु, परमेश्वरु

त्रिकोणु - टिकुंडो, त्रिभुज

त्रिगुणात्मक - सत्व रज तम नाले टिनि गुणनि वारो.

त्रिताप - दैहिक भौतिक ऐं दैविक नाले टिनि प्रकारनि जा दुख.

त्रिदोष - वात कफ पित्त जो विकारु

त्रिभुवनु - टे लोक, धरती आकासु ऐं पातालु, त्रिलोक

-

थंभणु - चिंबिड़ाइणु, चिपिकाइणु ; लई लगाइणु ; टेको डियणु, झले बीहणु ; सिर्सु, खौंर वांगुरु हिक चीज़

थंभु - थंभो, पीलपाओ ; टेक, पुस्ती ; थूणी, मुनी

थंहिणु - सोढ़ो करणु, दबणु, ज़ोर सां दबे भरणु, दूसणु, सथणु

थकाइणु - थकु डियारणु, चूरु करणु

थकाऊ - थकाईंदड़ु, थकावट पैदा कंदड़ु

थकावट - थकु, चोकिड़ो, मांदिगी, थकान, शिथिलता

थकिजणु - थकु लगणु, विरचणु, खुहिजणु, चूरु थियणु, चुकी पवणु, मांदो थियणु, चुकिजी / थकिजी पवणु

थकु - थकावट, मांदिगी, थकान, शिथिलता, चोकिड़ो

थञु - स्तन्य, माउ जो खीरु

थडारणु - रोंबणु, रुंबणु, पोखियलु सलो हिक हंधां पाड़ऊं पटे बिए हंधि हणणु

थड़िफड़ि - फथिको, बेचैनी, व्याकुलता ; कंपु, डकि डकि, फड़्को ; तड़ितकड़ि, जल्दी

थड़ी - उठ जे पाखिड़े हेठां कतब ईंदड़ गदी ; थल्ही, दिकी

थड़ो - दुडो, बुंडड़ु, विहक जी जाइ ; थड़ी

थड़्कणु - कंबणु, डकणु, थड़्कणु, सीउ वठणु, सियाटिजणु

थथिरणु - तरिसणु, सीड़िजणु ; आठिरणु, तरु वठणु ( पाणीअ में मिटीअ वगे़रह जो )

थथिराइणु - तरिसाइणु, सीड़ाइणु ; देरि कराइणु, गेसिराइणु ; टारणु

थधाइणु - थधो लगणु, थधो थियणु, ठरणु.

थधाई - थधाणि, थधिकार, ठार ; सीतलता.

थधाणि - थधाई, थधिकार, ठार ; सीतलता

थधि - सीउ, सर्दी, ठंडी, सीतलता, सियाटु ; ज़ुकामु लेसु

थधिजणु - थधि लगणु, थधि थियणु, थधि झटणु

थधो - सर्दु, सीतलु, शीतलु, ठरियलु ; निरुत्साही, शांत मन वारो, माठीणो, ग़रीबु ( स्वभावु ) ; बेहिमथ ; बे पाणियो ( घोड़ो ), तेजहीणु, लेल्हरु ; माठो ( मार्केटु ); फक़ति थधे खाधे खाइण जी क्रिया ; ताज़े खाधे खाइण खां परहेज़

थफ - थफड़, चमाट, लपाट, चाट, चंबो

थफणु - ठपुरणु, ठापुरणु, हणणु ( छेणो भिति ते ), फटिलाइणु ( रोटी तए ते ) ; मढ़णु ( डोहु ) ; लाइणु ( थोरो ) ; लगाइणु ( घणो तेलु / गिहु )

थमणु - बीहणु, रुकिजणु, ( हिं. थमना ) ; लहणु ( पाणी ) ; मुड़णु ( तपु )

थमिजणु - ग़ार में लिकी पवणु, ग़ुफ़ा में छपणु / लिकणु

थमु - अटिकाउ, रोक ; ग़ुफ़ा, ग़ार, चुर

थरी - झिली, जारो, पटिड़े पदार्थ मथां बधल छटी, थरु

थरु - मलाई, छटी ; सिंधु जो ओभर वारो बयाबानु, रिणपटु

थर्थिलो - हाहाकारु, टाकोड़ो, फरफोटि, फड़फोटि, बाएतालु ; हलचल ; डकिणी, थड़्किणी

थलहो - चबूतिड़ो, थल्हो, आगासी, दुकानी ; ओटलो ; हथरादू मथाहों सओं पटु

थलु - सुकी ऐं सख़्तु ज़मीन ; चट, लालचि ; खोटि, कपटु ; कविता जे मुहड़ वारियूं सिटूं जे पछाड़ीअ में दुहिरायूं वेंदियूं आहिन

थहणु - थहो करणु, सथो करणु, ढिगु करणु

थहु - सथो, ढिगु, ढेरु ; थांईकी जाइ, मुक़ररु हंधु ; पायो, बुनियादु ; पकी गाल्हि, यक़ीनु

थांउ - बासणु, भांडो, बर्तनु ; रछु ; मुक़ररु जाइ

थांभो - अरो, उभारो ( फीथे जो )

थांहर - सबुरु, धीरजु ; स्थिरता, स्थैर्य, पुख़्ताई ; सांति, माठि

थांहरियो - धीरजवानु, धैर्यशीलु ; सांतीको, माठीणो

थाक - ठिकाणो, जाइ ; ढल

थाणो - ठिकाणो, जाइ ; बैठक ; पुलिस चैंकी, चाउड़ी ; घाटु ; अडो ( चोरनि जो )

थानु - ताकियो ( कपिड़े जो ) ; जाइ, रिहाइश ; आस्थानु, आस्तानो, ब्राह्मण जे रहण जी जाइ ; पवित्रु आस्थानु ; मागु

थापी - ठपर, ठापुर, ठापी ; ठपिणी, थांवनि ठपण लाइ कुंभार जो हिकु ओज़ारु

थाफणु - ठाहे रखणु ( मूर्ती मंदर में ), स्थापना करणु, प्रतिष्ठा करणु ; वेहारणु ( राजगदीअ ते ) ; सौंपणु ( सत्ता ) ; मुक़ररु करणु ( कम लाइ ).

थाबिड़जणु - थाबिड़णु, थुडो खाइणु, बाहुड़णु, आथिड़णु ; ग़लती करणु.

थाबिड़ाइणु - थाबो खाराइणु, आधेरो खाराइणु

थाबो - थेड़ु, पेरु खिसक, घपाटो, ठोकर, आथुड़, थुडो ; भुल, ग़लती

थामुर - सबुरु, धीरजु ; सहनशीलता, खांदि, खांधि

थालु - थाल्हु, ऊन्हे किनारे वारो वडो बर्तनु, तबक़ु, पाटोड़ो

थाहु - तरो ( समुंड जो ), पाणीअ जे गहराईअ जे अंदाज़ो, भेदु

थिगिड़ी - अगिड़ी, इगिड़ी, झूने कपिड़े जी टुकिरी, लीड़, चीउट, थिगिड़ी

थिड़णु - खिस्कणु, तिर्कणु ; गोही करणु ; नटाइणु, टाटिमाइणु ; थाबो खाइणु, बाहुड़णु, आथिड़णु ; भुल करणु ; हटी वञणु

थियणु - बणिजणु, अस्तित्व में अचणु ; आकारु वठणु ; थी गुज़िरणु.

थियलु/थायलु - तयारु थियलु, ठहियलु ठुकियलु, पूरनु थियलु.

थिरि - स्थिर, हिक जाइ ते बीठलु ; टिकाऊ, जटादारु

थुक - पिक, फीणी, ओगाड़, कफ़ु.

थुकणु - थुक उछिलाइणु ; धिकारणु.

थुको - पिकदानी, ओगाड़दानी, चिलिमची.

थुल्हड़ु - थुल्हो, मतारो, दुंबो

थुल्हाई - थुल्हाणि, थोल्हि, मोटाणि, मोटापो, दोंबि, माचि

थुल्हो - मोटो, मतारो, दुंबो ; जाडो ( कपिड़ो ), जाड़ो ; सादो ( पनो )

थू - थुक उछिलाइण जो आवाज़ु ; छी छी !, छिट् !

थूणी - टेक डींदड़ काठी, तड, टेक, थंभो, पुठि ; बीनी ( नक जी ).

थूनो - ढोर ढगे जो टकरु, मथे या सिङनि सां धिकण जी क्रिया.

थूम - लसुणु, लहसुन ; हिमथ, जुरियत, मुड़्सी

थेक - खिप, मियाणु, मिआणु, थेक, तलवार लाइ खोखो या ढकु

थेकणु - तलवार मियाण में विझणु ; जोखाइतो कमु करणु छडे डियणु ; ज़िमे कयल कम तां हथु खणणु

थेड़णु - थेड़ाइणु, खारणु, बिगाड़णु, बिगेड़णु ; थाबिड़ाइणु, थुडो डियणु ; फिड़्ती खाराइणु ; भुल कराइणु

थेड़ु - थाबो, धिको, ठोकर ; भुल, चुक ; कूड़ो आसिरो ; लमु, ओसिड़ो, ओसिरो

थेल्हणु - थेल्हो डियणु, धिकणु ; रेढ़णु, सेरणु ; ठूंठि हणणु

थेल्ही - थेली, गोथिरी, पिशवी ; खीक, बटुओं ; गूणि

थेल्हो - थेलो, गोथिरी ; धिको

थोकु - वस्तू, चीज़ ; वथु, पदारथु, पदार्थु

थोथांगु - जांठो, जबिरो, शरीर में भरियलु, सटरवटरु, धिङु ; दुंबो, थुल्हो, मतारो

थोथो - निकमो, बेकारु, अक्यारिथो, बेफ़ाइदो.

थोबी - दांगी, पथर या ठिकर जो तओ.

थोरगाल्हाऊ - थोरो गाल्हाईंदड़ु, कमि गो, मितभाषी

थोरवेरिमो - घणी देरि न लाईंदड़ु, फुड़्तु, तकिड़ो, खड़ो तड़ो.

थोरवेसाहो - घटि विश्वासु रखंदड़ु, शकी, गुमानी.

थोराइतो - आभारी, शुकुरुगुज़ारु, अहसानमंदु

थोराई - घटिताई, कमी, खोटि, तंगी, किलत

थोल्हि - मोटाणि, मोटापो, दोंबि, माचि

दंकणु - चिमिकणु, बहिकणु, दौंकणु

दंगलु - गर्दी, पीह, अंबूहु ; गोड़ु, लुड़ु, शोरु ; अम्लो, अटालो, रसालो

दंगी - बेड़ी, वापारी जहाज़ु, नाव, किश्ती, कश्ती

दंगु - सीमा, हद, संधो ; छेड़ो, पछाड़ी, पुजाणी ; वाइड़ो, हको बको, हैरानु.

दंदागीरु - बुद्धिवानु, तमामु सियाणो, अनुभवी ; माहिरु, प्रवीणु, चतुरु.

दंदानु - दंतु, डंदु, दांतु

दंबूक - बंदूक, तुफ़ंगु

दइतु - दैतु, दैत्यु, राकासु, असुरु, राक्षसु

दइनु - क़र्ज़ु, डियणो, ओधरि, पेठि ; थोरो, उपकारु, अहसानु

दई - तेजु, रोशिनी ; शानु, हशमत ; ज़रो, अणी, हव, लिख, पिचकिरो

दउड़णु - दौड़णु, डोड़णु, डुकणु ; शर्त बधणु / लगाइणु.

दकदकि - धकि धकि, दबकारो, दिलि जी धड़्कनि.

दकदको - गणिती, चिन्ता, फ़िकिरु, उल्को, परेशानी, ख़्यालु.

दको - लोडो, धोडो ; दिलि जी चोट, सदिमो, झटिको.

दखलु - दस्तअंदाज़ी, हस्तक्षेपु, विच में टपी पवण जी स्थिती.

दखी - नंढो, ठिकर जो थांउ, खुमिरी, खुमिरो, टिभो, पारो

दगलु - वडो टुकरु ( गोश्त जो ) ; चाणो, गंढो, गोढ़ो ; गपलु ; अंदाज़ु

दगु - रस्तो, सड़क, वाट ; गसु, पेचिरो

दग़ा - ठगी, छलु, कपटु, खोटि, डोहु, दोलाबु

दग़ाबाज़ु - ठगु, कपटी, दोलाबी

दजालु - कपटी, लिबासी, ठोगी, डोहो ; कूड़ो

दज़ - झीणी मिटी, धूड़ि, लट, डस, पणी, खिह, रई

दड़दिलासो - आथतु, आसिरो, दिलजाइ

दड़बाटणु - दबाइणु, धमिकाइणु, ज़ुल्मु / अत्याचारु करणु

दड़ो - मथे निकितलु ज़मीन जो टुकरु, डनो, लोढ़ु, टिबो, पथेरो, चाणो, गोढ़ो ; ढिगु, खोड़ु ; किनारो, कपु

दड़्को - धमिकी, डेंब, छंड, छींभ ; डपु, डाउ

दड़्गु - वडो चिटो, दुबो, दाग़ु, रतु जो जमियलु चिटो ; कलंकु, ऐबु ; वडो टुंगु, गुरिखो

दताइणु - बहानो करणु, ढौंगु मचाइणु / करणु ; होडु करणु

दतु - ढोंगु, तालु, मकरु, ठगी ; होडु, निठराइप

दधिड़ो - ककिड़ो ( बेर जो ), खोखिड़ो

दनी - नीचु, कमीनो, नालाइक़ु, करितूतनि किनो

दफिड़णु - फड़्कणु, फफिड़णु ( सिढ़ जो )

दफु - दफ़ु, खंजिरी, कंजिरी, दुहिल जो हिकु क़िस्मु

दफ़उ - टाउ, टारो ; रोक, बंदिश

दफ़ो - भेरो, घुमिरो, वारो, नौबत ; वक़्तु, वेलो ; क़ानून जो क़लमु, धारा ; जूट, टोलो ( माण्हुनि जो )

दफ़्तरु - कार्यालय, ऑफ़िस ; ‘रिकार्ड’, कार्यालय जा काग़ज ; वडो किताबु

दब - दाबु, ज़ोरु, भीड़ ; छंड, डेंब, तड़ी

दबक - जानिवर जे गिचीअ ऐं अगीअं-पोईअं टंग में बधण जो रसो / नोड़ी ; तीलियुनि मां ठहियल छबी / पिंडी ; चिटो, दाग़ु, निशानु

दबड़दौंस - डाढु, ज़ोरावरी, जबरु, घुटे बूसाट, ज़बरदस्ती

दबणु - दबाइणु, हेठि ज़ोरु डियणु, भीड़णु, घूचणु ; हीसाइणु, धमिकाइणु, सूटणु

दबदबो - भभिको, धामधूम ; डहकारु, डया, हशमत, दहशत, रोबु.

दबाइणु - दबणु, हेठि ज़ोरु डियणु, भीड़णु, घूचणु ; धमिकाइणु, हीसाइणु.

दबाउ - ज़ोरु ; धमिकी, धधक

दबिजणु - हेठि अची वञणु, सोढ़ो थियणु ; हीसिजणु ; ढकिजणु, पूरिजणु

दमनु - दबाइण या रोकण जी क्रिया ; इंद्रिय-निग्रहु, इंद्रियुनि ते ज़ाब्तो ; प्रजा ते ज़ाब्तो / दबड़दौंस

दमबाज़ु - दोखो डींदड़ु, दमु डींदड़ु, फुसलाईंदड़ु, दग़ाबाज़ु, तेरहंतालो

दमरु - डमिरू ; खंजिरी, कंजिरी

दमु - साहु, प्राण ; ज़िंदगी, जीवनु, हयाती ; जीउ, जीवु, आत्मा ; घड़ी, पलु ; डाड़, लबाड़ ; अभिमानु, घमंडु ; मंतरु, फीणो ; आत्मसंयमु ; सूटो, चिल्म / बीड़ीअ जी फूक ; उभसाही, दम जी बीमारी ; दिलासो, आथतु ; ज़ोरु, शक्ती ; अपूर्ण विरामु, ‘कॉलन’

दया - बाझ, कृपा, किर्पा, रहमु ; आसीस ; क़्यासु, तरसु.

दयालु - दयालू, दयावानु, बाझारो, कृपालू ; तरसु खाईंदड़ु.

दयावानु - दयालू, बाझारो, कृपालू

दरख़्तु - वणु, वृक्षु, बिर्खु, पेड़ु, झाड़ु

दरख़्वास्त - अरीज़ी, लिखियलु अर्ज़ु, आवेदन-पत्रु ; रिथ, ठहराउ, प्रस्तावु ; घुर, मांग

दरबारि - न्यायसभा, न्यायालय, अदालतख़ानो, कचहिरी ; राजाउनि जे मिलण जी जाइ ; टिकाणो ; दरिगाह

दराज़ु - डिघो, लंबो, वडो ; टेबल या कबट जो ख़ानो

दरिंदो - वहिशी, ख़ूनख़्वारु, फाड़ींदड़ु

दरिगाह - कचहिरी, शाही दरबारि ; कंहिं पीर-दरिवेश जी मज़ार / समाधी ; दिकी, बुंभो

दरिद्री - कंगालु, ग़रीबु, निर्धनु ; बदिनसीबु ; सुस्तु

दरियाही - सामूंडी ; नदीअ जो

दरियाहु - समुंडु, सागरु ; नदी, सरिता ; सिन्धू नदी

दरिवाज़ो - दरु, द्वारु, दुआरु ; फाटकु, झांपो

दरिवेशी - फ़क़ीरी, साधपणो, साधुता ; मिस्कीनी, ग़रीबी

दरिवेशु - साधू, सालिक़ु ; पेनु, फ़क़ीरु

दरीचो - दरी, खिड़की, बारी

दरो - लकु, घाटी, पहाड़नि जे विचां रस्तो

दर् - मंझि, अंदरि

दर्कारि - घुर्ज, ज़रूरत, खपु ; तंगी, सोढ़

दर्जो - पदवी, मर्तबो ; वर्गु, ‘क्लास’ ; दबदबो, हशमत ; पुञु, पुण्य

दर्दनाकु - दुखदाई, दुखदायकु, दुख डियारींदड़ु

दर्दमंदु - दुखी, ग़मगीनु ; हमदर्दु, दुखभाई

दर्दु - सूरु, पीड़ा, वेदना, ईज़ाउ ; रोगु, बीमारी ; डुखु, अहंजु ; चिन्ता, फ़िक़िरु ; करुणा, दया

दर्पणु - आईनो, आर्सी, दर्सिनी, टिक, आहिरी

दर्बदरि - हिक दर खां बिए दरि वेंदड़ु, आवारो

दर्मियान् - जे विच में, अंदरि, में, मंझि

दर्शनशास्त्रु - तत्त्वज्ञानु, फ़ेलिस्फ़ी, ‘फ़िलॉसॉफ़ी’, दर्शनु

दर्शनु - दर्सनु, दीदारु ; श्रद्धा भरी मुलाक़ात ; गडिजाणी, मुखामेलो ; दर्शनशास्त्र जी का बि हिक शाखा, देव साधूअ आदि जो दीदारु

दर्सु - पाठु, सबकु, सिख्या, नसीहत

दर्हक़ीकत - सचु पचु, दरअसल, तहक़ीक़

दल - तमामु घणो, झझो, सभहू, रेल छेल, ढंढें ढेर

दलणु - भोरणु, चूरणु करणु, टुकर करणु, डरणु ; दबाइणु, रौंदणु, कुचिलणु, नष्टु करणु

दलदलि - गप, चिक, राफो, किचड़ि, कीचड़, धुबणि, घिचणि, चोरु गप ; ढोरो, मञरि

दलबो - लालचि ; दग़ा, दोलाबु ; कूड़ो दिलासो, डटो ; छलु, प्रपंचु

दलितु - दबायलु, लताड़ियलु, सतायलु ; हारी, किसानु, हेठिएं तबक़े जो, मज़दूरु

दलो - भड़वो, भेटू ; बदिमाशु, बेगै़रत इन्सानु

दवा - औखदि, ओखति, औषधि, दारूं, इलाजु, डभु, बुकी

दशा - स्थिती, हालति, हालत, गति, गती

दसणु - केराए पटि करणु, हेठां आणणु ; जोहणु, जीवणु

दसु - वाजटु ( दुहिल जो ) ; धधिको ( तोब जो ) ; फहिको, बसु, धूड़ियो ( गारियुनि जो ) ; बांग ( कुकुड़ जी ) ; नवाड़ो ( बेड़ियुनि जो ) ; घणो अंदाज़ु ( माण्हुनि जो ) ; थाबो, थुडो, ठोकर ; दौरो, गश्तु

दस्तख़तु - सही, हस्ताक्षर, हथ अखर, ‘सिग्नेचर’.

दस्तावेज़ु - लिखियत ; सरकारी मुहिर लगलु काग़ज़ु.

दस्तु - हथु, करु, पंजो ; तीक, पटिड़ो काकूसु

दस्तूरु - रीति, रिवाजु, रसम ; प्रकारु, नमूनो, ढंगु ; आदत ; क़ाइदो, क़ानूनु.

दह्कणु - धड़िकणु, धड़्कणु, दक् दक् करणु ; डकणु, कंबणु, थड़्कणु.

दह्क़ानी - गोठाणो, गोठेतो, देहती, वाहणी, वाहिणी, गामड़ियो

दह्को - दकि दकि, धड़्क ; डपु, भउ, भौ ; दिलि जी चोट, सदिमो

दह्मानु - दड़्को, धमिकी ; हिरासु, डपु ; रोबु

दह्लु - कपह जे कुटियुनि जो ढेरु, खोड़ु

दहो - सूर्य-प्रकाशु ; चिमिकाट्, चिम्काटु, तजिलो, तज्लो ; जाण, समक, ख़बर

दांगी - थोबी, ठिकर जो तओ

दांहं - रड़ि, कूक, चीख़, रीह, कीक, वाको, बोकु ; शिकायत, फ़रियादु

दांहिरु - वाकिरु, दांहं कंदड़ु ; फ़रियादु कंदड़ु

दाइमी - क़ाइमी, हमेशह जो, स्थायी, स्थिर, जटाऊ

दाइमु - सदाईं, नितु, नित्य, हमेशह ; बारोही, सदा-सर्वदा

दाइरो - गोलु, चकरु ; घेरो, फेरे जो चकरु ; पिड़ु ; मेड़ु ( दोस्तनि जो )

दाई - बारु जणाईंदड़ स्त्री, आया, सुयाणी ; नौकरियाणी, बाई

दाउ - वारो, वझु, अवसरु ; पणु, शर्त, बाज़ी ; जुवा / जूआ जे पिड़ में रखियल रक़म ; वारो, लहप ; गेड़ू मिटी

दाखि़ला - प्रवेशु, अंदरि अचण / दाखि़ल थियण जो हक़ु

दाखि़ली - अंदिरूनी ; ख़ानगी, व्यक्तिगत, शख़्सी, घरू

दाखि़लो - नूंध, नोट्, उदाहरणु, दृष्टांतु, मिसालु ; प्रमाणु, साबिती ; हिसाबु ; परवानो

दागीनो - गहिणो, गहु, जे़वरु ; नंगु, हड़, गठो, बुजिको

दागु - दाग़ु, चिटो, निशानु, कलंकु ; डंभु, सड़ियलु हंधु ; निशानु ( फट जो ) ; सीअरो ( माता जो ) ; दोषु, अवगुणु, ऐबु ; राई, वघार

दाड़ू - सिफ़ारिश कंदड़ु, वकीलु, पक्षपालकु ; टियाकुरु, अमीनु, सालिसु, वेचो ; सहायकु, समर्थकु, मददगारु

दाणि दाणि - बुरि बुरि, बुआरि, आरायूं

दाणो - कणो ( अन्न जो ) ; हिक संख्या / अददु ( माणियनि-मोतियुनि जो ), मणिको ; सीअरो ( माता जो ) ; नंगु ( हीरे वगे़रह जो ) ; दाग़ु, चिटो ; घोड़े जो खाधो

दाणो पाणी - अन्नु जलु ; खाधो ; भागु, नसीबु, प्रालब्धु, भावी ; जीवनु

दाता - डाता, डातारु, डियण वारो ; दानी पुरुषु ; ईश्वरु ; पुठिभरू, हिमायती, समर्थकु

दादा - वडो भाउ ; डाडो, दादो ; बुढो मनुषु ; गुंडो, दादागीरु ; लड़ाई-झगिड़ो कंदड़ु मनुषु

दादु - न्याउ, इन्साफ़ु, आचारु ; शाबास, आफ़रीन ; उपाउ, बिलो.

दादुलो - लाडुलो बारु ; लुडणु, मिठणु ; नाज़ जो पालियलु, चुचलो.

दादो - वडो भाउ, डाडो ; बुढो माण्हू ; गुंडो, दादागीरु

दानवु - राकासु, राक्षसु, राकासु ; देवु, प्रेतु, जिनु, भूतु

दानाउ - दानाहु, दाना, जाणंदड़ु, जाणणहारु ; जाणू, बुद्धिमानु, अक़ुलमंदु

दानिश - जाण, समुझ, बुद्धी, अक़ुलु

दानी - दानु कंदड़ु, उदार चितु, सख़ी, दानवीरु, उदरदिल

दानु - बिख्या, पिन ; डाणु, सख़ावत, बख़्शिश

दाफु - गौरो, भारी, वडो

दाब - पाराई, बारी, डिघी थुल्ही वरियल लोह जी शीख़ ; बीरमु, कानो ( काठ जो ) ; दबकु

दाबु - दब, ज़ोरु, दबाउ, भीड़ो ; दड़्को, धमिकी ; दाग़ु, चिटो ; डपु, रोबु, भउ, डखो.

दामणु - सिढ़ जो कपिड़ो, हंजो, रसो जंहिंजे छिकण सां सिढ़ जो कपिड़ो खुली पवे.

दामनु - पलउ, पांदु, पलांदु, पहगु ; तरु ( टकिरीअ जो )

दामादु - नाठी, नियाणो, जमाई, जामातु

दामिनी - विजु, बिजली, खिंविणि

दामु - जारु, जारी ; मुल्हु, अघु, क़ीमत ; नाणो, पैसो, धनु

दारु - मकानु, घरु, गृह ; ‘वारो’ ऐं ‘रखंदड़ु’ जो अर्थु डींदड़ पछाड़ी, ( जीअं ईमानदारु, दुकानदारु )

दारूं - दारू, शराबु, मदिरा, मइ / मै ; दवा, इलाजु ; बिलो, उपाउ

दार्शनिकु - तत्त्वज्ञानी, ‘फ़िलॉसॉफ़र’, फ़ेलिस्फ़ु

दालानु - वडो हालु या सुफ़्हो, विरांडो ; वडो ऐं डिघो कमिरो ; सित्नदारु डेढी

दावणु - पटी, कायो, वलो, पञरु, लकिड़ो

दावत - खाने लाइ कोठ / सडु, नींड, नोतो ; धामो ( ब्राह्मण खे )

दावरु - न्याउ कंदड़ु ; राजा, बादशाहु ; ईश्वरु

दावॉ - घुर, तलिब, मांग ; क़ाइदे जी कारवाई ; दीवानी केसु, मुक़दमो ; फ़र्ज़ी हक़ु

दावानल - दावाग्नी, झंगल जी बाहि, बन जी बाहि

दासता - सेवाकार्यु, सेवावृत्ती ; ग़ुलामी, पराधीनता

दासु - सेवकु, शेवकु, नौकरु, बान्हो ; गुलामु ; डाटो, वढण / कटण जो ओज़ारु ; उबारियलु ; भुगलु ; दमियलु ( खाधो )

दास्तानु - आखाणी, कहाणी, वृत्तांतु ; बयानु, अहिवालु ; इतिहासु, तारीख़ ; क़िसो, डिघी कहाणी

दाहकर्मु - अग्निसंस्कारु, क्रियाकर्मु

दाहकु - जलाईंदड़ु, साड़ींदड़ु ; अग्नी, बाहि

दिक़त - डुखियाई, कठिनाई, तंगी, मुश्किलात ; मूंझारो, परेशानी ; बुडतरि, हबक ; सूरु, दर्दु ; चिड़, ख़फ़ो

दिकी - थल्ही, दड़ी

दिको - धको, गाडीअ या जहाज़ मां मालु लाहिण ऐं चाढ़ण जी जाइ

दिगो - दिगो, आज्ञा, हुकुमु ; सत्ता, राजु, अधिकारु

दिमाग़ी - बौद्धिक, दिमाग़ / बुद्धीअ सां वास्तो रखंदड़ु ; बुद्धिमानु, होशियारु

दिमाग़ु - मेजालो, मग़ज़ु, भेजो, मस्तिष्कु ; समुझ, जाण, बुद्धी, अक़ुलु ; घमंडु, वडमाण्हपाई, टांइ

दिमी - डिम्टी, छोटे ऐं थुल्हिड़ो इन्सानु, घुघिटी ; गुड़ जो वज़नदारु टुकरु

दियानत - सचाई, सुपिताई, ईमानदारी

दिर्ढ़ु - दृढ़, स्थिर, पको, मज़िबूतु, अधुडु, अटलु.

दिर्ष्टांतु - उदाहरणु, मिसालु ; उपकथा, गाल्हि में गाल्हि.

दिर्ष्टी - दृष्टि, दृष्टी, नज़र, निगाह, जोति, दीद.

दिलकशु - मोहकु, मनोहरु, वणंदड़ु, मोहींदड़ु.

दिलबरु - प्रीतमु, प्रियतमु, दिलि खणी वेंदड़ु

दिलावरु - सूरिमो, सूरिह्यु, बहादुरु, वीरु

दिलि - दिल, हिर्दो, हिंओं, घटु ; मनु, चित्तु, आत्मा, अंदरु ; इच्छा, मर्ज़ी ; ध्यानु ; हिमथ, दिलेरी, वीरता ; नियत, इरादो

दिली - हार्दिक ; जिगिरी, प्यारो

दिलेरु - सूरिह्यु, वीरु, बहादुरु ; बेडपो, निडरु

दिहाति - देहातु, गामु, ग्रामु, बहियड़ी

दीक्षा - दीख्या, गुरु मन्तरु, नामु ; सिख्या ; भजनु, पूजा.

दीख - घूर, जूह, तक, तिखी नज़र सां डिसण जी स्थिती.

दीद - दृष्टी, नज़र, निगाह

दीदारु - दर्शनु ; शिकिलि, चहिरो, सूरत, मुंहुं ; निज़ारो ; जल्वो ; गडिजाणी, मुलाक़ात

दीनता - निर्धनता, ग़रीबी, मिस्कीनी ; नम्रता.

दीनानाथु - दीन / निर्धननि जो मालिकु, ईश्वरु, धणी.

दीनी - धार्मिक, मज़हबी

दीनु - ग़रीबु, मिस्कीनु ; सुञो, जूखो ; बेवाहो ; लाचारु ; दुखी ; निमाणो, बदिनसीबु ; धरमु, धर्मु, मज़हबु, ईमानु

दीपकु - बती, डीओ, दीपु, चिरागु, जोति

दीपाचो - दीबाचो, मुहागु, प्रस्तावना, भूमिका, ब अखर

दीपु - दीपकु, डीओ, चिराग़ु, रोशनी ; बेटु, टापू, द्वीपु ; खंडु ( पृथ्वीअ जो हिक हिसो )

दीर्घ - डिघो, वडो ; शाही ; ऊन्हो

दीवानी - दीवान जो पदु / कार्यालय ; मालु, जायदाद ; पैसनि या महस्ल सां वास्तो रखंदड़ु ; मुल्की, गै़र फ़ौजी.

दीवानु - राजु हलाईंदड़ु वडो अधिकारी ; मंत्री ; राजसभा, वडो हालु ; कचहिरी ; ग़ज़ल संग्रहु

दीवानो - देवानो, मस्तु, पागलु, चरियो

दीवार - दीवारि, दीवालि, दीवाल, भिति

दुंगु - वडो टामे जो बर्तनु ; आतिशबाज़ीअ जो हिक़ु क़िस्मु.

दुंबु - दुम, दुमु, पुछु, पुछिड़ी ; पोलु, घोड़े जो पुठियों हिसो.

दुकानदारी - दुकान जो कमु ; वापारु, धंधो, विकिरो ख़रीदी.

दुकानु - हटु, विकिणण ऐं खरीदण जी जाइ

दुखदाई - दुखु डींदड़ु दुखदायकु, दरदमंदु

दुखी - डुखोयल, मुसीबत जो मारियलु ; बीमारु, नाचाकु, परेशानु ; शोकाकुलु

दुखु - डुखु, दर्दु, कष्टु, पीड़ा ; अहिंजु, तकिलीफ़ ; अफ़सोसु, शोकु ; मर्ज़ु, रोगु, बीमारी

दुगडु - रख, ख़ाक, छारु, फुल्हियारु, फुल्हियरु

दुगामु - डुग, डुड़की, घोड़े जी हिक चालि जंहिं में घोड़ो हिकु अगियों ऐं हिकु पोयों पेरु हिक ई वक़्ति खणे

दुडि - ढाक, कुछड़ि, पासिरी ऐं सथर जो विचों हिसो ; चेल्हि ऐं सथर जो विचवारो हिसो ; खड़हु शीख़ ( कुकिड़ जे पेर जे पुठियां बाहिरि निकितलु हिसो )

दुड़्की - दुड़गी, घोड़े जी चालि जो हिकु नमूनो.

दुनिया - द्वैतु, दूई, बियाई, बिअखियाई, खोटि.

दुतु - द्वित्व, गडियलु, गंढियलु, बिटो ( अखरु ).

दुदो - दुहिरो, बिटो ; वडो, कुशादो ; घणो, झझो

दुनिया - जगु, जगतु, संसारु, लोक़ु, जहानु ; पृथ्वी, भूमी, धरती ; संसार जा लोक / माण्हू ; लोकु ; जनता ; धनु, नाणो, दौलत

दुपटो - ओढणी, रओ, पोती, चुनी

दुबिधा - द्विधा, बुडतरि, बिचिताई, सन्सो, शकु ; बियाई, खोटि, दूई

दुरुस्तु - ठीकु, सही, बराबर ; योग्य, मुनासिब

दुर्घटना - हादिसो, इतिफ़ाक़ु ; आफ़त, संकटु, आपदा

दुलारो - लाडलो, लुडणु, प्यारो, मिठणु

दुल्हन - दुल्हनि, कुंवारि, वनी, लाडी, वधू

दुवारु - दरु, दरिवाज़ो, लंघु, किवाड़ु ; चाउंठि ; वलरु ( पखियुनि जो ) ; मेड़ु ( बुलबुलियुनि जो )

दुविजु - द्विजु, ब्राह्मणु ; ब भेरा जावलु, ब भेरा जनमु वरितलु

दुविधा - द्विधा, बुडतरि, हबक, बिचितियाई

दुवेतु - द्वैतु, दूई, दुआई ; भेदु, फ़रक़ु ; भिन्नता, अनेकता

दुश्मनी - शत्रुता, वेरु, अदावत

दुश्मनु - शत्रू, शत्रु, वेरी

दुश्वारु - कठिनु, डुखियो, अहंजो, औखो, औलो, इल्विलो, डुहिलो, डुहीलो

दुष्टता - दुष्टाई, भ्रष्टता, नीचता, बुछिड़ाई, पापु

दुष्टु - पापी, नीचु, बुछिड़ो, नीतिहीणु

दूइ - सन्ही मछी, कुरिड़ी, कुरिड़्यूं, मछरि

दूई - बियाई, बिनि हुअण जी हालत ; भेदु, तफावतु ; अणबणति

दूओ - बिक, बिकी ( तास में )

दूकानु - दुकानु, हटु, ख़रीदण जी जाइ

दूतावासु - बिए राजा या देश जे दूत जो निवास-स्थानु / घरु / भवनु, ‘एम्बसी’

दूतु - राष्ट्र जो प्रतिनिधी, राजदूतु, ‘एम्बेसेडर’, ऐलिची, क़ासिदु ; वकीलु ; जासूसु, जाण डींदड़ु

दूबद ू - मुंहां मुंहिं, सन्मुखु, आमुहूं सामुहूं, रूबरू

दूरांदेशी - दूरि अंदेशी, डिघी नज़र, दूरदृष्टी, गणगोत, गणपह, अगुपोइ जो वीचारु

दूरि - परे, डूरि ; बाहिरि, बाहिर ; डूरांहों, परियों, विथीरो, विथीरिको

दूरी - परे पंधु, वडो फ़ासिलो / अंतरु ; जुदाई, विछोड़ो

दूलहु - वरुण देवता, जल देवता, झूलेलालु ; उदारु मनुषु

दूस - दब, फुस, धूक

दूसि दूसां - दब, फुस ; धूकि धूकां, ज़ोर सां विझणु / दबणु

देख - घूर, तक, तिखी नज़र सां डिसण जी स्थिती

देखभाल - संभाल, परघोर, परघुर, निगरानी ; तलाश, जाच जूच

देखादेखी - हिक बिए डांहुं निहारण जी स्थिती ; हिक बिए जे रीस ते कम में लगी व´ण जी स्थिती ; चटाभेटी ; रीस, नक़ुलु ; बाहिरियों डेखु

देखिरेखि - संभाल, परघोर ; नज़रदारी ; मथि नज़र ; तपास

देन - दानु ; डिनल वस्तू ; डियण जो भावु

देरि - अवेर, चिर्क, ढिल, सिल्विलि, सीड़प ; गेसरि

देरीनो - गंभीरु, संजीदो ; गणगोत कंदड़ु

देरो - रहण जी जाइ, मकानु, निवासु ; पाणो, डाबो, मंज़िलगाहु, मुसाफ़िरीअ मंे टिकण जी जाइ

देवता - सुरु, देवु

देवदत्तु - देवता जो डिनलु, देवता खे डिनल वस्तू ; अर्जुन जो शंखु / संखु

देवदासी - दासी ; मंदरनि में रहंदड़ नर्तकी ; अप्सरा ; वेश्या ; मंदर में भगवान / देवता खे अर्पणु कयल स्त्री.

देवदूतु - देवताउनि जो दूतु ; वायू.

देवनदी - गंगा, सरस्वती, दृशद्वती.

देवभाषा - संस्कृत भाषा, देववाणी

देवमाला - देव-कथा, पुराण-कथा, पुराण-साहित्यु

देवर्षी - देव-मुनी, नारदु, देवता जे गुणनि.

देवलि - देव जी जाइ ; गिरजाघरु, चर्च.

देवलोकु - देवताउनि जो लोकु, सुर्गु

देववाणी - देवताउनि जी वाणी ; आकाशवाणी ; संस्कृत भाषा

देवु - सुरु ; देवता, ईश्वरु ; राकासु, दैतु, दईतु, दैत्य, भूतु ; लंबो ऐं शक्तिशाली मनुषु

देशु - देसु, मुल्कु, डेहु, वतनु, साणेहु, जनमभूमी

देहांतु - जो अंतु, मृत्यू, मौतु

देहाती - गोठाणो, गामड़ियो, ग्रामवासी देही, वाहणी, गामिटू ; सादो, जाडो ; गंवारु, असभ्यु

देहि - शरीरु, सरीरु, देही, काया, तनु

देही - देहधारी, जीवधारी, शरीरधारी ; जीवु, आत्मा ; देहि, शरीरु, तनु

दैतु - दईतु, दानवु, राकासु, राक्षसु

दैनंदिनी - ‘डायरी’, रोज़नामचो

दैनिक - रोज़ानो, हर डींहं जो ; रोज़ानी अख़बार / समाचारपत्रु

दैविक - देवकृत, देवता / ईश्वर जो कयलु ; देव निस्बत, देवताउनि जो, दैवी

दैवी - देवता / ईश्वर जो कयलु, देव / ईश्वर निस्बत ; क़ुदिरती, प्राकृतिक, प्रालब्ध / भाग / नसीब सां थींदड़ गाल्हि

दैवु - देवता / ईश्वर जो, देवता / ईश्वर निस्बत ; भागु, नसीबु ; प्रालब्धु, हुअणहारी ; विधाता, परमेश्वरु

दैहिक - देहि सां लागापेदारु, शरीरी, शारीरिक, शरीर मां पैदा थींदड़ु

दो - दू, ब

दोखी - अति/ती दुखी ; असंतुष्टु मनुषु

दोखो - ठगी, दोलाबु, कपटु ; धोको, विश्वासघातु, वेसाहघाती ; ख़तिरो, जोखो

दोगी - बुंडु, वढियल वण जो थुड़ु, कपियल वण जो टुकरु

दोगु - गंढो, चाणो ; दगलु, वडो टुकरु ( गोश्त जो ).

दोलाबु - ठगी, दग़ा, डोहु, कपटु, धोको, विश्वासघातु.

दोषी - अपराधी, डोही, गुनहगारु ; ऐबदारु

दोषु - अपराधु, डोहु, गुनाहु ; भुल ; ख़ामी, ऐबु ; कुल्हो, मुंढो

दोसु - अपराधु, डोहु, गुनाहु ; ध्यानु, ख़यालु

दोस्ती - मित्रता, यारी, भाईबंदी

दोस्तु - मित्रु, यारु, भाईबंदु ; घणघुरो, महबूबु

दौकु - बिनि डंदनि वारो या पंजनि सालनि जो उठु ; टिनि सालनि जो घोड़ो

दौड़ाइणु - डोड़ाइणु, डुकाइणु, भजाइणु, डोड़़़ंदो मोकिलणु

दौड़ुदंगु - जांठो, डटो मुटो, जबिरो ; सघारो, शक्तिवानु

दौरानु - समय, वक़्तु, युगु, ज़मानो ; चकरु, फेरो ; भागु, नसीबु ; समय जो फेरो ; युगांतरु, ज़माने जी उलट-पुलटि

दौरु - युगु, ज़मानो ; अर्सो, अवधी, मियादु ( समय जो ) ; चकरु, फेरो ; वारो, नौबत ; किताब जे पढ़णीअ जो दुहिराउ, अभ्यासु ; पूरु, रीचकु ; नदीअ जी लेट, उथल ; जुजिकी, वहमु ; जीवन-मार्गु, आयू यात्रा ; गेलि, घेरो ; वीचारु, ख़यालु ; राजु करण जो वक़्तु ; कालखंडु ; वडाई, हठु ; थड़ु ( सिरुनि जो ) ; हिकु फेरो ( ओसारीअ जो )

दौरो - फेरो, चकरु ; सैरु, गश्तु ; प्रयत्नु ; सफ़रु, मुसाफ़िरी ; शराब जो दौरु

द्रवु - पाण्यठ, तरलु, पतिलो, पटिड़ो, पाणीअ जियां छिडो

द्रष्टा - डिसण वारो, दर्शकु ; पुरुषु ; आत्मा ; परमात्मा

द्रोही - डोहु कंदड़ु, बुराई कंदड़ु, वेरु रखंदड़ु ; छलु कंदड़ु, ठगी कंदड़ु

द्रोहु - डोहु, ठगी, कपटु, दोलाबु, छलु, छलु वलु

द्रौपदी - राजा द्रुपदकन्या, पांचाली, कृष्णा, द्रौपती, पांडव-पत्नी

द्वारु - दरु, दरिवाज़ो, लंघु, फाटकु

द्वि - ब, द्वै

द्विभाषाई - बिभाषाई, द्विभाषिक, ब भाषाऊं जाणंदड़ु

द्वीपु - टापू, दीपु, जजीरा, बेटु

द्वेषु - वेरु, शत्रुता, दुश्मनी ; ईर्खा, ईर्षा, ईष्र्या, साड़ु, हसदु ; चिड़, धिकारु

द्वैतु - ब, बिनि जो भावु ; युगलु, युग्मु, जोड़ो ; पंहिंजे-पराए जो भेद-भावु, बियाई, दुआई ; भिन्नता, अनेकता ; भरमु, अज्ञानु ; द्विधा ; बिनि स्वतंत्र सिद्धांतनि जी मञिता

धंधो - किर्ति, कमु कारि, पेशो ; नोकरी ; वगंदी, कमु ; कारोबारु

धंधोड़ी - वापारी, धंधो कंदड़ु, कारोबारी

धंधोधाड़ी - कमु कारि, कारोबारु

धंवणु - धमणि सां हवा डियणु ; धां धां करणु ( लौंदिड़ी ) ; हलणु ( नाड़ी / नब्ज़ ) ; धड़्कणु, दकि दकि करणु

धकणु - घाइणु, घायलु करणु, वाढोड़णु ; अशक्त बणाइणु ; खेसारणु ( नांगु ), बेहोश करणु

धकाउ - ठड़्को, ठकाउ, धधिको, तोप या बंदूक जो आवाज़ु ; डपु, भउ, हिरासु

धकामणु - धिकामणु, धिकाणिजणु, जहाज़ जो भजी पवणु ; खुटिजणु, डेवालो कढणु

धकिड़ा - रेहु, टांको, पनो

धकु - ठोकर, फेट, चपेट, लपेट ; घाउ, घावु, फटु ; चिबु ; सदिमो, चोट, फटिको ; घाटो, नुक़्सानु ; क़िस्मत जी मार

धको - दको, थल्हो, बंदर ते जहाज़नि जे बीहण ऐं मालु लाहिण चाढ़ण जी जाइ

धगणु - बरणु, जलणु ; चिमिकणु, रोशनी डियणु ; पचणु, खामणु

धगलु - ढेरु, खोड़ु, ढिगु ; मुटो ( नाणे जो )

धगाइणु - बारणु, जलाइणु, दुखाइणु

धचरु - चिताउ डींदड़ु / कंदड़ु आवाज़ु, डप जो चिताउ, जागाइणो, ‘अलार्म’

धजा - ध्वजु, झंडो, बांउटो, निशानु

धजु - वार, छता ; श्रेष्ठ वस्तू ; चिमकेली पोशाक पातलु मनुषु

धञाणी - धयाणी, मालिक्याणी, सांइणि

धड़ - गोड़ु, कड़्को, करगलु ( पाणीअ जो )

धड़क - धड़्क, धड़्को, धड़िकी ; दकि दकि, दहिको, थड़्काटु ; डपु, भउ ; डकिणी ; खड़् खड़्

धड़ाको - धकाउ, फाटु, भड़ाको, ठकाउ, विछुट

धड़िकी - रिली, रिल्ही, गोदिड़ी, डबरु, सवड़ि, रज़ाई

धड़ु - मथे खां सवाइ शरीरु ; अनाजु आदि तोरण जी क्रिया ; तोर, वज़नु ; जोख ; माणु, मापो

धणी - मालिकु, स्वामी, नाथु ; ईश्वरु, भगवानु ; पती, मुड़्सु

धणु - चैपाए माल जो वगु ; टोलो, गलो

धधक - भभिकी, धमिकी, डेंब, छंड

धधिकणु - कड़्काटु करणु ; गर्जना करणु ; गुड़ि गुड़ि करणु, बुड़् बुड़् करणु

धधिको - चोट, सदिमो, आघातु, घणो दुखु

धधिड़ो - मेवे जो खल वारो बिजु, खखिड़ो, कपासो

धधो - थुल्हो, मोटो ; गौरो, भारी ; जांठो, जबिरो, जुंगु

धनु - नाणो, माया, दौलत, संपत्ती ; पूंजी, मूड़ी ; जायदाद, मिल्कियत ; कमान, बुर्जु ; ‘धनु’, रासि ; भागवानु ; सगोरो, जस भरियो ; वाह, वाह !, शाबास

धनुभागु - ख़ुशिनसीबी, सुठो भागु

धनुषु - कमान, सीङ

धन्य - भागवानु, ख़ुशिनसीबु

धन्यवादु - महिरबानी, शुकराना, शुक्रिया, ‘थैंक्स’

धप - बूइ, वासु, छट, बांस ; दुर्गन्ध, बदिबूइ ; ख़बर, खुड़्क

धपड़ु - उठ जो नंढिड़ो बचो, कंवाटु, तोडो, गोरो

धपाइजणु - धपिजणु, वासिजणु, बांस करणु ; धपो पवणु ; सुधि या बूइ पवणु ( शिकार जी )

धबरु - रिली, रिल्ही, गोदिड़ी ; खथी ; सवड़ि, रज़ाई

धबो - कलंकु, दाग़ु, धब्बो

धम - धप, बांस, छट, वासु ; ज़ोरु ज़बरदस्ती ; दड़्को, धमिकी, धधक, डखो

धमक - बांस, बूइ, बूंइ, वासु, छट

धमकु - कुटिणो, कोबो, पथर-सिरूं आदि कुटण जो ओज़ारु

धमणि - धंविणी, बठीअ में हवा डियण / भरण जो साधनु ; घोड़ेगाडीअ जो ढकु

धमा - धमां, तेजु, चमक, तजिलो, तिजिलो ; भभिको ; सूरत, मुंहांडो

धमाको - विछुट, धकाउ, फाटु ; दबको

धमाल - दुहिल / नग़ारे जे वजट जो हिकु नमूनो ; धमिकी, छंड, डेंब ; गोड़ु, फ़सादु ; बखेड़ो, धांधलि ; लुचाई

धमिकाइणु - धमिकी चाढ़णु, दड़्बाटणु, डेजारणु

धमिकी - भभिकी, दड़्को, दब ; डपु, डाउ, भउ

धमितालु - थुल्हो, मतारो ; जबिरो, जुंगु, सटाणो, मुटिको, दौंसो

धम्तरु - होशियारु, भड़ु, माहिरु ; प्रवीणु ; सियाणो, समुझू, डाहो ; अटिकली, चतुरु, हिर्फ़ती

धयाणी - मालिक्याणी, स्वामिणि, स्वामिनी

धर - टेक, तुल ; सहारो, आधारु ; धरि, धरिती, धरती, भूमी, पृथ्वी

धरणु - रखणु, सांढणु ; विझणु ; लगाइणु ( ध्यानु ) ; पेशि करणु ; पकिड़णु

धरनि - पृथ्वी, धरती, धरिती, भूमी ; मैदानु ; धड़ु ; सरीरु, शरीरु

धरमडोहो - धर्मद्रोही, नास्तिकु, ईश्वर जे अस्तित्व में विश्वासु न कंदड़ु

धरतती - डींहं जो वधि में वधि गरमु हिसो, ऐन मंझंदि

धरमपत्नी - स्त्री, पत्नी, विधीअ अनुसार स्वीकारियल पत्नी / ज़ाल

धरमाऊ - दान में डिनलु ( धार्मिक उद्देश्य लाइ ), ख़ैराती

धरमात्मा - पवित्रु पुरुषु, संतु ; दानी पुरुषु

धरमु - धर्मु, ईश्वर ऐं दैवी शक्तीअ में आस्था / श्रद्धा ; नीति/ती, न्याउ ; सदाचारु ; पवित्रु फ़र्ज़ु / कर्तव्यु ; पुञु, पुण्य ; ईमानदारी, सचाई ; दीनु, मज़हबु ; न्याति, ज़ाति ; विवेक बुद्धी ; शास्त्रनि अनुसार हलण जी क्रिया ; गुणु, ख़ासियत

धरारु - धनारु, बकिरारु ; गंवारु, ढोर चारींदड़ु मनुषु

धरावत - अमानत, सौंपे डिनल शइ, अमानत तौरु रखियल रक़म

धरि - धरिती, भूमी, पृथ्वी, ज़मीन, भूंइ

धर्ति - धरती, धरिती, भूमी, पृथ्वी, भूंइ

धांधलि - गोड़ु, शोरु, हंगामो, बखेड़ो

धांधोलणु - लोडणु, धोडणु, धूणणु ; धूंधाड़णु, गींदाड़णु

धांवणु - धांइणु, सनानु करणु, स्नानु / इश्नानु करणु, नाहिणु, तड़ु करणु, विहिंजणु

धाइणु - थण मां खीरु चूसे पीअणु, चूसणु, चूपणु, चगिड़णु

धाई - थणु, स्तनु, बुबो

धाक - धाको, नालो, नांउ ; नामाचारु, जसु, हाक ; रोबु ; डया, डखो, हकल, डहकाउ

धाको - नालो, नांउ, धाक ; जसु, हाक, नामाचारु ; डया, डखो, हकल, डहकाउ

धागो - सगो, टगो, तंदो, डोरी, सुट जी तंदु ; दुख मां छोटिकारे लाइ पढ़ियलु सगो

धाजो - भगुओं, दाछो, गेड़ूअ रतो

धाड़ - टोली ( धाड़ेलनि जी ) ; धाड़ो, डाको, फुरिलुटि ; धोड़ेलनि जी काह ; छापो, ‘रेड’

धाड़ाई - धाड़ेलु, डाकू, लोटू, फोरू

धाता - सृजनहारु, सिरिजणहारु, ब्रह्मा ; ईश्वरु, भगवानु, परमेश्वरु

धाति - वीर्य, मनी, वीर्यु ; रीति, तरह, प्रकारु, ढंगु

धातु/तू - खाणि मां खोटे कढियलु खनिज पदार्थु

धाम - खानो, मजिलस ; उदारता

धामणु - खाधो मोकिलाइणु ; दावत करणु, महिमानी झलणु

धामु - घरु, मकानु, गृह, रहण जो हंधु ; तीर्थ-स्थानु, तीर्थ जी जाइ

धामो - ब्राह्मण-भोजु, ब्राह्मण खे महिमानीअ में मिलियलु खाधो

धालो - हथ सां पालियलु फरु / जानिवर जो बचो, बांधेलो

धार - अलगि, जुदा, विथेरिको, न्यारो, भिन्न, भिन्नु

धारणु - रखणु, रखी छडणु, खे हुअणु, सांढणु ; पालणु, निपाए वडो करणु ; बीहारणु, रखणु ( नौकरु ) ; वीचारणु, मञणु ; कब्ज़े में रखणु

धारां - खां सवाइ, बिना, बिनि, बिन ; बाझां

धारे - आसपास, लगभगि, लगिभगि, अटिकल, आसिरे

धिक - थेल्ह, धूकधूकां, कुल्हे गस

धिकणु - धिको डियणु, थेल्हो डियणु, थेल्हणु, रेढ़णु

धिकामणु - धकामणु, जहाज़ जो भजी पवणु, धिकाणिजणु ; खुटिजणु, डेवालो कढणु

धिकार - धिकारु, फटिकार, तिरस्कारु, नफ़िरत

धिकारणु - फटिकारणु, नफ़िरत सां डिसणु ; घटि लेखणु / जाणणु, थुक हणी बि न पुछणु, न लेखणु

धिको - थेल्हो, ठोकर ; चोट, सदिमो ; नसीब जी ठोकर

धिङु - जुंगु, जबिरो, सटाणो, जांटो, सटरु वटरु ; डिघो, क़दावरु ; भारी, गौरो

धियाइणु - ग़ौर सां सोचणु / वीचारणु ; ध्यान में आणणु ; गणणु-गोतणु ; हंडाइणु ; ध्यानु करणु, जपु करणु

धियाउ - अध्याउ, प्रकरणु, बाबु, कांडु ; भाङो, हिसो, विभागु

धियानु - ध्यानु, वीचारु, ख़्यालु, ख़यालु ; सोचु, सोच, ग़ौरु ; संभाल, देखभाल ; एकाग्रता, समाधी ; धुनि

धिरिति - आदत, हेर ; रीति, रिवाजु, रवाजु

धीउ - पुत्री, न्याणी, नियाणी, कन्या

धीमो - आहिस्तो, मंदु, ढिलो ; होरियां, आहिस्ते, धीमे

धीर - धीरजु, सबुरु, बुर्दबारी, थापुर, खांधि, माठि, सांति ; दिलासो, आथतु, हिंयारी, आश्वासनु ; दिलेरी, हिमथ, दृढ़ निश्चय

धीराइणु - सीड़ाइणु ( पैसा ) ; व्याज ते पैसा डियणु

धीराइतो - धीरजवानु, धैर्यवानु, बुर्दबारु, खमंदड़ु, धीरु

धीरिगु - लंबो, डिघो ; दीर्घु, वडो

धीरु - धीरजवानु, धैर्यवानु, खमंदड़ु

धीरे - होरिया, आहिस्ते, धीमे, हौले, हरे

धुंधारो - कोहीड़ो, डूंगरु, लुड़ु, आंधी, धूड़ि जो तूफ़ानु

धुंधु - झांविराई, नज़र जी कमी ; झकाई, अणचिटाई ; कोहीड़ो, लुड़ाटु, छाट ; लुड़ु, अंधकारु

धुंधूकारु - घुघु ( आंधीअ सबबि ), बाट ऊंदहि

धुंधोरणु - दूंहांटणु, कारो करणु

धुअणु - पाणीअ सां साफ़ु करणु, आघारणु

धुको - अटिकल, टल, अनुमानु, धारणा ; डंडो, सौंटो

धुडणु - लुडणु, झोबो खाइणु

धुड़ो - ऊची टकिरी ; नेता, अगिवानु, अगिवाणु, मुखी, वडेरो ; अमीरु, धनवानु, नाले वारो मनुषु

धुणणु - चूंडणु, पसंदि करणु, गोल्हे लहणु ; धूणणु, लोडणु ( कंधु )

धुतारणु - धुतणु, रेबणु, लालचाइणु, हिर्खाइणु ; रीझाइणु, राज़ी करणु ; मोहिणु, भुंभलाइणु, दोखो डियणु

धुधिड़ि - धूड़ि, मिटी, लट, डस, रई, दज़

धुनि - सुरु, तान ; मुख्यु सुरु ; सुर जो सांदहि लहिरो ; संगीत जो सुरु ; पूरन एकाग्रता, तन्मयता ; तालु ; पूरु, रीचकु ; लहर, शौंकु ; उत्साहु, मग्नता ; मन मौज ; समाधी

धुबणि - चोरु गप, घिचणि, गिरणि, मञरु, ढोरो

धुबणु - धुडणु, लोडो खाइणु, हेठि मथे थियणु ; कंबणु, लर्ज़णु

धुरी - सराई, लोह जी सीख़ जंहिंते फीथो फिरे, मिह्वरु, मदारु

धूंधाड़णु - ज़ोर सां लोडा डियणु, झोबणु, गींदाड़णु, लोइणु, धूणणु

धूक - काह, अगिते वधण जी क्रिया, वाधि

धूकणु - काहे पवणु, जोश मां अगिते वधणु, धूकींदो अचणु

धूकधूकां - बिना वीचार वारी धूक, वाधि, काह ; भीड़, पीह

धूड़ि - मिटी, लट, धुधिड़ि, दज़

धूड़ियो - आंधी, मिटीअ जो तूफ़ानु ; फह्को, बुसु ( गारियुनि जो ) ; धूलिवंदन ( डिणु ), धुलेटी, धुराड़ो

धूणणु - लोडणु, धोडणु

धूणी - दूंहीं, दुखंदड़ बाहि

धूती - दली, भड़वी

धूतो - भड़वो, भेटू, दलो

धूप - उस, सिज जी रोशनी, तड़्को

धूपदानी - धूपड़ो, वासूड़ो

धूपिणु - वासु डियणु, वासणु धूपणु

धूपु - वासु, सुगंधी पदार्थु, लोबानु ; सुगंध, सुरहाणि ; जौ, लाख

धूम - लुड़ु, गोड़ु, शोरु, धमाल, धांधलि, गड़बड़ि ; नामूसु, हाक

धूराड़ो - बंगुलो, बंगलो, रोबदारु मकानु, महलु, रंगमहलु

धूलि - मिटी, दज़, लट

धूलेठी - धुलेठी, धूड़ियो, धूलिवंदन ( डिणु )

धोकणु - ठोकणु, घूचणु, झोकणु ; डटणु, फुसणु, गपाइणु, दबे विझणु ; धमणि हलाइणु

धोको - दोखो, ठगी, दोलाबु, विश्वासघातु, वेसाहघाती

धोडणु - लोडणु, झोबो डियणु, धुडिकाइणु

धोडि - होडु, ज़िदु ; गहिपी, किलिकिलि, किर्किरि

धोडो - धोड, लोडो, झोबो, धधिको

धोड़ी - तुलु, तुल्य ; जेसु, मटु, सानी ; भेची, रांदि में भाईवारु

धोधो - दग़ा, ठगी, कपटु, असति, असत्य, कूड़ु, जूठु, झूठु

धोपु - धुअणी, धोइप, धुअण जी क्रिया

धोबणु - धोडणु, लोडणु

धोबी - खटी, पर्टु, ( म. परीट ), कपिड़ा धुअंदड़ु

धौंकणु - दुखणु, आहिस्ते आहिस्ते बरणु, पजिरणु, जलणु, बरणु ; टिमिकणु, झिर्मिराइणु

धौंराइणु - अछो थियणु, धौंरी थियणु, सफे़दु थियणु

धौंरी - साई ( बीमारी ), कामणि, पीलिया, ‘जॉइंडिस्’

धौंरो - अछो, सफे़दु, बगो ; डही, जावलु खीरु, दही

धौंस - धमिकी, दमु ( डियण ), धाको, छिड़्ब ; आंतकु, दहशत ; दोखो, छलु, कपटु

ध्याइणु - ध्यान में आणणु ; गहिराईअ सां सोचणु ; गणणु-गोतणु ; हंडाइणु ; ईश्वर जो ध्यानु करणु, चिंतनु करणु

ध्यानी - चिन्तनशीलु, ध्यान में लगलु ; ईश्वर में लइलीनु थींदड़ु

ध्यानु - वीचारु, ख़यालु, सोचु, सोच ; एकाग्रता, समाधी ; संभाल, देखभाल

ध्येयु - मक़्सदु, उद्देशु, उद्देश्यु, लक्षु, लक्ष्यु

ध्वजा - झंडो, धजा, ध्वजु, पताका, बांउटो

ध्वजु - धजा, झंडो, पताका, बांउटो, निशानु

ध्वनि/नी - आवाज़ु, ‘साऊंड’

ध्वन्यार्थु - लिकलु अर्थु, ध्वनित अर्थु, व्यंजित अर्थु, शाब्दिक अर्थ खां बिल्कुल निरालो अर्थु, व्यंजना शक्तीअ द्वारा मिलंदड़ु अर्थु

नंगरु - नगरु, पुरी, शहरु ; बस्ती ; नातारी, जहाज़ खे बीहरे रखण लाइ लोहो कुंडनि वारो ओज़ारु, ‘एंकर्’ ; लंगरु, ख़ैरातख़ानो

नंगु - वस्तू, शइ, दागीनो ; नंगो, उघाड़ो, नगनु

नंढवडाई - असमानता, नाबराबरी, क़द या मान-शान में तफ़ावतु

नंढिड़ो - थोरो छोटो, लाठेरो

नंढिपाई - नंढपुणि, कुमार-अवस्था, जोभनु, यौवनु, गभिरूपुणि

नंढो - छोटो, लाठो ; लुंडो ( कपिड़ो ) ; संक्षिप्तु ( बयानु ) ; झीणो ( आवाज़ु ) ; हलको ( कमु ) ; तंगि, सोढ़ो ; घटि, हेठि ( उहिदे या उमिरि में )

नंदु - कंजूसु, मखीचूसु, मुठिभीड़ु, कृपणु

नंबरु - अंगु, संख्या ; गाणेटो, शुमारु ; पोख लाइ ज़मीन जी मापियल एराज़ी.

नंहं उथड़ - आङुरिवेढ़ु, नंहं जे वेझो आङुरि जो सुजी ऐं पची पवण जी स्थिती.

नंहुं - नखु, नाख़ुन, चंबो ( जानिवर जो )

नइं - वडो वाहु, नहिर ( मींहं पवण सबबि ) ; पहाड़ तां ईंदड़ पाणीअ जी धारा ; नड़ु ( चिलिम जो )

नइनु - अखि, नेत्रु, नयनु, नेणु

नइमत - मालु, दौलत, आसूदिगी ; लाभु ; आसीस ; बख़्शीश ; संपत्ती, समृद्धी, मलीदो, सवादी चीज़ ; कृपा ; वरदानु ; आनंदु, ख़ुशी

नओं - नवीनु, नवलु ; धारियो, अगु न डिठलु ; ताज़ो ( आयलु, ठहियलु ) ; हाणोको, जदीदु, आधुनिकु ; कोरो, अणवापरायलु ; अजीबु

नकारणु - इनकारु करणु, नाबिरी करणु

नकी - निश्चित, पको, चैकसु, खातिरीअ वारो

नकु - नक्र, साहु खणण जो उज़िवो ; शरमु, हयाउ, मर्यादा, लज ; उमदी चीज़.

नक़ुलु - स्थानांतरु, हिक जाइ तां बीअ जाइ ते खणी वञण जी क्रिया ; ‘कॉपी’, उतारो ; कहाणी, आखाणी ; वेचारा, अहल

नक्षत्रु - नखत्रु, तारो, सितारो, तारनि जो मेड़ु ; चारि फुली

नख़िरो - अदा, नाज़ु, ताल पखाल ; ढोंगु, मिखिरु ; ठठेबाज़ी, मश्किरी

नग़ारो - नगाड़ो, नौबत, भेरि

नछेड़णु - निछोड़णु, निबेरो करणु ; अंतु आणणु ; जुदा करणु ; समुझाइणु

नज़र - दृष्टी, निगाह, निहार, दीद ; राइ, वीचारु ; देखभाल, संभाल ; उमेद, आसिरो ; जिन भूत जो असरु

नज़रदारी - संभाल, देखभाल, मथनज़र

नज़्मु - इंतिज़ामु, बंदोबस्तुस ; कविता, शैरु, वज़नाइतो कलामु

नटाइणु - गुसाइणु, टाटिमाइणु, गोही करणु, ध्यानु न डियणु ; बुधो अणबुधो करणु ; टारणु, ढिल करणु ; आनाकानी करणु

नटाउ - गुसगुसाउ, गोही, गोथिनाथ, टार, आनाकानी

नटी - अभिनेत्री, नाटकु कंदड़ स्त्री

नटु - अभिनेता, नाटकु कंदड़ु पुरुषु, वेसधारी ; बाज़ीगरु, रसीबाज़ु ; विदूषकु ; ठगु, दग़ाबाज़ु ; लुचो, बदिमाशु ; मकरु, ठगी ; चाकी ( पेच जी )

नटु शटु - नाज़ नखि़रा, तीताल, चालिबाज़ियूं

नड़ु - कानो, सरु ; हुके़ / चिलिम छिकण लाइ पोरो कानो या काठ जी नली ; वात सां वजाइण जो बांसुरीअ जहिड़ो हिकु साज़ु / वाद्यु

न त - जेकडहिं, बीअ हालति में, बीअ तरह, अन्यथा

नतीजो - परिणामु, फलु ; बदिलो ; अनुमानु ; सिद्धांतु ; तात्पर्जु ; अंतु ; घुर्ज, मतिलबु

नथ - नक जो हिकु गहिणो ; ढगे आदि जे में विधल नोड़ी ; फीथे खे सराईअ खां बाहिरि निकिरी वञण खां रोकण लाइ किली या चपर

नथियणी - असंभवनीयता, नाशुदिनी, अणथियणी.

नथियणो - असंभवु, मुहालु, नामुमकिन, अणथियणी.

नदारदि - कोरो, ख़ाली ; निकमो, बेकारु

ननो - नकार, इनकारु, नाकार, न करण जी स्थिती

नफ़रत - तिरस्कारु, धिकारु, बुछां, किर्भ, ग्लानी

नफ़ीसु - नरमु, मुलायमु ; सन्हो, सूख्यमु, बारीकु ; उत्तमु, उम्दो, श्रेष्ठु ; मुल्हाइतो, क़ीमती, मूल्यवानु ; चूंड

नफ़ो - लाभु, खटियो, फलु, उपरासो, नतीजो, फ़ाइदो

नफ़्सु - प्राण, साहु, दमु ; पलु, घड़ी ; अस्तित्वु, विजूदु ; शरीरु, सरीरु, सारु, ततु ; प्राण, स्वतः

नभु - आकासु, आकाशु, गगनु, अंबरु, आस्मानु, उभु.

नमंदो - नमियलु, लाहीअ वारो, उभकपिरो.

नमकहरामी - बेवफ़ाई, कुलाली, गुणचोरी

नमकु - निमकु, लूणो, मीठो ( म. मीठ ), राम रसु ; शइ जो सवादु, चहिराई ; स्वादु, सवादु, मज़ो

नमणु - निविड़णु, निउड़णु, झुकणु ; लेटणु, अह्लणु, मथो टेकणु, नमस्कारु करणु, प्रणामु करणु ( झुकी करे )

नमूदारी - मशहूरी, प्रसिद्धी ; ठाठु, भभिको, डेखु वेखु

नमूदारु - डिसण में ईंदड़ु, ज़ाहिरु, दृश्य, पधिरो, चिटो

नमूदु - चिन्हु, चिह्नु, निशानी ; बाहिरीं ख़ूबी ; जल्वो, धामधूम ; मशहूरी ; डाड़, लबाड़, हाम ; सूरत ; दर्शनु, दीदारु, ठाठु

नमूनो - जिन्स, वनिकु ( म. वाण ) ; डेखारण जी वस्तू ; प्रकारु, क़िस्मु

नमस्कारु - निमिस्कारु, प्रणामु, नमस्ते, राम राम

नमस्ते - नमस्कारु, प्रणामु, राम राम

नरकु - जहनुमु, दोज़ख़ु ; बांस वारो, खिखो ; गंदो, किनो

नरमु - कोमल, कूंअरो, मुलायमु ; लिचिकेदारु, प्रसारण जोगो ; कोमल हृदय वारो ; सहनशीलु

नरी - बांहं या टंग जो हडो ; डिघी पूरी हडी ; पोरो गोलाकारु पदार्थु

नरु - ‘मादी’अ जे विरुद्धार्थी शब्दु ; पुल्लिंगु ; जबिरो, जांठो ; पुरुषु, माण्हू, माणुहू ; इज़त जो खि़ताबु ; तब्लनि जोड़े मां थुल्हो आवाज़ु कढंदड़ु तब्लो

नरुघटो - डटो मुटो मनुषु, घिङु मुड़्सु ; कामी पुरुषु

नरुवारु - पुंकेसरु, गुल जो नरु बिज वारो तांदूरो

नरो - मुटांगे ( ‘ब्लैडर’ ) जी नली ; चडो, सथर ऐं पेट जे विच वारो ख़ालु ; आनूरो, पेलो ; नल्यो, छिति मथां लगंदड़ सिर

नव - नंव अंगु ; नओं, नवीनु, ताज़ो

नवलु - नओं, नवीनु ; संकोची, लजारो ; सेखिराटु, अन्अनुभवी

नवाई - नवाणि, नंवाणि, नयापणु, नवीनता, नवलाई ; ताज़गी

नविलो - तास में नवनि दाणनि वारो पतो ; लुचो, बदिमाशु

नवीसु - लिखंदड़ु ; ‘लिखंदड़’ / ‘कारू’ जो अर्थु डींदड़ शब्दु – ‘कहाणी नवीसु’= कहाणी लिखंदड़ु, ‘नाटककारु’= नाटकु लिखंदड़ु

नशई - शराबी, दारूड़ियो, पियाकु, पियक्कड़ु

नशो - कैफ़ु, ख़ुमारु, मादकता

नस - नाड़ि, रग, धमनी, नब्ज़ ; मुश्क ( सरीर जी ) ; मांस-पेशी, पेशी, ‘मसल्’, तंदो, तांदूरो ; इंद्रिय, पुरुष जननेंद्रिय, घंटो

नसवढियो - संधनि सुको, हड रखु, आलिसी, सुस्तु, सूमती, विसाणो

नसीबु - भागु, क़िस्मत, तकिदीर, भावी ; भाङो, हिसो

नसीहत - सिख्या, बोधु, उपदेशु ; नेक सलाह, सुठी गाल्हि ; मतु, राइ ; हिदायत, सूचना ; सेखत, सज़ा ; तात्पर्जु

नसुलु - बुणु, बुनियादु ; कुलु, वंशु ; वंशावली

नहकार - इनकारु, नकार, न करण जी स्थिती, नाबिरी.

नहणु - जोहणु, मारे माति करणु, वस में आणणु, डुखोइणु.

नहिर - नारो, वाहो, नदीअ जी शाख ; वडी नाली.

नहेरणि - नंहं लाहिणी, ‘नेलकटर’

नह्वर - आबादीअ लाइ नएं सिर तयारु कयल ज़मीन, रेल ; वीउ, चरागाहु, गाह जो मैदानु

नांइं - जे नाले में, नाले ते ; हिंदू महीने जी नाईं तिथि

नांउ - नालो, नामु ; कीर्ती, जसु, हाक ; इज़त, मानु ; चरित्रु ; ( म. नाव )

नांगु - सपु, सर्पु, बला, नागु

नांगो - नंगो, उघाड़ो ; त्यागी ; सरीर ते भभूती लाहे उघाड़ो घुमंदड़ु हिंदू फ़क़ीरनि जो पंथु ; निर्लजो, लज्जाहीणु, बेशरमु

नांझो - चुंझो, झूंझारु, झकीअ नज़र वारो

नांदी - मंगलाचरणु ( नाटक में ) ; आरंभु, उदय, उदइ ; समृद्धी, वाधारो

नांहिं - इनकारु, नाबिरी ; कुझु बि न, नेस्ती, नाबूदी, अभावु

नाइकु - नायकु, अगिवानु, नेता ; नाटक / फ़िल्म जो मुख्यु पात्रु, ‘हीरो’

नाइणु - नमाइणु, निवाइणु, झुकाइणु ; नहाइणु, सनानु करणु, नाहिणु, विहिंजणु, धांवणु

नाइबु - सहायकु, मददगारु ; प्रतिनिधी, एविज़ी

नाई - हजमु ; नौदु, नमंदु, उन या वारनि जी उणति जेका उणे न ठाहिजे पर बाफ जे गरमु थियल वेलण जे दाब हेठि ठाहिजे ; फाड़ु, घाउ

नाउक - तीरु, बाणु ; तीर जी चुहिंब ; बेड़ीअ जो हिकु क़िस्मु

नाऊ - वाहु, कड़ियो, नहर ; बेड़ीअ जो हिकु क़िस्मु

नाकार - इनकारु, नकारु, नाबिरी

नाको - महसूलु ; घरु ; सुईअ जो सोराख़ु, पाखो ; नास्पाती ; जकात नाको, चुंगी घरु ; शहर में दाखि़ल थियण जो रस्तो / हंधु.

नाकोटी - नाकाटो, नक जो सोराख़ु, नास, तर, छूंटी.

नाखुओं - बेड़ियातो, मलाहु, जहाज़ी, बेड़ीअवारो

नाख़ुशी - नाराज़ी, खिन्नता, रंजिश ; बेज़ारी ; बीमारी, नाचाकाई.

नाख़ुशि - नाराज़ु, खिन्नु, रंजि ; बेज़ारु ; ककि, हलाखु ; नाचाकु.

नागरिकु - नगरवासी, शहरवासी, शहर जो रहंदड़ु,

नागरी - नगर जो, शहरी ; देवनागरी

नाचाकाई - नाचङाई, बीमारी, अघाई

नाचिणी - नचिणी, नर्तकी ; नांगुली, अनाज जो हिकु क़िस्मु, ‘रागी’.

नाचीज़ु - गणप में न ईंदड़ु, बुहरु, निकमो, नालाइक़ु, गुणहीनु, ख़सीसु.

नाचू - नृत्यु कंदड़ु, नृत्यकारु

नाजाइज़ु - अयोग्यु, का़नून जे खि़लाफ़ु, नामुनासिबु, अनुचित

नाझो - अंधो, सूरदासु, अखियुनि सजो

नाज़ुकु - कोमलु, कूंअरो ; बारीक़ु, सूख्यमु ; डुबिरो ; सुहिणो, नज़ाकतदारु ; डुखिणो ; ख़तरनाकु, जोखाइतो

नाटककारु - नाटकनवीसु, नाटकु लिखंदड़ु, रूपककारु

नाटकी - नाटकीय, नाटक सां वास्तेदारु ; बनावटी, ढोंगी, डेखाउ कंदड़ु

नाटकु - नाटय, खेलु, ‘ड्रामा’ ; ढोंगु, मिखिरु, मकरु ; जादू, कामणु, कामिणु ; लुचाई, खेड

नाटार - आनाकानी, गुसिगुसाउ, गोही, गोथिनाथ, नटाउ, टार

नाटाइणु - नटाइणु, गुसाइणु, टाटिमाइणु, टारणु, टालमटूल करणु

नाटु - युक्ती, अटिकल, तजिवीज़ ; बाज़ीगरी ; ठेंगु टपो, मचिलाई, मश्किरी ; कपटु, दग़ा, डोहु ; नाज़ु नखि़रो ; अखि जो इशारो ; तमाशो

नाठी - न्याणो, नियाणो, जमाई, दामादु, जाटो

नाडु - नादु, वडो आवाज़ु ; बाएतालु ; रोदनु, रोजु राड़ो

नाड़ि - नाड़ी, नस, नब्ज़ ; नारि, रबारी, ज़मीन में समुंड जो वधी वियलु हिसो, खाड़ी ; बंदरु

नाड़ी - नाड़ि, रग, नस, धमनी, नब्ज़ ; पांदी, कतियल धागे जी वेढ़ी ; सुंढो, खुती, जूअरि जे कपण खां पोइ उन जो ज़मीन जे मथां रहियलु हिसो

नाड़ु - खुती, सुंढो, नाड़ी ; भेलाड़ु, भेलाड़ियल ज़मीन ; मूंझारो, घोटालो

नाणाडी - नणाडी, नड़ो, कोरीअ जो हिकु ओज़ारु

नाणो - धनु, दौलत ; पैसा, रक़म

नातर - बान्ही, दासी, गोली

नातो - सन्बंधु, रिश्तो ; माइटी ; लगाउ

नाथु - मालिकु, धणी, स्वामी ; पती, मुड़्सु ; अगिवानु ; पुठिभरू, सहायकु ; जोगियुनि जे नाले पुठियां लगायो वैंदड़ु शब्दु – जीअं ‘गोरखनाथु’

नादानी - अयाणप, मूर्खता, मूरखाई

नादानु - अयाणो, मूर्खु, गहेलो

नादु - आवाज़ु, वडो आवाज़ु, ध्वनी ; नादी, पाणीअ जो वडो बर्तनु ; संखु ; गर्जना ; गूंज

नाना - क़िस्में क़िस्में, तरहें तरहें, केतिरा

नापाकु - अपवित्रु, मलीनु, गंदो, अशुद्ध

नाभु - नाभि, नाभी, दुनु ; तुमु ( फीथे जी ) ; विचु, केन्द्रु, मर्कज़ु

नामकठियो - प्रसिद्ध, नालेरो, नांव चढ़ियो, प्रख्यात, नामवरु, हाकारो, नामदारु

नामदारु - मशहूरु, प्रख्यात, प्रसिद्ध, हाकारो ; नालेरो

नामर्दु - नपुंसकु, खदिड़ो ; गीदी, कांइरु ; निबलु, कमिज़ोरु ; चर्बटु, खिथिड़ियलु, वाइड़ो

नामवरु - नालेरो, मशहूरु, हाकारो, प्रख्यात

नामु - नालो, नांउ ; जसु, धाको, हकल, नामूसु, कीर्ती ; स्मृती, यादिगीरी ; निरासु, मायूसु ; इस्मु ( व्याकरण में ), ‘नाऊन्’

नामूसु - जसु, हाक, नालो

नामी - नालेरो, नामियो, नामकठियो, प्रख्यात

नामी गिरामी - हाकारो, नामवरु, प्रसिद्ध, प्रख्यात

नामो - पत्रु, ख़तु ; लिखियल गाल्हि ; लिखियत ; रसालो, किताबु

नाराज़ी - नाराज़िपो, असंतोषु, नाख़ुशी, अरिहाई ; नाराज़ु, नाख़ुशि, अरहो

नारि - अग्नी, आगि, आग, बाहि, जेरो ; नारी, स्त्री, महिला, ज़ाल

नारी - स्त्री, नारि, महिला, ज़ाल

नारु - ऐटु, हुरलो ; ज़मीन अंदरि पाणीअ जो चश्मो जंहिं मां खूह में पाणी ईंदो आहे

नारो - नेसारो, छिति तां बरसात जो पाणी नेकालु करण लाइ हिक क़िस्म जो नड़ो, धमणि जी नली ; वडो वाहु, वडो फाटु ; खारी, ढोरी ; खांचो, झरी

नालाइक़ु - गुणहीनु, बेगुणो, अयोग्यु, अजोगु

नालो - नामु, नांउ ; हाक, नामूसु, कीर्ती, प्रसिद्धी, मशहूरी ; बरसाती नहिर ; वडी नाली

नाव - बेड़ी, किश्ती, डूंडी, मकिड़ी ; नंढी बेड़ी ( जहाज़ जी ), मछुओ, बतेलो

नावक - तीरु, बाणु, सरु ; तीर जी अणी / चुहिंब.

नाविकु - नाखुओं, मलाहु, बेड़ियातो, ख़लासी.

नाविलु - कादंबरी, उपन्यासु, ‘नॉवेल’

नाशवानु - नासवंतु, विनाशी, फ़ना

नास - छूंटी, नाकोटी, नक जो हिकु सोराख़ु ; तमाक जो बूरो / चूरो, नसवार, छिकिणी, छिकणी

नासत - अभाव, अभाउ, नेस्ती, न हुअण जी स्थिती, कमी ; वेसरि, विसूड़ाई.

नासपितो - शरमु, लज, लज्जा, हयाउ, हुयाउ, इज़त जो अहसासु, ग़ैरत, नंगु.

नासवंतु - विनाशी, नाशवानु, फ़ना

नासाज़ी - अणबणति, अनबन, फिकत, मतभेदु

नासाज़ु - अणवणंदड़ु, नापसंदि ; बीमारु, बेमज़े, नाचाकु

नासु - बर्बादि, नष्टु, चटु, समाप्त, ख़तमु ; नासता, बर्बादी, विनाशु

नासूदो - निर्लजो, बेशरमु, अणासो

नासूरु - न छुटंदड़ु फटु / ज़ख़मु, विरि, चर

नास्तिकु - निरीश्वरवादी, ईश्वर खे न मञींदड़ु

नाहिणु - नहाइणु, स्नानु करणु, सनानु करणु, विहिंजणु, तड़ु करणु, इश्नानु करणु

निंड - निद्रा, निंदरा, ऊंघ, नौम, ( हि. नींद )

निंडाखिड़ो - झूटा खाईंदड़ु, निंड डे माइलु, निंडिरु, घिर्यो ; निद्रालू

निंडिरु - निंड वसि, गहरियो, निद्रालू

निंदा - गिला, पचर, तिरस्कारु, बदिनामी, फटिकार

निंदकु - गिलाख़ोरु, पराई पचार कंदड़ु

निंधकु - कंहिं न कम जो, धिकार जोगो ; नीचु, फटकारियो, निभागो

निंवणु - नमणु, झुकणु, निवड़णु, निविड़णु ; लेटणु, अह्लणु ; आण मञणु, पेशि पवणु, पराधीनता स्वीकारणु ; कुबिड़ो थियणु ; माइलु थियणु

निअत - नियत, मनिषा, मन्शा, मुराद, इच्छा ; विश्वासु

निआउ - न्याउ, नियाउ, इन्साफ़ु, आचारु

निआणी - नियाणी, न्याणी, धीअ, पुत्री, कन्या

निआरो - नियारो, न्यारो, निरालो, अलगि, अलहदो, भिन्नु

निइड़णु - नमणु, झुकणु ; लेटणु, अह्लणु

निइड़त - निउड़त, निवड़त, नम्रता, निहठाई ; ग़रीबी, नीज़ारी

निओ - धोबी, खटी, परटु ( म. परीट )

निक - नाली, कसी, अड, मोरी ; तमामु मेरो, गंदो, किनो

निक़ाबु - नक़ाबु, मुखौटो ; पर्दो, घूंघटु

निकिरणु - बाहिर अचणु, परघटु थियणु ; जारी थियणु ; रवानो / राही थियणु ; नेकाली मिलणु, लोधिजणु ; वहणु ( रतु ) ; ज़ाहिरु थियणु ( नतीजो ) ; बाहिर वञणु ( साहु ) ; उभिरणु ( सिजु ) ; मुंहुं कढणु ( फुरिड़ी )

निको - सुठो, चङो ; चोखो, शुद्ध, ( हिं. नीका )

निखादु - निषादु, नाखुओं, मलाहु ; सप्त सुरनि मां सतों या ऊचो सुरु

निखिमिणो - वांदो, बेकारि, बेकमो, निरुद्योगी, निकमो

निखिरणु - खुली बीहणु, साफ़ु थियणु, निर्मलु थियणु, रंग जो खुलणु ( हिं. निखरना )

निखेदु - बेमानो ; तुच्छु, कमीनो, नीचु, बुछिड़ो

निगमु - वेदु, धर्मशास्त्रु ; निश्चो ; मार्गु ; वापारु, मेलो

निगरानी - देखभाल, देखरेख, संभाल, निगहबानी, नज़रदारी

निगाह - दृष्टी, नज़र, निहार ; जोति, रोशनी ; जाच, संभाल, सार ; राइ, वीचारु ; प्रकाशु, धमा ; कृपा

निघारणु - शुद्ध करणु, साफ़ु करणु

निचु - चङो थियो, भली, भलीं

निचोड़णु - निपोड़णु, ज़ोरु डेई पाणी कढणु, चीभाटणु ; ज़ोरु या भीड़ो डियणु

निचोड़ु - ततु, सतु, सारु, अर्क़ु

निछावरु - न्योछावरु, सदिक़ो, कुर्बानु, घोर

निछेड़णु - निछोड़णु, निबेरो करणु, अलगि करणु, अंतु आणणु ; कंहिं नतीजे ते आणणु ; समुझाइणु

निजासत - मलीनता, गंदगी ; पलीताई

निजु - शुद्ध, चोखो, ख़ालिसु, अण गाडुड़ु

निजो - शुद्ध, अण गाडुड़ु ; जुदा, धार, अलगि

निजाणा - न थो जाणा, शायदि, अलाजे, अलाए, मछुणि, जेकुसि

निज़ामु - व्यवस्था, इंतिज़ामु, बंदोबस्तु, सिजलु ; सिलसिलो, तरतीब

निज़ारो - दृश्यु, डेखाउ, डेसांदरु, मन्ज़रु ; दीदारु, दर्शनु ; डिसण जहिड़ी वस्तू ; नज़रबाज़ी, दीदारबाज़ी

निझुरणु - ओझिरणु, घेरटु खाइणु ; झिजणु, हपामणु ; सुसणु ; वधीक कमिज़ोरु / डुबिरो थियणु

निठरु - होडी, हठी ; ज़िदी, अहंडु, डिठो ( म. नाठाळ ).

निडरु - निर्भय, बेडपो, डंडमु ; साहसी, दिलेरु.

निणान - निरान, महंदी, मुड़्स जी भेण

नितु - नित्य, सदाईं, हमेशह, बारोही, हरदम, आदि खां

नितेरणु - आठिराइणु ( पाणी ), आछिराइणु, साफ़ु करणु

निदानु - अंतु, पछाड़ी, बीमारीअ जो लछणु या निर्णय ; नेठि, आखि़र, पछाड़ीअ में ; आदि / मूलु कारणु

निदोराई - निभागु, चंडाइप, दुर्भागु, दुर्भाग्य

निदोरो - निभागो, चंडो, अभागो

निधड़कु - निधड़ु, निडरु, निर्भय, बेभओ ; दिलेरु, साहसी

निधणिको - धणी / मालिक बिना, अनाथु, लावारिसु, निराधारु

निधरु - लाचारु, बेवसि, विवश ; हीणो, कमिज़ोरु ; दुखी ; निभागो, कमिनसीबु

निधानु - आधारु, आश्रय ; वंशु, कुटुंबु, ख़ानदानु ; घरु, मकानु, निवासु ; महलु, शाही मकानु

निपटु - बिलकुलु, सजोई, पूरीअ तरह ; हर्ग़िज, मूरि, असुलु.

निपाजु - पालन-पोषणु, पालिना, परवरिश ; खाधो, ख़ोराक.

निपुटो - निःपुत्रिकु, रे पुटो, निःसंतानु, बेऔलादि

निपूट - चिथ, चीभाट, चिप, चीभाट

निपूड़णु - निचोड़णु, भीड़ो डियणु, ज़ोरु डेई पाणी वगे़रह कढणु ; मरोड़णु

निपूसकु - नपुंसकु, खदिड़ो, हिजड़ो, हीजड़ो, ख़ोजो, ख़सी

निफ़ाक़ु - अणबणति, बदिसलूकी, रोसामो ; फिकति, विंजोगु

निबहणु - पियो हलणु, गुज़ारणु ; पूरो थियण ते अचणु ; जीअरो हुअणु ; जटाउ करणु

निबात - वनस्पती, वण-टिण-बूटा वगे़रह ; खंडु मां ठहियलु टोलु, पताशो

निबारु - शुद्ध, निजु, ख़ालिसु, चोखो, अण गाडुड़ु

निबाहु - पालिना, पालन-पोषणु, परवरिश ; आजीविका, गुज़रानु, गुज़ारो ; निबेरो ; निछेरो, उकिलाउ ; समाप्ती, पुजाणी ; सुख-शांतीअ सां रहण जी क्रिया ; गुज़रु ; कम जो तोड़ु ; वफ़ादारी

निबाहू - टिकाऊ, जटादारु, पुख़्तो ; वफ़दारु.

निबिरणु - गुज़िरणु, पूरो थियणु, पुजणु, तोड़ु पहुचणु.

निबेर - निबेरो, निछेरो, उकिलाउ, सफ़ाई

निबरु - निबलु, कमिज़ोरु, हीणो, शक्तिहीणु, निसतो

निबलु - निबरु, हीणो, कमिज़ोरु, निसतो, शक्तिहीणु

निभाइणु - निबाहिणु, घारणु, गुज़ारणु, काटणु ; हलति हलणु ; जटाउ करणु, कंहिं सां कीअं बि करे गडु गुज़ारणु ; पूरो करणु, पाड़णु ( वचनु ) ; वफ़ादारी करणु

निभागो - अभागो, बदिनसीबु, कर्महीणु, चंडो, मनहूसु, अदोरो ; अशुभु, घाती ; बेचयो

निमाणो - नम्र, विनम्र, निहठो, निर्अभिमानी

नियमु - सिद्धांतु ; क़ाइदो, क़ानूनु ; बन्धनु, रिवाजु, रवाजु ; प्रतिज्ञा, विर्तु, व्रतु ; ठहराउ, रिथ ; पक, विश्वासु ; नेमु

नियापो - निआपो, संदेशो, सनीहो

नियारप - निरलाई, अलहदिगी ; नवीनता, नंवाणि

निरस - नीरसु, बेसवादी, फिको, अलूणो, रसहीनु, ख़ुश्कु, बेलुत्फ़ु

निराकारु - आकार रहितु, अरूपु, अमूर्तु ; परमेश्वरु.

निराड़ु - निर्ड़ु, ललाटु, पेशानी, मथो, मस्तकु.

निरादरु - अपमानु, बेइज़ती

निराधारु - बिना आधार, अनाथु

निरालाई - अनोखाई, विशेषता ; अलहदिगी

निरालो - अलहदो, सभ खां अलगि ; नओं, नवीनु ; विचित्रु, अजीबु.

निरासाई - निराशा, मायूसी, नाउमेदी, उदासाई, आशाहीनता.

निरासु - निराशु, मायूसु, उदासु, आशाहीनु

निरिखणु - जाचणु, चकासणु ; परिखणु ; चिताए निहारणु.

निरो - निलो, निजु, अण गाडुड़ु, शुद्ध ; सादो ( व्याजु ).

निरोगाई - तंदुरुस्ती, आरोग्य, चङभलाई, निमराई.

निरोगो - तंदुरुस्तु, चङोभलो, निरोगी, हठ सजो

निर्गुणु - गुण रहित, टिनि गुणनि खां परे ; परमेश्वरु

निर्घटु - हवा नली ; खाधे जी नली ; गिरणि ; निड़ी, गलो.

निर्जलु - बिना पाणीअ वारो ( उपवासु ), निर्जला ; पाणी-रहितु.

निर्जीवु - अचेतनु, जड़ु, बेजानि

निर्दई - कठोरु, बेरहमु, अत्याचारी, ज़ालिमु

निर्दोषु - दोष रहितु, बेडोही, निरपराधु, बेक़सूरु ; अभामिड़ो, अबहमु

निर्धनु - ग़रीबु ; सुञो, जूखो, मिस्कीनु

निर्नइ - निर्णय, फ़ैसिलो, निबेरो, उकिलाउ ; पको इरादो ; संकल्पु.

निर्पखु - निष्पक्षु, समदरसी, समदर्शी, बेतर्फ़दारु, बेरियाउ.

निर्बलु - शक्तिहीनु, हीणो, कमिज़ोरु

निर्भयता - निडरता, बेडपाई, बेबाकी

निर्मलता - निर्मलाई, पवित्रा, सफ़ाई, अछुताई

निर्मलु - ऊजलु, साफ़ु ; निजो, शुद्ध, ख़ालिसु ; पवित्रु, पाकु, निष्कपटु

निर्मोही - मोह खां आजो, अनासक्तु, लालचि खां परे

निर्लजो - लज्जाहीनु, बेशरमु, बेहया

निर्वाणु - निर्वानु, नेस्ती, नाशु ; मृत्यू ; आत्मिक मुक्ती, मोक्षु ; परम शांती

निर्वारु - साफ़ु, चिटो, पधिरो, ज़ाहिरु ; वर्णनु, बयानु.

निर्वाहु - आजीविका, गुज़ारो, पेटक़ूतु, उदर-निर्वाहु.

निलाई - अपमानु, अपजसु, अपयशु, बदिनामी

निलो - निजो, शुद्ध, अण गाडुड़ु ; रुगो, निसोरो, केवल, फ़क़ति

निवणु - नमणु, निविड़णु, झुकणु

निवति - निविड़त, निइड़त, निहठाई, झुकाउ.

निवाइणु - नमाइणु, नांइणु, झुकाइणु ; आण मञाइणु.

निवाओ - बिना वाउ वारो, शांति, माठीणो, अचलु

निवारणु - रोकणु, झलणु ; दूरि करणु ; लाहिणु, मेटणु ( सूरु ) ; रदि करणु

निवासी - निवासु कंदड़ु, रहंदड़ु, रहाकू, वासी, रहण वारो

निवासु - घरु, मकानु, रहण जो हंधु

निविड़णु - नमणु, झुकणु, निविड़त करणु, निमणु

निवृत्ती - निर्वाणु, छोटिकारो, मुक्ती, मोखु ; मृत्यू ; संतोषु ; शांती ; आनंदु, सुखु, आरामु

निवेकिलाई - एकांत, अकेलाई, निवाई ; निर्जन अवस्था, सुञ

निवेकिलो - अकेलो ; एकांत में, एकांत-प्रेमी

निवेशु - घरु, निवासु ; पड़ावु, मुक़ामु, खेमो ; सीड़प, ‘इन्वेस्टमेंट’

निशानी - चिह्नु, चिन्हु ; यादिगार तौरु डिनल का वस्तू ; लक्षणु, उहिञाणु, रोग-चिह्नु ; जाण पछाण, सुञाणप

निशानु - चिन्हु, निशानी ; डसु, पतो ; सीअरो ( माता जो ) ; संधो ; संधि ( किताब में ), निशानु, टिको ( तिलक जो ) ; छाप, आकु ( वापार जो ) ; झंडो, बांउटो, धजा ; निशानो, लक्षु, आचामु

निश्चय - निश्चो, पको इरादो, अटल संकल्पु ; विश्वासु ; संशय, शकु ; भ्रमरहित ज्ञानु

निषेधु - रोक, मनअ्, मनाही, रुकावट, बाधा, न करण जी आज्ञा, इनकारु

निष्कामु - कामनाहीनु, आसक्ति-रहितु, इच्छा रहितु, निस्वार्थी.

निष्णातु - भड़ु, कुशलु, माहिरु, प्रवीणु, चतुरु, निपुणु ; पूरन ज्ञानी, पंडतु.

निसताई - अशक्ती, निबलता, शक्तिहीनता, कमिज़ोरी, हीणाई, दुर्बलता.

निसतो - निसतु, निबलु, दुर्बलु, कमिज़ोरु, बलहीणु

निसिपिसि - हूबहू, हर तरह ; सरासरि, सजोई

निसोरो - चोखो, निजो, शुद्ध, अणगाडुड़ु ; रुगो, निलो, केवल, फ़क़ति.

निस्बत - सन्बंधु, लागापो, नातो, लगाउ ; समानता ; प्रमाणु, गुणोत्तर .

निहठाई - निवड़त, निउड़त, निइड़त, निमाणाई, नम्रता, विनम्रता ; ग़रीबी.

निहठो - निमाणो, विनम्रु ; ग़रीबु, सांतीको

निहणु - नियणु, खणी व´णु ; ढोइणु ; परे करणु

निहार - तक, घूर

निहारणु - तकणु, डिसणु, नज़र करणु, जाचणु, परियां डिसणु ; अखियूं विझणु, जूइ विझणु

निहालु - संतोषी, आसूदो, ख़ुशि, प्रसन्नु, सरहो, गदि गदि ; ऊचो, आलॉ ; ताज़ो लगलु बूटो / पौधो ; सलो, गौंचु

निहोड़णु - कंहिंखे ज़ोर सां झले बीहणु ; ज़रे घटि ख़तमु करणु ; मारो छडणु ; पूरो करणु

नींगरि - छोकिरी, किकी

नींगरु - नींगिरो, छोकिरो, किको

नींड - सडु, कोठ, दावत, नोतो, न्योतो ; धामो ( ब्राह्मण खे )

नींहुं - स्नेहु, सिक, प्रेमु, प्यारु, मुहबत, महबत

नीचु - ओछो, हलकटु, कुधो, कमीनो, कमि ज़ाति

नीज़ारी - वेनिती, विनंती, बिनती, मिन्थ, आज़ी

नीति - नीती, रिवाजु, रवाजु, रीति, रस्म ; चालि, चलिगत, हलति, आचरणु ; लछण ; नेकु रहिणी, सदाचारु, नीती, राजनीतिक मतो ; राजु ढंगु

नीरु - पाणी, जलु ; नीलु, गुली, नीरो रंगु

नीरो - नीरे रंग वारो, आस्मानी ; अश्वु, घोड़ो, अस्पु

नील - कलंगी, बुर्जु, क़ुबीअ जे चोटीअ ते चाढ़ियलु नीरे रंग वारो कलसु

नीलमु - नीलमणी, इंद्रनील, नीरे रंग जो क़ीमती पथरु

नीलामु - वाक द्वारां विकिरो, ज़ाहिरु लीलामु, नीलामी

नीलु - गुली, नीरु, घाटो आस्मानी रंगु ; हिकु सौ पद्म ( संख्या ).

नीसाइजणु - घटि थियणु ( फुरिड़ीअ जो ), सुसणु, अंदिरू ई अंदिरूं घटिजणु.

नुक़सानु - हाञो, हाञी, छीहो, टोटो ; तावणु, चटी ; चोट

नुक़्तो - टुबिको, बुड़ी, बिन्दू ; केन्द्रु, मर्कज़ु

नुक़्सु - कमी, घटिताई ; दोषु, ऐबु, ख़ामी, बुराई

नुख - कुल जो नालो, वंश-नामु ; ज़ाति ; डिघे तडे जो हिकु क़िस्मु

नुमाउ - नुमाइश, प्रदर्शनु, प्रदर्शनी ; डेखु ; जलसो

नुस्ख़ो - तरकीब, तरीक़ो ; पुस्तकु, किताबु, रसालो ; डॉक्टर जी ‘प्रिस्क्रिप्शन’

नुहुंडण - नुहुंड / रांबूटो पाइणु, रहड़णु, नंहं सां खुर्ड़णु

नुहिराई - डाढाई, पकाई, कठोरता, नकरता, मज़िबूती

नुहिरो - नकरु, ठोसु, जेको पोरो न हुजे, कठोरु, कठिनु, डाढो, सख़्तु

नूंध - दाखि़ला, ‘नोट्’, ( म. नोंद )

नूंधणु - लिखी छडणु, नूंध करणु, अटिकाए छडणु, दाखि़ल करणु

नूंधो - भालो, नेज़ो, बरछी, बणछी, डफो

नूच - घूर, तक, हिक हंधि अखियूं खुपाइण जी क्रिया

नूञणि - वंगु, डुहण वक्तित ढगीअ जे पोयुनि टंगुनि में बधण जी नोड़ी / रसो

नूरानी - तेजसी, तेजस्वी, प्रकाशमानु, चिमकीलो, रोशनु

नूरु - प्रकाशु, तेजु, रोशनी ; जोति, अखि जी रोशनी, नज़र

नूरो - पाजे़ब, पेर में पाइण जो हिकु पोरो कड़ो जंहिं में धातूअ जूं कड़ियूं पियल हुजनि

नूसणु - सिंघी गोल्हणु, नूसे कढणु, गोल्हे कढणु ; नकु डियणु

नूसिनूसि - नूसण जी क्रिया, सिंघी गोल्हण जो कमु, गोल्हा, फोल्हा

नेकी - चङाई, भलाई ; सदाचारु, सद्गुणु ; नालो, हाक, जसु ; वाखाण, सायह, प्रशंसा

नेकु - चङो, भलो, सदाचारी, सद्गुणी ; उदारु, दयालू ; गुणवानु, शीलवानु, धर्मशीलु, सुलछिणो ; उत्तमु

नेज़ो - भालो, बर्छी, बणछी

नेठि - अंत में, आखि़र, निदानु, ओड़कु, आखि़रकार, अंततः

नेणु - नेत्रु, नयनु, अखि, अक्षि

नेता - अगिवानु, अगवानु ; मार्गदर्शकु, रहबरु ; नायकु, नाइकु

नेतागीरी - नेतापणो, नेतृत्व, नायकत्व ; रहनुमाई

नेपाजु - पालन-पोषणु, पालिना, परवरिश, तातिना

नेमाइतो - क़ाइदेबधो, नियम अनुसार, कैताइतो ; सिजलाइतो, बातरतीबु

नेमु - नियमु, सिद्धांतु, क़ाइदो, क़ानूनु ; बन्धनु, रिवाजु ; प्रतिज्ञा ; रिथ, ठहराउ ; पक, विश्वासु

नैतिक - नीताइतो, नीति वारो, नीतीअ सां लागापेदारु, सदाचारी.

नैयायिकु - न्यायशास्त्री, न्यायवेत्ता, तर्कनु, ‘लॉजिशियन’.

नैसर्गिकु - प्राकृतिक, क़ुदिरती ; स्वाभाविकु, सहज, सहजि.

नोक - चुहिंब, अणी ; मुंहुं ( क़लम जो )

नोकदारु - चुहिंबवारो, अणीदारु

‘नोटु’ - चलनी नोटु, काग़जी नाणो ; नूंध, चुटिको, टिपु ; टीका, शरह ; चिठी, नंढो काग़ज़ु

नोड़ी - रसी, डोरी

नोतो - न्योतो, कोठ, दावत, मजिलस जो सडु, निमंत्रणु

नोरीअड़ो - नोरिअड़ो, गिलोरी, गाल्हिड़ु

नोरु - मुंग्सु, कूए जे शिकिलि जहिड़ो जानिवरु

नौ - नओं, ताज़ो, कोरो, नवीनु

नौक - नौका, बेड़ी, नाव, किश्ती, डूंडी

नौकरशाही - अफ़सरशाही, अधिकारी-तंत्रु, ‘ब्युरोक्रसी’

नौकरु - चाकरु, टहलियो, सेवकु, दासु

नौकिरियाणी - टहली, सेविका, दासी

नौकिरी - चाकिरी, सेवा, नौकर जो कमु ; पघारु, वेतनु, पारिश्रमिक.

नौची - रंडी, कञिरी, बदि पेशे लाइ भड़वे वटि विहारियल नौजवान छोकिरी.

नौजवानु - नवयुवकु, युवा, युवकु, तरुणु, जुवानु ; गभिरू, किशोरु

नौदु - मूर्खु, गहेलो ; नमंदु

नौबत - वारो, भेरो, घुमिरो ; दशा, हालत ; समो, समय, वक़्तु ; वझु, वारो, टिणु, मौक़ो ; दौरो, गश्तु ; दर्जो, हद ; वडो नग़ारो

नौबनो - सदाईं ताज़ो ऐं नओं ; नओं नओं

नौसेना - जल-सेना, सामूंडी सेना, ‘नेवी’, अरमारु, कटकु

न्याउ - निआउ, इन्साफ़ु, आचारु, दादु

न्यायाधीशु - जजु, न्याउ / इन्साफ़ु कंदड़ु

न्यारो - निआरो, निरालो, असाधारणु ; निरपक्षु, बेतरफ़दारु ; विचित्रु, अजीबु

न्यूनता - कमी, घटिताई, अभावु, अभाउ

न्योछावरु - निछावरु, क़ुर्बानु ; अर्पणु, बलिहारी, त्यागु

न्योतो - नोतो, कोठ, निमंत्रणु, नींड, दावत

पंऊं - उहिञाणु, निशानु, लक्षणु

पंकजु - कमलु, सरोजु, अरविंदु, नीरजु, अंबुजु

पंखु - परु, खंभु, टेड़ो, पांगु, पंगु

पंगति - धार्मिक संस्था ; भोजनु करण वक़्ति क़तार में वेठल माणुहू ; क़तार, लांढ, सिफ़, पंक्ती ; टोली, मंडिली

पंगिती - पंगति जो ; सामाजिक

पंगु - पंखु, परु, खंभु, टेड़ो

पंगो - सन्हो, पतिलो ; छिडो, पटिड़ो

पंचक - पंजनि जो मेड़ु ; धनिष्ठा खां वठी पंज नक्षत्र जिनि में शुभ-कार्य करण जी मनाही आहे

पंचागु - टिपिणो, जंत्री, ज्योतिषशास्त्रु

पंचाति - पंचाइति, पंजनि या वधीक माण्हुनि जी मंडली जा हिंदुनि जा झगिड़ा आदि निबेरे ; मूंझारो, परेशानी ( म. पंचाईत ) ; न्याति, बिरादरी

पंचु - हिंदू पंचाति जो हिकु मेंबरु, ठाहु कराईंदड़ु, टियाकुरु, अमीनु.

पंजीकरणु - दाखि़ल / दाखि़ला करण जी क्रिया, ‘रजिस्ट्रेशन’.

पंजो - चंबो, हथ जी पकड़

पंडतु - पंडितु, विद्वानु, हिंदू अध्यापकु ; शास्त्रनि जो जाणू, बांभणु, ब्राह्मणु ; आचार्य, गुरू ; प्रवचनकर्ता ; ज्ञानी

पंथु - संप्रदायु, धर्म जी शाखा, मतु ; मार्गु, रस्तो ; धर्मु ; रीति.

पंधु - अंतर, मुफ़ासिलो ; हलिणी, चालि ; हलण जो कमु.

पंवहारु - बकिरारु, धनारु ; रेढारु, मेषपालु

पंहिंजाई - पंहिंजाति ; माइटी, मिटी माइटी, बिरादरी, आपति

पंहियरु - पहियरु, लोढ़ो, वड़ि, पयहरु, पेहरु

पक - ख़ातिरी, यक़ीनु ; निश्चो, निश्चय ; सख़्तु ज़मीन

पकाई - पची तयारु थियण जी स्थिती, रसीदगी ; किफ़ायत ; कारीगरी, माहिरी

पको - डाढो, मज़िबूतु ; सिरुनि / पथरनि जो ठहियलु ( घरु ) ; सनदी, सचो ; छाप मारियलु ( काग़ज़ु ) ; ख़ातिरीअ जहिड़ो ; न फिटंदड़ु ( रंगु ) ; गरो ( चोरु ) ; पूरो ( वज़नु ) ; सियाणो, होशियारु, चालाकु ; भड़ु, माहिरु ; किफ़ायती, थोर ख़र्चो ; अनुभवी ; पछाड़ीअ जो ( हिसाबु ) ; डौंरो, किर्ड़ जो फलु ; सख़्तु ज़मीन वारी एराज़ी

पखपातु - पक्षपातु, तरफ़दारी, रियाउ, वटप, पासख़ातिरी

पखारणु - धूअणु, पाणीअ सां साफ़ु करणु

पखिड़जणु - पखिड़णु, चैधारी वधणु, फहिलजणु

पखी - पंछी, परिंदो, पक्षी ; विञिणी ; ज़मीन जो पोखियलु टुकरु

पखु - पंखु, परु, खंभु, टेड़ो ; वटप, पक्षपातु ; चंद्रमास जो ऊंदाहों ऐं सहाओ बिनि हफ़्तनि वारो समो ; समूहु, धुरि

पखेड़ - फहिलाउ, विस्तारु ; एराज़ी

पखेड़णु - फहिलाइणु, चैधारी वधाइणु, विस्तारणु ; पथारणु, विछाइणु, खिंडेरणु

पखो - तीलियुनि / काननि मां ठहियलु वडो तडो ; पखनि मां ठहियल झूपिड़ी, छनो, लांढी ; विञिणो, पंखो ; अझो, पनाह ; टांगे में फीथे जे मथां कमान वांगुरु पतिरे / पत्रे जो ढकु

पग - पगिड़ी, पटिको

पगहु - बेड़ीअ खे किनारे सां बधण जो रसो / नोड़ी.

पगी - पेरी, पेराढ़ो ; चैकीदारु, चैंकीदारु, राखो.

पगु - पेरु, पांवु, चरनु, चरणु, क़दमु

पघरु - पसीनो, स्वेदु

पघारणु - गारणु, रिजाइणु, आइटाइणु, धातूअ खे गारे पटिड़ो करणु

पघारु - वेतनु, तन्ख़्वाह, माहियानो महिनताणो

पघिरजणु - गरणु, रिजणु, आइटणु, विघिरणु, धातूअ जो गरी पटिड़ो थियणु ; पघर / पसीने में आलो थियणु, पसींजणु

पच - पचाउ, पचिको, पजर, जलणु ; साड़ु, ईर्खा, ईष्र्या, खाम

पचणि - बाहि, आतिश, आतशि, नारि, आग / आगि

पचणु - सेकिजणु ; गरमी झले रासि थियणु ; रसिजणु ; बाहिते तउ झले तयारु थियणु ( केकु ) ; मुंहुं कढणु ( फुरिड़ी ) ; हज़मु थियणु ( खाधो ) ; हड़पु थियणु ( पैसो ) ; जलणु / खामणु ( अंदर में )

पचर - पचार, ज़िकिरु, गाल्हि ; ताति, यादिगीरी ; निंदा, गिला

पचाइणु - कचाई दूरि करणु ; सेकणु ; कबाबु करणु ; पोहणु / सेकणु ( रख में ) ; बठीअ में विझी पकियूं करणु ( सिरूं ) ; कोक करणु ( मछी ) ; हज़मु करणु ( खाधो ) ; फबाइणु / हड़पु करणु ( पैसा ) ; सहणु ( धकु ) ; वीचारणु ( ख़यालु )

पचाउ - पच, पचिको, जलणि, पजर ; साड़ु, हसदु, ईर्षा

पचारणु - बयानु करणु, ज़िकिरु करणु ; यादि करणु

पछंडणु - पछाड़णु, सटणु, उछिलाइणु, ज़ोर सां हणणु ; छंड डियणु ( छाणीअ में )

पछटी - पछडी, दुछती, छाजिली

पछड़ - पछड़, हल्की चोट, धकु, ठोकर ; चपेट ; डंगु ; लत, इट ; झड़प ( बीमारीअ जी ) ; जानिवर जो पोयों हिसो ; बचे पैदा करण लाइ असमर्थ ; विहिकियल ( गांइ ), खीरु सुकी वियल

पछणु - डंगणु, डंगा डियणु ; आफ़ीम खे कढण लाइ पुस्त जे डोडीअ खे चीरणु

पछाड़ - हल्की चोट, पछाड़, धकु, ठोकर, चपेट ; डंगु, लत, इट ; झड़त ( बीमारीअ जी )

पछाड़ी - अंतु, छेड़ो, तोड़ु, पुजाणी ; समाप्ती ; प्रत्यय, अंत्य चिह्नु / चिन्हु ; अन्तकालु, पोयों समय ; पोयों हिसो ; बुढापो, पीरी

पछाणणु - सुञणणु, जाणणु, ओरखणु ( म. ओळखणे ) ; सही करणु, मइलूम करणु

पछिताइणु - पछिताउ / पश्चातापु करणु, हथ हणणु ; अरमानु खाइणु, अफ़सोस करणु ; बां करणु, तोबह करणु

पछिताउ - पश्चातापु, तोबह, दिलगीरी, पिशेमानी

पञरु - लकिड़ो, कायो, वलो

पटणु - खोलणु, उघाड़णु, उपिटणु ; छिनणु, टोड़णु ; पाड़ूं पटणु, उखोड़णु ; रोड़णु

पटलु - ढकु, पर्दो, पोशु, आच्छादनु.

पटांदरि - पटांदड़ि, अनुसार, मूजिब, सारू.

पटाटो - बटालू, आलू, बटाटा

पटापटी - पटनि वारो ; लीकनि वारो ; रंगनि वारो ; विविध

पटि - फरहो ; बेड़ीअ जो तख़्तो जेको बेड़ीअ जो संतुलनु रखण लाइ कम में अचे

पटिको - पग, पाग, दस्तारु ; फेंटो ( म. फेटा ), मोलहाटो, मोलहियो

पटिड़ो - छिडो, छिटो, पाखो, चिटिड़ो

पटी - फरही, तख़्ती ; पञरु, वलो, कायो ; काराईअ जे डंदाओं फरु ; ज़ख़म बधण लाइ कपिड़े जो डिघो टुकरु ; जाइ, हंधु ; मैदानु, पधरु

पटु - खुलियो मैदानु, पोठो ; सख़्तु ऐं खुलियल ज़मीन ; धातूअ जी चिपतिरी पटी ; जामु, शराब जो प्यालो ; फीथे जो पटो या पाटो ; पतिरी, सेफ़्टीअ जो फरु ; टोली ; झुंडु ; पटलु, पर्दो ; बिना गोरे वारे दरियाही नारेल जो अधु ( बिख्या वठण लाइ )

पटो - कपिड़े जी वेकिरी पटी ; कमरिपटो, चेल्हिको ; लोहो, पटु ; गटु ; फीथे ते चाढ़ियलु पटो ; लापो, ठीको ; बांह जो गहु

पठ - ऐठ, अठनि महिननि जी बकिरी

पठो - थुल्हो, मतारो ; जांठो, पहलवानु ; नौजवानु

पडणु - डाड़ हणणु ; आपु वडाई करणु, पंहिंजी साराह करणु, मर्कणु, फ़ख़ुरु करणु

पडिको - पडु, हाम, फड़्बाट ; पंहिंजी साराह / साख ; आकड़ि, सीट

पडिणो - बटाकी, डाड़ी

पड़णु - पूरो अचणु ; बराबर अचणु ; लथ पथ थियणु ; अड़णु पड़णु

पड़ाडो - गूंज, आवाज़ जी मोट ; पड़्लाउ, परलाउ, होबो.

पड़ावु - मुकामु, टिकण जी जाइ, टिकाणो, पाणो, मंज़िल.

पड़ो - घाघिरो, चण्यो

पड़्दो - पर्दो, घूंघटु ; पड़ाडो, पड़्लाउ, गूंज ; ढकु, पोशु.

पढु - आलिसी / सुस्तु इन्सानु, टोटी माण्हू, सिल्योसाथु.

पढ़णु - पढ़ाई करणु, वाचणु ; अभ्यासु करणु ; सिखणु

पढ़ाइणु - पाढ़णु, सिख्या डियणु, सेखारणु ; बिए खां पढ़ण जो कमु कराइणु

पढ़ाई - पाढ़िणी, पढ़ाइण जो उजूरो ; पढ़ाइणु जो ढंगु

पढ़ो - ढंढोरो, ढिंढोरो, होको ; मशहूरी ; पधिराई, विज्ञापनु, आम इश्तिहारु

पणनु - ख़रीदी-विकिरो, ‘मार्केटिंग’, विपणन, ख़रीद-फिरोख़्त

पणाइणु - बदिनामु कराइणु, घटि वधि चवाइणु.

पणियो - हिर्खु, लठो, कपिड़े जो हिकु क़िस्मु.

पणी - दज़, सन्ही मिटी, खिह ; का बि उची शइ

पणु - अन्न मइण जी माप ; पणिकीअ जो चाथों हिसो ; शर्त, होडु ; ढारो, छको

पतंगु - परवानो ( जीतु ) ; लग़ड़ु ; उत्साही प्रेमी

पतणु - तड़ु, घेड़ु, घाटु ; बेड़ीअ जे अचण वञण जो हंधु ; बेड़ीअ जो भाड़ो ; पतणु लंघाणी ; मुर्दे जे भरिसां रखण जा अन्न जा दाणा ; विश्वासु, वेसाहु

पतनु - गिरावट, ज़वालु, विनाशु ; हार, पराभवु ; दुर्गती, बिगाड़

पताइणु - निबेरणु, उकिलाइणु ( कमु ) ; पूरो करणु, नेकालु करणु

पति - विश्वासु, भरोसो ; लज, शरमु, हयाउ ; जसु, नामूसु ; इज़त, मानु ; साख, कारियत ; खंडु / गुड़ जी चाश

पतितु - पापी, किरियलु, भ्रष्टु, अधर्मी

पतिलाज - इज़त, मानु, आबिरू ; नामूसु, साख, हाक, प्रसिद्धी, ख्याती.

पती - वरु, मुड़सु, घोटु ; भतारु, कांधु ; नाथु, स्वामी, मालिकु, धणी.

पतीकारु - उहुञु, डसु, उहुञाणु ; पतो, पारु ; निशानी, चिन्हु, चिह्नु.

पतीजाओ - बदिलो ; नतीजो, परिणामु ( बुरे कम जो )

पतो - डसु, पारु, ख़बर, निशानु ; समाचारु, अहवालु ; सुधि, समाउ ; ‘ऐड्रेस’ ; पत्तो, पनु ( वण जो ) ; ताकी ( तास जी )

पतोड़ - कठिन परिश्रमु, कशालो, हजणी

पतोड़णु - कठिन परिश्रमु, पोरिह्यो / परिश्रमु करणु, गहणु, कशालो करणु, हथ पेर हलाइणु ; थकिजी पवणु ; गेंदाड़णु, झोगणु ; सागी गाल्हि वरी वरी चवणु

पत्नी - स्त्री, भार्या, घरवारी, ज़ाल, जोइ

पत्रकारिता - अख़्बरनवीसी, ‘जर्नेलिज़्म’

पत्रकारु - अख़्बारनवीसु, संपादकु, ‘जर्नेलिस्ट’, समाचारपत्र में लेख लिखंदड़ु.

पत्रिका - मैगज़िन, मख़्ज़नु, माहिवारु रसालो, मासिक पत्रिका, मियादी पत्रिका.

पत्रु - ख़तु, चिठी ; अहवालु, लिखियलु संदेशो ; अख़्बार, समाचारपत्रु.

पथरिणी - हंधु, बिस्तिरो ; विछाणो, गादेलो ; फ़रासी

पथरु - पाहणु, संगु ; टिक, बुड़ो ; कंहिंजे मृत्यूअ सबबि परिचाणीअ लाइ विछायलु तडो या विछाणो

पथारणु - पखेड़णु, फहिलाइणु ; विछाइणु

पथेरणु - सांचे सां सिरूं ठाहिणु ; सिरूं विझणु

पदमु - कंवल / कमल गुलु ; विष्णू भगवान जो हिकु हथियारु ; हथ या पेर में हिक भाग वारी रेखा ; हिक संख्या, हिक अगियां पंद्रहं बुड़ियूं

पदवी - दर्जो, उहिदो, पदु ; उपाधी, सनद ; लक्बु, खि़ताबु ; शानु

पदारथु - वस्तू, वथु, थोकु ; संसार जी का बि चीज़ ; सोनु चांदी हीरा वगे़रह शयूं ; संपत्ती

पदु - पगु, पेरु, क़दमु ; पदवी, दर्जो, दर्जो, उहिदो ; शब्द जो हिसो जंहिंखे वधीक भञी न सघिजे ; कविता जी मूल कड़ी, चरणु

पद्धती - रीति, तरीक़ो, वैज्ञानिक नमूनो

पद्मिणी - सुंदरी, अति सुंदर स्त्री, मुंध, गजरि

पद्य - पद्य, कविता, छंदोबद्ध रचना, ‘वर्स्’, ‘स्टैन्ज़ा’, नज़्मु.

पधर - पधिराई, आम मशहूरी, ज़ाहिरात, डेखारी, उघट.

पधरु - अङणु, आगंधु, आगिंधु ; मैदानु

पधारणु - अचणु ( इज़त सां ) ; वञणु ( मान सां ) ; रवानो थियणु, उसहणु ; दर्शनु डियणु

पधारिजणु - अचणु ; वञणु ; पेर घुमाइणु ; दर्शनु डियणु ; गुज़ारे वञणु

पधिरो - साफ़ु, स्पष्टु, ज़ाहिरु, चिटो ; नाले चढ़ियो, चंग चढ़ियो ; अङणु, आगंधु

पनारो - पांदु, पलउ, पलवु, दामनु ; झोली ; अझो, आश्रय ; रख्या, सुरक्षा ; आण, ताबेदारी

पनाह - अझो, आश्रय, पनारो, ओट, शरणि ; बचाउ, हिफ़ाज़त, रख्या

पनाहगीरु - शरणार्थी, अझो / आश्रय वठंदड़ु

पनीरु - हिकु पसारिको वखरु ; आमीक्षा, ‘चीज़’, डहीअ मां ठाहियल हिक खाधे जी चीज़ ; पाणी, जलु

पनु - पतो ( वण जो ) ; पंखिड़ी ( गुल जी ) ; इज़त, मानु ; लज, पति ; पर्दो

पनो - काग़ज़ु, कागरु ; किताब जो पृष्ठु / सुफ़्हो ; रंगु, रौनक ; धमा ( मुंहं जी ) ; हिकु क़ीमती पथरु, पन्नो, ‘एमराल्ड’ ; रेहु ( सोन / चांदीअ जो ) ; बरु ( कपिड़े जो ) ; छिलण लाइ कतब में ईंदड़ ओज़ार जो धार वारो हिसो

पनोतिरी - फ़हिरस्त, सूचीपत्रु ( किताब जो ), ‘इन्डेक्स’

पनोती - छंछर ग्रह जो ख़राबु प्रभावु, साढेसाती ; निभागु

पपनु - मिठणु, लुडणु, प्यारो मनुषु ; प्रीतमु, दिलबरु, मिठिड़ो महबूबु

पपयो - पपीतो, काठ गिदिरो

पपीहो - पपिहो, ताड़ो ( पखी )

पपोटो - फूकिणो, फोटो, बुदबुदो ; परपोटो.

पबो - भुडो, फदो, बिना डंदनि वारो, फबो.

परंदो - परिंदो, पखी, पंछी, परनि वारो जीवु

परपंचु - डोहु, दग़ा, खोटि ; कपटु, तिर्कटु ; कूड़ो वहिंवारु ; झंझटु ; संसार जूं परेशानियूं

पर - दूरि, बियो, पराओ, धारियो जो अर्थु डींदड़ु उपसर्गु ( अगियाड़ी )

परखंडु - परडेहु, विदेशु, धारियो देशु

परख - परीख्या, परीक्षा, इम्तिहानु, कसौटी ; जाण, सुञाण ; चकास, खोजना

परखुर - तलाश, गोल्हा, जाच, वोड़, लोच

परगिणो - प्रान्तु, राज्य, प्रदेशु

परघटु - पधिरो, ज़ाहिरु, प्रतखु, गोचरु

परमात्मा - ईश्वर, परमेश्वरु, भगवानु, ईशु

परमु - उत्तमु, श्रेष्ठु, भले में भलो, सर्वोत्तमु ; प्रमुखु, प्रधानु ; मौलिक, बुनियादी

परमेश्वरु - परमेसरु, परमात्मा, परम तत्त्वु, ब्रह्मु, परब्रह्मु.

परलोकवासी - सुर्गुवासी ; बिए कंहिं लोक या ग्रह ते रहंदड़ु.

परलोकु - सुर्गु, स्वर्गलोकु ; बियो को लोकु या ग्रहु.

परवरिश - पालन-पोषणु, पालिना, नेपाजु

परवानगी - अनुमती, इजाज़त नामो, आज्ञापत्रु

परवासु - परदेसु, विदेशु ; देस नेकाली

परसनु - ख़ुशि, प्रसन्नु, राज़ी ; सरहो, खिलमुखु, बेफ़िकिरु.

परहणु - वस्त्र, कपिड़ा, लटा, पहरणु, वेस वगा.

परहाइणु - पाराइणु, पहराइणु, ढकाइणु, आढाइणु.

पराओ - धारियो, परायो, अजनबी ; बिए जो

पराक्रमु - बहादुरी, वीरता, सूरिह्याई, साहसु, वडी खेप, महान सिद्धी

परिचारिका - दासी, बान्ही ; ‘नर्स’

परिणिजणु - विवाहु करणु, शादी करणु, लाऊं लहणु

परिपूरनु - परिपूर्ण, पूरीअ रीति तृप्तु / भरियलु, सभु

परिभाषा - व्याख्या, वस्फ़, ‘डेफ़िनिशन’ ; इस्तिलाहु, तकनीकी भाषा, ‘टर्मिनॉलॉजी’ ; नियमु ; समुझाणी, वर्णनु

परिमलु - सुगंध, ख़ुशबूइ, सुरहाण ; रिलिणो-मिलिणो माण्हू

परिवहनु - हिक हंधां बिए हंधि नियणु, ‘ट्रान्सपोर्ट’

परिवारु - कुटुंबु, कुटुमु, घरबारु, हिक ई घर जा भाती ; कुलु, वंशु, घराणो

परिषद - सभा, संमेलनु, मेड़ु, मंडलु, संस्था

परिहेज़ु - किरी, रख ; मनअ् कयलु, अयोग्य वस्तूअ खां पासो ; स्वयं नियंत्रणु, आत्मसंयमु

परी - अप्सरा, अप्छरा, हूर ; सुंदर स्त्री, सुंदरी, मुंध

परीख्या - परीक्षा, इम्तिहानु ; परख, पर्ख, कसौटी, कसोटी ; चकास, खोजना

परीटु - धोबी, खटी, पर्टु, परिटु, ( म. परीट ).

परूड़ - जाण, समुझ ; पुरिझ, पुर्झ ; पछाण.

परे - दूरि ; अगिते

परेशानी - घबिराहट, व्याकुलता ; जंजलु, रोलो ; कठिनाई ; दुखु ; लाचारु हालत

परेशानु - व्याकुलु ; तंगि, ककि, हलाखु ; मुंझियलु, बेआरामु

परो - डसु, पतो, ख़्यालु ; निशानु, उहिञाणु ; सुधि, ख़बर, समाउ ; जाण, समुझ, सुर्ति / सुचेती ; चिताउ, सूचना, इतिलाउ

परोपकारु - उपकारु, बियनि सां भलाई, परमार्थु

परोसणु - पाइणु, परिछणु ( खाधो )

पर्यटनु - पेरनि सां सफ़रु ; सैरु, दौरो, सफ़रु, ‘टुरिज़्म’

पर्याय - समान अर्थ वारा शब्द, हम मानॉ लफ़्ज़, एकार्थी शब्द, ‘सिनॉनिम’ ; विकल्पु, फेर घेर, चूंड, अख़्तियारु

पर्यायवाची - समानार्थी, समान अर्थ वारा, हम मानॉ, एकार्थ बोधक, ‘सिनॉनिमस्’

पर्यावरणु - ओसो पासो, वातावरणु, माहोलु, ओसे पासे जी सजीव-निर्जीव सृष्टी, ‘एन्वायरोन्मेंट्’

पलंगु - वडी खट, चपर खट ; सेजा, शैया, मंजो

पल - रोक, झल, बंदिश

पलउ - पलांदु, दामनु, पांदु, पहगु ; झोली

पलक - पिंबिणी, छिंभिरु, भिंजरु ; अखि छिंभ जो वक़्तु, खिनु, पलु, छिनु

पलणु - रोकणु, झलणु, मनअ् / मना करणु.

पलहरु - दुबो, पाणीअ जी खड, तलाउ.

पलांदु - पलउ, पांदु, महगु, दामनु, झोली

पलिड़ो - ताराज़ीअ जो पुड़ु ; बबुरि जे वण जी फरी

पलीतु - पलीदु, अपवित्रु, नापाकु, अशुद्ध, भ्रष्टु, आलूदो, आठो

पलु - घड़ी, खिनु, दमु ; तलाउ, सरु, सरोवरु ; खड, दुबो

पल्थारु - जाच, चकास ; खोज, खोजना ; आडी तपास, उलट तपास ; सलण या फकड़ु फाड़ण जी क्रिया ; पटाड़, उपटार

पवणु - मथां / मथूं हेठि किरी स्थिर थियणु ; वसणु ( मींहुं ) ; कड़्कणु, किरणु ( मुसीबत ) ; घिड़णु ; सुम्हणु, लेटणु ; थियणु ( सूरु ) ; ठही हलणु

पवनु - हवा, वाउ, हीर, वायू ; हठु, घमंडु

पसंदी - चूंड ; स्वीकृती ; वणति, चाहु, इच्छा

पसणु - डिसणु, निहार करणु, दीदारु करणु ; नज़र विझणु

पसाइणु - डेखारणु, बताइणु

पसारणु - फहिलाइणु, फह्लाइणु, पखेड़णु ; वधाइणु, इंधाइणु, डिघेड़णु

पसारु - किरयानो, किरयाणो, घरू सीधो-सामानु

पसारो - फह्लाउ, फहिलाउ, पखेड़, विस्तारु ; ईंध ; डेखु, निज़ारो ; अजायो गोड़ु, खटिरागु ; माण्हुनि जो मेडु, रायुनि जो संग्रहु

पसाहु - पसाउ, साहु, प्राणु, दमु ; निश्वासु, साहु जेको बाहिर कढिजे.

पसूं - पशू, मिरूं, चैपेरो प्राणी, जानिवरु ; बेड़ीअ जो हिकु ओज़ारु.

पस्ति - हेठाहों ; घटि ; तुच्छु, ख़सीसु, नीचु

पह - बकिरी, खोडी

पहणु - पथरु, पाषाणु, संगु

पहरणु - पाइणु, ओढणु, ढकणु ; कपिड़ा, लटा, वेस, वगा

पहराइणु - पाराइणु ( कपिड़ा ), ढकाइणु, ओढाइणु ; माल खे चरण लाइ रवानो करणु, माल जो विर्छिजणु

पहरो - चैंकी, नज़रदारी, संभाल, निहार, सुजागी

पहलवानु - जोधो, सूरिमो, बहादुरु, वीरु पुरुषु ; मल्लु, कुश्तीबाज़ु

पहलू - पासो, करवट, कुखि, कुक्षि ; किनारो, पासो ; कमरि ; परु, टेड़ो ; दिशा, तरफ़ु ; हीरे जो पासो, तिल्किड़ी, पख़ु

पहाको - कहावत, चवणी, ‘प्रॉवर्ब’

पहाज - सौतन, सौतनि, मुड़्स जी बी जीअरी ज़ाल

पहाड़ी - टकिरी, डूंगरी, डूंगिरी

पहाड़ु - डूंगरु, जबलु, टकरु, पर्वतु, पर्बतु

पहिरियों - प्रथमु, अगियों, अवलि, अव्वलि

पहिरीं - प्रथमु, अवलि ; पहिरियाईं, मुंढ में, प्रारंभ / आरंभ में, शुरूअ में

पहु - पथु, रस्तो, मार्गु ; वीचारु, ख़यालु, ग़ौरु ; रिथ ; सलाह, गण.

पहुच - रसाई, पुजंदी, हलंदी ; सत्ता, शक्ती, वसु ; रसीद, मोट, पावती.

पहेली - पिरोली, गुझारत ; गुझी गाल्हि

पांउ - पेरु, पगु, पांवु, क़दमु ; वीरु पुरुषु, बहादुरु

पांचाली - द्रौपदी, कृष्णा, सौरंध्री, द्रुपद-कन्या

पांडव - पांडुपुत्र, पांडुसुत

पांडुलिपि - हस्तलिपि, हस्तलेखु, पांडुलेखु, हथ लिखियलु, दस्तख़तु

पांदु - पलांदु, पलउ, पहगु, आंचलु, झोली

पांधी - पांधीअड़ो, पंधु कंदड़ु, वाटहड़ू ; क़ासिदु, न्यापो आणींदड़ु यात्री

पाकशाला - रसोईघरु, रंधिणो, खरांडो, रसोड़ो

पाकी - उस्तिरो, वस्तरो ; पवित्रता, सतीपणो

पाखंडु - छलु, कपटु, ढोंगु, ढकोसलो, आडंबरु, प्रपंचु, डेखावो

पाखंडी - छलावो, छलियो, कपटी, ढोंगी, ढकोसलेबाजु, प्रपंची, दंभी

पागलपणो - जुनूनु, दीवानगी, नासमुझी, बेवकूफ़ी, जाहिलपणो, अहमकपणो, चर्याइप, झक, जहालत, नादानी

पागलु - जुनूनी, दीवानो, नासमझु, बेअकुलु, बेवकूफ़ु, ज़ाहिलु, अहमकु, चरियो, झकी, ज़हालु, नादानु

पाछो - छाया, छांब, छांविलो, पांछ्लो ; अझो, ओट, पनाह ; असरु ( भूत जो )

पाटिली - बेंच, बांकिड़ो

पाटु - गायकु, गाइणो, चारणु, मङणहारु ; पात्रु, योग्यु, लाइक़ु

पाटू - हथफाड़ु, उडाउ, उडाऊ, लखलूटु

पाठशाला - गुरुकुलु, विद्यापीठु, विद्यालय ; स्कूलु

पाठु - सबक़ु, दर्सु, ‘लेसन’ ; पढ़िणी ; सिख्या, उपदेशु, बोधु

पाठ्यपुस्तकु - दर्सी किताबु, ‘टेक्स्ट बुक’

पाडो - कूंहो, मंहि जो नरु बचो

पाड़ - जड़, मूल, बुनियादु ; मुंढु, मुहगु

पाड़णु - पूरो करणु, निबाहिणु ; भरणु ( पेटु ), भेटणु, बराबर करणु ; लाहिणु ( लेखे में ) ; आटा पाटा करणु

पाढ़णु - पढ़ाइणु, सिख्या डियणु, सेखारणु, यादि कराइणु

पाणी - जलु, नीरु, आबु, मींहुं, बरसाति ; आंसूं, गोढ़ा ; तेजु, जोहरु ; तिखाई, तेज़ी ; मुड़्सी, हिमथ

पातालु - पाताल लोकु, रसातलु

पातिरु / पात्रु - थांउ, बर्तनु ; पात्रु, किरदारु ( नाटक में ) ; योग्यु अधिकारी, लाइकु

पादरु - मोचिड़ो, जूतो, खलो, खोसिड़ो, लितरु

पानु - नागर वलि जो पनु ; तास रांदि में हिक रंग जो नालो, लालु

पापी - अधर्मी, गुनहगारु, अपराधी, दुष्टु, पातकी, डोही.

पापु - अधर्मु, गुनाहु, अपराधु, दुष्टपणो, पातकु, डोहु.

पाबंदी - रोक, प्रतिबंधु, बंधणु ; पराधीनता, ग़ुलामी.

पाबंदु - नौकरु, ग़ुलामु ; घोड़े जे पेरनि में बधण जी रसी

पायो - पीढ़, बुनियादु, नींव ; थंभो, स्तंभु, टेकणु ; ओहदो, दर्जो, स्थानु, पदु

पारंपरिकु - रिवायती, परंपरागतु, पीढ़ी-दर-पीढ़ी.

पारखी - पारखू, परखण / जाणण / सुञाणण वारो.

पारपत्रु - ‘पासपोर्ट’, परदेस में वञण जो परवानो.

पारिजातु - हरसिंगारु, कचनारु, फरहदु ( गुलु ).

पारितोषिकु - इनामु, पुरस्कारु, ‘अवार्डु’

पारिभाषिकु - तकनीकी, परिभाषा जो, ‘टेक्निकल’, तकनीकी

पारिवारिकु - परिवार जो, कुल जो, ख़ानदान जो, वंश जो

पारु - सीमा, हद, छोरु, अन्तु, बियो किनारो, छेड़ो ; पतो, डसु ; ओसारु, विलापु, विरलापु, क्रंदनु ; आदत, हलति

पारो - पारसु, दिव्य रसु, सिद्ध धातु, ‘मक्र्युरी’ ; सख़्तु सीउ / थधि ; जमियलु पाणी

पार्थ - अर्जनु, धनंजय, गांडीवधारी, अर्जुन

पार्थिव - भौतिकु, लौकिकु, सांसारिकु, मिटीअ जो

पार्वती - गौरी, भवानी, शैलपुत्री, गिरिजा, गिरिनंदिनी, शंकरप्रिया, सती

पार्षदु - परिषद जो सदस्यु, सभासदु

पालकी - डोली, कजाओ ; हौदो

पालकु - पालणहारु, पालणकर्ता, परिपालकु, पालन-पोषणु करण वारो

पालतू - पालियलु, पालियलु-पोसियलु

पालणु - परवरिश, पालण-पोषणु ; निबाहणु, निर्वाहु करणु, पूरो करणु ; पालतू रखणु, निपाइणु, तातणु ; पाड़णु ( वचनु )

पालणो - झूलो, पींघो, हिंदोरो, रतोलु

पिंडु - तनु, देहि, काया, शरीरु ; गोढ़ो, गोलो, चाणो

पिता - जनमदाता, जनकु, पीउ

पितामह - डाडो ; नानो

पिनणु - बीख घुरणु, मङणु ( हिं. माँगना ), हथु टंगणु ; रुलणु, भटिकणु

पियक्कड़ु - शराबी, नशई

पिरोली - पहेली, गुझारत ; गुझी गाल्हि

पिशाचु - भूतु, प्रेतु, जिनु, शैतानु

पीड़ा - सूरु, वेदना, तकलीफ़, कष्टु, दुखु, दर्दु

पीड़ितु - दुखी, बीमारु, मरीज़ु ; परेशानु, बखु, शिकारु

पीपु - मवादु, रोगु, गंदु, चूंअ, ‘पस’

पीअणु - पिअणु, गटकणु, गले मां हेठि लाहिणु ; छिकणु, चूसणु, धूम्रपान करणु

पीलवानु - पीलबानु, हाथीवानु, महावतु

पीलिया - साई ; पांडुरोगु, ‘जांडिस’

पीलो - केसरी, नारंगी, सुनहरो, हैडाहों, फिको ; तीरु, बाणु

पुकार - आवाज़ु, फ़रियाद, सडु, दांहं, कूक, रड़ि, दुहाई, कोठ ; शिकायत

पुकारणु - सडणु, कोठणु, दांहं / रड़ि करणु, आवाज़ु डियणु, फरियादु करणु, आवाहन करणु

पुछणु - पुछा करणु, मालूम करणु, सवाल करणु, हालुचालु पुछणु, समाचार वठणु, जाण वठणु, जानकारी वठणु, छानबीन करणु

पुजंदी - पहुच, रसाई, हलंदी, वसु, सघ, समरथी ; हूंदि ; प्रभावु, असरु

पुजाणी - अंतु, छेड़ो ; समाप्ती, ख़ातिमो

पुञी - दानी, उदारु, पुण्यवानु, सदाचारी, नेकु, भलो

पुञु - दानु, नेकी, चङाई, सुकर्मु

पुटिड़ी - धीअ, छोकिरी, कन्या, सुपुत्री, बालिका

पुटु - पुत्रु, बेटो, पुटुड़ो, पूतु, सपूतु, बालकु, छोकिरो, लालु

पुण्यवानु - धर्मात्मा, सत्कर्मी, पु´ करणु वारो, पुञी, उदारु

पुण्यु / पुञु - सत्कर्मु, सत्कार्जु, पवित्रु कमु, सबाब जो कमु, सुठो कमु.

पुतली - पुतिली, गुडी, कठपुतली ; अखि जी पुतली, अखि जो तारो.

पुरस्कारु - इनामु, बख़्शीश, इनामु-इकरामु, ‘अवार्ड’

पुरातत्व - प्राचीनु, एतिहासिकु, तमामु झूनो, पुराणो, क़दीमु

पुराणो - प्राचीनु, सनातनु, झूनो, झूने ज़माने जो

पुरी - नगरी, नगरु, शहरु

पुरुषार्थी - हिमथ वारो, वीरु, साहसी, पराक्रमी, बहादुरु, मेहनती.

पुरुषार्थु - हिमथ, पराक्रमु, समरथी, वीरता, उद्यमु, महिनत, उदमु.

पुरुषु - आदमी, मर्दु, नरु, माण्हू ; पती, मुड़्सु ; ईश्वरु, परमात्मा.

पुलीस - सिपाही, संतरी, जवानु, ‘कांस्टेबल’

पुश्ती - समर्थनु, हिमायत, अनुमोदनु ; टेक, सहारो

पुष्करु - कमलु ; सरोवरु, तलाउ.

पुस्तकालय - ग्रंथालय, ‘लाइब्रेरी’

पुस्तकु - पोथी, ग्रंथु, किताबु ; रचना

पुस्तिका - किताबिड़ी, नंढो किताबु, लघू पुस्तकु, ‘बुकलेट्’.

पुस्ती - आधारु, आसिरो, टेक, झलो ; लत, रट ( घोड़े-गडह जी ).

पूंजी - धनु, दौलत, सम्पती, मिल्कियत, लागत, जाइदाद, जमापूंजी.

पूंजीपती - पैसे वारो, शाहूकारु, सेठ, समृद्धु, धनवानु, अमीरु.

पूचो - डिंगो, फिडो, टेड़ो, वांको, बांको

पूछताछ - पुछा गाछा, जाच-पड़ताल, छान बीन, तपास, ओख डोख.

पूजणु - आराधना करणु, पूजा-अर्चना करणु, वंदन करणु, स्तुती करणु.

पूजनीय - आदरणीय, पूज्य, आराध्य, माननीय, सन्माननीय, वंदनीय.

पूजा - अर्चना, आराधना, स्तुती, वंदनु

पूनमु - पूर्णिमा, पूरनमासी

पूरकु - पूराओ कंदड़ु, परिपूरकु, संपूरकु

पूरबु - पूर्व, ओभरु ; भावी, नसीबु ; ओभर वारो वाउ.

पूरनता - सम्पूरनता, पूराई, अखंडता, संपूर्णता.

पूरनमासी - पूनम, पूर्णिमा, पौर्णिमा

पूरो - पूरनु, सम्पूरनु, सारो, सजो, समूरो, सरबिस्तो, समूचो, तमामु, समाप्तु, सकलु, भरपूरु

पृथ्वी - धरती, भूंइ, ज़मीन, भूमी, थलु, भूतलु, भूमंडलु, वसुंधरा ; जगतु, सृष्टिी

पृष्ठु - पुठी, पुठि, पुठियां ; सुफ़्हो, पनो, ‘पेज’

पेचीदगी - डुखियाई, मूंझारो, उलिझाउ ; लपेट

पेचीदो - डुखियो, कठिनु, मुश्किलु ; लपेटियलु, मुंझियलु

पेचु - वटु, वरु, वकड़ु ( पेट जो ), मरोड़ ; आंटी ( आंडनि में ) ; दग़ा, फ़रेबु ; मूंझारो, परेशानी, तकिलीफ़, मुश्किलात

पेटी - घण खाऊ, पेटिरु, वडक़ूतो ; चोलीअ जो हिसो जो पेट मथां लटिके

पेटु - ढिढु, उदरु, मादो ; गर्भ स्थानु, कुढ़ि, कुड़िह ; व्याउ, औलादु, संतानु ; तरो ( नदीअ वगै़रह जो ) ; वेकरि ; गुझु, रहस्यु ; आजीविका, गुज़रानु ; काकूसु, टोरो

पेटोड़ी - मानियुनि टोड़ु, घणखाइकु, घणखाऊ, पेट लटु, पेहिरु, पेटू

पेठि - बाज़ारि, मार्केट ; बाज़ारि जो अघु

पेड़ु - वणु, झाड़ु, वृछु, वृक्षु

पेपरु - कागरु, काग़ज़ु, पनो ; सुवाली पेपरु ; अख़्बार, समाचारपत्रु

पेरु - पांउ, पगु, चरनु ; पेरो, पेरनि जो निशानु.

पेशानी - मथो, निरिड़ु, निर्ड़ु, ललाटु, मस्तकु.

पेशाबु - मुटु, मूतरु, मूत्रु, रेलो, नाड़ा छोड़ु.

पेशि - अगियां, आडो, सामुहूं, साम्हूं

पेशो - धंधो, कमु, रोज़गारु, उद्यमु, किर्तिकारि.

पैग़ामु - संदेशु, न्यापो, सनेहो, संदेशो, आडित.

पैदा - जावलु, जन्मियलु ; मौजूदु ; ज़ाहिरु, पधिरो

पैदाइश - उत्पादनु, पैदावार ; आमदनी, उपति, कमाई, लाभु, फ़ाइदो

पैमानो - मापो, मुक़ररु वज़नु ; दर्जो, प्रमाणु

पोचि - औलादु, अन्शु, पिआडि, नसुलु, अढि, खीरि

पोचो - लेपो, रागो ; चूनो, सफ़ेदी ; लेपे लाइ मूओ ; अंगोछो, नंढी गोडि

पोढणु - लेटणु, आरामु करणु, सुम्ही पवणु.

पोथी - किताबु, धार्मिक पुस्तकु, रचना, सर्जना.

पोधो - थुल्हो, मतारो, तंदुरुस्तु, नौबनो

पोलु - लिकल ख़ामी, ऐबु ; खोटो डेखु ; छलु, डोहु ; कूड़ु ; पोलाणि, ख़ालु

पोशाक - लिबासु, परिधानु, वस्तरु, वर्दी, कपिड़ा, ‘ड्रेस’.

पोषणु - पालणु, पालना करणु, रक्षा करणु, वडो करणु.

पोसलि - आलाणि, घिम ; आली ज़मीन

पोहणु - पचाइणु, सेकणु ( किरि में )

पौणाई - अणपूराई, कसाई, घटिताई, कमिज़ोरी, निर्बलता, 3/4 जी स्थिती.

पौणो - चैथों हिसो घटि, 3/4 ; अणपूरो, कसो, घटि ; निर्बलु, हीणो.

पौरुषु - मर्दानगी, हिमथ, पुरुषार्थु, पराक्रमु, उधमु

पौष्टिक - कुअत बख्शु, बलवर्धकु, पुष्टिकारकु, स्वास्थ्यवर्धकु

प्यारी - प्रियतमा, प्रेमिका, लाडली

प्यारु - प्रेमु, प्रीति, मोहु, इश्कु, मुहबत, चाह, ममता, लाडु, सनेह पियारु ; शौंकु, चाहु

प्यारो - प्रिय, प्रेमी, प्राणप्यारो, लाडलो, सुठो, मनमोहींदड़ु, वणंदड़ु

प्यालो - पियालो, जामु ; कटोरो, वटो

प्यास - उञ, तृष्णा, तिर्ष्ना ; लालचि, लोभु, कामना.

प्यासो - प्यासी, पिआसी, उञारो ; सिकायलु. प्रकारुः क़िस्मु, तरीको, ढंगु, रूपु, नमूनो

प्रकाशकु - सोझिरो कंदड़ु ; पुस्तक प्रकाशित करण वारो, छपाए पधिरो करण वारो, ‘पब्लिशर’

प्रकाशनु - पधिराई, छपाई, छपायलु किताबु छपाए पधिरो करण जी क्रिया, ‘पब्लिेकशन’

प्रकाशी - प्रकाशित, रोशनु, चमकदारु ; ज़ाहिरी, पधिरो, दृश्य

प्रकाशु - सोझिरो, रोशिनी, उजालो, तेजु, ज्योति

प्रकृती - क़ुदिरत, सृष्टी ; सुभाउ, मिज़ाजु ; तासीरु, मूलरूपु, सहज रूपु ; टिगुणी माया, मुख्य गुणु

प्रगती - उन्नती, तरक्की, सुधारो, वाधारो, विकासु

प्रगतिवादी - प्रगतिशील, विकासशील, तरक्कीवादी, तरक़ीपसंदु

प्रचलितु - चालू, जारी, वहिंवार में हलंदड़ु

प्रचारु - फहिलाउ, पधिराई, मशहूरी ; चलनु, प्रचलनु

प्रजा - रइयत, अवामु, जनता

प्रजातंत्रु - लोकशाही, लोकराजु, लोकतंत्रु, जनतंत्रु

प्रणामु - नमस्कारु, नमस्ते, अभिवादनु

प्रणाली - ढंगु, परंपरा, प्रथा, दस्तूरु, नियमु, नेमु, तरीक़ो, बंदोबस्तु, इंतज़ामु, रिवाजु, रीति, विधी, पद्धती

प्रणु - प्रतिज्ञा, संकल्पु, निश्चो, क़समु, कौलु

प्रतापी - ताक़तवरु ; कांतिवानु, तेजस्वी, ओजस्वी

प्रतापु - प्रताबु, ताक़त, शक्ती, तेजु, धमा, कांती ; जसु, कीर्ती, नामाचारु, वडाई ; पराक्रमु ; भव्यता, डया ; दहशत

प्रतिकारु - बदिलो, इंतक़ामु, जवाबु, प्रतिशोधु ; रोक, झल

प्रतिक्रिया - प्रतिकारु, उल्टी क्रिया, रदिअमलु, ‘रिएक्शन’

प्रतिदिन - डिहाड़ी, हररोज़ु, हर डींहुं, रोज़ु-रोज़ु, हमेशा, सदाईं, रोज़ानो

प्रतिद्वंद्वी - मुख़ालिफ़ती, दुश्मनु, शत्रू, वेरी, विरोधी, विपक्षी

प्रतिनिधी - एविज़ी, दूतु, नुमाइंदो

प्रतिपक्षु - विपक्षु, विरोधी पक्षु, मुख़ालिफु

प्रतिफलु - अंतु, अंजामु, परिणामु, नतीज़ो, फलु, बदिलो

प्रतिबद्धु - वचनबद्धु, बधलु, पाबंदु

प्रतिबिंबु - परछाई, पाछो, पड़छायो, सायो ; अक़्सु, ओलिड़ो, पर्तो

प्रतिभा - बुद्धी, समुझ, ‘टैलेंट’

प्रतिमा - मूत्र्ती, मूरत, प्रतिरूपु, ‘आयडॉल’

प्रतियोगिता - चटाभेटी, होड़, मुक़ाबिलो, प्रतिस्पर्धा

प्रतिलिपी - नक़ुलु, हूबहू नक़ुलु, ‘कॉपी’, ‘डुप्लिकेट’.

प्रतिवादु - विरोधु, खि़लाफत, नामंज़ूरु, अस्वीकारु.

प्रतिवादी - जवाबदेहु, प्रतिपक्षी, ‘डिफेंडंट’.

प्रतिशोधु - बदिलो, इंतक़ामु, पाड़ो झाड़ो

प्रतिष्ठा - आदरु, सनमानु, इज्ज़त, मानु, मान-मर्यादा ; आस्थापना

प्रतिष्ठानु - संस्थानु, संस्था, ‘इन्स्टिट्यूशन’

प्रतीकु - नमूनो, निशानी, बोधु, संकेतु, ‘सिम्बल’

प्रतीक्षा - इंतिज़ारु, इंतिज़ारी, ओनो, ओसीड़ो, रस्तो डिसणु

प्रथमु - पहिरियों, मुख्यु, अग्र, बेहतरीनु, श्रेष्ठु

प्रथा - रीति, रिवाजु, नियमु, रसम, दस्तूरु, पंरपरा.

प्रदक्षिणा - परिक्रमा, परडखिणा, चैधारी फेरा डियणु.

प्रदर्शनी - नुमाइश, नुमाउ

प्रदर्शनु - निज़ारो, डेखाउ, आडंबरु ; नाटकु, नाटक जो ‘शो’

प्रदानु - डियणु, बख़्शणु, सुपुर्द करणु, हवाले करणु.

प्रदूषणु - गंदगी, ग़लाज़त ; बिगाड़ ; भ्रष्टता, ‘पोल्युशन’.

प्रदेशु - प्रदेसु, प्रान्तु, सूबो, परगिणो

प्रधानु - मुख्यु, वडो ; अध्यक्षु, सभापती, सदरु ; उत्तमु, श्रेष्ठु.

प्रधानाचार्य - प्राचार्य, प्रधानु अध्यापकु, ‘प्रिंसीपाल’, ‘हेडमास्टर’.

प्रपंची - ठगींदड़ु, आडंबरी, ढोंगी, झंझटी, लफड़ेबाजु, ठग, कपटी.

प्रपंचु - जंजालु, झंझटु, लफड़ो, आडंबरु, कपटु, ठगी, ढोंगु

प्रबंधु - बंदोबस्तु, व्यवस्था, सुठो इंतिज़ामु ; लेखु, आलेखु, निबंधु, ‘थीसिस’

प्रभावु - प्रभाउ, असरु, तासीरु ; शक्ती, ताकत ; तेजु, प्रतापु, मण्या ; दहशत, रोबु, डया ; हलंदी, दगो ; वडाई, शानु ; चमत्कारु, करामत ; रीति, रसम, परि, दस्तूरु

प्रभू - परमात्मा, मालिकु, ईश्वरु ; धणी, स्वामी ; राजा, बादशाहु

प्रमाणपत्रु - सिफ़ारिशनामो, ‘सर्टिफिकेट’, सनद

प्रमाणित - साबितु, तसदीक कयलु, सिद्ध ; सचो, सनदी, विश्वासपात्रु

प्रमाणु - माणु, मापो ; पैमानो ; साख ; साबिती ; ज्ञान प्राप्तीअ जो साधनु

प्रमुखु - पहिरियों, मुख्यु, प्रधानु, मुखी, नेता, ख़ासु

प्रयत्नु - कोशिश, जतनु, प्रयासु, यतनु, कोशिशि

प्रयोजनु - पिरोजनु, ध्येयु, हेतू, मक़सदु, उद्देशु ; मानॉ, अर्थु

प्रलय - परलइ, क़हरु, कयामत, विनाशु, सर्वनाशु

प्रलापु - पिरलापु, विरलापु, रोइणु, रोदनु, राड़ो ; बकवास, बकबक.

प्रवचनु - समुझाणी, तक़रीर, उपदेशु, नसीहत, भाषणु, सिख्या.

प्रवर्तकु - बुनियादु विझंदड़ु, शुरूआति कंदड़ु, प्रारम्भ कंदड़ु, बर्पा कंदड़ु.

प्रवासी - प्रवासकु, परदेसी, गै़रमुल्क़ी, विदेशी, ‘एमिग्रंट्’, ‘माइग्रेटरी’.

प्रवासु - यात्रा, परदेश गमनु, ‘एमिग्रेशन’

प्रवाहु - वहुकिरो, बहावु ; रफ़्तार, रवानी, गती ; सिलसिलो.

प्रवीणु - माहिरु, जाणू, जानकारु ; होशियारु, क़ाबिलु.

प्रवेशु - दाखि़लो, लंघु, प्रवेशद्वारु ; ‘एन्ट्री’ ; ‘एडमिशन’.

प्रशासनु - शासनु, व्यवस्था, ‘एडमिनिस्ट्रेशन’

प्रश्नपत्रु - सुवालनामो, पर्चो, ‘क्वेश्चन पेपर’

प्रश्नु - मसइलो, सुवालु, समस्या, पुछा

प्रश्नोत्तर - सुवाल-जवाबु, वादि-विवादु, गाल्हि-बोल्हि, संवादु.

प्रसंगु - अवसरु, मौक़ो ; प्रकरणु ; संदर्भु, विषय, कारणु ; हेतू.

प्रसन्नता - ख़ुशी, आनंदु, हर्षु, राज़िपो

प्रसन्नु - ख़ुशि, आनंदित, निहालु, राज़ी, संतुष्ट

प्रसादु - सेसा, भेटा, नज़रानो ; महिर, मेहरबानी, किर्पा, ख़ुशी

प्रसारु - फहिलाउ, विस्तारु, पसारु

प्रसिद्धी - मशहूरी, कीर्ती, शोहरत, जसु, नालो, नामूसु, ख्याती.

प्रसिद्धु - मशहूरु, नामवरु, नामी, कीर्तिवानु, यशस्वी.

प्रस्तावना - मुहागु, प्रस्तावना, भूमिका, परिचय, दीपाचो

प्रहरी - पहिरेदारु, दरबानु, चैकीदारु, रखवालु, द्वारपालु, संतरी

प्रहारु - धकु, चोट, आघातु, मार, हमलो

प्राचार्यु - आचार्यु, प्रधान-आचार्यु, प्रधान-अध्यापकु, ‘प्रिंसीपाल’

प्राचीनु - पुराणो, पुरातनु, क़दीमु, आगाटो

प्राणी - साह वारो, जीवु, जीवधारी, प्राणधारी, प्राणवाना, चेतनु, देहधारी, जानवरु

प्राणु - साहु, जीवनु ; ज़िंदगी, चेतना, प्राण वायु

प्राति - पिराति, प्रातःकालु, असुरु, पिरिहफुटी, भेजभीनी, प्रभात

प्रादेशिकु - प्रान्तीय, सूबाई, क्षेत्रीय, प्रदेश जो.

प्राध्यापकु - शिक्षकु, अध्यापकु, आचार्यु, ‘प्रोफेसर’.

प्राप्ती - हासिलात, लाभु, फ़ाइदो ; सिद्धी ; उपति, पैदाइश.

प्रायश्चितु - प्रास्चितु, पिराछतु, पछिताउ

प्रारंभिकु - प्राथमिकु, शुरूआती, इब्तदाई, आदिम

प्रारंभु - शुरूआत, आरंभु, आदि, उद्घाटनु, शुभारंभु ; पैदाइश.

प्रार्थना - वेनिती, अरदास ; उपासना, इबादत, स्तुती, ईश्वर जी साराह.

प्रालब्धु - प्रारब्धु, भावी, होवनहार, लिख्यो, तक़दीर

प्रिय - प्यारो, पिरी, महबूबु, दिलबरु ; चहेतो, दुलारो, लाडलो

प्रियतमा - प्रेमिका, महबूबा, सजनी ; पत्नी

प्रेक्षकु - डिसंदड़ु, दर्शकु, तमाशाई

प्रेक्षागृहु - नाट्यगृहु, नाट्यशाला, नाटकघरु, रंगमंडपु, ‘थियेटर’

प्रेमी - रसिकु, अनुरागी, आशिक़ु, स्नेही, दिलबरु, दिलदारु ; मित्रु, दोस्तु

प्रेमु - प्यारु, सिक, चाहत, प्रीति, इश्क़ु, मुहबत, लगन, चाह, मोहु, लाडु, दुलारु, दोस्ती, श्रद्धा, भक्ती

प्रेरकु - प्रेरणा डींदड़ु, चोरींदड़ु, प्रेरित कंदड़ु

प्रेरणा - उत्साहु, प्रोत्साहनु, हिमथ अफ़ज़ाई ; जज़्बो, मन उछल ; गुझी सलाह ; तहरीक

प्रौढ़ु - बालिग़ु, सामाणलु, सियाणो, शादीअ लाइक़ु ,जुवानीअ खे रसियलु, ‘ऐडल्ट’

फंगु - तख़्तो, पाटियो ; खंभु ; ऐट जो चकरु ; लंगरु जो परु.

फंदिणी - नटूंओं, नंहं नचिणो, टरिड़ो इन्सानु ; नंढो फुंदणु.

फंदिरु - चालाकु ; कपटी, दोखेबाज़ु, दग़ाबाज़ु

फंदु - फाही, सिरकिणी ; ठगी, कपटु ; चालाकी ; प्रपंचु, छलु

फंदो - फाही, सिरकिणी, जारु ; कपटु, ठगी, दग़ाबाज़ी

फकड़ु - हथफाड़ु, लखलूटु, उडाऊ, पाटू ; सरवेचु, हूलु ; ठहपह चई डींदड़ु

फकी - फकु, चूरणु, दवा जो चूरो, कुटियल दवा

फकुरो - वाउखो, आडोको, उसाकिरो, पूरीअ तरह न सुकलु

फगुणु - फागु, फाल्गुन, होली

फड़फोटि - डहकाउ, हिरासु ; थरथलो, टाकोड़ो, डोड़डुक, घबराहट ; उडाई, डीहिड़ो

फणि - फणु, नांग जो फहिलियलु मुंहुं ; कुल्हे जी पटी, हंजी ; लग़ड़ / पंतग जी चोटीअ वारी नोक

फरजी - बनावटी, नक़ुली, कूड़ो, ख़याली, हथरादू, गै़र-क़ुदिरती

फलु - मेवो, फरु ; नतीजो, परिणामु ; लाभु, फ़ाइदो ; इनामु, बक्षीस ; बदिलो, एविज़ो

फहिलाउ - पखेड़, पसारो

फहिलाणु - पखिड़णु, पसिरणु, वधणु ; टिड़णु ( खंभ ) ; मशहूरी थियणु

फाटणु - फाड़िजणु, चाक थियणु ; अंघु अचणु, चीरु अचणु ; डरणु ; खुली पवणु, ज़ाहिर थियणु ; रोदन करणु ; कूकारणु, बाकारणु

फाड़णु - चीरणु, चहकु / अंघु डियणु, डारणु ; वढणु, कपणु

फार - फाक, टुकरु ( मेवे जो ) ; फरु ( हर जो ) ; टूणो, टोणो ; कामणु, कामिणु ; फ़ालु, सुगुनु, सौणु, शकुनु

फासणु - अड़णु, अटिकणु, उलिझणु, फंदे में बंदि थियणु, गिरफ़्तारु थियणु, गपी पवणु, बंधण में पवणु

फासाइणु - अटिकाइणु, उलिझाइणु, फंदे में विझणु, बंधण में विझणु, दबणु, अड़ाइणु

फासी - फाही, सिरकिणी, सूरी, सूली, मृत्युदंडु

फिको - बेसवादी, बेज़ाइके, बेसवादु, अलूणो, लिसो, नीरसु ; पीलो, हैडो ; शर्मिंदो, लजी, खिखो विखो ; झको, हैरानु

फिठि - फटकार, फिटकार, धिकारु, लानत

फिडो - डिंगो, टेढ़ो, वांको, बांको, विंगो ; खुरडो, पेरनि जो फिडो

फिड़ती - फिरी व´ण जी क्रिया, गोही, फेराटी ; रंडक, रुकावट ; थाबो, थेड ; अंगुड़ी, जांठो, फंदो, अड़ी

फिरणु - हेडांहुं-होडांहुं घुमणु, सैरु करणु, चकर लगाइणु, चैधारी घुमणु, हलणु, मोटणु, मुड़णु, मटिजणु, बदिलजणु, पाणी न डियणु ( वचन खे ), फिरी बिहणु

फिसकणु - तिरिकणु, गिसिकणु, खिस्कणु.

फिहिंग - फींग, बूंद, फुड़ी ; छंडो, छट.

फीण - फीणु, गजी, झग, झाग, कफ़, झगी.

फुंगी - खुंभी ( भाजी ), सुपड़ो, भुंइफोड़ु

फुंडणु - फुंडिजणु, फहिलजणु, वधणु ; फूंडि में अचणु, आफुरिजणु

फुंदणु - रेशम या सुट जो ठाहियलु नंढो झुमकु, झाबो, झूड़ो ; लगड़ / पतंग जो पुछु

फुड़िती - चुस्ती, तेज़ी, तकिड़ाई, फुड़्ताई, खड़ाई, चालाकी

फुड़ितु - चुस्तु, तेज़ु, तकिड़ो, खड़ोतड़ो, जलफटाको, झांझिरो, वांउटिरो

फुरड़ी - रत गढ़ु, पूंइ ऐं रत सां भरियल गोढ़ी, फोड़ी, फोड़ो

फुलवारी - फुलवाड़ी, बाग़ु, बगीचो, गुलशनु, उपवनु

फुलारिजणु - फुटणु ; टिड़णु, खुलणु ; बूरिजणु, गुल झलणु, पची पवणु ( वातु )

फुलवंती - विधवा, डनी, डुहागिणि, रन

फुलु - गुलु, पुष्पु, फूलु ; चिल्म जो टोपु ; तलवार जो हथिए जो बुंबु ; डंभु ; माहवारी, कपिड़ा, संख, अस्थियूं

फुसलाइणु - चापिलूसी करणु, लालचि डियणु, बरग़लाइणु, गुमराहु करणु, बहकाइणु, चट करणु

फुहार - फुहारो, फुड़ि-फुड़ि पवणु, फुहारो ; छाटार, लाट, धार ( पाणीअ जी ), सन्ही बूंद

फूक - सूटो ( चिल्म / सिगरेट जो ), झूटो ( हवा जो ) ; साह जो तकिड़ो आवाज़ु, शूको ( नांग जो ) ; सीट, फूंड, दमु ; सुसिपुसि ; चूक, चोर, छेड़ ; वात मां ज़ोर सां कढियल हवा

फूकणु - जलाइणु, साड़णु ; उडाइणु, लुटाइणु, बर्बादु करणु.

फूकिणो - बुदबुदो ; फोफींडो, फुलिणो, उटाटु ; ग़ुबारो.

फूटि - मतभेदु, वेरु, अणबणति, बिगाड़ु, विंजोगु ; चीर, डार.

फूलु - गुलु, पुष्पु ; दौलत, नाणो

फेरफार - फेर घेर, मटसट, तब्दीली, फेरफारु

फेरु - भेदु, विचांदरु, तफ़ावतु, फ़रकु, तब्दीलु, फेरफार ; वरु, वकड़ु, डिंग

फेहणु - फिहणु, फासाइणु ; कुटणु, चिथणु, धाङोरणु, सख़्तु मार डियणु

फोकटु - मुफ़्तु, बेसूदु, अजायो, निकमो ; ख़ाली पीली, नाहक़ु, राह वेंदे, बिना तकिलीफ़ जे

फीरु - वाटमारो, डाकू, लुटेरो, लोटू, धाड़ेलु

फोरो - ढेरो, सुट जो वेढ़ो

फोलहणु - गोलणु, गोल्हणु, जाचणु, वोवड़णु, ढूंढणु, तलाशणु ; खोलणु, ज़ाहिर करणु

फ़ंदु - फंदो, फांदो, सिरकिणी ; ठगी, कपटु, दोलाबु ; अटिकल, हिरफ़त

फ़क़ति - रुगो, केवल, सिर्फ़ु

फ़क़ीरु - जोगी, साधू, बैरागी, वैरागी, संन्यासी, औलिया, पीरु ; भिक्षुकु, बीखारी, भिखारी ; ग़रीबु, निर्धनु, दरिद्रु

फ़ज़ीलत - गुणु, ख़ासियत

फ़ज़ीहत - बदिनामी, शरमसारी, ख़्वारी ; दुर्दशा, बुरी हालति, अपजसु.

फ़नकारु - कलाकारु, दस्तकारु, कारीगरु, चित्रकारु, शिल्पकारु.

फ़ना - विनाशु, तबाही, बर्बादी ; नासु, चटु, ख़तमु

फ़नु - कला, इल्मु, हुनरु, विद्या, गुणु, ख़ूबी ; चतुराई, होशियारी ; योग्यता ; मकरु, फ़रेबु

फ़रमाइणु - चवणु, बयानु करणु ; आज्ञा डियणु, हुकुमु डियणु

फ़रमाइशु - आज्ञा, हुकुमु, फ़र्मानु, चवण जी क्रिया

फ़रारु - भजी व´ण जी क्रिया, रूपोशु थियण जो कमु

फ़रियादी - वादी, मुद्दई, दांहीं, छेकू ; फ़रियादु करण वारो, केसु करण वारो, अरीज़ी कंदड़ु, शिकायत कंदड़ु

फ़रियाद - दांहं, शिकायत ; मदद लाइ रड़ि ; डाढाईअ / ज़ुल्म जी दांहं ; मुक़दमो, दावॉ

फ़रिश्तो - देवदूतु, गनु, पारखदु, पार्षदु, मलाइकु

फ़रेबी - ठगु, कपटी, दोलाबी, धूर्तु, दोखेबाज़ु, मक्कारु, छलियो.

फ़रेबु - ठगी, कपटु, दोलाबु, धोखो, दग़ाबाज़ी, मक्कारी, छलु.

फ़र्मानु - आज्ञा, शाही हुकुमनामो, राजा जो / सरकारी आदेशु

फ़र्शु - विछाणो, ग़ालीचो, फ़रासी, क़ालीनु ; सिरुनि / पथरनि सां बधलु पटु / ज़मीन

फ़सादु - झगिड़ो, झेड़ो, टंटो, दंगो, हंगामो, हुल्लड़ु ; बलिवो, बग़ावत ; तकरारु, खललु

फ़सानो - कहाणी, क़िसो, कथा, अफ़सानो, ख़याली क़िसो ; कूड़ी कहाणी

फ़सुलु - मुंद, मौसम, रुति, ऋतू ; अध्याउ, प्रकरणु, बाबु, अध्याय ; विछोड़ो, जुदाई, विछोड़ो ; पोख, आबादी, लाबारे जो समय

फ़ाइदेमंदु - काराइतो, लाभदाइकु ; सफलु

फ़ाइदो - लाभु, नफ़ो, मुनाफ़ो, खट्यो, खटियो ; उपयोगु ; तासीरु, प्रभावु

फ़ालटू - अजायो, गै़र-ज़रूरी, फ़िज़ूलु, व्यर्थु ; वाधी, वधीक, घुर्ज खां वधीक ; निकमो, बेकारु

फ़िकिरु - ख़यालु, वीचारु ; गणिती, चिंता ; परिवाह, ग़र्ज़ ; परेशानी ; ग़मु, दुखु.

फ़िकिरो - उपवाक्यु, वडे वाक्य जो हिसो ; शैलीअ जो हिकु टुकरु ; क़ाइदे जो क़लमु.

फ़ितूरु - झगिड़ो, रगिड़ो, तकरारु, मामलो ; बग़ावत, विद्रोहु ; डोहु, दग़ा, लुड़ु, हंगामो.

फ़िदा - मोहितु, आसक्तु, आशिक़ु

फ़िराक़ु - चिंता, फ़िकिरु, सोचु ; तलाशु, खोजु ; विछोड़ो, वियोगु, विरहु

फ़िलहालु - मौजूदह वक्तु, मौजूदह हालति

फ़ी - में, मंझि, ते, सां, लाइ, मथां, जे ; हर हिक लाइ ; लागु, महिनताणो

फ़ुरसत - वांदिकाई, वारिखाई, ख़ाली वक्तु, समय, अवसरु, मौक़ो ; देरि, वेरम

फ़ैसिलो - न्याउ, इन्साफ़ु, निबेरो, मुक़दमे में जज जो रायो, फ़तवॉ

फ़ौज - लश्करु, पलटन, सेना ; मेड़ाको, टोलो

फ़ौजदारु - सरदारु, सेनापती, सिपहसालारु ; पोलीस अधिकारी.

फ़ौलादी - रुकाओं ; शक्तिशाली, मज़बूतु ; हट्टो-कट्टो, तगड़ो, ज़ोरदारु.

फ़ौलादु - रुकु, इस्पातु, ‘स्टील’

बंजरु - कलिराठी या साहीअ में छडियल ज़मीन, अण पोखियल ज़मीन, वीरानी, वीरानो

बंदगी - बान्हप, ग़ुलामी, नौकरी ; पूजा, उपासना, शेवा ; प्रणामु, नमस्कारु

बंदरु - समुंड जे किनारे ते जहाज़नि / बेड़ियुनि जे बीहण लाइ जाइ ; बांदरु, भोलिड़ो, लंगूरु, वानरु, भोलो

बंदि - अण खुलियलु, पकिड़ियलु, गिरफ़्तारु, कै़दि

बंदिगोबी - पनगोबी, पत्तागोबी

बंदिश - पाबंदी, रोक, प्रतिबंधु ; योजना, मन्सूबो ; स्वरु, रचना

बंदी - क़ैदी, कारावासी ; क़ैदियाणी, दासी, बान्ही ; वही, लेखे-जोखे जो किताबु

बंदु - बंदी थियलु, बधलु, रोकियलु ; क़ैदु, जेलु ; बंधनु, बंदिश ; बनो ; संधु ; ज़ंजीर जो कड़ो, मिसरअ् ( कविता जी ), कविता जे कुझु सिटुनि जो मेड़ु

बंदोबस्तु - प्रबंधु, व्यवस्था, इंतिजामु, जोड़जकु, ठाहु ; जमीन जी ढल मुकिररु कंदड़ु खातो

बकबक - बकवास, झगी, यख़ी

बकणु - बेबणु, घणो गाल्हाइणु, बकणु शकणु, यख़ी हणणु, बकझक करणु

बकारिणि - फुलारिणि, आरियाणी, गुल विकिणंदड़ स्त्री

बखियो - सुईअ सां डिनलु टोपो

बखु - बलि, क़ुर्बानी, सदिक़ो ; शिकारु

बख़्शीश - इनामु, पुरस्कारु, नज़रानो, भेंट, चंदो, दानु

बखेड़ो - झेड़ो, रड़ि वाको, तकिलीफ़

बग़ावत - फ़सादु, बलिवो, ग़दरु, क्रांती, विद्रोहु

बचकानो - बचिकानी, बारोतो, तंजणु, बंधणु ; बोकी

बचति - पाछी, बक़ाया, बचायल शइ या रक़म, फ़ाइदो, लाभु, मुनाफ़ो

बचपनु - बालपणु, नंढिपणु, बाल्यकालु, बचपनो

बचाइणु - बचाए रखणु, पासीरो करणु, मेड़णु, पाछी करणु ; रख्या करणु, संभाल करणु ; तारणु, उद्धार करणु, उबारणु, छुटाइणु ; मदद करणु

बज़ारी - रवाजी, बदि फ़ज़ीलतो

बजि - नंढा ऐं घाटा वार ; बुर ; ऐबु, ओणाई, दुर्गुणु, ख़ामी

बटवारो - विरहाङो, विभाजनु, विरहासत

बठु - चुल्हो, बठी ; चणा वगे़रह भु´ण लाइ वडी तई ; मचु, आड़ाहु, ढांढु ; ढिगु, ढेरु

बड़्छी - बण्छी, भालो, नेज़ो

बढ़िया - सुठो, उत्तमु, उमदो, उचो, लज़ीज़ु, ज़ायकेदारु, स्वादिष्टु ; भलो, नेकु, शरीफ़ु

बणाइणु - बनाइणु, ठाहिणु, जोड़णु ; भंभुलाइणु, वेसाहणु.

बत्ती - डीओ, मेणबती, जोति, दीपकु, रोशिनी, प्रकाशु, वटि.

बदनु - शरीरु, सरीरु, काया, देहि, तनु

बदि - बुरो, ख़राबु, बुछिड़ो ; किनो, गंदो

बदिइन्तज़ामी - अव्यवस्था, बेबंदोबस्ती, अंधाधूंधी, गड़बड़ि.

बदिक़िस्मती - बदिनसीबी, कमिनसीबी, निभागु, दुर्भागु.

बदिक़िस्मतु - बदिबख़्तु, कमिनसीबु, बदिनसीबु, अभागो, निभागो.

बदिचलनु - बदिचालि, विभिचारी, लंपटु, कुकर्मी, भ्रष्टु.

बदिज़बानु - गारिगंदु कंदड़ु, फूहड़ु

बदितमीज़ु - अणसुधिरियलु, गंवारु, झंगिली, असभ्यु, अशिष्टु.

बदिदिमाग़ु - अहंकारी, घमंडी, बदिमिज़ाज़ु, शेख़ीबाज़ु.

बदिनसीबी - बदिक़िस्मती, कमिनसीबी, बदिबख़्ती.

बदिनामी - गिला, कलंकु, निंदा, ख़्वारी

बदिबूइ - बांस, धप, दुर्गन्ध, विगंध

बदिमाशी - शैतानी, लुचाई, बदिमिज़ाजी, दुराचारु, लफंगाई

बदिमाशु - नीचु, कुकर्मी, लुचो, शैतानु, दुराचारी, लुचु, कपटी, लुंबु

बदिमिज़ाजु - ख़राबु सुभाव जो, ग़ुस्सैलु, झगिड़ालू, झगड़ारु, एविणो ; चेड़ाकु, टांडीअ तपिणो, खिजिणो, तीसे खाधो, छितो

बदिलो - इंतक़ामु, वेरु ; पासो, तरफ़दारी, वटप ; मोट.

बदिशिकिलि - बदसूरतु, कुरूपु, कोझो.

बदिहाज़िमो - बदहज़िमी, अजीर्णु, अपचो ; गिरानी

बनवासी - बन जो रहिवासी ; लोक-त्यागी, संन्यासी ; परवासी

बनाइणु - बणाइणु, ठाहिणु, जोड़णु ; जुड़तू ठाहिणु ; मूर्खु बनाइणु

बनावत - बनावट, ठाह-ठूह, अडंबरु ; सिटाउ, जोड़, रचना ; बीहक, घाटु ; डौलु, डोलु ; घाड़ाटो, अडावती कमु

बनावती - बनावटी, नक़ुली, कूड़ो, हथिरादू, जुड़्तू

बनियो - वापारी, दुकानदारु ; मोदी, बनियां

बनु - झंगु, झंगलु, वनु, बेलो, बयाबानु

बमिजणु - आफुरजणु ( पेटु ), फूकिजणु, हवा सां भरिजणु, डटिजणु

बमु - डाड़, बटाक, फड़बाठ ; डटो, खोटो दिलासो ; रोबु, भभिको, अडंबरु ; आकड़ि, घमंडु, अभिमानु ; साज़ जो थुल्हो ऐं ऊचो आवाज़ु

बयानु - वर्णनु, हालु, अहवालु, ज़िकिरु ; इज़िहारु, अभिव्यक्ती ; शाहिदी, ज़बानी ( कोर्ट में ) ; भाषणु, तक़िरीर ; ख़बर, रिपोर्ट

बयानो - पेशिगी, सूथी, शाही, सौदे पके करण लाइ अगुवाट डिनल रक़म

बयाबानु - झंगु, वीरानो, बरपटु, रिणुपटु, रिणु, उजड़ु प्रदेशु

बरक़त - आसीस, फ़ाइदो, धनु, दया, ख़ुशिनसीबी, सभागाई, झझाई, वाधि, विपुलता ; सभागु ; लाभु ; कल्याणु, भलो ; माल / दौलत जी घणाई

बरखि़लाफ़ु - उल्टो, विरुद्ध, ना फ़ाइदे में, उबतड़ि

बरड़ाटु - वडो टिटु ; बटाक, डाड़, फड़्बाट, हाम

बरपा - काइमु कयलु, ठाहियलु, पेरनि ते बीहारयलु, स्थापन/ना ; खड़ो, बरक़रारु

बरबंडु - ताक़त वारो, जोशीलो, प्रतापी ; हठीलो

बरबादी - नाशु, विनाशु, तबाही, उजड़ता

बरबादु - नामु, तबाहु, विनासु, नष्टु, चटु ; नुक़सानु

बरसाति - बारिश, मींहुं, वर्षा, बरखा

बरात - जञ, हुंडी, चेकु ; पत्रु, ख़तु, चिठी

बराबरि - समानु, हिक जहिड़ो, संओं, सिधो, सरीखो ; नेकु, सही, खरो ; योग्य, योग्यु, वाजिबी

बराबरी - हिकजहिड़ाई, समानता, सरीखाई

बरमेचणु - पाण खे बिए जहिड़ो समुझणु ; हिक जहिड़े हुअण जी दावॉ करणु, तुलना करणु

बरी - मुक्तु, आज़ादु, रिहा ; बरपट जो, बयाबानी ; ज़मीनी, ख़ुश्कीअ जो ; बटणनि पवण वारी पटी ; बेगुनाहु, निर्दोषु

बवंडरु - वाचूड़ो, सख़्तु तूफ़ानु, आंधी ; झंझटु, बवालु

बवासीरु - अश, मोका, ‘पाइल्स’

बसंती - बहार / बसंत जो, बहारी ; हैडो, पीले रंग जो

बसमु - भसमु ; सड़णु, जलणु, जली रख थियणु

बसि - माठि, चुपु, शांती ; रोक, बंदिश ; अंतु, पुजाणी ; तरसु !

बसु - ठहियो ! माठि ; घणो सारो, पूरो, काफ़ी.

बस्ती - वाहणु, गोठिड़ो ; वसंदी, आबादी ; आदमु.

बहा - मुल्हु, क़ीमत, दामु, अघु

बहादुरु - वीरु, सूरिमो, झूंझारु, पावंगु, कोपो ; दिलेरु, सूरिह्यु, मांझी, निडरु ; पहलवानु

बहादुरी - मर्दानग़ी, वीरता, हिम्मत, दिलेरी, पहलवानी

बहार - बसन्त रुति, फूलार ; जुवानीअ जो रंगु ; मौज, आनंदु, सूंहं ; ख़ुशी, आनंदु ; रौनक, ताज़गी ; सब्ज़ी, सावक, हरियाली

बहालु - पको, क़ाइमु ; दस्तूर मूजिब ; मूल स्थितीअ में ; क़बूल, मान्य, मंज़ूरु ; ठीकु, सही ; सचो

बहिष्कारु - बाहिरि कढणु, नेकाली, अस्वीकारु ; वास्तो / सन्बंधु रखण खां इनकारु

बही - हिसाबु किताबु लिखण जी बंदी, वही.

बहुमतु - घणनि जो रायो, घणाई, ‘मेजारिटी’.

बाकु - डपु, भउ, डाउ, डेजु ; अंदेशो

बाक़ी - बाकी रहियलु, बचलु, बक़ाया, पाछी ; वधीक ; जटाऊ, दाइमी

बाख - पिरिहफुटी, उषःकालु ; उल्लेखु, ज़िकिरु, गाल्हि

बाखणु - आखणु, चवणु, कहणु

बाखिरी - लोली, कोकी, नंढी मानी ( म. भाकरी = ढोढो )

बाग़वानु - माली, बाग़ाई, माल्ही, आराई

बाग़ी - बलिवाई, विद्रोही, बग़ावत कंदड़ु, फ़सादी

बाग़ु - बाग़ीचो, गुलशनु, चमनु, गुलिस्तानु, फुलवाड़ी, फूलवाड़ी, उद्यानु ; आतिशबाज़ीअ जो हिकु क़िस्मु

बाज़ारी - बज़ारी, बाज़ारू, मामूली ; रवाजी ; गंदो, अश्लीलु ; बाज़ारि सां वास्तो रखंदड़ु ; हालू चालू, आमु ; नीचु, कमीणो ; अणपढ़ियलु, बिगिड़ियलु ; झंगिली

बाज़ी - रांदि, खेड, रम्ज़, खेलु ; मज़ो, विंदुर ; दलिबो, ठगी ; हुनुरु, कारीगरी, कला ; गोइ, सरसी ; चालाकी ; शर्त, होड, पणु, दाउ

बाज़ीगरु - जादूगरु, मदारी, तमाशो कंदड़ु.

बादरंगु - ककिड़ी, काकिड़ी, वंगी, वंगो.

बादलु - मेघु, ककरु, विडरु, छमरु, अंगिली.

बादिलो - बोदिलो, मचिलो, लाडुलो

बादिशाहु - राजा, हाकिमु ; शतरंज जो मुहिरो ; शाहु, सुल्तानु, नरेशु

बाधा - अटक, रोक, विघ्नु, दिक़त, संकटु, रुकावट, रंडक

बांधु - बंदु, बंधि, मिटीअ जो बनो

बानी - वाणी, वचनु ; हिक क़िस्म जो हथियारु ; स्थापकु, पायो / बुनियादु विझंदड़ु

बानीकारु - आरंभु कंदड़ु ; अगिवानु, नेता, सूंहों, रहनुमा

बानो - खातो ; वेसु, पोशाक ; कपिड़े जी उणाई या पेटो ; रंगु, वर्णु ; घोड़े जे निर्ड़ ते अछो बोल्हु

बाबति - बारे में, विषय में, संबंध में, लाइ वास्ते ; विषय ; गाल्हि ; कमु ; विचूर

बाबा - पीउ ; साईं ; प्यार जो सडु ; साधूअ या बुढे लाइ शब्दु, ख़ुशामद करण जो शब्दु

बावजूदि - इन हूंदे बि, जेतोणीकि, तोणे, अगरचि

बास - गंधु, बुइ, बूइ, बांस, छट ; धप, बदिबूइ ; सुगंध, ख़ुश्बूइ ; अगुवाट ख़बर, अगु जाण ; मञिता, स्वीकृती, क़बूलियत ; सुखा, भेटा ; प्रतिज्ञा, वचनु

बासणु - स्वीकारणु, स्वीकारु करणु, मञणु, सची करणु ; बुधाइणु, डसणु ; थांउ, बर्तनु, भांडो

बिंदिरो - छोटे क़द वारो, जामिड़ो, गठिमुठिड़्यो, मिंधिरो

बिंदी - निर्ड़ जो जे़वरु, तिल्कु

बिंदू - बूंद, करणु ; बुड़ी, नुक़्तो

बिख्यकु - भिक्षुकु, बिखारी, पेनारु, फ़क़ीरु

बिख्या - भीख, भीक, पिन, मङ ; दानु

बिगाड़णु - नासु करणु, ख़राबु करणु, बरबादु करणु, मिटी करणु ; गुमराह करणु, खारणु, फिटाइणु ; भ्रष्टु करणु ; विञाइणु ; रूपु बदिलाइणु ; धर्म खां फेरणु

बिगाड़ो - बिगाड़, ख़राबी ; भ्रष्टता ; फेटारो, ख़ललु ; झेड़ो, विंजोगु, मतभेदु, नासाज़ी

बिजिली - विजु, विद्युत, खिंविणि, दामिनी, बिजली ; बिजिलीअ जी रोशिनी

बिदाई - मोकिलाणी, विदाई

बिनती - वेनती, वेनिती, अर्जु, प्रार्थना, गुज़ारिश, निवेदनु, मिन्थ, नीज़ारी, लीलड़ाटी

बियाबानु - बयाबानु, रिणपटु, वीरानो, झंगु, उजड़ु इलाइक़ो

बिरह्मणु - ब्राह्मणु, बांभणु ; पुरोहितु

बिरादरी - भाइपी, न्याति, आपत्ति, पंहिंजाई ; सागी जाती ; भाईबंदी, मिटी माइटी

बिल्कुलु - तमामु, निहायति, पूरनु ; सरासरि ; मूरि, बिनह, हरगिज़, कदाचित, पटीअ, कडहिं बि, हडि

बिसातु - लियाकत, ताक़त, वितु ; शतरंज या चैपड़ि जो ख़ानेदारु तख़्तो / कपिड़ो / बोर्डु ; गिल्मु, विछाइण जो टपड़ु

बिस्रामु - विश्रामु, आरामु, वेसांहीं, साही, दमु.

बीमारी - मर्ज़ु, व्याधि, रोगु, नाचाकाई.

बीमारु - रोगी, मरीजु, मांदो, नाचाकु

बीहु - बिहु, कंवल गुल जी टुंगिड़नि वारी पाड़ जा खाइण जे कम में ईंदी बाहे, बिस

बुख - क्षुधा, खाइण जी इच्छा, बुभुक्षा ; खुंधिया ; लंघणु ; फ़ाक़ो ; तृष्णा, तृष्ना, इच्छा, चाह, चाहना

बुख़ारु - तपु, कण्स ; बाफ, उब ; कावड़ि, ग़ुसो ; चिड़, ख़ार.

बुख्यो - बुखायलु, बुख्यतु, बुखायो ; हबिछी, डालिटी, बांउठ खाधो.

बुज़दिलि - कांइरु, गीदी, डरपोकु, डिजिणो

बुज़दिली - कांइरता, कायरता, कुचिराई

बुज़ुर्गु - वडो, वडिड़ो ; इज्ज़त जोगो, आदरणीय ; महानु, उत्तमु, श्रेष्ठ ; अनुभवी ; अमीरु, वडो माण्हू

बुड़्दानो - ओझिरी, गुजी

बुड़्बुंडु - थुल्हो, मतारो ( माण्हू ) ; मज़िबूतु

बुतु - पुतिलो, मूर्ती, बोतो, प्रतिमा ; सरीरु, शरीरु, तनु, देहि, बदनु, काया

बुनकरु - कोरी जुलाहो, कपिड़ो उणण वारो, विणकरु, जोलाहो ( म. विणकर )

बुनियादी - पीढ़ाइतो, ख़ानदानी ; मौलिक, आरंभिक, शुरूआती ; नींव जो कमु डींदड़ु

बुनियादु - पाड़, पीढ़, आधारु, नींव, पायो, जड़ ; वन्सु, वंशु, कुलु

बुराई - अवगुण, ऐबु, ओणाई, ख़राबी, खोटु, नुक़्सु, ख़ामी, कलंकु, दुर्गुणु, दोषु, लुचाई ; बदिनामी, निंदा

बुरो - बुछिड़ो, ख़राबु, बिगिड़ियलु ; दुष्टु, नीचु ; बदिमाशु, शरारती ; अवगुणी, बेकारु, खोटो, गंदो, रद्दी ; नुक़सानु, अनिष्टु ; मिनो, नक मिनो, नंढे नक वारो

बुलंदी - ऊचाई, उताहीं ; वडो दर्जो, औजु, मर्तबो.

बुलबुलो - फोटो, पाणीअ जो फूकिणो, बुदबुदो, बोड़ियो.

बूंद - फुड़ो, बिन्दू, टेपो, मींहं जी कणी, सन्ही फुड़ि फुड़ि.

बूंबु - गोलु चुहिंबदारु डुंडी / बूंबी, गुंबज़ जी चोटी, कुंगिरी.

बेअदबी - असभ्यता, गुस्ताख़ी

बेअदबु - अशिष्टु, असभ्यु, वडनि जो मानु न रखंदड़ु, गुस्ताख़ु

बेआबरू - बेइज्ज़़तो, बेमानो, बेक़दुरु

बेइज़ती - अपमानु, अनादरु, निरादरु, तौहीन, अपजसु, तिरस्कारु, मानहानी

बेइल्मु - अण पढ़ियलु, अशिक्षितु, निरक्षरु, जाहिलु.

बेइंसाफी - अन्याउ, सितमु, ज़ुल्मु, अत्याचारु.

बेईमानी - दगाबाज़ी, छलु ; अधर्मु ; कूड़ु

बेईमानु - दगाबाज़ु, छलियो ; कूड़ो ; अधर्मी

बेकमो - बेकारि, निकमो, कम जे तलाश में हूंदड़ु, बेरोज़गारु.

बेक़रारी - बेचैनी, बेआरामी, आंधि मांधि, व्याकुलता, अधीरता.

बेक़रारु - बेचैनु, बेआरामु, व्याकुलु, अधीरु

बेकसु - निमाणो ; बे अझे

बेक़सूरु - बेडोही, निर्दोषु, निष्कंलकु, बेदागु, पाक़-साफ़ु

बेकाबू - वस खां बाहिरि

बेकायदा - बेक़ाइदे, बेक़ानून, नियम जे विरुद्ध

बेकारि - निकमो, वांदो, बेरोज़गारु, निखिमिणो

बेकारु - निरर्थकु, अजायो, फ़ालटू, बेकामु, कंहिं न कम जो.

बेख़बरु - अणजाणु, अनजानु, नावाक़िफ़ु ; बेसुध, बेहोशु ; जाहिलु.

बेख़ौफु - बेडपो, दिलेरु, हिमथ वारो

बेचैनु - बेआरामु, बेकरारु, व्याकुलु, सुख फिटो ; तिरितिरियो, बेसबुरु

बेज़बानु - गूंगो, ग़रीबु ; ख़ामोशु, लाजवाबु.

बेजानि - मुअलु, बिना जानि, अचेतनु, अचेत.

बेज़ारु - दुखी ; तंगि, ककि, नाराज़ु ; ख़फ़े

बेजोड़ु - अखंडु, यको, अणटुटलु ; लासानी, अमटु ; नाचाकु, बीमारु, नासाज़ु

बेठि - चेल्हि, कमरि

बेडक - हड़, पोटिलो, बुजिको, पुठारक

बेडौलो - बेडोलु, कुरूपु, भद्दो, कोझो, बदिसूरतु

बेढंगो - बेतरितीबु, अढंगो ; कुरूपु, बदिशिकिलि ; बेखिरो, बेलछिणो ; बदिचालु, बदिकारु

बेताबु - व्याकुलु, बेचैनु, बेक़रारु, परेशानु

बेताल/लो - ताल में न गाईंदड़ु, बेसुरो

बेदख़लु - हक खां महिरूमु थियलु, नेकाली डिनलु, लोधे कढियलु, थुडियलु

बेदर्दु - बेरहमु, बर्बरु, कठोरु, निर्दई ; अण सूराइतो, लागणेहीणु

बेदागु - निष्कलंकु, बेऐबु, निर्मलु, साफ़ु, पवित्रु

बेदारु - सुजागु, जाग्रतु ; होशियारु, सावधानु, ख़बरदारु.

बेफ़िक़िरु - बे ओनो, बेपरिवाहु, निश्चिंतु ; राज़ी, ख़ुशि, संतोषी.

बेबसि - लाचारु, परवसि, विवश

बेबाकु - निडरु, बेडपो, बेभओ ; दिलेरु, हिमथवारो, साहसी.

बेरंग/गो - रंग-रूप खां निरालो ; बेमिसिल, लासानी, बेजोड़ु, युगानो.

बेरहमु - सख्तु दिलि, बर्बरु, निर्दई, ज़ालिमु

बेरोज़गारु - बेकामु, बेकारि, निकमो ; निखिमिणो, वांदो

बेवक़ूफ़ु - मूर्खु, अणजाणु, छसो, अबोझु

बेवड़ो - बेलिहाज़ु, बेगुणो, गुणचोरु ; अण सहाईंदो

बेवफ़ा - बेशुकुरु, दग़ाबाज़ु, विश्वासघाती, बहुरंगी, फिड़्त्यूं खाईंदड़ु

बेवारिसु - बेवारिसो, लावारिसु, निधणिको ; मालिकु, मददगार खां सवाइ

बेवाहो - बेवाहु, निधरु, निधणिको ; अवसु, लाचारु, विवश, अधीनु ; बेपनाह ; डुतिड़ियलु

बेशकि - ज़रूरु, अवसि, अवश्य.

बेशरमाई - निर्लजाई, बेहयाई, निरलज्जता.

बेशरमु - निर्लजो, बेहया, बेनको, निर्लजु

बेशुकुरु - अहसानफ़रामोशु, कृतघ्नु, गुणचोरु.

बेसबबि - अजायो, बिना कारण, अकारण, बेवजह.

बेसुधि - बेहोशु, बेख़बरु, बदिहवासु, अचेतु.

बेहतरि - बिहतरि, बह्तरि, सुठो, उमदो, वधीक चङो.

बेहदि - असीमु, अपारु, अणगणित, बेअंतु

बेहया - निर्लजो, बेशरमु

बेहयाई - बेशर्मी, बेअदिबी, कमीणाई, कमीनपणो, निर्लजाई

बेहालु - व्याकुलु, मुंझियलु, अति, दुखी ; लाचारु ; साणो ; डुतिड़ियलु, डुबिरो ; बर्बादु ; बीमारु, मांदो

बेहूदगी - नीचाइप, बदितमीजी, नासमुझी ; हल्किड़ाई, वाहियाति

बेहूदो - नीचु, असभ्यु, बदितमीज ; गंवारु, मूर्खु, नासमझु ; वाहियातु, खिल जहिड़ो ; अजायो, सखिणो ; हल्को, नीचु, ओछो

बेहोशी - मूर्छा, बेसुर्ती, ग़शी, चेतनाहीनता

बेहोशु - मूर्छितु, बेसुध ; बदहवासु, बेखबरु

बैठक - विहण जी जाइ, संदुली, ओताक, सुफ़ो, मेड़ जी बैठक, चैकी ; उथ वेह जी कसिरत

बैरागी - वैरागी, त्यागी, रमतो फ़क़ीरु

बैरानु - वैरानु, वीरानु, उजड़ु, सुञो ; परेशानु, हैरानु

बैलु - ढगो, डांदु ; मूर्खु

बोतल - शीशो, बाटिली, ‘बॉटल्’

बौछार - वसिकारो, छुल्की, ओहीड़ो, वस

बौनो - छोटो ( क़द जो ), बिंदिरो, ठिंगिणो, जामिड़ो, गठिमुठिड़्यो

ब्याजु - वियाजु, सूदु, व्याजु

ब्रह्ममुहूर्त - प्रभाति, सुबुहु, असुरु, प्रातःकालु, प्रातिकालु, पिरिहफुटी

ब्रह्मलोकु - ब्रह्मा / ब्रह्मदेव जे रहण जो स्थानु ; मोख-मुक्तीअ जो हिकु क़िस्मु

ब्रह्मवादी - वेदान्ती, अद्वैतवादी, सिर्फ़ु, ब्रह्म जी ई सत्ता मञींदड़ु.

ब्रह्मविद्या - ब्रह्मज्ञान जी विद्या, वेदान्तु, अध्यात्मज्ञानु, उपनिषद शास्त्र.

ब्रह्मज्ञानी - ब्रह्म निस्बत ज्ञानु हूंदड़ु, अद्वैतवादी

ब्रह्मा - जग जो रचींदड़ु, प्रजापती, विधाता, करतारु ; खोपिड़ी, कापारु

ब्रह्मांडु - सजो विश्वु, त्रिभुवनु, आकाश मंडलु, सृष्टी, संसारु, क़ाइनात

ब्रह्मु - धर्मी ज्ञानु, वेदु ; अखंडु ; कर्ता, परमपिता, परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्मु, प्रभु, प्रभू, चैतन्य, नारायणु ; वेद ; ब्राह्मणु

ब्राह्मणु - पंडितु, बांभणु, पंडतु, ब्राह्मण जातीअ जो मनुषु

बंगु - बखु, भाकुरु ; वंगु, वरु, वकड़ु ; गोलाई ; वझु, अवसरु, टिणु

बंधण - बारोता, तंजण

बंधणु - बधणु, वेढ़णु ( रसी ) ; बंदि करणु, रोकणु ; अडणु, ठाहिणु ( मकानु ) ; मुक़ररु करणु ( ढल ) ; रखणु ( शर्त ) ; संधिरो, कमरिबंदु ; नोड़ी, रसी

बंधनु - पाबंदी, रोक ; बंधणु, बधण जो साधनु ; क़ैदु ; रचना ; गंढि

बंधाणु - वचनु, प्रतिज्ञा ; लागु, मुक़ररु थियलु महिनताणो

बंधि - बंधु ; पुलि, फुरि, ‘ब्रिज’, कम चलाऊ पुलि ; नोड़ी, रसी

बंधु - ऊन्ही सोढ़ी माथिरी, घारो, खाटो ; कड़, मिटीअ जो बंदु ; रंग खे पको कंदड़ चीज़

बकिरी - पन्हूं, एमिणा, अई, खोडी

बखु - भाकुरु, गिराटिड़ी, गिराटिरी ; बांहं जो वकड़ु

बखेड़ो - बखेड़ो, झंझटु, झमेलो, टंटो, खिटरागु

बगुलो भगतु - बगुलो भगतु, बहुरूपी, ढोंगी, डंभी, पाखंडी

बघु - बगुलो ( पखी ) ; पाखंडी / कपटी मनुषु

बटाक - डाड़, लबाड़, लाफ, फड़्बाट, हाम

बटाटो - पटाटो, बटालू, आलू

बटूं - बटुओं, चम / कपिड़े जी नंढिड़ी थेल्ही ( पैसा रखण लाइ ), खीक, हिमयाणी

बढ़ - माठि, चिपु, चुपि, ख़ामोशी, सांति

बधणु - जकिड़णु, लपेटणु, कशणु, क़ाबू करणु ; वागणु ( घोड़ो या बेड़ी ) ; झलणु, पकिड़णु ; जोटणु ( घोड़ो / ढगो ) ; ठहराइणु ( लागु ) ; ठाहिणु ( बीड़ियूं ) ; रचणु ( कविता ) ; वेढ़णु ( सामानु ) ; चाढ़णु ( पोशु )

बधी - एकता, एको, मेलापु ; उहो अंगु जंहिंखे बिनि सां पूरीअ तरह वंडे सघिजे

बनी - खेती ; पोखियल ज़मीन ; पोख करण लाइ ज़मीन

बनो - नंढो बंदु ; नंढी भिति ; संधो, हद, सीमा

बलरु - नंढो बारु ; बचो ( बिलीअ जो ), पूंगिड़ो ; शींह जो बचो, बठिड़ो

बलि - क़ुर्बानी, बलिदानु ; बखु, भोगु

बलिदानु - क़ुर्बानी, भोगु ; त्यागु ; न्योछावरु

बलिवानु - बली, सघारो, शक्तिशाली ; पराक्रमी, वीरु, बहादुरु, शक्तिमानु

बलिहारी - न्योछावरु, निछावरु, क़ुर्बानु

बली - बलिवानु, शक्तिमानु, शक्तिशाली, सघारो

बलीदो - धणु, वगु ( ढोरनि जो )

बलु - शक्ती, ताक़त, सघ, ज़ोरु

बहराड़ी - गोठाणी आबादी, शहर खां बाहिरिएं पासे वारी आबादी, शहर जी पसिगिर्दाई

बहरूपी - भिन्न-भिन्न रूप धारणु कंदड़ु ; पाखंडी, कपटी

बहि बहि - वाह वाह !, पसंदीअ / ख़ुशीअ जो आवाज़ु ; ख़ुशी, बहारी ; बहिको, चिमको, तिजलो

बहूं - बहू, घणो, जाम, झझो

बह्कणु - चिमकणु, झलिका डियणु ; सरहो डिसिजणु ; बहारीअ में अचणु

बांग - आवाज़ु, पुकार, सडु ; कुकुड़ जो आवाज़ु ; निमाज़ जो सडु

बांडो - शोदो, बदिमाशु, लुचु, अठोरी, चुर्टो

बांधाणु - बधलु महिनताणो / उजूरो, बंधियाणु, मंज़ूरु कयल नाणे जी रक़म

बांधी - बुंडु ; वणु ; पाणी वराईंदड़ु हारी

बांधो - शरीरी ठाठु, पिञिरो ( सरीर जे हडनि जो ) ; बुंडो, गंढो ; गडो, भरी ; बंडलु, हड़ ; नंढो बंदु ; जकु, छाब ( मछियुनि फासाइण लाइ )

बांभ - डाइणि, मम, मिम, भोपी, कारी बेडोल पोढ़ी स्त्री

बांभणु - ब्राह्मण, ब्रह्मणु, मिसिर, पुरोहित

बांहं - बाज़ू, कुल्हे ऐं हथ जे विच वारो हिसो, बांह ; आस्तीन ; माण्हू, माणुहू, जणो, व्यक्ती ; पत्नी ; मङ ; ज़मानत

बाइड़ु - ढींगो, भांडो, हुरले या नार जे ढींगे जूं काठियूं

बाई - स्त्रीअ लाइ इज़त मान वारो शब्दु, बाई ; सखर / इज़त मान वारी स्त्री ; दासी, नौकरियाणी

बाएतालु - शोरु, हुलु, गोड़ु, बखेड़ो, झेड़ो ; गड़बड़ि, मूंझारो, रोलो

बाओ - साधू, टिकाणे या मंदर जो संभालींदड़ु, सन्तु

बाकारणु - बे बे करणु ( बकिरी ) ; दांहं या रड़ियूं करणु ; डढियां रुअणु ; फाटणु, आक्रोशु करणु

बाझों - बाझां, बिना, खांसवाइ, धारां

बाटु - डडिरियलु अन्नु ; कण्क जा सन्हा सन्हा टुकर ; बीखारी, फ़क़ीरु ; प्यार में लीनु थियलु मनुषु

बाड - सख़्तु ऊंदहि, घुघु, भिंभ, बाट

बाडाइणु - लीलाइणु, वेनिती करणु ; दया घुरणु ; रड़णु, बाकारणु ; विरलाप / विलाप करणु ; मिन्थूं मेड़ूं करणु

बाड़ - सख़्तु छिक ( बीड़ीअ / चिल्म जी ) ; तांघ ; चूस

बाड़ि - वाड़ि, लोढ़ो, पह्यरु

बाड़ो - खारो, थोरो लूणियाठो, कसारो

बाणी - वाणी, बोलु, वचनु ; भाषा, बोली ; गुरूअ जे मुख मां निकितलु वचनु ; पवित्रु शब्दु ; जादू, मंतरु ; तीरंदाज़ु

बाणु - तीरु, कानु, लोरी, सीलो, पीलो, सरु ; अवसरु, वझु, टिणु, सीलो

बाताई - बाताणि, हकिड़ाई, अणचिटो गाल्हाउ, बाताड़

बाताड़ - बाताणि, बाताई, हकिड़ाई ; उदासाई, उबाणिकाई ; राड़ो, रोजु

बाताड़णु - बाताइणु, हकिड़ाइणु, हटक सां गाल्हाइणु ; उदासु थियणु ; रोअणु, रुअणु

बाथ - ज़ोरु डियण जी क्रिया ( वियम महल ), सूर खाइण जी क्रिया

बान्हप - बान्हिपो, दासता, ग़ुलामी, गोलिपो

बान्हो - दासु, ग़ुलामु, नोकरु, गोलो

बाफ - बाष्प, उब, बुख़ारु, ( हिं. भाप )

बाबलु - पिता, पीउ ; काको, चाचो ; वडेरो, गोठ जो वडो, चैधरी ; परियो मुड़्सु

बाबाणा - अबाणा, डाडाणा

बाबीस - सुधि, प्रेमु, प्यारु ; सिक, उकीर

बाबो - काको, चाचो

बाराणी - बार जी, बार जहिड़ी, गींगाणी, छोकिराणी ; बालपणु, बालातणु ; बाराणी हलति ; हल्किड़ाई ; बेवकूफ़ी

बाराणो - बार जो, बार जहिड़ो, गींगाणो ; पारां नएं जावल बार खे मिलंदड़ कपिड़नि जी भेट

बारि - राह, खरो, साफ़ु कयल अन्न जो ढिगु ; ओड़ाहु, खूणी खड ; समुंडु, सागरु ; खारी, खाड़ी, नारि

बारु - बालु, बालकु, बचो, गींगो

बारोही - सदाईं, नितु, हमेशह, सदा ; सांदहि, लगातारि

बालकु - बालु, बारु, बचो

बालपणो - बालापणु, बालकपणु, बालातणु, बचपणु, बचपनु.

बावंजिरो - बावंजीरो, अण सिधो मुड़ियलु ; डिंगो, फिडो, टेडो, विंगो.

बिंदी - बिंदी, बुड़ी, टुबिको ; निरिड़ ते लगाइण जो तिलकु, बिंदी.

बिओ - बियो, बियों, बीजो ; धार, अलगि, निरालो ; धारियो, ओपिरो.

बिकी - दुकी, बिनि दाणनि वारो तास जो पतो, दुर्री

बिचापिड़ो - लूतिड़्यो, छेणाभोरु, खडहरो, खडहरु, लाई चाई कंदड़ु, बई पासा वठंदड़ु, बिकनो, चुग़िलु, बिजिभो

बिचितो - गणिती ख़ोरु, दिलि मनु हणंदड़ु, परेशानु, बुडतर में पियलु.

बिजु - बीजु, तुख़्मु ; वीर्यु, मनी, वीर्जु ; बुणु, वंशु, नसुलु ; मुख्यु कारणु.

बिजिभो - बिचापिड़ो, फिरिणो घिरिणो

बिट - बिटु, जुटु, जोड़ो ; ब गडु, अछुटु, जुदा न थियण जो ; बेलासु, सलह्ड़ु

बिटो - बि तहो ; बीणो, दुहुरो

बिड़्क - भुण्को, थोरो आवाज़ु ; दांहं ; लिख, हव, तिरु, ज़रो

बिणिग - ठेंगु, टपो, कुडु, उछांग, छालु

बिणिगु - साफ़ु, अछो ; निजु, ख़ालिसु, शुद्ध

बितिको - फथिफथि, बेआरामी, बेसबुरी, अधीरता

बिदिलियो - बिचित्यो, बिचितो, बुडतर कंदड़ु, दिलि मनु हणंदड़ु, अनिश्चिंतु

बिपहरी - मंझंदि, विरांढ, दोपहर

बिपुड़ी - बिनि पुड़नि वारी रोटी ; सिप, सिपी, सींपी ; बिनि तहनि वारी

बिमुंहों - बिनि मुंहंनि वारो ; बिनि धारुनि वारो

बियाई - दोई, खोटि, डंभु, पाखंडु, कपटु

बिरंगो - दोरंगो, बिनि रंगनि वारो ; कपटी, पाखंड़ी

बिरांघ - बिरहांग, वडी विख, विरांग ; बिसांगी काठी, बिछांग, बियानी.

बिर्खु - बिरु, बिर्ड़ु, टुंगु, सोराख़ु, ( हिं. बिल, म. बीळ ).

बिलहड़ि - ब गडु, बेल्ह ; बिटु, बेलास, सल्हड़ु

बिली - हिकु साहवारो, ‘कैट’ ; मिनी, फूसिणी ; वस्तू पकिड़ण जो हिकु ओज़ारु

बिवाटो - बिराहो, दोराहो, बिनि रस्तनि जो मिलण जो हंधु

बिसरु - गडो, गाडोड़ु, खारु, खरियलु ; बिनि जुदा जुदा ज़ातियुनि मां पैदा थियलु

बिसरो - बिनि तारुनि / धागनि / लढ़ियुनि वारो ; बिज़ातियो.

बिसांगु - बिरहांगो, शाख़दारु ; बिनि सांगनि वारो ; बियानो.

बिहर - बीहर, बियो भेरो, वरी, पुनः

बिहाणु - बिनि सालनि जो नरु जानिवरु, वछेरो ; खोदिड़ो, खोतो, गडह जो नरु फरु

बिहार - बीहर, वरी, बियो भेरो

बीजो - बियो, बियो को ; निरालो, बीअ तरह जो

बीट - सुधि, जाण, ख़बर ; प्रतीती, अहसासु ; जाच

बीटणु - बूटणु ; छिके बंदि करणु ; बूच सां बंदि करणु ; चुतू, लौंडो

बीड़ो - बटणु ; सगिड़ो ; गानो ; पानु ( खाइण जो )

बीणु - ठूंठि जो मोड़ु ; वकड़ु

बुंगु - कचो संगु ; बूरु ; सफ़ा अछो पाणी

बुंजो - बंदु, बुंडो ; रोक, बंदिश ; डटो

बुंभ - बुंभो, डेढी, चांउठि, घर जो दरिवाज़ो ; लंघु, प्रवेशु

बुंभो - बुंभ, चांउठि, डेढी, घर जो प्रवेश-द्वारु ; लंघु

बुकी - अन्न जी लप जा पीहण लाइ जंड में विझिजे ; का बि पीठल दवा, फकी ; सुती, दवा ; ग्राहकु, आसामी ; जानिवरनि जे पेरनि सां उडायल मिटी

बुघु - बुघू, मोगो, मूर्खु ; भोरिड़ो, सादो सूदो, बालो भोलो.

बुजो - बुंजो, बूचु, डटो ; सजो, अछुतो, साबितु, सालिमु, पूरनु.

बुझाइणु - विसाइणु ( बाहि ), शांति कराइणु

बुझारत - गुझारत, पिरोली, दुराहो, पहेली, वर्ग-पहेली, अखर-पिरोली

बुट - घुट, काढ़ो, रुघ ; माठि, शांती, ख़ामोशी ; बेहोशी, बेसुरती ; माठाई ( धंधे जी ) ; थधि आदीअ खां बचण लाइ मथे ऐं कननि खे वेढ़ियलु कपिड़ा, ओचितो

बुटणु - वेढ़णु, ढकणु ; बंदि करणु ; बोड़ी करणु ( घिंडिणी )

बुटिजणु - आवाज़ु न करणु ; बंदि थियणु ( सर्दीअ में नकु ) ; घुटिजणु, बूसाटिजणु ; बेहोशु थियणु

बुटु - धकु, सदिमो, नुक़्सानु, चोट

बुटोः - कननि कपियलु ; कननि भगलु ( थांउ ) ; अणसींगारियलु, बुसो ; लुंडो, पुछ खां सवाइ ; मात्राउनि खां सवाइ ( शब्दु ), छड़ो ( नालो )

बुड़ी - टुबिको, बिंदी, बिंदू, नुक़्तो

बुढापो - बुढपणु, बुढपाई, कुराड़प, पीरसनी, पीरी, वृद्धावस्था

बुढो - पीरसनु, पोढ़ो, कुराड़ो, झूरु, बिर्धु, वृद्धु

बुधणु - सुणणु, कनि करणु, उनाइणु, ध्यानु डियणु ; मञणु, चयो करणु

बुधि/बुद्धि - समुझ, जाणण ऐं समुझण जी मानसिक शक्ती, होशु, अक़ुलु ; ज्ञानु, वीचारु ; बुधी, बुद्धी

बुधिहीणु/बुद्धिहीणु - मूर्खु, बेअक़़ुलु, जड़ु ; चर्बटु ; मोगो.

बुधीजीवी - मनीषी, प्रज्ञावानु, बुद्धिवादी, ‘इंटलेक्चुअल’.

बुधू - भूकु, मूर्खु, मूरखु, उल्लू

बुरणु - वजणु, वाजटु करणु ; बुधण में अचणु, बुझणु ; दांहूं करणु, कीकणु ; गडणु, टिपणु

बुर्को - बुर्कण जी दवा ; चूरो, बूरो

बुर्दु - ढगो, बैलु, डांदु

बुल्ह - सज़ा ; धमिकी, छिड़्ब

बुस - बुट, घुट ; बुटाई, बुसाईं ; सुञ, भींग

बुसी - बुटी, जे़वरनि बिना वारी ; चुमी, मिठी, सकर, ‘किस्’

बुसो - कननि कटियलु ; बुटो ( बकरु ) ; बिना गहनि, अण सींगारियलु, बेज़ेबो, बुटो

बुहरु - मेड़ु सेड़ु, किनु, कचिरो, गंदु

बुहारणु - साफ़ु करणु ; मेड़े कढणु ; बुहारी पाइणु / डियणु

बुहारी - वडी बुहारी, झाड़ू, फरियो ; खराटो

बूचु - बुंजो, डटो, बुजी

बूझ - समुझ, बुद्धी, अक़ुलु

बूट - बूटी, सुधी, गोश्त जो टुकरु

बूटणु - पूरणु, बंदि करणु

बूटो - बूटी, झिट, नंढिड़ो वणु, पौधो ; बूड़ो ; कपिड़े ते भरियलु गुलु

बूथु - मुंहु ( नफ़रत विचां ) ; मुंहं जो हेठियों भाङो ( जाड़ीअ वारो ) ; दूनारो, बोंडारो ( सूअर जो ), बूंडारो

बूरिजणु - बूरु झलणु, मोरिजणु, फूलारणु

बूसाट - बूसटु, घुट, हवा जी बंदिश, घुटन, उकरस ; घोघो, घुटो

बूहथु - बेड़ी, नाव, किश्ती, मकिड़ी

बूहु - बाझिरीअ जूं खलूं ; बुही, बुरी, डुही

बूहो - आपदा, आफ़त, संकटु ; दुर्भागु, कमिनसीबी ; आज़ारु, दुखु, अहंजु.

बेकड़ु - वकड़ु, पेचु ; बिनि आङुरियुनि या बिनि शयुनि जे विच वारी विथी.

बेकणु - बे बे करणु ; दांहूं करणु, रड़ियूं करणु

बेघी - दो तरिफ़ो फ़ाइदो ; वडो लाभु ; गोड़ु, शोरु, लुड़ु ; झेड़ो

बेजारणु - बिजारणु, बेजो, बेजारो, रोंबे लाइ पहिरियों भेरो बिजु पोखण जी क्रिया

बेडो - निर्नय न थियलु मामलो ; वादु, बहिसु ; भाङो, हिसो ; विर्छ ; बिचित्याई ; ओनो, ओसीड़ो ; परिश्रमु

बेड़ियातो - बेड़ीअ वारो, नाखुओं, मलाहु, मुहाणो, मीरबहरु

बेडियूं - पेरनि जा ज़ंजीर, नैर, पैकड़ा, ( हिं. बेड़ियां ), वाघु, कड़ियूं, अश्कूलु

बेड़ी - नाव, किश्ती, डूंडी, होड़ी, मकिड़ी

बेड़ो - वडी बेड़ी, ग़ोराबु ; अटालो, डंबिलो, अम्लो

बेर - स्वछिता, प्रकाशु पारि थियण जी स्थिती, पारदर्शिता, पराभासकता, ‘ट्रैन्स्ल्युसन्सी’

बेलास - बिटो, बीणो, दुहरो ; ब गडु, बेलह

बेली - नोकरु, चाकरु ; साथी, मददगारु, सहयोगी ; शेवाधारी

बेलो - बनु, वनु, झंगलु, झंगु

बोइथो - दुंबो, थोथांगु ; बेडोलो ; कुरूपु, बदिशिकिलि

बोक - बे बे, बकिरीअ जो आवाज़ु, बेक ; रड़ि, वाको

बोकण ु - रड़ि करणु, वाको करणु ; बकर जो बकिरीअ खे लगु करण वक़्ति आवाज़ु करणु ; रड़ि करणु ( बकिरीअ जी )

बोकु - रड़ि, वाको ; बूरु, मोर ; फूहु ( जुवानीअ जो ) ; जुवानीअ जो आरंभु

बोघो - बालो भोलो मनुषु, भोरिड़ो इन्सानु

बोझो - बोजो, बारु, भारु, वज़नु

बोडि - उथल, लेट, बुरहरो, बाढ़, बोड़ि बोड़ां

बोड़ - बोडि, उथल, जलमई, लेट, बोड़िबोड़ां

बोड़णु - पाणीअ हेठि नियणु, पाणीअ जे सतह खां हेठि खणी वञणु, टुबाइणु, डुबाइणु ; पाणीअ जे उथल करे बोडि करणु

बोड़ो - घबिरो, कननि खां थोरो या बिलकुल न बुधंदड़ु ; टेपो ; हुड़बो, टुबी, मुअल आवाज़ वारो ; पाणीअ में बोड़ण जी क्रिया

बोरो - वडी गूणि, गोथिरी, वडो थेल्हो, बोरो

बोलणु - चवणु ; आलापणु, तंवारणु, गाइणु ; बोली करणु ; गाल्हाइणु ( जिन वरितल माण्हूअ वांगुरु )

बोलाचारी - बातचीत, गुफ़्तो, गाल्हि बोल्हि ; वहिंवारु

बोलिड़ियो - फ़क़ीर जो पोइलगु, गडियातु, शिषु ; सुर झलू, बिए जे पुठियां गाल्हाइण / गाइण वारो

बोली - उपभाषा, ‘डायलेक्ट’ ; बोल-भाषा ; भाषा ; मिठो आवाज़ु ; बातचीत ; वचनु ; स्वीकृती ; लाति

बोलु - वचनु, गुफ़्तो, वाकु, कहिणी, कहणी ; वचनु, वाइदो, अंजामु

भंउरु - भंवरु, भ्रमरु, भंविरो, भमरो, भौंरु

भंगारु - हिकु मिश्रित धातू ; भगल बर्तन या बियो सामानु ; टुकर टेरा ; निकमियूं भगल शयूं

भंगी - झाड़ूवालो, चुहिड़ो ; हरिजनु ; मेहतरु, बालेशाही

भंगु - भञकिड़ी, रंडक, विघिनु, विघ्नु ; खुरी, चोरी थियलु मालु मोटाए डियण जो एविज़ो / हरजाणो

भंगुरु - भजी पवंदड़ु, टिड़्किणो, जटाउ न कंदड़ु

भंजकु - भञंदड़ु, टोड़ण वारो, भाञू, टोड़ीदंड़ु

भंडणु - भनणु, रोजु राड़ो, मातमु, विरलापु, रोदनु ; मांधाणु, धम्चरु ; झेड़ो

भंडारी - ख़ज़ानची ; भंडारे जो संभालींदड़ु ; भंडारपालु

भंडारु - सीधे सामान रखण जी जाइ ; गुदामु, पाइलो, वखारु, भांडो ; दुकानु ; ख़ज़ानो

भंडारो - लंगरु, ख़ैराती घरु या मंदर सां लागू रंधिणो ; साधुनि खे खाराइण जो कमु ; सभिनी लाइ मुफ़्त खाधो

भंडी - घुर, तक़ाज़ा, ज़ोरु लाइण वारी क्रिया ; धरिणो.

भंडु - भटु, मङणहारु, चारणु ; गिक, जिजा, चंबुड़ु.

भंभटु - वडो मचु ( बाहि जो ), भभड़ु

भंभाड़ु - वडो खंडु, वडो घारो

भंभुलाइणु - गुमराहु करणु, भरिमाइणु, भिरमाइणु, विरसाअणु, ठगणु

भंभो - निरिड़ ते लटिकंदड़ वारनि जी चग ; सुहिणो, ठाहूको

भंभोरिजणु - ठगिजणु ; गुमराहु थियणु ; फुरिजणु

भंभोलिजणु - गुमराहु थियणु ; मुंझी वञणु, भरिमाइजणु, ठगिजणु, वेसाहजणु

भंवणु - रुलणु, भटिकणु, भिटिकणु, आवारो फिरणु ; ओझड़ वञणु

भंवरु - कुनु, भेरु, गिरदाबु, मेड़ु, भमुरु, निकूंजु, अझोर

भंवाटी - भांवाटी, भाणि, चकरु, मथे जी फेरी

भंवाडोलु - मानसिक दुखु ; खटिरागु, खिटरागु, झंझटु, मथाकुट

भंवारु - रोलाकु, टोलाकरु, टुलकाऊ, टोहो, रमतो, पेनांगु, आवारो, आवारा

भकुलणु - मेरो करणु, लुड़ाटणु, लोइणु, ख़राबु करणु

भकू - मूर्खु, मूरखु, छसो ; डुडु, मुडु, ठुठु ; बेअकुलु, गहेलो, बुद्धिहीणु

भगंदरु - विरि, नवासीरु, डिघो सोढ़ीअ नलीअ जहिड़ो फटु, ‘फ़िस्टुला’

भगति - भगिती, पूजा, उपासना ; नचंदे गाईंदे कीर्तनु करण जी हिक रीति / शैली

भगतियाणी - पूजारिणि, भगितिणि, भक्तिन

भगतु - भक्तु, भगिती / भक्ती कंदड़ु, उपासकु ; साधू ; पुजारी, पूजारी ; श्रद्धालू

भगवानु - ईश्वरु, भगवंतु, परमात्मा ; विष्णू ; पूजनीय ऐं आदरणीय पुरुषु

भगिती - उपासना, पूजा, श्रद्धा ; भगवान निस्बत प्रेमु या अनुरागु ; शेवा, शेवाटहिल ; विभागु, भाङो

भगुओ - गेड़ूअ रतो ( कपिड़ो ), दाछो, गेड़ुओं, कको गाढ़ो

भजणु - डुकणु, डोड़णु ; भजी वञणु, फ़रारु थियणु ; टुटणु, भजी पवणु

भजनीकु - भजन गाईंदड़ु, भजन-गायकु ; पूजारी

भजनु - भगिती-भाव भरियो गीतु, देवता-स्तुती या देव गुण-गानु ; ईश्वर / देवता जो बार-बार स्मरणु ; पूजा, उपासना

भजाइणु - डुकाइणु, डोड़ाइणु ; टाकोड़ो विझणु ; लोधे कढणु ; पोइते हटाइणु ; कढी वञणु ( स्त्री ) ; टाहिणु ( पखियुनि खे ) ; चपोल नियणु ( घोड़े खे )

भजिणो - छोहो, तिखो डोड़ंदड़ु ; नोकरीअ तां भजी वेंदड़ु ; गोसिड़ू ; टाकुओं, टिड़्किणो

भञकिड़ी - संकटु, फडो, विघिनु / विघ्नु, रंडक ; भंगु, क़ाइदो वगे़रह भञणु

भञणी - भञण जी क्रिया ; हलु, उकेलु, उकिलाउ, नेकालु, ज़र्बिणी

भञणु - टोड़णु, टुकिरा करणु, भंजनु करणु ; सलणु ( पिरोली ) ; हलु करणु ( हिसाबु ) ; खुलियो करणु, मटाइणु ( नोटु ) ; उलंघनु करणु ; हणणु ( अखि ) ; ज़र्ब / गुणकारु करणु, वराइणु ( किताब जी कुंड )

भटु - विद्वानु ब्राह्मणु ; ब्राह्मणु बीखारी ; गाइणो, चारणु ; होको डींदड़ु पैंचाती टहलियो

भटूं - विछूं, वृश्चिकु

भडरु - हडनि जो पिञिरो, कंकालु

भड़कणु - भड़्की बरणु, जिभी कढणु ; टिड़् टिड़् करणु ; चिमिकणु, धौंकणु, झलिकणु ; जोश में अचणु, डमिरजणु

भड़काइणु - तेज़ु करणु ( बाहि ) ; जोशु डियारणु, मचाइणु ; छेड़णु, उभारणु

भड़को - भड़्क ( बाहि जी ) ; रोशिनी, तेजु, झलिको

भड़भांगु - रिणु, बयाबानु, रिणपटु, बरपटु, वीरानो, सुञ ; उजड़ु, वीरानु, सुञ

भड़ाको - धड़ाको, धकाउ ; ओचितो अजब में विझंदड़ गाल्हि

भतारु - भ्रतारु, पती, मुड़्सु, कांधु, घोटु ; पालणहारु, रखपालु ; ईश्वरु, डातारु

भति - रीति, तरह, तरीक़ो, परि, क़िस्मु, नमूनो, ढंगु, ढब

भतु - रधल चांवर / कण्क ; शादीअ वगे़रह जो खाधो ; रब, आश, कांझी

भतो - भत्तो, प्रवास-ख़र्चु ; खाधे जो मुक़ररु अंदाज़ु

भनणु - मातमु, विरलापु, रोदनु ; तकिरारु, झेड़ो, टिमझणु, झगिड़ो

भनु - पनेथु, वडो जारु ( मछियुनि फासाइण जो ) ; चटी, तावणु, टोटो

भमणु - भिटिकणु, भटिकणु, अजायो रुलणु, भंवणु, टुलकणु, भ्रमणु, भिरमणु, लुटकणु

भयंकरु - भयानकु, डपाइतो, भंवाइतो, भीषणु

भयानकु - भयंकरु, भंवाइतो, डपाइतो, भीषणु, डकाईंदड़ु

भरझलो - आधारु, टेक, अझो आसिरो ; समर्थकु, पुठिभरू

भरणु - पुरि करणु, कनाकनि करणु ; मापणु, मइणु ( अन्नु ) ; वात में विझणु ( गिरहु ), पूराई करणु ( नुक़सान जी ) ; फूकणु ( जोशु ) ; तारि करणु ( बर्तनु ) ; रेशम सां गुलकारी करणु ( कपिड़े ते ) ; सथणु ( मालु ) ; भरती करणु ( खड ) ; लडणु ( बेड़ी ) ; खणणु ( साहु ) ; वेढ़णु ( गीट ) ; लिखी डियणु ( हुंडीअ जी पुठि ) ; कारतूस विझणु ( बंदूक़ में ) ; डियणु, कोठाइणु ( सभा ) ; रजणु, ढाए छडणु ; पिआरणु, अदा करणु ( पैसा )

भरता - भर्तारु, भतारु, पती, मुड़्सु, स्वामी ; सेठि ; पालकु ; ईश्वरु.

भरती - भराउ ; बारु, बोजो ; वाधारो ; वाधि ; ज्वार, वडी वीर ; मदद.

भरपूरु - तारि, टिमटारु, चिकारि, टुबु, कननि ताईं भरियलु.

भरभांडु - सुञो, वीरानु, उजड़ु, फिटलु

भरमाइणु - शक में विझणु, भंभुलाइणु, गुमराहु करणु ; भुलाइणु ; ठगणु, डोहणु

भरमिजणु - भिरमणु, भंभुलिजणु, गुमराहु थियणु ; शक में पवणु ; अंदेशो करणु, डिजणु

भरमी - सन्साई, वहमी, शकी, भ्रमी

भरमु - भिरम, भ्रमु, शकु, सन्सो, डपु ; भोलो ; अंधविश्वासु ; माया, ठगिणो रूपु ; भुल, चुक ; नंगु, पति, लज ; नामूसु नामाचारु

भरवसो - विश्वासु, भरोसो ; ख़ातिरी, दिलजाइ ; आसिरो, उमेद

भराइणु - भरणु जो कमु कराइणु, पूराइणु ; लटाइणु ; पुरि कराइणु ; वठणु ( डंडु ) ; चवाइणु ( क़लमो ) ; कराइणु ( तोबह ) ; मापे सां मापाइणु ( अन्नु )

भराउ - भराई, भरती ; खड वगे़रह खे भरण लाइ मिटी पथर आदि ; चाढ़ु ( पाणीअ जो )

भरि - कपु, कनो, किनारो ; वेझिड़ाई, वेझी चक, नज़दीकी

भरी - हड़, गठिड़ी, बुजिको ; गडो ( गाह जो ) ; मथे ते खणी सघण जेतिरो बारु

भरु - आधारु, टेक, तड, पुश्ती ; सहारो, तकियो

भलामण - पारत, सिफ़ारश, चैचाउ

भलारो - मान वारो, नेकु, बुज़ुर्गु ; इज़त-मान वारो ; भलाई कंदड़ु ; सगोरो

भलावण्यो - भलावणो, आडतियो, आड़तियो, दलालु, गुमाश्तो.

भली - भलीं, पक, अवसि, ज़रूरु, बेशक ; चङो थियो

भलीकार - आदरभाउ, आदर-सत्कारु, स्वागतु

भली - भलाई, चङाई ; गुणु, ख़ासियत, विशेषता, गणेपाई, ख़ूबी, उत्तमता ; नीलोफ़र ( गुलु ) ; भलो, दयालू, उदारु ; छोहो, तमामु तिखो

भवानी - देवी ; पार्वती, शंकर जी पत्नी, गौरी, गिरिजा

भविष्य - भविष्यत्, ईंदड़ु, आईंदे जो ; ईंदड़ु वक़्तु, आईंदो ; भावी, लिखियो, तक़दीर ; अगकथी, आगाही

भव्य - शाही ; मनोरमु, डिसण में सुंदरु ऐं भारी ; भविष्य में थींदड़ु ; सत्य

भसमु - भस्म, रख, छारु, ख़ाक ; भभूत, भभूतु, भभूती, पवित्र रख

भसु - भस्म, भसम, रख ; धूड़ि, धुधुड़ि, दज़, लटि, बुसिड़ि ; फहको ( गारियुनि जो )

भांइजणु - डिसिजणु, समुझ में अचणु ; ख़यालु थियणु

भांइणु - समुझणु, जाणणु ; लेखणु ; चाहिणु, घुरणु, प्यारु करणु ; अभिमानु, घमंडु ; अहंकारु, आपो

भांउटी - भांवाटी, चकरु, भाणि, मथे जी फेरी ; वडाई, अभिमानु

भांग - भाङ, सभ खां घटि दर्जे वारी वीर ( समुंड जी )

भांगो - भांघो, सन्ही सुकल काठी, छींभो, छांघो, फींझो

भांडो - बासणु, बर्तनु ; वखारु, गोदामु, अन्न जो सामानु रखण जी जाइ ; पिञिरो ( सरीर जो ), कंकालु, भडरु ; ढींगो, नार जो चर्ख़ो

भांति - नमूनो, रीति, क़िस्मु, तरह, प्रकारु

भांपणु - शिकिलि मां जाचे वठणु ; पछाणणु ; अंदाज़ो लगाए समुझणु

भांवाटी - भांउटी, चकरु, भाणि, मथे जी फेरी

भाइ - नमूनो, क़िस्मु, प्रकारु, रीति

भाई - भाउ, भ्राता, बंधू, बंधू ; साथी ; वाणिए लाइ इज़त जो शब्दु ; माण्हू, शख़्सु

भाईचारो - मिटाचारी ; भाईवारी ; पंहिंजाई

भाईबंदी - मिटाचारी, मिटी माइटी, मित्रता, दोस्ती ; बिरादरी, जमाइत, आपति

भाईवारी - भागीदारी, हिसेदारी, पतीदारी, ‘पार्टनरशिप’

भाउ - भ्राता, बंधु, बंधू ; भावु, भावना, वीचारु ; अर्थु, तात्पर्जु ; श्रद्धा ; प्रेमु ; हावभावु ; स्थिती ; अघु, क़ीमत ; मन-उछल ; वृत्ती

भाउराई - भाउरी, बिरादरी, भाईबंदी

भाकुरु - बखु, गिराहिटिरी, आग़ोशु, गिराटिड़ी

भाखिरी - कोकी, थुल्ही रोटी, ( म. भाकरी )

भागवानु - भाग्यवानु, नसीबदारु ; उदारदिल ; धनवानु, शाहूकारु

भागियो - धनवानु, श्रीमंतु, अमीरु

भागी - अधिकारी, लाइक़ु, योग्यु

भागु - भाग्य, नसीबु, क़िस्मत ; भावी, हिसो, पती, भाङो

भाङेरो - भाईवारु, हिसेदारु, भागीदारु

भाङो - भागु, भागु, हिसो, वाटो ; टुकरु, जुज़ो ; भाग्य, नसीबु, क़िस्मत ; उजूरो, इनामु ( सबुर जो )

भाज - भाजाई, भाभी, भौजाई, भाउ जी पत्नी

भाजि - भाजड़ि, भजण जी क्रिया, भाजुड़, उडाई, पुठिते मोट ; लडपलाण ; टाकोड़ो ; हार, पराजय, शिकस्त

भाजी - सब्ज़ी, तरकारी ; माइटनि में विरहाइण लाइ मिठाई आदि

भा´ - भाञू, भाञोकड़ु, भञंदड़ु, टोड़ीदड़ु

भाठो - लहंदड़ वीर, ओट, आलुड़ु ; वडनि सिङनि वारो ( हरणु आदी ).

भाड़ा - फलु, इनामु, अज्रु ( शेवा जो ) ; भाड़ो, मसवाड़, किरायो.

भाड़ि - भड़वत, हराम जो पैसो, बदि पेशे जी दलाली ; रिश्वत

भाड़ियो - भाड़ी, बदि पेशे जी दलाली कंदड़ु मनुषु, भेटू, भड़ुवो, भाड़ी, धूतो ; कांइरु, कायरु, बुज़दिल

भाड़ी - भाड़ियो, भेटू, भड़ुवो, धूतो, बदि पेशे जी दलाली कंदड़ु इन्सानु ; कांइरु

भाड़ो - मसवाड़, किरायो ; ढोआणी ; गांइ-मेंहिं खे डिनलु खाधो ; उजूरो, महिनताणो

भाणु - पोख लाइ छेणो वगे़रह जेको ज़मीन में विझिजे, जमु, खातरि, ( म. खत, हिं. खाद ), ‘मॅन्युअर’

भाणो - वाड़ो, वथाणु ; जाइ, मकानु, हंधु ; ईश्वर जी इच्छा, रब जी रज़ा

भाति - भांति, प्रकारु, नमूनो, क़िस्मु ; रधल चांवर, भतु

भाती - कुटुंब जो माण्हू / सदस्यु ; वीसी भाई ; सहवासी, गडु / साणु रहंदड़ु

भानु - मंगतो, सुवाली ; लंघो, मङणहारु ; पेनारु, पिन कंदड़ु ; गवयो, गवैयो, जाजिकु ; घरु, मकानु ; आकड़ि, घमंडु ; जाण, समुझ

भापणु - तक तोर करणु, अंदाज़ो लगाइणु ; परिखणु ; ताड़णु ; परूड़णु, ( हिं. भाँपना )

भाभड़ु - वडो टुंगु, बिरघलु

भाभी - भाजाई, भौजाई, भाउ जी पत्नी

भारिया - भार्या, पत्नी, ज़ाल, क़ाइदे सिरि परिणियल स्त्री

भारी - गौरो, वज़नदारु ; महानु, वडो ; भयानकु, भवाइतो ; ज़रूरी ; पचण / हज़मु थियण में गौरो, देरि हज़मु

भालणु - वीचारु करणु, रिथणु ; कृपा / महिरबानी करणु, थोरो करणु

भालु - भलाई, अहसानु, कृपा, वड़ु, थोरो

भालो - नेज़ो, बणछी ; डफो

भावणु - वणणु, चङो / सुठो लगणु, सेबाइणु

भावना - वीचारु, कल्पना, ख़यालु ; इच्छा, चाहना, अभिलाषा ; नियत, विश्वासु, रुची ; सचाई ; स्नेहु, प्यारु

भावु - मन जी इच्छा / प्रवृत्ती ; वीचारु, ख़यालु ; रायो, इरादो ; अर्थु, मानॉ, तात्पर्जु ; प्रेमु ; इशारो ; हावभावु ; स्थिती ; रूपु, सूरत ; रुची, शौंकु ; अघु, क़ीमत ; मन उछल ; जज़्बात जो इज़हारु ; श्रद्धा, विश्वासु ; वृत्ती

भाविकु - भावुकु, जज़्बाती ; श्रद्धालू ; लहरी ; जोशीलो

भावी - होवनहारु, प्रालब्धु ; नसीबु, क़िस्मत ; सिक, उकीर, स्नेहु

भाषा - वाणी, ज़बान, बोली ; ‘लैन्ग्वेज’

भास - जाण, समुझ, परूड़, पुरिझ ; सुरति, सुचेती ; अगु जाण, टेट ; ख़बर, इतिलाउ ; प्रकाशु, चमक

भासणु - डिसिजणु ; नज़र में अचणु, समुझ में अचणु, महसूसु थियणु ; लगणु

भिंजरु - छिंभिरु, ( अखि जी ), पिंबिणी

भिंभु - ठेंगु, टपो, कुडु, छलांग, छालु

भिंडा - जुंडा, झिंडा, मथे जा नंढा मुंझियल वार.

भिक - भिक्क, छिप्प ; कपरु, कपु ; भरि, पासो

भिक्षा - बीख, बिख्या, पिन

भिचाइणु - संधु संध में मिलाइणु, बिनि शयुनि खे पाण में ठहिकाइणु, फहकाइणु

भिजणु - पुसणु, आलो थियणु ; नरमु थियणु ( दिलि ) ; ठरणु ( राति )

भिजाइणु - पुसाइणु, आबणु, आलो करणु ; बोड़णु ( पाणीअ में ) ; नरमु करणु ( दिलि / दिल )

भिझिरो - चर्ख़ो ; ऐटु, अर्टु, भोरो

भिटाओ - सामानु सड़ो, मालु असबाबु, मालु मिल्कियत

भिट - डिबु, वारीअ जो दड़ो

भिटी - भ्रष्टु, अपवित्रु, पलीदु ( माहवारीअ / कपिड़नि सबब ), रजस्वला, ऋतुमती

भिणिकणु - झिंगणु, मखियुनि जो खाधे जे शयुनि ते वेहणु या भुण् भण् करे खाधो विञइणु

भितरु - फोड़ु, खड़ो, मिटीअ जो गंढो

भिति - दीवार, भित्ति, भित्ती ; सहारो, टेक, आधारु.

भिनी - प्रभाति, पिरिहफुटी, भींभिरको, ढकी, असुरु.

भिनु - भिन्नु, न्यारो, नियारो, धार, अलगि, जुदा, निरालो.

भिरंगु - भृंग, भृंगु, भ्रमरु, भंवरो, भमरो

भिरमाइणु - गुमराहु करणु, शम में विझणु, भंभुलाइणु, भुलाइणु ; ठगणु, डोहिणु ; भ्रमित करणु

भिरमी - वहमी, सन्सई, भ्रमी, शकी

भिरमु - भ्रमु, शकु, संदेहु ; डपु, डाउ, भउ ; सन्सो, खोटो ख़यालु ; अंध विश्वासु, भोलो ; ठगी, ठगिणो रूपु ; माया ; भुल, चुक

भिरांति - भुल, भ्रांती, चुक ; भ्रमु, खोटो ख़यालु ; शंका, संदेहु ; फिकति ( दोस्तीअ में ), फेटारो ; अणजाणाई ; भ्रमणु, रोलि, पेनि

भिरिणी - फिरिणी, चर्ख़ी, फिरमोटी, फेराटी, वंगी

भिरिष्टता - भ्रष्टता, अपवित्रता, पलीताई ; बिगाड़ो, बिगाड़ ; रिश्वतख़ोरी

भिरिष्टाचारु - भ्रष्टाचारु, अपवित्रता, अशुद्धी ; दुराचारु, बुराई, लांगचोटाई, बुछिड़ाई ; दुष्टता, रिश्वतख़ोरी

भिरिष्टु - भ्रष्टु, अपवित्रिु ; पतितु, ; दुष्टु ; लांगछोटो ; पापी ; बुछिड़ो, ख़राबु ; खाऊ, रिश्वतख़ोरु

भिरूं - भिरकुटी, भृकुटी, अखि जो मथां कमान जियां वार, ‘आइब्रो’

भींग - सुञ, उजाड़ु, वीरानी ; विनाशु, नासता, बर्बादी, अणहूंदि, सुञाई, कंगालपणो

भींगियो - सुञो, सखिणो, कंगालु, डुतिड़ियलु

भींभिरको - प्रभात, प्रभाति, पिरिहफुटी, असुरु, ढकी, भेजभिनी

भींड - चिमिकंदड़ खंभनि वारी उडामंदड़ टिंडिणी ; टिंडिण जहिड़ो कारो जीतु

भींडी - हिक भाजी ; कपिड़े जो टुकरु जो निराड़ वटां मथे खे बधिजे ; टाकोर लाइ नंढी गंढि ; कुंवारपणो, कौमार्य, चीरोबंदि

भीचाइणु - लाहिणु ( क़र्ज़ु ) ; भीड़ो डियणु, पीचाइणु ; निपोड़णु, सतु कढणु ; ठहकाए फहकाए बीहारणु

भीड़ - पीह, गर्दी, गपागीह, गाहटु ; सोढ़, घुट ; तकिलीफ़, तंगी ; ज़ोरु, भीड़ो

भीड़णु - बूटणु, ज़ोर सां बंदि करणु ; भिकेड़णु, भिचाइणु, सोघो करणु.

भीती - बुलबुल खे ललचाइण लाइ खाधे जी चीज़, लबु, लालच, चूणो, लालचि.

भुंइ - भूंइ, भूमी, ज़मीन, पृथ्वी, धरती ; देसु, देशु ; जगु, दुनिया

भुंगी - झूपिड़ी, कखाईं झूपिड़ी, छनो

भुंभूरी - भूंभूरी, हिकु उडामंदड़ु जीतु

भुचणु - हड़पु थियणु ; हज़मु थियणु ; नासु थियणु

भुचु - बऊसु, बुज़ु ; गंवारु ; डिघनि ऐं टिड़ियल-पखिड़ियल वारनि वारो

भुटु - फिटलु, डथलु, वीरानु ; नष्टु, तबाहु

भुटो - सिटो, संगु, अन्न जो संगु, मकाईअ जो संगु

भुडो - फदो, फबो, पबो, बिना डंदनि वारो, सभु डंद भगलु

भुणणु - रुलणु, भिटकणु, लुटकणु ; आवारो फिरणु, रमणु ; भ्रमणु

भुणिक - भुणिकाट, भुण्कार ; भुणिकार ; झूंगार, कन जी गाल्हि, फुसफुसाहट

भुणिकणु - आहिस्तो चवणु ; सुसि पुसि करणु, झूंगारणु ; भूं भूं करणु ; गुंजणु

भुणिभुणि - भुणिकाटु, सुसिपुसि, मिणि मिणि ; गाल्हाइण में आहिस्तो ऐं अणचिटो आवाज़ु

भुतो - झूनो, पुराणो ; गरियलु, सड़ियलु ; हीणो, निबलु ; झुडो, झूरु ; रदी

भुरिणो - भोरू, भुरंदड़ु

भुल - चुक, ग़लिती ; डोहु, दोषु ; वेसरि ; ग़लतफ़हमी, भ्रांत-धारणा

भूं - भुंर, ज़मीन, भूमी, पटु, धरिती, धरती, पृथ्वी.

भूंगी - झूपिड़ी, छनो, कखाईं झूपिड़ी, झुग्गी, झुगी.

भूंगो - कचो कखाओं घरु ; छनो, झुगो ; घरु, मकानु.

भूंगोलु - भूगोलु, धरतीअ जो गोलु, भूगोलशास्त्रु.

भूंभूरी - भुंभूरी, हिकु उडामंदड़ु जीतु

भूंविद्या - भूविद्या, भूविज्ञानु, ‘जिऑलॉजी’, भौमिकी, भूगर्भशास्त्रु.

भूकु - बसर जे विच वारी सख़्तु डांडी ; मोगो मटरु, डुडु, ठुठु ; अनाड़ी.

भूगोलु - भूंगोलु, भूपरिचय, ‘जिऑग्राफी’, भूगोलशास्त्रु, भूवृत्तान्तु

भूचु - डिघनि टिड़ियल-पखिड़ियल वारनि वारो मनुषु, झंडूलो ; मस्खिरो, अनाड़ी ; डुडु, ठुठु

भूतकालु - गुज़िरियलु वक़्तु, ‘पास्ट टेन्स’ ( व्याकरण में )

भूतख़ानो - संग्रहालय, अजाइबघरु, ‘म्युज़ियम’, कौतुक-भंडारु

भूतारिजणु - भूतु / जिनु वठणु, भूत जो हिसाबु थियणु, लगिता थियणु, भूताइजणु

भूतारी - जिनु-भूत वरितल जे चरियाइप जो झटिको / लह्रो ; भूतु या जिनु कढंदड़ु, भोपो, ओझा/झो ; पागलु मनुषु

भूतु - प्रेतु, पिशाचु, जिनु, अपवित्र आत्मा ; मनुष जो डेजारींदड़ आत्मा ; पंजनि ततनि ( आकाश, वायू, जल, पृथ्वी, अग्नी ) मां को बि हिकु ततु ; वहमु, खोटो ख़यालु ; गुज़िरियलु, अगु थी वियलु

भूम - भूमी, भुंइ, भूंइ, धरती, पृथ्वी, ज़मीन ; देसु, देशु ; समुझ, जाण, बूझ ; सुञाणप

भूमिका - जगह, हंधु ; मुंढु, दीपाचो, प्रस्तावना ; बुनियादु, पायो ; दर्जो, कक्षा ; हिसो, पार्टु, बहिरो ; कमु, योगदानु ; कामगीरी ; वेसु बदिलाइणु

भूमिती - रेखागणित, ‘जामेट्री’, ज्यामिती, रैखिकी

भूमी - भूंइ, ज़मीन, धरती, पटु ; देसु, देशु ; समुझ, जाण

भूम्यो - ज़मीन खां वाक़ुफ़, सूंहों, राहबरु, मार्गदर्शकु ; तर खां वाकु़फ़

भूरलु - सुहिणो, सुहिणी सूरत वारो ; प्रीतमु, प्रियतमु.

भूरी - बुलबुल, हिकु गाईंदड़ु पखी ; कुटी, चूरी, चूरमो.

भूरो - अछो, सफे़दु ; गोरो, अछीअ चमिड़ीअ वारो मनुषु

भूषणु - गहिणो, आभूषणु, अलंकारु, जे़वरु, गहु ; सींगारु, सजावट, सोभिया ; कपिड़ा, वेसु, पोशाक

भूसणु - खुरिड़णु ; मेसारणु, डाहिणु ; गही कढी छडणु

भूसो - छाणु, तूहु, बुहु ; बाटु, थुल्हो पीठलु अन्नु ; चवाणो, तरियल दालियुनि वगे़रह जो मिश्रणु, भेल ( म0 भेळ )

भेची - ठहकी फहकी ईंदड़ु ; धोड़ी ; भाईवारु ( रांदि में )

भेज - आलाणि, घिम ; आडकाई, वट

भेजणु - मोकिलणु, रवानो करणु, पठणु, ( हिं. भेजना )

भेजभिनी - पिरिहफुटी, असुरु, ढकी, प्रभात, भींभिरको

भेजो - मग़ज़ु, मस्तिष्कु, मेजालो, मेजारो ; बुद्धी, मानसिक शक्ती

भेट - भेटा, सूखिड़ी, सौग़ात, ‘गिफ़्ट’ ; डखिणा, नज़रानो ; समानता ; बलु, क़ुर्बानी

भेटू - भड़वो, दलो, धूतो, भाड़ियो, दलालु

भेडी - पबी, तिडी, हेठिएं चप ते वारनि जो मुचो ; कराईअ जो बाहिर निकितलु हडो

भेण - भेणु, भगिनी, बहिन, बहन ; साहेड़ी, सखी, सरती

भेणपाई - भेणपणो, भेणपो, भेण वारो सन्बंधु ; साहेड़प

भेणी - जाइ, जगह, हंधु ; मागु, मंज़िल ; पुजाणी, अंतु ; बुनियादु, पायो, पीढ़ ; आधारु, टेक, सहारो ; वसु, पुजंदी ; वाहर, मदद ; सघ, शक्ती ; पसंदी, अख़्तियारु, मजाल

भेदु - भेतु, फ़रक़ु, भिन्नता, अलगता, जुदापणो ; रहस्यु, गुझु राज़ु, अंतु ; अणबणति, निफ़ाक़ु, फिकत ; जाण, सुधि ; बियाई

भेदू - भेदी, गुझ जो जाणू, राज़दानु, मांझेरू

भेरणु - फेराइणु, घुमाइणु ; हलाइणु

भेरु - पासो ; पटिके जो वरु ; डिंग, वरु ; निशानु ; ढेरु, ढिगु ; पोशाक, वेसु ; कुनु, मेड़ु, भमरु

भेरो - घुमिरो, दफ़ो, वारो ; दौरु ; चकरु, दौरो

भेल - भेलाड़ु, चैपाए माल जी पोख में खाधि ऐं लतड़

भेलणु - पेरनि हेठां लताड़णु ( पोख ) ; बेक़ाइदे पोख खे खाई नुक़्सानु करणु

भैंस - मेंहिं, मंझ, तुगी, महिष, महिषी.

भोंदू - मूरखु, मूर्खु, छसो ; पाखंडी, ढोंगी.

भोंपू - भोंपो, घुघू, ‘साइरन’, ( म. भोंगा )

भोक्ता - भोगण वारो ; भोजन करण वारो ; भोगी

भोगणु - माणणु, आनंदु वठणु ; सहणु, सहनु करणु ; लोड़णु ( नतीजो ) ; पाइणु ( नुक़्सानु )

भोगी - भोगण वारो ; सुखी ; विलासी, कामी, अयाशी

भोगु - सुख-दुख जो अनुभवु करणु ; दुखु, कष्टु, पीड़ा ; सुखु ; विलासु, संजोगु, संभोगु ; आनंदु, लुत्फ़ु ; देव खे अर्पणु थींदड़ु प्रसादु ; धर्मी पुस्तक जे पाठ खां पोइ थींदड़ धार्मिक विधी ; देहि ; धनु ; भागु

भोजनु - रसोई, खाधो, रोटी, मानी, आहारु

भोड - डंदनि भगल ज़ाल ; तमामु बुढी ज़ाल

भोपो - जिनु कढंदड़ु, ओझो ; टोणा फीणा कंदड़ु ; मांडी, जादूगरु

भोरणु - चूरो करणु, भुको करणु ; टुकर टुकर करणु

भोरिड़ाई - भोरिड़ाइप, अबोझाई, भोलापन, सिधाई, सादगी, सरलता, बेसमुझी

भोरिड़ो - भारो, अबोझु, बालोभोलो, निश्छलु, निष्कपटु, सिधो सादो

भोरी - बुलबुल पखी ; कुटी, चूरी, चूरिमो

भोरू - भुरदंड़ु, भुरिणो, भुरिकिणो

भोलु - भुल, चुक, सह्व ; भउ, डपु, डाउ, डरु ; शकु, संदेहु

भोलू - भोलो, बालो भोलो, सिधो सादो, भोरिड़ो, अबोझु ; मूर्खु ; निश्छलु

भोलो - भुल, भोलु, चुक, ग़लती, सह्व ; वहमु, शकु, संदेहु ; सन्सो ; भोलिड़ो, बांदरु, वानरु

भौंक - बहुक, बाहोड़ ; कुते जो आवाज़ु

भौंकणु - भौं भौं करणु, बहणु, बहुकणु, भसणु, कुते जो बोलणु

भौंणणु - भवणणु, घुमणु ; रुलणु ; कंहिं वस्तूअ जी गोला में भिटिकणु

भौंरिकली - चीकिलो, उभी काठीअ ते चैधारी फिरंदड़ हिक हिक साईं काठी जंहिंजे बिन्ही पासे चढ़ी बार चैधारी फिरंदा आहिन

भौंरी - पींघे जी बूंबड़ी, निराड़ ते लटिकंदड़ वारनि जी घुंडी ; भांउटी, चकरु, फेरी ; आकड़ि, वडाई, घमंडु ; सौदाउ, वहमु

भौंरु - भ्रमरु, भमरो, भम्रो

भौ - भउ, डपु, डाउ, डरु, ख़ौफ़ु

भौगोलिक - भूगोल सां वास्तेदारु, भूगोल जो, ‘जिआग्राफिकल’, भूगोल निस्बत

भौतिक - पंच महाभूतनि निस्बत ; पंजनि महाभूतनि मां ठहियलु, पार्थिव ; सांसारिक, दुनियवी ; शरीरी ; ऐहिक दुखु

भ्रमणु - घुमणु-फिरणु ; फेरी ; अचणु-वञणु ; सफ़रु ; चकरु

भ्रममूलकु - भ्रम मां पैदा थींदड़ु, जंहिंजो बुनियादु भ्रमु हुजे

भ्रमरु - भौंरो, भंवरु, भमरो, भंवरो

भ्रमित - घुमंदड़ु, चकरु खाईंदड़ु

भ्रमु - भरमु, मिथ्या ज्ञानु, भ्रांती ; शकु, संदेहु, हिक जो बियो समुझणु ; डपु, डाउ, भउ ; माया, ठगिणो रूपु ; भुल, चुक

भ्रमोत्पादकु - भ्रमु पैदा कंदड़ु ; भ्रम में विझंदड़ु ; भ्रमजनकु, भ्रमात्मकु

भ्रष्टता - बिगाड़, पलीताई, अपवित्रता ; रिश्वतख़ोरी

भ्रष्टाचारी - भ्रष्ट आचरणु कंदड़ु, बुरो वहिंवारु कंदड़ु, रिश्वतख़ोरु ; दुराचारी

भ्रष्टाचारु - भ्रष्टु / बुरो वहिंवारु ; दुराचारु ; अपवित्रता, अशुद्धी ; बुराई, बुछिड़ाई, दुष्टता ; रिश्वतख़ोरी

भ्रष्टु - बुरो, पतितु, कुमार्गी, दुष्टु ; पापी ; लांगछोटो ; नापाकु, पलीतु ; खाऊ, रिश्वतख़ोरु, भ्रष्टाचारी

भ्रांति - भुल, चुक, ग़लती ; भ्रमु, भरमु, खोटो ख़यालु ; शंका, शकु, संदेहु ; उन्मादु, चरियाइप ; चकरु, भांवाटी ; फिकति ; फेटारो ( दोस्तीअ में ) ; अणजाणाई, अज्ञानता ; भ्रमणु, रोलि, पेनि

भ्राता - भाउ, बंधू, बंधू, भ्रातृ

भ्रातृभावु - भ्रातृत्व, भाउपणो, भाईचारो, भ्रातृ-स्नेहु

भ्रामकु - भ्रम में विझंदड़ु, चकराईंदड़ु

भ्रूणहत्या - गर्भ में बार खे मारणु, गभ जी हचा

भ्रूणु - गभु, गर्भ वारो बारु, गर्भ में हूंदड़ु बचो, संघा, संगा

मंगतो - मङणहारु, बीखारी, पेनू, सुवाली, सवाली, भिखारी

मंगरु - मांगरमछु, ख़ौफ़नाकु, वडी मछी, वेसरु, ( इं ) ‘व्हेल’

मंगला - मंगिला, प्रभात, पिरिहफुटी, असुरु, सवारो, सवेरो ; पार्वती

मंगलाचरणु - मंगल-पाठु, मंगलकारी वेद-मंत्र ; काव्य जो आरंभ में ईश्वर-स्तुतीअ जा छंद

मंगलिकु - मंगलीकु, मांगलिकु, मंगलकारी, कल्याणकारी ; नाटक में मंगल-पाठु पढ़ण वारो पात्रु

मंगलु - कल्याणु, भलाई, भलो ; शुभ गाल्हि ; आनंदु, ख़ुशी ; मंगल जो ग्रहु / गिरहु ; मंगालो, सिगिरी, अंगीठी ; शुभु, कल्याणकारी ; मंगलवारु

मंघी - किंगिरी, ठिकर जी दखी, लोटी

मंघु - गवाक्षु, छिति में हवा लाइ लंघु ; चकुओ ( पखी ).

मंघो - थूणी, मुनी, काठी ; बिसांगी काठी ; ठिकर जो थांउ.

मंजणि - घड़ामंजी, काठ जो खुतलु चैंकठु या ठाठु

मंजो - पाटु, संदलु

मंज़रु - अखि, नज़र, दृष्टी ; नुमाउ, लक़ाउ, तमाशो, खेलु ; दृश्यु, डेखु, क़ुदिरती, डेखाउ, निज़ारो, नज़ारो ; मुंहुं, चहिरो, मुंहांडो

मंज़िल - डाबो, ठिकाणो ; हिक डींहं जो सफ़रु ; घरु, मकानु, दर्जो, हद, मकान जो हिकु तब्क़ो ; लहण जी जाइ

मंज़ूरी - इजाज़त, परवानगी, रज़ामंदी, स्वीकृती ; क़बूलियत, बहाली

मंज़ूरु - क़बूलि, पसंदि, बहालु, स्वीकृत, स्वीकारु

मंझंदि - बिपहरी, माध्यान्ह, विरांढ ; मांझांदो, मंझंदि जी मानी

मंझ - मेंहिं, भैंस, तुगी, महिषी.

मंझाइतो - गुझो, गुप्त, लिकलु, रहस्यमय.

मंझु - गुझु, राज़ु, रहस्यु, भेदु, गुप्त गाल्हि

मंडणु - ठाहिणु, जोड़णु, अडणु, उसारणु ; तयारु करणु ; सिटणु, तरतीब डियणु ; पखेड़णु ( जारु ) ; खड़ो करणु ; वसि करणु

मंडपु - मांडुओ, पंडालु, शामियानो ; वेडीअ पढ़ण लाइ सींगारियल जाइ

मंडलु - गोलु, चकरु, चक्रु ; दाइरो, घेरो ; पिड़ु ( सिज या चंड जो ) ; माड़ीअ वारो उमदो घरु ; समाजु, संघु ; खेलु, तमाशो ; विंदुर, विरूंहं

मंडाइणु - मंडिकाइणु, लंगिड़ाइणु, लङाइणु

मंडिली - टोली, टोलो ; जथो, समूहु

मंडी - बाज़ार, बाज़ारि, गंजु, पेठि, ‘मार्केट’

मंडु - टोणो, फीणो, जादू, मंतरु, चेटकु ; मंडाणि, लङ, लङाई

मंडो - लंगिड़ो, लङो, जंघ भगलु ; लंगिड़ाई

मंतरु - मंडु, मंत्रु, फीणो, जादू, चेटकु ; आध्यात्मिक सूचना वारो शब्दु, पवित्रु शब्दु

मंत्रालय - ‘मिनिस्ट्री’, मंत्री-मंडल कार्यालय, मंत्री परिषद कार्यस्थलु.

मंत्री - वज़ीरु ; सलाहकारु, ‘मिनिस्टर’, अमात्य, सचिव.

मंत्रीमंडलु - ‘कैबिनेट्’, मंत्री-परिषद

मंथनु - विलोड़णु, मथणु, विलोड़ो ; खोजना, खोज, जाचना ; मांधाणी

मंदरु - ठाकुर दुआरो, देवालय, मंदिरु ; घरु, मकानु ; महलु.

मंदाई - बुछिड़ाई, ख़राबी, बुराई ; अपकारु, हाञी, नुक़सानु.

मंदाकिनी - आकाशगंगा, स्वर्ग-गंगा ; पयस्वनी नदी

मंदाग्नी - अपचनु, बदिहाज़िमो, अपचु, खाधे हज़मु न थियण जो मर्ज़ु, कोष्ठबद्धता

मंदु - ढिलो, सुस्तु, आहिस्तो ; मोगो, कुंदु ; मंधु, मद्य, मदिरा, शराबु

मंदो - बुरो, ख़राबु, बुछिड़ो, दुष्टु, पापी

मंशा - मनीषा, इच्छा, अभिलाषा ; लाड़ो, झुकाउ

मंसूबो - इरादो, नियत ; सोचु, वीचारु ; सिटा, तजिवीज़ ; साज़िश

मकनातीसु - चक़मक़ु, चुंबकु, लोहचुबक़ु

मकरु - ढोंगु, कूड़ो डेखाउ ; बहानो, मिंहुं, दग़ा, डोहु, कपटु, छलु ; मकर रासि

मकरु घेरो - मकरवृत्त, जदी घेरो

मक़सदु - लक्षु, मुराद, मतिलबु, नियत, मन्शा ; मानॉ, अर्थु

मकानु - घरु, रहण जी जाइ, गृह

मकारी - ठगी, दोलाबु, डोहु, द्रोहु, दग़ा, चालबाज़ी. मकारुः ठगु, दग़ाबाज़ु, कपटी, चालबाज़ु, ढबिअरु.

मकालु - सिगिरी, मंगालो, मंगलु, कुलु

मकिड़ी - बेड़ी, किश्ती, डूंडी ; तिडि, तिडो ; चर्ख़े जो हथियो ; जंड जी काठी

मकिरी - ठगु, दग़ाबाज़ु, कपटी

मकुड़ो - जांठो ( कुश्तीअ में ), अंगुड़ी, अड़ी ; वडी बेड़ी, बेड़ो ; हुर्ले जी हिक काठी

मको - हज़रत महमद जो जनम-स्थानु ; लाभु, फ़ाइदो ; ख़ुशी, मज़ो, आनंदु

मक्नो - मस्तु, चरियो, छितो ; दरिंदो, ख़ूनख़्वारु, करालु ( हाथी ) ; कल थिड़ियो ( मनुषु )

मखटू - निखटू, न कमाईंदड़ु ; कमिज़ोरु ( ज़मीन ), निसती

मखणु - नवनीतु, मक्खनु, मस्को

मखाइणु - हथु हणाइणु ( तेल आदीअ जो ) ; वठाए डियणु ; कमाराइणु, खटाइणु

मखि - मक्षिका, मक्षी, मगसु ; मखियुनि जी घणि ; बंदूक़ जे नलीअ ते लगलु लोह जो नंढो दाणो

मखीचूसु - कंजूसु, मुठि भीड़ु, चमचूसु, चिंगूसु

मखु - लेपु ( तेल, गिह वगे़रह जो ) ; मलम ( लगाइण जी )

मख्यो चखियो - ठह्किणो फह्किणो, छंड फूकियो, सफ़ाईअ वारो

मख़्ज़नु - ख़ज़ानो, गुदामु, वखारु ; रसालो, मासिक, मियादी पत्रिका, ‘मैगज़िन’

मख़्सूसु - विशेष, ख़ासु, निरालो, नियारो ; असाधारणु

मग़ज़ु - मस्तिष्कु, दिमाग़ु, भेजो ; मेजालो, बुद्धी, अक़ुलु ; गभु, गरु, गोरो

मगनु - मघनु, मग्नु ; मश्ग़ूलु, रुधलु, महू ; परसनु, ख़ुशि

मगर - मगरि, पर, लेकिन, परंतू, किन्तू

मगरु - मगरमछु, वाघू, निहंगु, ‘क्रोकोडाईल’

मग़रूरु - घमंडी, आकड़िखाधो, अभिमानी, अहंकारी, मगु

मगसु - मखि, मक्षिका, मक्खी ; कारिड़नि जे खाइण करे घोड़े ते थियलु चुटो

मगु - घमंडी, अहंकारी ; नचिणो टपिणो, टपिणो कुडिणो ; अलबेलो, मनमौजी, मस्तु

मङ - पिन, बीख, बिख्या, बिखिया ; दानु ; उधारे वठण जी घुर ; सुवालु ; मङियल ( छोकिरी )

मङणहारु - दुहिलारी, दुहिलु वजाए पिन कंदड़ु ; मंगितो, बीखारी

मङरु - अग्नी, बाहि, जेरो, अगनि

मङिणो - माइटी, सगाई, सगाई

मङितो - मंगितो, बीखारी, भिखारी, पेनारु

मचणु - थुल्हो थियणु ; ज़ोरु वठणु, ताक़त वठणु ; फूह में अचणु ; रची रास थियणु ; घुरिबल सुगंध डियणु ( खटाणि ) ; जागणु ( झेड़ो ) ; बरणु ( बाहि )

मचाइणु - थुल्हो करणु ; छेड़णु, भड़्काइणु ; जोशु डियारणु ; दुखाइणु, जागाइणु ; वधाइणु ( धंधो ), ज़ोरु वठाइणु ; करणु ( रड़ि ) ; वधाइणु, वेझाइणु ; चोक डियणु ; प्रेरणा डियणु ; शुरूआत करणु ( झेड़े जी )

मचु - भभड़ु, भंभटु, ओलांभो ; इश्क़ / विरह जी बाहि ; अग्नी, बाहि ; गरमी

मचुलाइणु - दादलाइणु, कोड निपाइणु, गुस्ताख़ु करणु ; प्यार सां निपाइणु

मचुलाई - चिलविलाई, चागिलाई, गुस्ताख़ी, बेअदबी.

मछंदरु - मूर्खु, अनाड़ी, मोगो, कुंदु, मोगष्टु ; आकड़िखाधो.

मछडु - मछडू, न छडींदड़ु, अणटरु, पको

मछरु - मंहों, मच्छरु, मछरनि जो मेड़ु या घणि

मछिड़ी - मछिली, नंढी मछी ; ज़री, भरत जो हिकु नमूनो

मछिड़ो - मछी, मीन, माही

मछिरजणु - मछिरणु, चिड़णु, काविड़जणु, छिड़णु ; हठु करणु

मछिली - मछी, मीन, माही, मछिड़ो.

मछी - मछिली, मीन, माही, मछिड़ी.

मछुओ - नंढी बेड़ी ( जहाज़ जी ), किश्ती

मछुणि - शल इएं न थिए !, भगवानु करे !, मतां !

मजनूं - दीवानो ; प्रेम में पागलु ; लैला जो आशिक़ु.

मजबूरी - बेवसी, बेबसी, लाचारी, पराधीनता, असमर्थता.

मजबूरु - लाचारु, बेवसि, बेवसो, बेवाहो ; निर्बलु, असमर्थु.

मजिलस - सभा, मेड़ु ; महफ़िल, कचहिरी, खानो, जुञु

मजू - सुस्तु ऐं बेकार इन्सानु ; बेहिमथ इन्सानु, गीदी, बुज़दिल इन्सानु

मज़बूतु - पको, सोघो ; सघारो, बलिवानु ; सटाणो, जटादारु

मज़मूनु - निबंधु, निबंधु ; मतिलबु, अर्थु, मानॉ ; बयानु ; विषय ; लेखु, कृती ; तात्पर्जु ; गाल्हि, बात

मज़हबु - धर्मु, दीनु ; विश्वासु ; पंथु, मतु, संप्रदायु.

मज़ाक - सवादु, ज़ाइको ; मज़ो ; खिल चर्चो, हास्य, विनोदु.

मज़ाकी - विनोदी, हास्यपूर्ण, खिलाईंदड़ु

मज़ार - क़बर ; दरिगाह ; मक़बरो, समाधी

मज़ूरी - पोरिह्यो, परिश्रमु, महिनत, कशालो ; पोरिह्ये जो उजूरो, पारिश्रमिक

मज़ूरु - पोरिह्यतु, परिश्रमी, कमी, कूली, हमालु

मज़ेदारु - सवादी, लज़ीज़ु ; वणंदड़ु, दिलचस्पु, आनंददायकु

मज़ो - सवादु, लुत्फ़ु ; भोगु ; रौंशो, ख़ुशी, आनंदु, जशनु ; निज़ारो, डेखु

मञणु - स्वीकारणु ; बासणु, सची करणु ; वडो समुझणु ; मानु रखणु, इज़त डियणु ; बजाइ आणणु ; मंज़ूरु करणु ; विश्वासु रखणु

मञति - स्वीकृती ; चयो ; संकल्पु, प्रणु, मन्नत ; मान्यता ; आज्ञा ; इज़त, सन्मानु

मञतू - पोइलगु, अनुयायी, शिषु, चेलो

मञरु - कंडी वण जो बूरु ; कम जो हिकु जे़वरु

मञिता - स्वीकृती, मान्यता, क़बूलियत ; आज्ञा, आज्ञा-पालनु ; प्रणु, सुखा ; संकल्पु

मञुरी - मंजिरी, डलु, तुलसीअ जे बूटे जो गुलु

मट - तब्दील, फेरफार, मटसट

मटणु - मटाइणु, हिक डेई बियो वठणु, बदल सदल करणु, वार फेर करणु, बदिलाइणु, फेराइणु

मटरु - बटाणो, दालि जो हिकु क़िस्मु, वटाणो ; अणटरु, अमुड़ु, अटलु ; निठरु, होडी, हठी, डिठो

मटा - फेर, बदल ; बदिलो ; लाथि, वटो ; मटा सटा, साटो, बदलि सदलि

मटाइणु - मटणु, हिकु डेई बियो वठणु, बदल सदल करणु, वार फेर करणु ; बदिलाइणु ; फेराइणु

मटिजणु - बदिलिजणु, मट सट थियणु ; काविड़जणु, ग़ुसे थियणु ; फिरी बीहणु

मटी - मटिकी, नंढी मटी, दिली

मटु - मटिको ; बदिलो, ऐवज़ु ; कीतो ; जोड़ु, सानी ; समान, बराबर, तुलु, तुल्य, जहिड़ो

मठघुराई - चावति, ईर्खा, दुश्मनी, दुष्टता

मठघुरो - चावती, ईर्खालू, दुष्टु, बुराई कंदड़ु, खौंसाइतो

मठधारी - महंतु, बाओ, मठाधीशु

मठाणि - अशक्तता, निबलता, कमिज़ोरी, लांझ, शक्तीअ जी कमी

मठाधीशु - मठ जो मुख्यु, मठाधीपती, मठधारी

मठारणु - नरमु करणु ( लोहु ) ; लसो करणु ; संदरणु ( भूमी ), सिधो करणु ; ठपणु ( हथोड़े सां )

मठियां - कावड़ि, ग़ुसो, क्रोधु

मठु - संत जो आश्रमु, मढ़ी ; मिलावती धातू, फेट, कसु, जोड़ो

मठो - बुरो, ख़राबु, बुछिड़ो ; मिलावती, फेट पियलु ; मोगो, ढिलो, ( म. मठ्ठ ) ; माठो ( वापारु ) ; कमिज़ोरु, निबलु ; झको ; डुधु ; ढिले नमूने

मडहीं - अवसि, अवश्य, ज़रूरु

मडी - सामानु सड़ो, टपड़टाड़ी ; टपड़, ओज़ार ; काठ गोदामु ; नाको, घरु

मडेऊ - न डींदड़ु, मुठिभीड़ु, कंजूसु, चिंगूसु

मढ़णु - जुड़त करणु, पोइणु ; पोचणु ; वाणणु ( खट ) ; चाढ़णु ( पोशु ) ; ज़ोरीअ डियणु ; मथां लगाइणु ( चमिड़ो दुहिल ते ) ; हणणु ( डोहु )

मढ़ी - मठु, संन्यासियुनि जो आस्तानु

मढ़ु - मकानु, रहण जी जाइ ; लाशु, मुर्दो ; सुस्तु माण्हू ; बुढो ऐं कमिज़ोरु माण्हू

मणि - वासींग नांग मणी ; रतनु, जवाहरु, मणियो

मणिको - मणियो, दाणो ; करंघे जो हिकु जोड़ु या गंढु ; निरघटु ; कप जे फर ऐं गंढ जो गनु

मणिया - तेजु, प्रकाशु ; सूंहं, सुंदरता ; झगमग, चिलकाटु, भभको ; तिजिलो ; अलौकिक / असाधारण शक्ती

मणियो - मणिको, दाणो ; गहु, जे़वरु ; जवाहरात

मणी - डांहुं, डे, वटि, पास

मतई - पंहिंजे पंथ ते पको, कटरु, कटो, संप्रदाय जी पोइवारी कंदड़ु

मतां - घिम, मछुणि, मबादा, मना कंदड़ु शब्दु ; ईश्वर न करे

मति - समुझ, बुद्धी, परूड़, पुरिझ ; सलाह, उपदेशु ; राइ, रायो ; वीचारु, ख़यालु

मतिलबी - आपस्वार्थी, स्वार्थी, ख़ुदिग़र्ज़ु

मतिलबु - मनोरथु, मुराद, मक़्सदु ; अर्थु, मानॉ ; सारु, ततु, तात्पर्जु ; इच्छा, स्वार्थु

मतु - धरमु, धर्मु, पंथु ; विश्वासु, अक़ीदो ; राइ, अभिप्राय

मतो - मतु, सिद्धांतु ; वीचारु, ख़यालु ; सलाह, विचार-विमर्श

मथ - मंथन जी क्रिया, मंथनु, विलोड़ो, झग ; सोचु, वीचारु ; मतु, उपदेशु, नसीहत

मथकी - मथगी, वाधू ख़र्चु ; महसूलु, चूंगी, सूंग

मथख़र्चु - इत्फ़ाक़ी ख़र्चु, मथकी

मथलजो - मथलजु, लज जो खोटो, ढोंगु कंदड़ु, ढोंगी

मथां - चोटीअ खां, शुरूअ खां, चोटीअ ते ; अगेई

मथांहीं - उताहीं, बुलंदी, ऊचाई ; वडाई, महानता

मथाहों - ऊचो, बुलंदु, उताहों ; उत्तमु, श्रेष्ठ ; खां मथे, वधीक मथे, अगिरो

मथाकुट - परिश्रमु, सख़्तु महिनत, जफ़ाकशी, संघर्षु, कशालो ; उदमु, पतोड़, गह, हजिणी

मथाछिरो - सतहु ; हर वस्तूअ जो बाहिरियों हिसो ; सतही, उछातरो, जहिड़ो तहिड़ो, अधोगाबरो, मथां मथां, बेगरि जो

मथार - मथियों पासो ; दर्याह जी मथाछिराई ; किनार ( टकिरी या नदीअ जी ) ; सणाओ वाउ ; नदीअ जे किनारे खां वठी ऊन्हे पाणीअ ताईं नदीअ जो हिसो

मथारु - रसे या नोड़ीअ जो वीटो

मथियरु - वीरु, जोधो, पहिलवानु, सूरिमो ; अगिवानु, नेता.

मथियों - उताहों, ऊचो ; वडो, श्रेष्ठ ; मथे जाणायलु ; सभ खां मथे.

मथु - मथियों हिसो, चोटी ; मथो, सिरु ; मथाछिरो, सतहु, सपाटु.

मथूं - मथां, मथ खां

मथे - मथां ; जे चोट ते ; अगिरो, श्रेष्ठ

मथो - सिरु ; सिसी, मुंढी ; चोटी, मथियों हिसो ; मुंढो, अगियाड़ी, सेरांधी ; चोटी ( आङुरि जी ) ; छेड़ो, पछाड़ी ; माहवारी, फुलु, रजोधर्मु

मदनु - कामदेवु ; सूरी, सूली, फासी ; छजरीअ खे झले बीहंदड़ या टेको डींदड़ काठी

मदत - मदद, सहायता, वाहर

मदह - साराह, वाखाण, प्रशंसा, स्तुती ; मदाहु, ईश्वर या गुरूअ वगे़रह जे साराह में लिखियलु गीतु

मदहोशी - नशो, ख़ुमार ; बेसुर्ती ; हैरानी

मदहोशु - पीतलु, नशे में चूरु, अलूटु ; मतवालो ; मुंझियलु, हैरानु, हको बको ; बे सुर्ति, बेहोशु

मदाई - बुराई, अपकारु, ख़राबी, बुछिड़ाई

मदारी - बाज़ीगरु ; रिछ या बांदर जो खेलु डेखारींदड़ु

मदारु - फेरो, ग्रह जो फिरण / चकर जो मार्गु ( हिं. कक्षा, इं. ऑर्बिट ), दाइरो ; आधारु, आसिरो ; पायो, बुनियादु ; वास्तो, सन्बंधु ; मक्सदु, इरादो ; घेरो, गेल ; विचु, केंद्रु, मर्कज़ु

मदाहु - साराह कंदड़ु, प्रशंसा / स्तुती कंदड़ु

मदिरा - शराबु, दारूं, मय, सरो, मधु

मदो - बुरो, ख़राबु, बुछिड़ो, किनो

मधु - शराबु, दारूं, मदिरा, मय ; किनी बांस.

मधुरु - मिठो, मेठाज वारो ; सुरीलो.

मधुशाला - मयख़ानो, शराबघरु, ‘बार’, ‘पब्’

मध्यमु - विचों, पूरो पुनो, मोचारो, चङेरो, न सुठो न ख़राबु ; मधमु, सरगम जो चाथों या विचों सुरु

मध्यस्तु - विचवारो, सरपंचु, अमीनु

मध्यानु - माध्याह्न, माध्यान्ह, मंझंदि, बिपहरी.

मनघड़ति - मन मां ठाहियलु, निराधार, बेबुनियादु.

मनघुरियो - मनपसंद, मन पसंदि, दिलि खे वणंदड़ु.

मनठारु - दिलि खे ठारींदड़ु / आरामु डींदड़ु.

मनत - मन्नत, सुखा, बास, संकल्पु ; वचनु, प्रतिज्ञा

मनमिलाऊ - मिलनसारु, हंसमुखु, खिलमुखु

मनमोहनु - मनु खसे वठंदड़ु, सुहिणो, मोहींदड़ु ; श्रीकृष्ण

मनमौजी - खिलिणो, पंहिंजे मन जी मौज अनुसार कमु कंदड़ु, ख़ुशिमिज़ाजु

मनहुं - छापिरो, छनो, लांढी ; कखनि काननि छिति

मनहूसु - निभागो, चंडो ; बुरो, बुछिड़ो, बुछां जहिड़ो

मनाइणु - राज़ी करणु, तुसाइणु, ख़ुशि करणु ; मञाइणु, क़बूल कराइणु ; रीझाइणु, परिचाइणु, सरिचाइणु ; मल्हाइणु ( उत्सवु ) ; चट बधणु ; तातिराइणु ; भीड़ूं डियारणु, मनाड़णु

मनाड़ - मालिश, महट, रगड़, ज़ोरु, भीड़, चाप ; जाण ; अस्पर्शु

मनु - हिंओं, दिलि, दिल ; विवेकु ; लाड़ो, झुकाउ ; वीचारु ; बुद्धी, समुझ ; इच्छा

मनुखु - मनुषु, मानुखु, माणुहू, माण्हू, पुरुषु, शख़्सु

मनोरंजनु - दिलिविंदुर, विंदुर, विरूंहं, आनंदु

मनोवृत्ती - मन जो लाड़ो, मन जी वृत्ती, मनोविकारु, मन जो भावु

मनौती - मञिता, स्वीकृती, क़बूलियत ; मन्नत, सुख, बास, देव-पूजा

मप - मपु, माप, मइप, कछ

मपु - मप, माप ; मौक़ो, वझु, अवसरु

मफ़हूमु - समुझ में आयलु ; मन्शा, मुराद, अर्थु, मक़्सदु, इरादो

मबादा - मतां, जिम, मछुणि, नजाणा, ईश्वरु न करे.

मम - बांभ, कुरूप पोढ़ी स्त्री, डाइणि, जिनिड़ी, भूतिणी.

ममणु - झेड़ो, टंटो, झगिड़ो, फ़सादु

ममता - ममतु, स्नेहु, प्रेमु ; आपो, अहं, अहंवादु ; फूंड, टांइ, आकड़ि, सखिणो हठु ; डाड़, हाम, बटाक ; माउ जो प्यारु, मोहु, आसक्ती

ममात् - मौतु, मृत्यू, मरिणो

मया - बाझ, दया, कृपा ; क़्यासु, कहल, तर्सु ; भलाई, महिरबानी ; थोरो, वड़ु

मयो - भरियलु, ढावलु ; उठु, चांगो, करहो, तोडो

मयो मतारो - डटो मुटो, थुल्हो मतारो, सटरवटरु, मुटको.

मरचूठु - कृपणु, कंजूसु, शूमु, चिचीमारु, मुठिभीड़ु, चिंगूसु.

मरजानि - प्रवाल, गुणोठी

मरणु - चालाणो करणु, मौतु माणणु ; घणो घुरणु, बेहदि चाहिणु ; मोहितु थियणिु ; पाहु थियणु ( बुख में ) ; घटिजणु, दबिजणु ( बुख )

मरसियो - शोक-गीतु, मुअल शख़्स जे गुणनि जो सोज़ भरियो बयानु कंदड़ु गीतु

मराइणु - बदिफ़ैली कराइणु, गुई माराइणु, संभोगु कराइणु

मरातिबो - दर्जो, पदु ; उहिदो, पदवी ; मानु, शानु, इज़त

मरामत - मरमत, दुरुस्ती, संवार, भगल टुटल खे ठीकु करण जी क्रिया

मरु - मिटी, मैलु, मेराणि ; कन जो किचिरो ; मिलावती धातू, कसु, फेटि ; भली, भलीं, बेशक, पक, ज़रूरु

मर्क - मुश्क, मुस्कुराहट, चपनि जी खिल, पाबोह

मर्कज़ु - केंद्रु, विचु ; दुनु ; गोल जो विच वारो टुबिको

मर्कणु - पडणु, बटाक हणणु ; फ़खुरु करणु ; फूंडि में भरिजणु ; बटाकी, लबाड़ी

मर्दनु - सुठाई, सफ़ाई ; महिटणु, मालिश करणु ; नासु करणु, लताड़णु

मर्ज़ी - इच्छा, मन्शा, मनीषा, कामना ; रुची ; पसंदी

मर्ज़ु - रोगु, बीमारी, नाचाकाई, अघाई

मर्दानगी - पौरुष, मुड़्सी, मर्दी, हिमथ ; दिलेरी, वीरता, मर्दानी

मर्दानी - मुड़्सी, मर्दी, हिमथ, दिलेरी, वीरता, मर्दानगी

मर्दी - पौरुष, सूरिहाई, वीरता, बहादुरी, दिलेरी ; माण्हपो, इन्सानियत, मानवता ; वीर्य, वीर्ज, ज़ाति ; हिमथ, थूम

मर्दु - पुरुषु, शख़्सु ; आदमी, इन्सानु ; मुड़्सु, पती, कांधु, भतारु ; वीरु, दिलेरु मनुषु

मर्दुम - मनुषु, इन्सानु, आदमी, माणुहू, माण्हू

मलंगु - डिघो थुल्हो मतारो मनुषु ; हिक क़िस्म जो मुसलमान फ़क़ीरु ; बिए जो ख़यालु न रखंदड़ु शख़्सु

मलकु - देवदूतु, फ़रिश्तो, पार्खदु

मलणु - महटणु, गसणु, माञणु ( बासण ) ; साफ़ु करणु, चिल्काइणु ; मालिश करणु ( घोड़े खे ) ; गोहणु ( अटो )

मलम - फटनि वगे़रह खे लाइण लाइ हिकु चिकणो पदार्थु, तिबो, पलस्तरु

मलहणु - पाण पंहिंजी साराह करणु, आत्म-प्रशंसा / स्तुती ; पाण ते मरकणु ; बहादुरी डेखारणु

मलहाइणु - विधीअ सां पूरो करणु, मनाइणु ; मशहूरु करणु, वाखाणणु ; नालो कढणु ; साराह कढणु ; नामियारो या जसाइतो कमु करे डेखारणु

मलालु - डुखु, दुखु, अफ़सोसु ; उदासाई ; कष्टु, तकिलीफ़, डुखियाई

मलिणी - महट, मलण / माञण जो कमु, माञ, गोहिणी

मलीदो - चूरी, भोरी ; मलीदा, सतरछी, लज़ीज़ खाधा ; माए वारी मिठाई

मलीनु - मेरो, किनो, गंदो, गछेरो ; अपवित्रु, नापाकु

मलूकु - सुंदरु, सुहिणो, ठाहूको, ख़ूबसूरत ; नाज़ुकड़ो

मलेछु - पलीदु या नापाकु इन्सानु ; काफ़िर, नास्तिक ; लालची इन्सानु ; पेटोड़ी, अघोरी ; झंगिली मनुषु, दुष्टु, नीचु, पापी

मलो - गिलाफ या गिलफड़े ते थींदड़ सोजि ; फट-फुरिड़्यूं

मल्ह - मल, कुश्ती, ‘रेस्लिंग’

मल्हु - मलु, मल्लु, कुश्तीबाज़ु, ‘रेस्लर’, पह्लवानु

मवादु - पदार्थ/र्थु, सामानु ; पीपु, पूंइ ; सामग्री

मवाली - नशई, नशो वापुराईंदड़ु ; गुंडो, बदिमाशु

मवासु - फ़सादी, बाग़ी ; फिरियलु, हठीलो, होडी, बेहूदो, मग़रूरु, घमंडी.

मशहूरी - प्रसिद्धी, ख्याती, नांउ, नालो ; जसु, धाको, नामाचारु, हाक.

मशहूरु - प्रसिद्ध, प्रख्यात, नामवरु, हाकारो, नामयारो

मशालु - डियाटी, खड़गी ; तमामु वडी बती ; मूओ, कखनि-काननि या अगिड़ियुनि जो मुचो

मश्क - पाणीअ भरण लाइ चम जी थेल्ही, पख़ाल, सांदारी, ओई, खली.

मश्क़ - वरी वरी लिखण जी क्रिया ; अभ्यासु ; साधना ; इस्तैमालु.

मश्किरी - मस्ख़री, ठठोली, मज़ाक, चर्चो, रौंशो

मश्ग़ूली - किर्ति, हाज, वगंदी, प्रवृत्ती ; मग्नता, कम में रुधलु हुअणु

मस - मुश्किल सां, विर्ले ; अञा

मसइलो - मस्लो, सुवालु, प्रश्नु, समस्या ; कठिन गाल्हि

मसाणी - मसाणु संभालींदड़ु, मुड़्दा साड़ींदड़ु

मसाणु - स्माशानु, शमशानु, स्मशानघाटु, मरघटु, अमरधामु

मसालो - मसालिहु, मसालिहो ; शइ शिकिलि, सामग्री

मसावत - मसावति, समानता, हिकजहिड़ाई, बराबरी ; समीकरण, ‘इक्वेशन्’

मसीही - ईसाई, ईसा मसीह सां वास्तो रखंदड़ु ; ईसा मसीह जो पोइलगु, किरस्तानु, ख्रिश्चिन

मस्को - मखणु, कचो गिहु ; चापलूसी, ख़ुशामद

मस्ताई - नशो, ख़ुमारु ; चरियाइप, दीवानगी ; मूर्खता, बेवक़ूफ़ी ; कामु, काम भावना ; मवासी

मस्तानो - चरियो, कल थिड़्यो ; नशई, ख़ुमारियलु ; बेफ़िकिरु, आनंदी, निश्चिंतु ; ईश्वर-प्रेमी

मस्ती - नशो, खेप, ख़ुमारु, कैफ़ु ; चरियाइप, दीवानगी ; लुचाई, हर्कत, खेचलि, शरारत, शैतानी

मस्तु - नशई, पीतलु, खिओ, ख़ुमारियलु ; पागलु, दीवानो ; कामी, शहवती ; सौदाई, ख़फ़क़ानी ; चर्बटु, उन्मत्तु ; घमंडी

मस्दरु - मूलु, बुनियादु, असुलु, निकिरण जो हंधु ; क्रिया जो मूल रूपु ( व्याकरण )

मस्लहत - सुठी सलाह ; सुठी नीती / नीति ; भलाई, ख़ूबी

महंतु - मठधारी ; टिकाणेदारु, बाओ ; हिंदू साधुनि जो अगवानु, अगिवानु

महंदारु - अगवानु, अग में बीठलु, पेशवा, सरदारु, सालारु

महंदी - निरान, निणान

महंदु - मुंढु, मुहागु, आरंभु, शुरूआत

महक - सुगंध, सुरहाणि, ख़ुश्बूइ, हुबकार

महट - मह्टो, गह्को, रगिड़ो, मालिश ; चिप, चिथ ; अहंजु, कठिनाई ; नुक़्सानु, हाञी

महटणु - घोटणु, रगिड़णु, गहणु ; मलणु ; चिपणु, चिथणु ; चिल्काइणु, मह्टो डियणु ; चीभाटणु

महताबी - चंड जहिड़ो, सुहिणो, ख़ूबसूरतु ; आतिशबाज़ीअ जो हिकु क़िस्मु

महताबु - चांदनी, चांडोकी, चंड जी रोशनी ; चंडु, चंद्रमा, चंदा.

महतो - लेखारी, लिख पढ़ जो कमु कंदड़ु, दीवानु ; आमिलु ; वाणियो.

महत्ता - श्रेष्ठता, महानता, उत्तमता, गुरुता, महत्व

महत्वु - अहमियत, महत् जो भावु, गुरुता, वडाई, श्रेष्ठता, उत्तमता

महदु - निठरु ऐं निकमो मनुषु, हठी ऐं बेकारि शख़्सु ; पींघो, झूलो

महदूदु - सीमित, सीमा / हद अंदरि, मर्यादित, ‘लिमिटेड’ ; थोरो, गाण गणियो

महफ़िल - मेड़ु, सभा ; मजिलस, कचहिरी, रिहाण.

महफ़ूज़ु - सोघो, हथीको, क़ाबू, बेजोखो, सुरक्षित.

महबूबु - प्रियतमु, प्रीतमु, दिलबरु साजनु, लालनु

महर - मिहिर, महिरबानी, भलाई, कृपा ; दया, बाझ, रहमु ; कहल, क़ियासु, क़्यासु, करुणा

महराजु - महाराजा ; ब्राह्मणु, बांभणु ; वडे माण्हूअ लाइ इज़त भरियो शब्दु

महराणु - समुंडु, सागरु ; नदी, दरियाहु ; सिंधू नदी.

महरी - चढ़ीअ या सुवारीअ जो उठु, भलो उठु. महलः समय, वक़्तु, वेर, वेल

महलातु - महलु ; वडो शानदारु घरु, शाही मकानु

महलु - महलातु, राजभवनु ; शाही इमारत, अमीराणो घरु ; राणी ; अंतःपुर,ज़नानख़ानो ; जाइ, जगह ; दर्जो, पदु

महलो - तकु, घिटी, गिली, शहर जो हिकु हिसो

महसूलु - ढल, राउर ; हासिल कयलु ; चूंगी, सूंग ; किरायो, भाड़ो ; ज़कात.

महसूसु - अनुभूत, परूड़ियलु, महलूम, सही कयलु ; पधिरो, प्रगट, ज्ञात.

महांगु - महांगाई, आकिराई, तेज़ी, अघ जो चाढ़ु

महा - वडो, शाही ; उत्तमु, श्रेष्ठ ; नामवरु, नामकठियो, नालेरो, डाढो, तमामु, अति/ती, निहायत

महाई - सूरिमो, शूरु, झूंझारु, वडो वीरु ; सरदारु, अगवानु, अगिवानु, महंदारु

महाकाव्यु - वीर चरित्र-कथा, ‘एपिक’

महाजनु - महाजणु, वापारी, व्यापारी ; सराफ़ु ; शाहूकारु ; नामवरु मनुषु ; मंडलु, संघु ; जाती, हिंदू जाती ; श्रेष्ठ पुरुषु ; साधू

महाड़ - भाड़ो ; घर जी मस्वाड़, किरायो ; माल सामान जो भाड़ो

महातमु - माहात्म्य, वडाई ; साराह, स्तुती, प्रशंसा, गुणगानु, वाखाण

महात्मा - वडो पहुतलु माण्हू, संतु, गुणवानु पुरुषु, महापुरुषु, उच्चात्मा, महानुभावु

महादेवु - शंकर भगवानु, शिवु, देवाधिदेवु

महापुरुषु - श्रेष्ठ पुरुषु, महानुभावु, महात्मा, पवित्र पुरुषु, वडो संतु

महाभारतु - महर्षी व्यास जो लिखियलु महाकाव्य ग्रंथु ; कौरव-पांडव युद्ध ; वडी लड़ाई / युद्ध ; कोई वडो ग्रंथु

महाभारी - तमामु वडो, तमामु भारी / गरी

महार - उठ जे नक में थियलु टुंगु या उन जे नाकेलीअ में बधल नोड़ी ; डंदनि जे पाड़ वारो मज़िबूतु हिसो

महारत - कुशलत, निपुणता ; क़ाबिलियत, चतुराई ; कारीगरी.

महाराजा - राजाउनि जो राजा, सम्राटु, शहनशाहु. महाविद्यालयः ‘कॉलेज’, ऊचे अभ्यास करण जो विद्यालय

महावीरु - वडो पराक्रमी मनुषु ; हनुमान ; गौतम बुद्ध ; जैनियुनि जो चोवीहों जिन या तीर्थंकर, महावीर जैन

महाशय - महानुभावु, महापुरुषु, महात्मा, वडो माण्हू

महासभा - वडी सभा, वडो मेड़ु, अधिवेशनु

महिणागोरु - महिणा / ताना डींदड़ु, डोरापा डींदड़ु.

महिणो - मिहिणो, तानो, उभालो, तुनको, टोक, चाणकु.

महिति - मसीत, मस्जिद, मिहिति

महिनत - परिश्रमु, पोरिह्यो, कशालो, जतनु, मिहनत ; पतोड़, गह, हजणी ; मज़ूरी, पोरिह्ये जो उजूरो, पारिश्रमिक

महिनताणो - महिनत जो उजूरो, पारिश्रमिक, मज़ूरी, एविज़ो ; डुखियो, कठिन, अठकाठियो

महिनती - उद्यमी, उजमी, हडडोखी, जफ़ाकशु

महिनो - महीनो, मासु, माहु, ‘मंथ्’

महिमा - वडाई, साराह, वाखाण ; शानु शौकत ; शक्ती, बलु, ज़ोरु ; प्रभावु, महातमु ; प्रतापु, गौरव

महिमानु - मिज़ममानु, अतिथी, पाहुनो

महिर - मिहिर, भलाई, महिरबानी, दया, बाझ ; क़्यासु, कहल, रहमु

महिला - स्त्री, नारी, नेक औरत

महीनु - सन्हो, बारीकु, सूक्ष्मु, सूख्यमु, नाज़ुकु, पतलो

महीनो - महिनो, मासु, माहु

महीपती - महीशु, महीपालु, राजा

महू - मह्वु, मगनु, लीनु, तल्लीनु ; एकागरु

महेश्वरी - माहेश्वरी, दुर्गा, देवी

महेसरु - महेश्वरु, महेसु, महेशु, शंकरु, शिवु, महादेवु

महोत्सवु - वडो उत्सवु, जलसो, ‘फ़ेस्टिवल’

महोदय - महाशय, स्वामी ; सुर्गु ; कान्यकुब्ज देशु ; वडे भाग जो उदय

मां - आउं, आऊं, मूं ; मंझां, खां, विचां

मांइजणु - मापणु, समाइजणु, अंदरि अची वञणु, माइजणु

मांग - घुर, तलब, तक़ाज़ा ; सींधि ( वारनि जी ) ; नथ खे झलण लाइ छेति पियल ज़ंजीरी

मांगरु - मांगरमछु, ‘व्हील’ मछी

मांझांदो - खानो, भोजनु ; मंझंदि जी रसोई, विरांढ ; मंझंदि जो आरामु, थोरे वक़्त लाइ आरामु, घड़ीअ जो सुखु

मांझी - वीरु पुरुषु, सूरिमो, झूंझारु, पह्लवानु ; मलाहु, नाखुओं, बेड़ीअ वारो

मांडाणु - मलारु, झुड़ु, आकास जी ककरनि सां छांइजण जी हालत

मांडाणो - मुंढु, आरंभु, शुरूआत ; पायो, बुनियादु ; पसारो, फहिलाउ, पखेड़ ; बंदोबस्तु, सिटाउ, योजना ; धंधे जो वधाउ ; वडो ठाठु

मांडी - मंडु जाणंदड़ु, जादूगरु, फीणाई

मांदगी - थकावट, थकु, चैकिड़ो ; अघाई, बीमारी, नाचाकाई ; साणाई

मांदि - महंदि, अगियां, अगु में, महंदानु

मांदिकाई - थकावट, नाचाकाई, बीमारी

मांदो - थकलु, हजियलु, फां, फसु, बीमारु, नाचाकु, अघो ; बेज़ारु, परेशानु ; साणो, बेहोशु

मांधाणी - मंधी, मथनी, डुधु विलोड़ण जो साधनु.

मांधाणु - लुड़ु, गोड़ु, शोरु ; झगिड़ो, झेड़ो, बखेड़ो.

मांसु - मासु, गोश्तु

मांहिं - उड़द दालि ; मां, मंझां, खां, वटां

माइटी - मिटाचारी, मिटी, रिश्तेदारी ; लागापो, सन्बंधु, नातो, सगाई, सगाई, मङिणो

माइटु - मिटु, रिश्तेदारु, सन्बंधी, अज़ीज़ु

माइणु - मापणु, अंदरि अचणु, समाइजणु, पूरो पवणु

माइलु - लाड़ू, लाड़ो रखंदड़ु ; चाहकु, इच्छुकु, कोडियो, शाइक़ु

माई - माउ, माता ; बाई, बाई, स्त्रीअ लाइ इज़त भरियो शब्दु ; सीतला, शीतलादेवी ( माता ), चेचक ; घर में कमु कंदड़ आया

माईअपोटो - सोनारो, सुनारु, स्वर्णकारु, तिलागरु

माउ - माता, अमड़ि, जीजलि ; पाणी, आबु, नीरु, जलु, जरु

माएतो - माइतो, माउ जो ; हिकिड़े पेट जो ( भाउ ) ; सागीअ माउ पर बिए पीउ जो ( बारु )

माएदारु - गरुदारु, गभवारो, सार भरियो ; सधरु, जांठो, जबिरो, सटाणो ; महत्व वारो ; यथार्थु, हक़ीक़ी, सचो पचो

माओ - कढ़ियल घाटे खीर जी मिठाई, खवा, खवो ; सारु, ततु ; गरु, असुली मालु ; यथार्थु अस्तित्वु ; हिकु पसारिको वखरु

माक - ओस, ओस कण, माट, विल्ह, शबनम ; लुड़ाटु, धुंधु, कोहीड़ो, घिम, आलाणि

माकड़ि - मकड़नि जो वलरु / टोलो, रूहु, ओरि ; किउलियुनि जो मेड़ु

माखी - मध, मधु, मधू, शहदु, शहद

मागहीं - इन्हीअ जाइ ते, इन्हीअ लाइ, तांकि, बदिरां, बजाइ ; मूरिगो, बिनह, बिलकुल न ; कडहिं बि, बिलकुल

मागु - मार्गु, रस्तो ; जाइ, मकानु, ठिकाणो, मंज़ल, मुक़ामु ; रहण जो हंधु ; वतनु, देसु, साणेहु

माचि - थेल्हि, दोंब, दोंबि,मोटापो

माचु - फ़क़ीरु, पेनू, पेनारु, बीखारी ; गाइणो

माछांगु - लुड़ु, शोरु, गोड़ु, हुलु, धम्चरु, कोलाहलु, मांधाणु

माजिरा - माज़िरां, आफ़त, अपदा ; निभागु ; बुराई

माज़ी - गुज़िरियलु, थी चुकलु, अगूणो ; भूतकालु ( व्याकरण में )

माञणु - गही या महिटे साफ़ु करणु ( बर्तन ), उजारणु, चिल्काइणु ; मले साफ़ु करणु ( हिं. माँजना )

माञू - मञींदड़ु, चएवानु, आज्ञाकारी

माट - माक, ओस, विल्ह ; आलाणि, घिम ; आशीर्वाद, आसीस ; भलाई, उपकारु

माटी - मटु, मटिको, माटो ; ठिकर जो वडो थांउ जंहिं ते पला मारींदड़ु मुहाणो पलनि मारण या फासाइण वक़्ति तरंदो आहे

माटेतो - माटेजो, लगो, वेगो, हिक पीउ ऐं बिनि माइरुनि वारो बारु.

माठि - चुपि, सांति, ख़ामोशी ; बुट, गुप्चुपि ; चिपु ! चुप् ! बस् !

माठीणाई - सांतीकाई, माठि, ठहर

माठीणो - सांतीको, मौनी, मौनु, ख़ामोशु, थोरो गाल्हाऊ ; धीरे, आरासिते, आहिस्ते

माठो - मंदो, झको ; थोरी गप वारो ; अस्थिर, बेज़ोरु ; बिना वहुकिरे वारो.

माड़ि - माड़ी, घर जो मथियों तबक़ो ; सहायता, मदद ; भलाई, उपकारु.

माणिकी - अखि जो विचों कारो हिसो, पुतिली, वनी ; अछनि चिटनि वारी मेंहिं.

माणिकु - लालु, चूनी, याक़ूतु ; डाहो इन्सानु, गुणवानु पुरुषु

माणु - अन्न भरण जो साधनु ; मापण जो साधनु, मापो ; वडाई, घमंडु ; टांइ, पाणु पडाइणु ; माणो, नखि़रो, नाज़ु, लाडु

माणो - प्रेम जी बाज़ी, नखि़रो, नाज़ु

माण्हिपाई - माण्हिपो, मानवता, इन्सानियत, भलमानसाई ; परोपकारु ; सभ्यता, तहिज़ीब ; फ़ज़ीलत

माण्हू - माणुहू, माड़िहू, मनुषु, मानुखु, इन्सानु ; शख़्सु

माण्हूथुड़ो - बिंदिरो, जामिड़ो ; अखि जी पुतिली, माणिकी, वनी

मातमु - मातामु, शोकु, मरण जो दुखु ; रोजु राड़ो, रोदनु, विरलापु, सूइ, सियापो

माता - माउ, अमड़ि, जीजलि ; सीतला ( बीमारी ), चेचकु, देवी

माति - मातृ, माता, माउ, जीजलि

मातु - शह खाधलु, हारायलु ; अधीनु, ताबअ् ; नासु, नष्टु, फ़ना

मातिरा - मात्रा, स्वर जी निशानी ( देवनागरी अखरमाला में ), स्वरु, सुरु ; अंदाज़ु, वज़नु, ‘डोस्’

माथरि - माथिरी, वादी, पहाड़नि जे विच वारी ज़मीन, ‘व्हैली’

मादि - ज़नानो, ज़ालाणो ; मादी, नारी, स्त्री, औरत, महिला

मादी - स्त्री, ज़ाल, औरत ; भौतिक पदार्थ जो ठहियलु ; शरीरी, देहधारी, देहिधारी ; जड़ु ; दुनियवी, सांसारिक

मादो - जड़ु पदार्थु, उहा वस्तू जा महिसूस थी सघे ; सामग्री ; शक्ती, सघ, ताक़त, लियाक़त ; बुद्धी ; समरथी, सामथ्र्य

मानवारो - इज़त भरियो, आबिरूदारु, मान्यवरु, सखरु

माना - मानियूं, रोटियूं, रोटला

मानाॅ - अर्थु, मतिलबु ; मन्शा, मुराद, मक़्सदु ; कारणु, सबबु ; यथार्थु, हक़ीक़त

मानाइतो - मान वारो, आबिरूदारु, शानाइतो

मानारिथु - मानु, इज़त, आबिरू

मानी - रोटी ( फुलको, ढोढो आदि ), खाधो, भोजनु, रसोई

मानु - इज़त, आबिरू, आदरभाउ ; लिहाज़ु, मुरवत ; दबदबो

माप - मापु, मापो, मइप, भरप ; मापण जो साधनु ; कछ, काछो ; माणु, पैमानो, पइमानो, प्रमाणु

मापकु - मापो, माणु ; सर्वेरु, ‘सर्वे’ कंदड़ु, पैमाश वारो

मापणु - माप करणु, कछणु ; मअणु ; समाइजणु, अंदरि अचणु ; में जाइ मिलणु, मापे अचणु, पूरो थी अचणु

माफ़ी - क्षमा, खिम्या, उसिराणि ; रिआयत, छूटि ( ढल जी ) ; रिहाई, छोटिको, मुक्ती

माम - इशारो, संकेतु ; ख़बर, डसु, सलाह, रिथ, तजिवीज़ ; गुझु, राज़ु ; मनीषा, मन जी इच्छा ; गुझारत, पिरोली

मामिता - ममता, माउ जो प्यारु ; मोहु, आसक्ती ; स्नेहु, प्यारु

मामिरू - कमु कारि, हाज, गाल्हि ; कारोबारु, धंधो, वहिंवारु ; झगिड़ो, झेड़ो ; गुझु, राज़ु ; आपदा, मुसीबत, संकटु ; अटिकल, रम्ज़

माया - ब्रह्मांडु रचण वारी आदि शक्ती, ईश्वरी शक्ती, प्रकृती ; ठगिणो रूपु ; कूड़ो ख़यालु ; कपटु, दोलाबु ; रंग रूपु ; लीला ; अविद्या, भरमु ; दुनियवी पदार्थ ; स्नेहु, ममता ; धनु दौलत ; रचना जो कारणु

मायावी - मिथ्या, कूड़ो, ख़याली ; ठगिणो, वहिमी

मायूसी - निरासाई, निराशा, उदासाई

मायूसु - निरासु, निराशु, उदासु ; बेदिल, वेगाणो

मायो - सतु, सारु ; दौलत ; शइ, पदार्थु, मालु सामानु ; पूंजी, मूड़ी

मार - सज़ा, सेखत ; फेह, डाङोर, चिल्ह ; आदत, हेर ( तमाक वगे़रह जी ), कोताही, कमी ( अक़ुल जी )

मारणु - सज़ा डियणु ; धकु हणणु ; सटणु, कुटणु, ठोकणु ; कुहणु, ख़ूनु करणु, साहु कढणु ; वस में रखणु ( मनु ) ; तइ करणु, झागणु ( मुफ़ासिलो ) ; कमाइणु, लसो करणु, रङणु ( चमिड़ो ) ; चूरो करणु ( धातू ) ; पकिड़णु, फासाइणु ( पखी ) ; दबाइणु ( बुख ) ; कलणु ( मिटी )

मारि! - अड़े !, बलें बलें !, ख़ुशी / अजब जो इज़िहारु कंदड़ु शब्दु

मारि भेणी - मारि मंझां !, कहिड़ी न अचिरज जी गाल्हि !, हणु त सही !

मारियो - मार डिनी ; डिंगो, खेटाई, मुओ ; दब कढण वक़्ति कंहिंखे खे चवण जो शब्दु

मारु - चमिड़े तां वारु लाहिण जी क्रिया ; वारनि लाहिण जो मसालो ; धकु ; ज़ोरु / ताक़त ( बंदूक़ जी )

मारू - मारींदड़ु, क़ातिलु ; घाती, मौतमारु ; प्रीतमु, पिरीं ; हिक रागिणीअ जा नालो ; मालु चारींदड़ु ; झांगी, झंग जो रहिवासी

मारो - चूनालो, राज़े जे कम जो हिकु ओज़ारु, करणी ; वाड़, लोढ़ो ; गोलियुनि छोड़ण लाइ भिति में कयलु टुंगिड़ो / गुड़्खी.

मार्को - पगिड़ी रसम ( हिंदूअ जे मौत ते टिएं डींहुं थींदड़ ) ; सभा, माण्हुनि जो मेड़ु ; शादी वगे़रह ते खाइण पीअण जी मजलिस

माल - माल्ह, हुर्ले जे ढेंगे ते चाढ़ियल इर्ड़ियुनि सां गंढियल बिनि नोड़नि जूं लढ़ूं जिनि ते पाणी कढण लाइ किंगिरियूं बधिबियूं आहिनि ; टंगणि

माला - माल्हा, मणिकनि जो हारु ; स्मरिणी, जप माल्हा ; हारु, फूलमाल्हा, गुलनि जी कंठी, गजिरो

मालामालु - भरियलु, टिमटारु ; शाहूकारु, धनवानु, साओ, निहालु

मालिकु - धणी, स्वामी, नाथु ; ईश्वरु ; पती, मुड़्सु

मालिदारु - माल वारो, धनवानु ; मवेशीअ जो मालिकु, भागियो, चैपाए माल जो मालिकु

मालिश - मालशि, महट, महिटण जी क्रिया, रगड़ ; सूट, आ़ ; चम्पी ; ओजरु, चिल्को

माली - माल्ही ; मिल्कियत, जाइदाद ; आर्थिक

मालु - सामानु, टपड़टाड़ी ; धनु, दौलत, मिल्कियत ; माली, जाइदाद ; वखर, सौदागिरीअ जूं शयूं ; क़ीमती चीज़ूं ; चैपायो मालु, मवेशी, ढोर ढगा ; क़ीमती / सुवादी खाधो / ताम ; असुली हक़ीक़त

मालूमु - मअ्लूमु, जातलु, पधिरो, ज़ाहिरु

माल्हा - माला, मणिकनि जो हारु, हारु ; स्मरणी, जपमाल्हा, गुलनि जी माला / हारु ; गजिरो

माल्ही - माली, गुलनि वारो, गुल पोखो, बाग़बानु, आराई

माशूक़ु - मअ्शूक़ु, जंहिंते कोई आशिक़ु हुजे, महबूबु, पिरीं, प्रियतमु, प्रीतमु, साजनु

मासिकु - माहिवारी, रतु, कपिड़ा, हैज़ु ; माहियानो, मासिक पत्रिका

मासु - मांसु, गोश्तु ; मेवे वगे़रह जो अंदिरियों हिसो, गरु

मासूमु - निर्दोशु, बेगुनाहु, अबहमु ; भोरिड़ो, बालो भोलो, निष्कपटु

मास्तरु - अध्यापकु, ‘टीचर्’, ओझो, सिख्या डींदड़ु

माहिताबु - माहु, चंडु, चंद्रमा, चंद्रु

माहियड़ु - डोधी, खीरु मखणु विकिणंदड़ु ; कंजूसु, कृपणु, चिंगूसु

माहियत - ततु, सारु ; हक़ीक़त, कै़फियत ; जाण, ज्ञानु ; सुञाणप, वाक़ुफ़ियत, परिचय, डेठि ; स्थिती, हालत

माहियानो - महिने जो पघारु, वेतनु ; मासिक, माहिवारु

माहिरु - गुणी, हुनरमंदु, कारीगरु ; निपुणु, होशियारु ; भड़ु, कुशलु ; उस्तादु, चतुरु इन्सानु

माहिरू - चंड जे मुंहं वारो, प्रियतमु, दिलबरु, प्रीतमु.

माहिलु - गडियलु, गंढियलु, गाडुड़ु साडुड़ु.

माहिवारी - मासिक धर्मु, रजोधर्मु, कपिड़ा, रतु, हैज़ु.

माहिवारु - माहियानो, महिने जो, मासिक

माही - प्रीतमु, दिलबरु, प्रियतमु, जानी, जानिबु, साजनु

माहु - चंडु, चंद्रमा, चंद्रु, चंदरु

मिंथ - वेनिती, निमाणी, वेनिती, विनंती, आज़ी, नीज़ारी, लीराटी

मिंधिरो - छोटो, जामिड़ो, बिंदिरो, ठेंगू, बुटको

मिंहाइणु - ढोंगु करणु, बहानो करणु, गेगु मिलाइणु, छलु तिर्कटु करणु ; ढोंग करे ठगणु

मिंहुं - बहानो, ढोंगु, गेगु, मिखिरु, तीतालु

मिआणु - मियाणु, तलवार जो खोखो, खिप, थेक

मिक़दारु - अंदाज़ु, शुमारु ; क़दु, आकारु ; वज़नु, तोर ; गुंजाइश, डेघि वेकरि ऐं ऊचाई ; पखेड़, फहिलाउ, एराज़ी ; जथो ; थोल्हि

मिखिरु - मकरु, मिकिरु, ढोंगु, कूड़ो डेखाउ ; बहानो, मिंहुं ; दग़ा, ठगी, कपटु, छलु

मिखु - पाहु, मिञु, गोरो, मग़ज़ु, गुदो, शइ जो अंदिरियों हिसो

मिजाज़ु - मजाज़ु, वडाई, आकड़ि, घमंडु

मिज़ाजु - सुभाउ, स्वभावु ; घमंडु, वडाई, अभिमानु, आकड़ि

मिज़िमानु - महिमानु, अतिथी, पाहुनो ; दावती, मुलाक़ाती

मिटाइणु - मेटणु, डाहिणु, मेसारणु ; लाहिणु ( उञ ) ; दबाइणु, शांति करणु ; रोकणु, बंदि करणु

मिटिजणु - मिटणु, डहणु, मेसारिजणु ; दबिजणु, शांति थियणु, लहणु ( उञ )

मिटी - मृतिका, धूड़ि, डसड़ि, दज़, रई ; मैलु, मरु, गंदु, किनु, चीकी मिटी ; माइटी, सगाई

मिटी माइटी - रिश्तेदारी, सगाई

मिटु - माइटु, रिश्तेदारु, अज़ीज़ु ; गिटो, गिलु

मिठ - मेठाजु, मिठासु, मधुरता

मिठणु - मिठलु, लुडणु, पिपणु ; प्रीतमु, जानी

मिठाणि - मेठाजु, मधुरता, शीरीनी, मिठासु.

मिठासु - मिठाणु, मेठाजु, मेठ, मधुरता

मिठिड़ी - मिठी, चुमी, चसी, सकर ; जूअरि जो हिकु क़िस्मु

मिठिड़ो - प्यारो, पिरीं, साजनु ; आशिक़ु, प्रेमी

मिठी - चुमी, चसी, मिठिड़ी, सकर

मिठू - तोतो, चतूं

मिठो - मधुरु, मेठाज वारो ; मिठो गाल्हाईंदड़ु ; कोमलु, कूंआरो ; प्यारो

मिड़ई - मिड़ियोई, सभु, कुलु, मिड़ेई

मिड़णु - मिड़णु, गडु थियणु, गडिजणु ; मुखामेलो थियणु ; घाटो थियणु ( रसु ) ; खीरु थियणु, डभणु ; बंदि थियणु, पूरिजणु ( फटु ) ; सथिजणु, गाहटु थियणु ; मिली व´णु, हलु थियणु

मितिरु - मित्रु, दोस्तु, यारु ; सजणु, घणघुरो

मितेरो - चिभिड़ु ( भाजीअ जो क़िस्मु ) ; क़द जो छोटो इन्सानु, मिंधिरो, जामिड़ो

मित्रु - दोस्तु, यारु, मितिरु ; सजणु, घणघुरो

मिथ्या - कूड़ो, खोटो, ख़याली, काल्पनिक ; वहमु, कूड़ो ख़यालु, ठगिणो रूपु, कूड़ु, झूठु, असत्य

मिनाइणु - नक मां गाल्हाइणु, घुणाइणु, घुणो गाल्हाइणु

मिन्टु - खिनु, साइत ; सठि सेकंडनि जो समय

मिन्नथ - मिन्थ, वेनिती, नीज़ारी

मिम - कारो रिछु

मिमिणो - मिंढिणो, सिप जहिड़ो, मथलजो, अंदर जो खुंडो

मियानु - मिआणु, तलवार जो खोखो, खिप, थेक.

मिरूं - पसूं, झंगिली जानिवरु, पशू, हैवानु ; सूअरु.

मिरूंपणो - पसूंअपणो, पशुता, वहिशीपणो, हैवानियत.

मिर्गतृष्णा - रुञ, मरूथलु, मारूथलु, मृगमरीचका. मिर्गी

मिर्गु - मिरघु, हरणु, आहू, रोझु

मिलणु - हासिल थियणु, पलइ पवणु, सरणु ; गडिजण, भिरणु ; मिली हिक थियणु ; गरी हिकु थियणु ; गडिजाणी थियणु, ठह्कणु ; मेलु खाइणु ; गाडुड़ु साडुड़ु थियणु

मिलति - प्राप्ती, हासिलात ; लाभु, फ़ाइदो ; बधी ; साज़िश

मिलाइणु - गडाइणु, भिड़ाइणु ; मुक़ाबिलो कराइणु ; मुलाक़ात कराइणु ; शामिल करणु ; गंढे छडणु ; हिकु करणु ; मिलाए बीहारणु ; ठीकु ठाकु करणु ; सुञाणप कराइणु ; भेटणु, लाए डिसणु

मिलावतः - मिलावट, मिलौनी ; मिलावती धातू, फेटि, कसु

मिसालु - उदाहरणु ; नमूनो ; दृष्टांतु ; हिकजहिड़ाई ; बराबरी ; औखाण ; पहाको, कहावत ; आखाणी, वार्ता

मिसिलि - जीअं, वांगुरु, वांगियां, जहिड़ो

मिसिलु - चवणी, पहाको, आखाणी, कहाणी

मींढ - पेचु, वकड़ु, वरु ; आवाज़ु, सुरु ; तार वारे साज़ जूं तारूं ढिलियूं करण जी क्रिया

मींहुं - वर्षा, बरखा, बरसात, बारिश

मीउ - मुहाणो, माछी

मीक - दांहं, रोजु, रुअणु, राड़ो ; बाशे पखीअ जो आवाज़ु

मीकणु - दांहूं करणु, रुअणु, रड़णु

मीज़ानु - साहिमी, ताराज़ी, कांटो ; जोड़ु ( हिसाबनि में ), कुलु जोड़ु

मीठु - मिठासु, मेठाजु

मीतु - मित्रु, मितिरु, दोस्तु, सजणु, साथी, घणघुरो

मीन - मछी, मछली, माही ; हिक रासि जो नालो

मीनु - मीना, काशी, हिकु नीरो पथरु ; चांदीअ वगे़रह ते चाढ़ण जो शीशे जहिड़ो हिकु पदार्थु

मीरास - वर्सो ; मुअल माण्हूअ जी छडियल मिल्कियत ; वर्से में मिलियल जाइदाद

मीरासी - गाईंदड़ु, गवैयो, कलवंतु, रागी, गाइकु, गायकु ; लंघो, मङणहारु ; गाईंदड़नि वजाईंदड़नि जी हिक ज़ाती ; वर्से में मिलियलु

मीरु - अमीरु, सरदारु ; अगिवानु, नेता ; नवाबनि / अमीरनि खे मिलंदड़ु लक़बु ; ख़ानदानी इन्सानु ; वडो माण्हू ; बादिशाहु ( तास जे पतनि में)

मीरुबहरु - नाखुंओ, मलाहु, ख़लासी, जहाज़ी

मुंड - रोक, बंदिश ; मुहुर जो निशानु ; ठपो, ठप्पो, छाप ; मंतर सां कंहिंखे हिक हंधि जमाए छडण जी क्रिया

मुंडणु - पूरणु, बंदि करणु ; रोकणु, झलणु ; टुंबणु ; मोहिणु, जादू विझणु ; मथो कूड़णु ; फासाइणु ; हणणु ( मुहुर )

मुंढाइतो - अवाइली, बुनियादी ; प्राचीन

मुंढी - मथो, सिरु ; सिसी, सिरी

मुंढु - अगियाड़ी, आरंभु, शुरूआत ; अगियों हिसो, मुहगु ; मुहागु, भूमिका, प्रस्तावना, दीबाचो ; मूलु, असुलु, बुनियादु ; सिद्धांतु, मतो ; चोटी, मथु ; मुख्यु, वडो, विशेष

मुंढो - मुंहुं, सिरु ; ज़मीन वगे़रह जो छेड़ो ; कुल्हो ; मुडो, लमो

मुंध - सुंदरी ; कामिनी, कामिणी, गुजरि ; स्त्री, औरत

मुंशी - लेखारी, ‘क्लार्कु’, कारकुन ; सुठो लेखकु ; निबन्धकारु

मुंहांडो - मुंहुं, चहिरो, शिकिलि ; बाहिरियों डेखु, रोशु

मुंहांमुंहिं - कननि ताईं, टिमटारु ; रूबरू, सम्मुख, आमुहूं सामुहूं

मुंहुं - चहिरो, शिकिलि, सूरत, रूपु ; मुखु, वातु

मुक - मुठि ; ठौंशो, घूंसो, (म. ठोसा )

मुक़ाबिलो - ओचिती मुलाक़ात ; विरोधु ; भेट, तुलना ; वाद विवादु ; चटाभेटी ; लड़ाई

मुक़ामु - तरिसण जी जाइ, वेसाही, डाबो ; ठिकाणो, मंज़िलगाह ; आस्तानो, मकानु, जाइ ; दर्जो, जगह

मुकिटु - मुकुटु ( घोट जो ) ; ताजु ; कलंगी, तुरो, चोटी

मुक्तू - झझो, जाम ; बहू, बहू, रेल छेल, घणो, ढंढें ढेर ; हिंदी / संस्कृत / देवनागरीअ जो उहो अखरु, जेको ‘अ’ या ज़बर जे उचार वारो हुजे

मुखामुखी - मुंहां मुंहिं, सम्मुखु, सन्मुखु, रूबरू

मुखामेलो - गडिजाणी, मेलापु, मुलाक़ात

मुखी - सरपंचु, मुखिया, चैधरी, अगिवानु, परियो मुड़्सु

मुखु - मुंहुं ; वातु

मुखुड़ी - मुखिरी, कली

मुख्य - मुख्यु, वडो, प्रधानु, श्रेष्ठ

मुग्धु - मोहितु ; मंडियलु, जादू विधलु

मुटिकु - मुकुटु, मुगुटु ; ताजु, छटु, छत्र ; कलंगी, तुरो

मुटु - मूत्रु, पेशाबु

मुडु - मोगो, ठुठु, कुंदु, मोगो मटरु ; बुद्धिहीणु ; लमो, मुडो

मुडो - लमो, बिना धार वारो ; कुंदु, मोगो

मुड़णु - वरणु, डिंगो थियणु ; बाज़ि अचणु ; दूरि रहणु, पोइते मोटणु, हटणु ; हार मञणु, पेशि पवणु ; छिजणु, घटिजणु ( पाणीअ जो ) ; लहणु ( तपु ) ; फिरी व´णु ; मोच पवणु, मरोटो अचणु ; ग़ुसो लहणु

मुड़् - लाशु, मढ़ु, मैथु, मइथु, मुर्दो, प्राणी

मुड़्सी - मुर्सी, दिलेरी, पौरुष, मर्दानगी, हिमथ, थूम

मुड़्सु - पती, घरवारो, कांधु, वरु, घोटु, भतारु, भ्रतारु ; वीरु, दिलेरु ; मड़्दु, मर्दु ; मनुषु, इन्सानु, शख़्सु

मुदरु - होडी, हठी, ज़िदी, निठरु ; अमुड़ु, मटरु ; अटलु

मुदिरा - मुद्रा, मुहुर, छाप ; मुद्रिका, रुपयो, सिक्को ; गोरखपंथी जोगियुनि जे कननि जो कुंढलु ; हठयोग में विशेष क़िस्मनि जी शरीरी रचना

मुधु - मूरखु, मूर्खु, मतिहीणु, गहेलो

मुनाइणु - मुंडाइणु, कूड़ाइणु, लहराइणु ( वार ), सीरप कराइणु, पाकी घुमाराइणु

मुनारो - क़ुबो, मीनारु ; सिरुनि / पथरनि जो हिकु ऊचो थंभो

मुनासिबु - उचित, वाजिब, ठीकु, दुरुस्तु, योग्य

मुनी - ऋषी, रिषी, ज्ञानी, ग्यानी, संन्यासी, लोक-त्यागी ; थूणी, काठी ; भाणु, वाड़ो ( रिढुनि लाइ ) ; मुडी, लमी, कुंद

मुनीबु - मुनीमु, गुमाश्तो ; भलावणो

मुनो - पौणो, चोथों हिसो घटि ; मुडो, लमो

मुबारक - वाधाई, अभिनंदन ; आसीस, आशीर्वाद ; शुभ समाचारु

मुबाहिसो - वादविवादु, बहिसु, वाक्युद्ध

मुब्तला - फाथलु, अड़ियलु, मुंझियलु, घेरियलु, वकोड़ियलु

मुमताज़ु - चूंडियलु ; आदरणीय, मान्यवरु ; नामकठियो, सखरु ; उत्तमु

मुर्क - मुश्क, मुस्कुराहट, पाबोह, चपनि जी खिल

मुर्दारु - मरी वियलु जानिवरु, ढूंढु ; लाशु, मुर्दो ; लोथ ; सुस्तु इन्सानु ; मलीनु, अपवित्रु ; नियम बाह्य

मुर्दो - लाशु, मुड़्दो, मढ़ु, मैथु ; ढूंढु ; मुरदारु, गोश्तु

मुर्शिदु - धर्मी रहबरु ; गुरू ; पीरु ; हादी, हिदायत कंदड़ु

मुर्सी - मुड़्सी, दिलेरी, मर्दानगी, पौरुष, हिमथ, थूम, मर्दी ; वीर्य, वीर्जु

मुर्सु - मुड़्सु, पुरुषु, मर्दु, माणुहू ; पती, भतारु, कांधु

मुला - विद्वानु, आलिमु ; मस्जिद में नमाज़ पढ़ंदड़ु ऐं बांग डींदड़ु ; बारनि खे पढ़ाईंदड़ु ; वटां, खां, कनां

मुलाक़ात - मेलापु, गडिजाणी ; मौखिक परीक्षा ; पहचान, वाक़ुफ़ियत

मुलाहिज़ो - लिहाज़ु, मुरवत ; ध्यानु, नज़र, जाचना.

मुलम्मो - सोनो पाणी ( चाढ़णु ) ; क़लई ; बाहिरियों डेखु.

मुलि - वेझो, जे भरिसां, सां, साणु ; वटि

मुल्कु - देसु, डेहु ; राजु, बादशाहत, राजाई ; वतनु, साणेहु ; इलाइक़ो, रियासत

मुल्हाइतो - क़ीमती, मूल्यवानु, अमुल्हु, अनमोलु ; मुल्हि गिधलु

मुल्हु - मूल्य, दामु, क़ीमत, बहा, अघु

मुशाइरो - शाइरनि जो गडिजी शैरु पढ़ण जी क्रिया ; कवि-सम्मेलन

मुशाबिहत - समानता, हिकजहिड़ाई ; तुलना, भेट ; शिकिलि

मुश्क - मुस्कुराहट, मुर्क ; कस्तूरी, खथूरी, ख़स्तूरी ; गोश्त जो टुकरु

मुश्कणु - मुर्कणु, मुस्कुराइणु, पोबोहणु

मुश्किलात - औखाई, डुखियाई, कठिनाई ; संकटु, मुसीबत

मुश्किलु - अहंजो, डुखियो, कठिनु, अहंडु, ओलो, इलोलो ; दिक़त, तकिलीफ़, अहंजाई

मुश्ति - मुठि, मुक ; ठौंशो, गूसो, घूंसो

मुश्तिज़नी - हथ रसु, हस्त मैथुन, मुठि हणण जी क्रिया.

मुसाइणु - सख़्तु तकिलीफ़ में विझणु ; नासु / नष्टु करणु

मूं - मां, मंझां, खां ; आउं, मां

मूंझ - मूंझि, आंधमांधि, बेआरामी, बेचैनी ; चिंता, गणिती, फ़िकिरु ; हिंयांअ ते बारु, घबराहट ; परेशानी, अस्वस्थता

मूंझारो - परेशानी, जंजलु, रोलो ; गड़बड़, घमसानु ; गंडु गोड़ु, घोटालो

मूजिबि - अनुसार, मुताबिक़, सारू, पटांदड़

मूड़ी - जूड़ी ( भाजीअ जी ), झूड़ी ; पूंजी, मूल रक़म

मूड़ो - वडी हड़, गठिड़ी ; सरनि जी ठाहियल बैठक ; शादीअ वगे़रह जे मौक़े ते डिनल सौग़ात / भेट

मूढ़ु - मूरखु, मोगो ; आंडनि जी बीमारी ( ढोरनि में )

मूनो - गोडो, जोटो ; ऐट जो हिकु पुर्ज़ो

मूरत - शिकिलि, सूरत ; रूपु, आकारु ; मूर्ती, चित्रु, पुतिलो ; डेखु

मूरिखु - मूरखु, मूर्खु, छसो, बेवक़ ूफ़ु, अयाणो

मूरिछा - मूर्छा, बेहोशी, मर्छागती, ढकरु ; मोगाई ; विसाम, घेरटु

मूरिधन्य - मूर्धन्य, मूर्दा / तारूंअ मां उचारु थियल / कयल ( ऋ, , ट, ठ, ढ, ण, र, ष ध्वनियूं )

मूर्ती - पुतिलो ; आकारु, रूपु, प्रतिमा, चित्रु

मूशु - मूषकु, मूषु, कूओ, चूहो, घरधणी

मूसटु - कूड़ो / खोटो बहानो, मिखिरु

मूलु - बुनियादु, पीढ़, पायो ; पाड़, जड़ ; बुणु, वंशु, वन्सु, नसुलु ; मूड़ी, पूंजी ; सिद्धांतु, मतो ; मुंढु, मुंहुं, मुहगु ; असुली, बुनियादी, मौलिक

मृत्यू - मौतु, जीवन जो अंतु

मेघु - ककरु, बादलु ; वर्षा, बरखा, बरसात, मींहुं ; मलारु, झुड़ु ; हिक राग जो नालो

मेंढो - वारनि जी गुत, चोटी ; वार, ज़ुल्फ़, चड़ो, सगी, मेंढी.

मेंबरु - सभासदु ; चूंडिजी आयलु शख़्सु ; भाती ( घर जो ).

मेंहिं - भैंस, तुगी, मंझ

मेख़ - किली, कोको

मेघु - मेंघु, ककरु, बादलु ; बरसात, मींहुं ; मलारु, झुड़ु ; हिक राग जो नालो

मेचणु - मअणु, मापणु, माप करणु ; कछणु

मेचो - माप, मापो ; कछ, काछो

मेटणु - डाहिणु, मेसारणु ; खुर्ड़णु ; विसारणु, भुलाए छडणु ; लाहिणु ( दुखु ) ; छडाइणु ( फटु ) ; गंढिणी करणु ( उणण में ) ; मेटु लाइणु ( लिङनि ते )

मेड़ाइणु - कचिरो कढाइणु, बुहारी पाराइणु, सफ़ाई कराइणु ; घोड़ीअ वगे़रह ते उन जो नरु चढ़ाइणु

मेड़ाको - मेड़ु, अंबूहु, गोड़ु, गाहटु ; फ़सादी मेड़ु ; गड़ा गंजा, लुच, लफ़ंगा

मेड़ु - मेड़ाको, भीड़, अंबूहु, पीह ; सभा ; घाटाई ; लिबेसु ( खाधे में ) ; कुनु ( नदी, समुंड में ), भेर, भमर, निकूंज, भंवरु, पाणीअ जो चकरु

मेड़ो - मेलो ; मेलापु, गडिजाणी ; सन्बंधु ; सीड़, बुहर, गडु थियलु कचिरो

मेरो - मिटीअ हाणो, गंदी, किनो, ख़राबु

मेलणु - मिलाइणु, गडिजाइणु, गडिजाणी कराइणु

मेलापी - मिलिणो, मिलनसारु

मेलु - मित्रता, दोस्ती ; मेलापु, गडिजाणी ; डेठ, सुञाणप ; लाड़ो ; लागापो, सन्बंधु ; बणति, साज़ु ; मिलावत ; मिलनसारी ; मिटी, गंदु, किचिरो, कचिरो ; वही, दुकान जे हिसाब किताब जो चोपड़ो

मेलु जोलु - मेलापु ; प्रीति, प्यारु ; बधी, एकता, एको ; लहवचुड़

मेलो - मेलापु, गडिजाणी ; मेड़ो, देव-दर्शन या उत्सव लाइ कठो थियलु माण्हुनि जो मेड़ु / समुदाय

मेषु - घेटो, दुंबो, ‘रैम’, ‘रॅम’ ; मेखु ( रासि )

मेस - इच्छा, अभिलाषा ; सिक, उकीर ; डाझ, हिर्सु ; काम वासना, मनोविकारु

मेसारणु - डाहिणु, मेटणु ; उघी छडणु ; भुलाए / विसारे छडणु ( दिलि तां ).

मै/मइ - मदिरा, दारूं, शराबु, मय

मैज़िबानी - महिमानदारी, महिमानी, महिमाननवाज़ी, आतिथ्य ; दावत, खानो, भोजु

मैज़िबानु - यजमानु, महिमान जो आदरभावु कंदड़ु

मैथु - मइथु, लाशु, मुर्दो, मुड़्दो, प्राणी

मैथुन - संभोगु, रति-क्रीड़ा, समागमु, भोगु विषय, स्त्री-सन्बंधु

मैपु - मइप, माप, मापो ; माणु, भरप

मैराजु - हली चली, रीति रिवाजु, रीति रस्म, सिरिश्तो, रिवाजु

मैलु - मरु, मिटी, गंदु, किनु

मोइणु - वकोड़णु, वराइणु, मरोटणु, हथनि सां लोइणु, लुबोड़णु ; सण्भु विझी मिलाइणु / गोहिणु

मोक - पाणीअ जी उथल, जालारो, जामु पाणी ; बनीअ खे वाहन रस्ते डिनलु पाणी ; पाणीअ हेठि आयल बनी ; जामु, झझो, बहूं

मोकल - अनुमती, इजाज़त, छूटी, छुट्टी

मोकिरो - वेकिरो, चैड़ो ; कुशादो, विस्तृत

मोकिलणु - पठणु, रवानो करणु ; चाढ़णु ( लश्करु )

मोकिलाइणु - वञण जी आज्ञा वठणु, ‘चङो’, ‘हलां थो’, ‘आसिरो राम जो’ वगे़रह चवणु

मोकिलाणी - किथां रवानो थियण जी आज्ञा, वञण जी अनुमती, प्रस्थानु, रुख़्सत

मोको - बवासीरु, गुदिया में पैदा थींदड़ गोढ़ी

मोक्षु - मोखु, मुक्ती, छोटिकारो, मृत्यू ; जीवात्मा जो जनम-मरण जे बंधन खां मुक्त थियणु, निवृत्ती ; बिलोभेणी, बंदोबस्तु

मोखणु - एविज़ो डेई गिरवीअ मां छडाइणु, एविज़ो वठी का शइ छडणु, छडाइणु ; आज़ादु करणु ; थोरो लाहिणु, ऋण-मुक्त थियणु, पाणु मोखणु ; जसाइतो कमु करणु

मोखु - मोक्षु, मुक्ती, छोटिकारो, मृत्यू ; निवृत्ती ; बिलो भेणी.

मोगो - बुद्धिहीणु, मंदबुद्धि/द्धी ; विसूड़ो, वाइड़ो ; कुंदु.

मोच - मोड़, लचक, हडे जे मुड़ण जी हालत

मोचाराई - सूंहं, सुंदरता, ठाहूकाई, पूराई, पुनाई.

मोचारो - सुहिणो, सुंदरु, ठाहूको ; श्रेष्ठु, उत्तमु ; पूरो पुनो.

मोचिड़ो - जूतो, पादरु, खलो

मोची - सोची, चमारु, चम जो कमु कंदड़ु

मोडो - बेसिङो ; उठु, डाघो, तोडो, जांघो

मोड़णु - झुकाइणु, निवाइणु, मरोटणु, वकोड़णु ; रुख़ु बदिलाइणु ; वटणु ( नोड़ी ) ; लाहिणु ( हठ तां )

मोड़ी - मोगी ; माठी, थधी, मंदी ( बाज़ारि )

मोती - मौक्तिक, सिप मां निकिरंदड़ु रतनु, पाणियठु.

मोथो - मोगो, जड़ु ; आरिसी, आलिसी, सुस्तु, मोधनु.

मोदी - किराणा दुकानदारु ; अनाज जो वापारी ; भंडारी.

मोधनु - मोगो, बुद्धिहीणु ; बेहिमथ, लांझो, लेलहरु

मोरमु - सन्ही पहणी, सन्हिड़ा पथर, काकिरी, ककिरी, पथिरी

मोरिचो - क़िले जे चैधारी खोटियल खाही, ख़ंदक़ु ; मारो, खिड़की, गिखी ( क़िले में ) ; उहा सेना जा मोरिचे ते लड़ाई करे

मोरियाणु - कटु, कसु, ज़ंगु, मुरचो

मोरी - नाली, गुझी कसी ; पाणीअ जे अंदाज़ या वहक खे घटि वधि न थियणु न डियण लाइ रखियलु दरु या गिड़खी ; हिक मछीअ जो क़िस्मु ; हिकु जे़वरु

मोरु - मयूरु ( पखी ), कारायलु

मोहजालु - मोह-जारु, संसारी बंधन / मोहु, आसक्ती

मोहणु - मोहितु करणु, वसि करणु, वस में करणु ; मनु लुभाइणु, दिलि हरणु ; जादू विझणु, मंडणु

मोहभंगु - अज्ञान-निवारण, अज्ञान खां मुक्ती ; मोहु दूरि थियणु

मोहिणो - मोहींदड़ु, मनोहरु, अति सुंदरु

मोहिनी - आकर्षणु, छिक, कशिश, कशशि, कशिशि ; मंडु, जादू ; जादूगरिणि, ( हिं. जादूगरनी )

मोहु - प्रेमु, प्यारु ; आसक्ती ; ममता ; भ्रमु, भरमु, भ्रांति ; माया ; मंडु, मंतरु ; लालचि, लालच

मौक़अ - मौक़ो, वझु, अवसरु, टिणु ; हालत ; जाइ, हंधु

मौक़ूफ़ु - बरखास्त कयलु ; नौकरीअ मां कढी छडियलु ; निलंबित कयलु ; देरि विधलु, प्रलंबित ; मुह्मलु कयलु

मौज - लहर, छोली, तरंग, झरी, ओसाम ; रीचकु, बुदबुदो, जुजकी ; जज़्बो, जोशु ; बहारी, मज़ो ; बुख़ुदी, तल्लीनता

मौजूदु - हाज़िरु, क़ाइमु, उपस्थित ; रूबरू, सामुहूं ; तयारु, मुयसरु, उपलब्ध

मौनु - चुपु, चिपु, माठि, ख़ामोशु ; ध्यानु ऐं एकागरता

मौला - मालिकु, स्वामी, धणी ; ईश्वरु, ख़ुदा

मौलिकता - मौलिक / असुलोको हुअण जी स्थिती, ‘ओरिजिनॅलिटी’

मौलिकु - नओं, नवीन ; मूल-सन्बंधी, असुलोको

मौसम - मुंद, ऋतु, रुति, तुड़ ; फ़सुलु.

मौसमी - मुंदाइतो, महिलाइतो, वेलाइतो.

म्यान - मियाणु, खिप, थेक, तलवार जो खोखो.

म्युज़ियमु - संग्रहालय, अजाइबघरु

म्लेछु - मलेछु, नापाक / अपवित्रु इन्सानु ; काफ़िरु, नास्तिकु ; पेटोड़ी, लालची इन्सानु ; अघोरी, झंगली ; दुष्टु, नीचु, पापी ; वर्णाश्रम खां रहित जातियूं

यंतरु - यंत्रु, तंत्रशास्त्र अनुसार ठहियलु कोष्ठकु ; ओज़ारु, हथियारु

यंत्रणा - दुखु, कष्टु, वेदना, क्लेशु, दर्दु, सूरु, पीड़ा

यकि - हिकु, एक, अकेलो

यक़ीनु - विश्वासु, भरोसो, ऐतिबारु, श्रद्धा

यको - सजो, सारो, समूरो ; अकेलो, छड़ो ; अजोड़ु, अमिट, लासानी ; एको, हिक दाणे वारो पतो ( तास में )

यक्तहो - हिक तहो, सन्हो, पतलो

यक्दम - हिकदम, बिना देरि, पउन सटि, फ़ौरन

यक्ष्मा - क्षय रोगु, तपेदिक, ‘टी.बी.’, सिल्ह

यक्सरु - बिल्कुल, तमामु ; मथे खां पेरनि ताईं ; मुंढ खां पछाड़ीअ ताईं

यक्सानु - हिकजहिड़ो, सागियो, बराबर, समान

यख़ी - बक बक, बकवास ; डाड़, लबाड़, फड़ ्बाट, हाम

यगु - यज्ञु, यग्यु, हवनु ; बलिदान जी विधीअ सिरि क्रिया ; लोक-कल्याण लाइ आत्म बलिदानु ; परमार्थु, परोपकारु

यजमानु - यज्ञु कंदड़ु ; महिमाननवाज़ु, मेज़बानु ; सहायकु, मदद कंदड़ु

यज्ञु - यग्यु, हवनु ; ( डि. ‘यगु’ )

यज्ञोपवीत - जणियो, जण्यो, जनोई, जनेऊ, यज्ञसूत्रु

यटिली - गपोड़ी, ज़टिली, बंडलबाज़ु

यटु - गपोड़ो, गपाटो, ज़टु, बंडलु, कूड़ी गाल्हि

यटो - थुल्हो, दुंबो ; जांठो, जबिरो

यति - छंद में बीहण जी जाइ ; सलाह ; शब्दु, लफ़्ज़ु

यती - सन्यासी, तपस्वी, जती

यतीमु - अनाथु, छोरो, लावारिसु

यथा - जहिड़ो, जीअं ; जहिडी़अ तरह, जे मूजिब

यथार्थवादी - हक़ीक़तवादी, वास्तववादी, ‘रिअलिस्टिक’

यथार्थु - सचो, हक़ीक़ी, वास्तविक, ‘रिअल्’ ; सचो पचो ; सचु पचु

यथाशक्ती - शक्तीअ अनुसार, वस आहर

यमु - यम देवता, मृत्यूअ जो देवता ; इंद्रिय-निग्रह, यम, इंद्रियुनि ते ज़ाब्तो

यशु - जसु, सोभ, जीत, सफलता ; नामूसु, नामाचारु, हाक ; इज़त, आबिरू ; मज़ो, ज़ाइक़ो

यहूदी - ज्यू,ज्यूइश, ज्यू धर्म जो माणुहू

या - अथवा, कि

याक़ूतु - याक़ूदु, लालु, माणिकु, चूनी

याचकु - जाजकु, घुरंदड़ु, मंगतो, पेनू ; फ़क़ीरु, बिखारी ; याचना कदंड़ु

यातिरा - यात्रा, तीर्थ भेटण जो धार्मिक सफ़रु, जातिरा, जत्रा, जात्रा ; तीर्थु, तीर्थाटनु ; सफ़रु

यातिरी - जातिरी, तीर्थवासी, तीर्थ भेटींदड़ु ; मुसाफ़िरु

यात्रा - जातिरी, जात्रा, तीर्थ भेटण जो धार्मिक सफ़रु, तीर्थाटनु

यात्री - जातिरी, तीर्थ भेटींदड़ु, तीर्थवासी ; मुसाफ़िरु

यादाश्त - स्मरण-शक्ती ; फ़हिरस्त, चिठो, यादि डियारण जो चिठो

यादि - स्मरणु, हाफ़िज़ो ; सार, सारूणी, संभार, यादिगीरी

यादिगारु - स्मारकु ; यादि में रहण जहिड़ी वस्तू ; निशानी, उहा वस्तू जा हिकु बिए खे निशानीअ तौरु डिए

यादिगीरी - स्मरण-शक्ती, यादि शक्ती ; सार, संभार, सारूणी

यादी - यादाश्त, नूंध, सूची, फ़हिरस्त

यानी - अर्थात्, तात्पर्जु, मतिलबु

यानु - विमानु, आकाशयानु, हवाई जहाज़ु ; वाहनु, वाहणु, रथु, सवारी

यारानी - यारी, दोस्ती, मित्रता, मैत्री, स्नेहु ; संगति ; प्रेमु, प्यारु

यारी - दोस्ती, यारानी, मित्रता ; सहायता, मदद

यारु - मित्रु, दोस्तु ; प्रेमी, आशिक़ु ; प्रीतमु, प्रियतमु, उपपती, चघु ; वाहरू, मददगारु, सहायकु

युक्ती - अटिकल, अटिकलबाज़ी, चतुराई ; रिथ, तजिवीज़ ; प्रपंचु, साज़िश, मन्सूबो ; लुचाई, हरकतबाज़ी ; कारीगरी

युगांतरु - बियो समय या युगु, बियो ज़मानो

युगानो - यगानो, निरालो ; लासानी, बेजोड़ु ; अकेलो

युगु - जुगु, ज़मानो ; काल / समय जो हिक़ु डिघो पैमानो — युग चारि आहिनि सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि ; बारहंनि वरिह्यनि जो समय ; युग्म, जोड़ी ; मिथुन

युद्ध - संग्रामु, लड़ाई, जंगि, रणु ; मारामारी, झगिड़ो

युवकु - युवा, जुवानु, जवानु ; गभिरू, लासियारु ; सिपाही ; नौनिहालु, 16 खां 35 सालनि जो मनुषु

युवा - युवकु, जुवानु, जवानु ; सिपाही ; गभिरू

योगदानु - डिनल मदद ; भागु, हिसो ; कारगर कमु

योगी - जोगी, योग द्वारा ‘सिद्धि’ हासिल कयलु मनुषु ; तपस्वी ; आत्मज्ञानी ; शिवु, महादेवु

योगु - मेलापु, मेलु, संयोगु, संगमु ; शुभु समय ; ध्यानु ; प्रेमु, स्नेहु ; दोखो, छलु ; धनु ; लाभु

योगेश्वरु - योगीश्वरु, योगीशु, सिद्धु, तपस्वी

योग्य - लाइक़ु, जोगो, गुणवानु ; उचित, श्रेष्ठ ; विद्वानु ; आदरणीय

योग्यता - लियाक़त, क्षमता, क़ाबिलियत, पात्रता ; श्रेष्ठता ; गुणु, ख़ूबी ; मर्यादा ; सामथ्र्य, प्रतिष्ठा

योद्धा - जोधो, वीरु, सूरिमो, सिपाही, लड़ाको, वेढ़ू, झूंझारु

यौन - लैंगिक, योनि-संबंधी, जननेंद्रिय-विषयक, स्त्री-पुरुष निस्बत, ‘सेक्स्युअल’

रंकु - ग़रीबु, निर्धनु, कंगालु, मिस्कीनु ; बेवसि, लाचारु, बदिनसीबु ; दीनु, निमाणो ; बिखारी, बेखारी, पेनू, फ़क़ीरु

रंगणु - रङणु, रंगु डियणु ; रंगु चाढ़णु

रंगरूटु - ‘रिक्रूट’, कंहिं संस्था में नएं सिरि भरती थियलु ; सेखिराटु ; नओं सिपाही

रंगरेज़ ु - रंगु डींदड़ु ; खुहिंबाई ; नीरोटी, नीरो रंगु चाढ़ींदड़ु

रंगीली - क´िरी, रन, वेश्या, वेसवां, कस्बिणि, गणिका, रंडी, कुल्टा

रंगीलो - भाड़ियो, भेटू, धूतो, विचकुटियो, भड़ुवो ; अयाशु ; भभिकेदारु, ख़ुशिमिज़ाजु, खिलमुखु ; रंगबिरंगी

रंगु - रङु, वर्णु, वरनु ; रंगु डियण जो सामानु ; ढंगु, रीति ; क़िस्मु, प्रकारु ; मज़ो, आनंदु, ख़ुशी ; चिटु, नक़्शु ; सूंहं, सोभिया, शोभा ; विंदुर, रंजनु, विरूंहं ; चमत्कारु, करिश्मो ; अटिकलबाज़ी ; खिल चर्चो ; ठगी, दोलाबु ; कला, हुनरु ; फलु, नतीजो ; उत्साहु ; तेजु, चमक ; डेखाउ, ठठु ; हावभावु ; नशो, कैफ़ु ; आनंदोत्सवु

रंगुरूपु - मुंहुं मुंहांडो, शिकिलि शबीह ; डेखु वेखु

रंजाइणु - डुखाइणु, आज़ारणु, नाराज़ु करणु ; काविड़ाइणु, चेड़ाइणु

रंजि - काविड़ियलु, डमिरियलु, नाराज़ु ; हलाखु, परेशानु, तंगि

रंजु - कावड़ि, ग़ुसो ; नाराज़पो ; दुखु, शोकु ; पीड़ा, अज़ाबु ; सोढ़, लाचारी हालत ; हलाखी, कष्टु

रंजूरी - दुखु, शोकु, दर्दु, सूरु ; डुखोयलु बीमारु

रंडक - रंडो, रुकावट, विघिनु, विघ्नु, संकटु, अटक, रोक, झल, छेडक

रंडणु - रंडाइणु, रोकणु, पलणु, अटिकाइणु, विघ्नु विझणु

रंडिजणु - रोकिजणु, अटिकणु

रंडी - वेश्या, वेसवां, कञिरी, गणिका ; ज़ाल, स्त्री, औरत

रंडो - रंडक, रुकावट, अटक

रंढो - थुल्हो खहुरो धागो ; सगो, टगो

रंदणु - रंदो हणणु, रंदे सां छिलणु ; परिखण लाइ क़ीमती धातुनि खे टुंगु करणु, खंडणु करणु ; टकण ( रुपए जी किनार )

रंदु - रस्तो, वाट, पथु, मार्गु ; पेर जो नीशानु, पेरो, पद-चिह्नु ; खंडनु

रंधणु - बाहि जे तव ते तयारु करणु ( खाधो ) ; उबारे / भुञी / पचाए तयारु करणु

रंधिणो - रंधण जी जाइ, खरांडो, रसोईघरु, रसोड़ो, ‘किचन’

रंबो - खुर्पो, गाहु कढण / ज़मीन खोटण जो ओज़ारु, खुर्पी

रंभ - ढिक, गांइं / मेंहिं जो आवाज़ु ; रड़ि, रांभाटु, वडो आवाज़ु, बोकु.

रंभणु - ढिकणु, टडणु ; रड़णु, रांभाटु करणु ; बाकारणु, रींह / दांहं करणु

रंवाइणु - उकिलाइणु, नेकालु करणु, पूरो करणु, निबेरो करणु

रइ - ठीकु, सही, दुरुस्तु ; मस्तु, सुठो ; राइ, वीचारु ; कटकूट

रइन - रैन, राति, रात्रि, तुगी, निशा, रजनी

रइयत - प्रजा, जनता, लोकु

रइसु - प्रधानु, अगवानु, अगिवानु, सरदारु, हाकिमु ; वडेरो, चङो मुड़्सु

रई - डस, लस, दज़, घोड़े वगे़रह जे डोड़ण सां उथंदड़ धुधिड़ि

रउ - वहमु, पूरु, रीचकु ; जुजिकी ; स्नेहु, प्यारु ; नाज़ु, नखि़रो ; टालमटूल, घोड़े जी हिक चालि, रलो ; दज़, धूड़ि ; धार ( तरार जी ) ; लटु ( नदीअ जी )

रउन - पहिरो, चैंकी ; पहिरे वारे जी फेरी

रक़म - शइ ; संख्या ; अंगु, आंकिड़ो ; नमूनो, बिन्स ; नंगु, दागीनो ; मूड़ी, पूंजी, नाणो

रक़ीबु - शत्रू, दुश्मनु, वेरी ; रख्यकु, रक्षकु, रक्शकु ; चढ़त कंदड़ु ; प्रेमिका जो बियो प्रेमी

रकु - कठिनु, सख़्तु, डाढो ; निर्दई, पथरदिल, कठोरु हिर्दयी

रक्तु - रतु, लहू, लोहू

रक्षा - रक्षा, बचाउ, हिफ़ाज़त ; तावीज़ु, ताइथु

रक़्सु - नृत्य, नाचु, ‘डान्स’

रख - भस्म, भसम, विभूती, ख़ाक, छार, फुलहारु, फु़ल्हियारु, फुल्हियरु

रखणहारु - रख्यकु, रक्षकु ; राखा, बचाइण वारो

रखणी - रखूणी, लिहाज़ु, सांगो ; अदबु, इज़त, मानु ; सावधानी

रखणु - रखी छडणु, धरणु ; सांढणु ; विझणु ; पेशि करणु ; पूरी करणु ( दिलि ) ; लगाइणु ( मुल्हु ) ; विहारणु ( सुरेति ) ; बधणु ( शर्त ) ; हणणु ( इल्ज़ामु ) ; बिहारणु ( नौकरु ) ; हथ में हुअणु ; करणु ( नज़रबंदि ) ; मुह्मलु करणु

रखपालु - रखवालु, राखो, निगहबानु

रखिड़ी - राखी, रक्षा

रग - नस, नाड़ि, नाड़ी ; लिकलु रायो.

रगड़ - गहिको, घोटो, महिटो.

रगड़ाई - टंटाई, झेड़ाकारु

रगड़ो - टंटो, झेड़ो

रगिड़णु - मह्टणु, गहणु ; मा´णु ( हिं. माँजना ), मलणु ; घोटणु, घर्ड़णु

रगुनिटुटो - संधनि सड़ियो, सुस्तु, आलिसी, टोटी

रङणु - रंगु डियणु, रंगु लगाइणु ; चिटणु ; रंगु चाढ़णु ; कचे चमिड़े खे पको करणु ; कमाइणु ; मारणु

रङाइणु - रंगु डियारणु, रंगु लगाराइणु, रंगु चाढ़ाइणु

रङिजणु - रंगु चढ़णु, रंगीनु थियणु, रंग में बुडणु

रङु - रंगु, वर्णु, वरनु ; रङण जो सामानु ; बुर्श सां लगाइण वारो रंगु ; चिटसाली

रचणु - रिथणु, रिथे छडणु ; ठाहिणु, जोड़णु, रचना करणु ; उपाइणु, निर्माणु / पैदा करणु ; ईजाद करणु ; खोज / निर्माणु करणु

रचना - बनावत, ठाहु ; निर्माणु, सृजनु, उत्पत्ती ; नईं तजिवीज़ ; कविता / कहाणी, निबंधु आदि

रछा - रक्षा, रख्या, रिछा, बचाउ, हिफ़ाज़त ; ओट, समर्थनु, हिमायत

रछी - धातूअ में टंुगु करण जो ओज़ारु ; मेंहिं, भैंसि, भैंस, तुगी, मंझ

रछु - मछी फासण जो जारु, बर्तनु, थांउ, बर्तणु, कोरियुनि जो हिकु ओज़ारु

रज - धूड़ि, मिटी, रउ, दज़ ; पाणी ; पापु ; पुष्प-परागु ; रितू, ऋतू ; रजोगुणु ; ऋतुदर्शनु, ज़ालाणी, हैज़ु, माहवारी

रजनी - राति, रात्रि, रैन, तगी, लैल

रजवाड़ो - राजाई रियासत, नंढी देसी रियासत ; राजु, राज्य.

रजसु - रजोगुणु, रजस् ( आपो, लोभु, तृष्ना, वासना आदि ).

रजो - रजोगुणु ; जज़्बात ऐं फुड़्तीअ वारो गुणु

रजोगुणु - राजस्, सत्त्व-रज-तम गुणनि मां बियों गुणु, भोगु-विलासु आदि

रज - हिर्सु, डाझ ; विषय-वासना, हवसु ; मोहु

रजिवाड़ो - राजाई हुकूमत, राजु ; वेश्यालय, चकुलो, वेश्याघरु

रजु - ढउ, तृप्ती, जोगेरु ; ढावलु, तृप्तु, रजो कजो

रझणु - रझिजणु, बाहि जे तव ते रझिजी तयारु थियणु ; कढ़णु ( काढ़े में ) ; गरमीअ में पचणु ; खामणु, पचणु ( अंदर में ) ; पोसिरणु, खिजणु ; बाफिजणु ; गरणु, सड़णु ; किनो थियणु

रट - वरी वरी चवणु, दुहिराउ ( गाल्हाइजण जो )

रटणु - चवणु, कहणु ; सागी गाल्हि वरी यादि करणु या चवणु ( हिं. रटना )

रटी - वाकु, वाणी

रडु - होडी, हठी, ज़िदी, अहंडु, अणोठो, निठरु ; मूरखु, मूर्खु

रड़णु - रुअणु, मीकणु, निनणु ; रड़ि करणु, फाटणु ; वावेला करणु, रुअणु पिटणु ; कूकारणु, बाकारणु ; गजणु, गुड़णु

रड़ि - दांहं, कूक, बोकु, वाको

रड़िकणु - चाबा डियणु ; चबे खाइणु ; खाई व´णु ; आवाज़ु करे खाइणु

रण - युद्ध, संग्रामु, युद्धि, जंगि, लड़ाई

रणखेत्रु - युद्धस्थलु, लड़ाईअ जो मैदानु

रणभूमी - रण-क्षेत्रु, रण खेतरु, युद्ध-स्थलु, लड़ाईअ जो मैदानु, रिणभूमी.

रतचूसु - रतु चूसींदड़ु / पीअंदड़ु ; फोरू घटो ; रिश्वतख़ोरु, रुश्वतख़ोरु.

रतनु - जवाहरु, हिक क़िस्म जो क़ीमती पथरु

रतपौणाई - रतु जी कमी / घटिताई, रक्तहीनता, रक्तक्षय, ‘अॅनिमिआ’

रतबोड़ - सूरी, पेचिश, संग्रहणी, ‘डिसेंट्री’.

रतवर्नो - रत जे रंग जहिड़ो, गाढ़ो, रक्त-वर्णी.

रतानणु - रक्त-चंदनु, गाढ़ो चंदनु, गाढ़ो सिरखंडु

रतिड़ी - लाल जूअर जो हिकु क़िस्मु ; तिरीअ / तिलीअ जी सोजि, बर्हालु, हियांचो, बर्हलु

रती - रत्ती, गुंजा, मासे जो अठों हिसो ( वज़नु ) ; कुछु, की, कुझु ; ज़रो, अणू ; सुभागु, ख़ुशनसीबी ; भोगु, स्त्री-पुरुष जो वहिंवारु ; सघ, ज़ोरु ; गहिरो सन्बंधु ; मोहु, आसक्ती ; आनंदु ; मेलापु ; संभोगु, मैथुन ; कामदेव जी स्त्री

रतु - रक्त, लोहू, लहू, ख़ूनु ; मुंहं जी रौनक़, लालाई ; सघ, शक्ती ; संतान ; ताज़गी ; माइटी

रतोल - क़िरमिज़ी, गूढ़ो / घाटो लालु ; रंगु डिनलु कमिरो ; पींघो, हिंदोरो

रथवानु - सारथी, रथु हलाईंदड़ु, सूतु, अधिरथु

रदु - रदुक़दु, खंडनु ; ज़बानी तकरारु, बहिसु

रदुक़दु - बहिसु मुबाहिसो, वादविवादु, दलीलबाज़ी ; विरोधु, तकरारु

रधणु - रंधणु, बाहि जा तउ या गरमी डेई तयारु करणु ( खाधो ), उबारे / भुञी / पचाए तयारु करणु

रन - विधवा, फुलावंती, डुहागिणि ; रंडी, कञीरी, वेश्या, वेसवां, कुलटा

रनड़ि - विधवा, डनी, फुलावंती

रनड़ु - फुलावंतो, डनियलु, वांढियो

रफ़्तार - चालि, हलणी, टोर ; वेगु, तेज़ी, तिख, गती, छोहु

रबीउ - वसंत ऋतू, बहार जी मुंद ; रबी, बहार जो फ़सुलु ; बहार में पची लहंदड़ु अनु / अन्नु

रबु - मालिकु, धणी ; पालणहारु ; ईश्वरु, भगवानु

रब - पिछ, आश, चांवरनि जो भतु

रम - भाजि, भाजुड़, उडाई ; कूचु, रवानगी

रमणीकु - सुंदरु, सुहिणो, मनोहरु, आनंददायकु

रमणु - घुमणु, फिरणु ; रुलणु, भिटिकणु, भटिकणु ; वञणु, रवानो थियणु ; चकर हणणु ; हलंदो रहणु ; समाइजणु, फहिलिजणु, परोसणु, स्त्री-पुरुष वारो नातो हुअणु ; अंदरि रहणु, व्यापकु हुअणु

रमतो - रोलू, आवारो, आवारा ; व्यापकु, रमी रहियलु ; घोमू, रोलाकरु

रमाइणु - वञणु डियणु ; रवानो करणु ; भजाइणु, डोड़ाइणु ; चोरीअ भजाइणु ; लमाइणु, तगाइणु ; खेडाइणु, रांदि कराइणु

रमालु - रमली, रमल जो हिसाबु जाणाईंदड़ु, अगकथियूं कंदड़ु, फ़ालिची, फ़ालग़ो

रमिणी - रमणी, सुंदरु स्त्री, मोहिणी स्त्री, सुंदरी, मुंध, कामिनी, गुजर

रम्ज़ - मेछ, अखि जो इशारो ; अटिकल, तजिवीज़, हिकमत ; तेज़फ़हमी ; भेदु, राज़ु, रहस्यु ; पिरोली, गुझारत ; किनायो, हवालो

रलणु - मिलणु, गडिजणु ; ठहणु, मिली वञणु.

रलियो - लिखियो, क़िस्मत, भावी ; नसीब में आयलु.

रलो - रउ, घोड़े जो बिना लोडे वारो पंधु

रवणु - मौज मजे़ सां घुमणु ; घुमणु फिरणु ; ख़ुशि गुज़ारणु ; ठञेग टपा डियणु

रवां - जारी, वहंदड़ु ; चालू, हलंदड़ु, प्रचलित

रवाजी - आमु, चालू, मामूली, साधारणु, सामान्य, दस्तूरी.

रवाज़ी - रियाई, पखपाती, पक्षपाती ; लिहाज़ी, रिआयती.

रवाजु - रीति, रस्म, रसम, दस्तूरु, प्रथा, हली चली.

रवानगी - नेकालु, जावक, बाहिर वञण जी क्रिया

रवानी - वहुक, लस, फ़र् फ़र् ( शब्दनि जी ) ; प्रवाहु, धारा प्रवाहु ; तेज़ी

रवियो - रीति, रस्म, रसम ; वर्ताउ, हलति ; हलिणी चलिणी ; सिरिश्तो, दस्तूरु ; ढंगु

रवी - रवि, सिजु, सूरजु, सूरिजु

रश्क़ु - रीस, हसदु, ईर्खा, ईर्षा, साड़ु

रसणु - पहुचणु, पहुतो थियणु, सहिड़णु, पजणु ; पचणु ( मेवो ), तयारु / रासि थियणु, रसिजणु

रसना - जिभ, जिह्वा, जिव्हा ; चश्को, सवादु ; रसु ; लास, लिपेट

रसाइणु - पहुचाइणु, पुजाइणु, पहुतो करणु ; पूरो /रासि करणु ; उमाणणु, मोकिलणु ; निबाहिणु, सुठी हलति हलणु ; राज़ी रखणु

रसाइतो - रसीलो, सवादी, लज़ीज़ु ; रस भरियो, रसु वारो, घण रसो

रसाई - पहुच, पुजंदी

रसाऊ - रसाकारु, तोड़ु पुजाईंदड़ु ; राज़ी करे सघंदड़ु ; बरजस्तो ; पहुच वारो, हलंदीअ वारो

रसायनु - धातू-उपधातुनि जी भसम / भस्म ; उहा दवा जंहिंसां मनुषु बुढो या बीमारु न थिए ; पदार्थनि जे तत्त्वनि जो ज्ञानु, ‘केमिस्ट्री’

रसिजणु - रसणु, पचणु ( मेवो ) ; पूरो थियणु, सिद्ध थियणु

रसी - नोड़ी, डोरी ; लज

रसीद - पहुच जी चिठी, पहुच, पावती, पहुच-पावती

रसीदो - पहुतलु ; रसियलु, पको, सामायलु ; ईश्वर जे रंग में रतलु.

रसीलो - रसाइतो, सवादी, लज़ीज़ु, रस भरियो, रसु वारो, घण रसो.

रसो - नोड़ु, वाझु, थुल्हो वटियलु डोरो

रसोई - भोजनु, रधलु खाधो, मानी, रोटी

रसोयो - राधाऊ, रांधो, बोरची

रहंड - रुहुंडो, रहड़, रांबूटो

रहंत - शांती, धीरजु ; सहंजाई, सहूलियत ; सुखु, चैनु, आरामु, मौज ; आसूदगी

रह - रह्, रस्तो, वाट, मार्गु, राह

रहज़नु - वाटहारो, फोरू, राह-लुटेरो

रहड़ - रुहुंड, रहंड, रुहुंडो ; उबहराई ; छिड़्ब, डेंब, दब

रहड़णु - रुहंडा पाइणु, नुहंडणु ; का गाल्हि बेपरिवाहीअ सां करणु ; छल / डोह सां बिए जो मालु हथि करणु ; किना अखर लिखणु ; रंडा रहड़णु ; मखियूं मारणु

रहड़ो - तकड़ि, उतावलि, हैबरि, हइबरि, उबहराई ; रहड़, रुहुंडो

रहणु - निवास करणु, वासो करणु, वसणु ; घारणु, गुज़ारणु ; तरिसणु, टिकणु ; दमु पटणु ; जटाउ करणु ; बची पवणु ; जीअणु ; चालू रहणु ; रमणु, रांदि करणु ; बाज़ि अचणु, पासो करणु

रहति - सूधी चालि, सुठी हलति ; सुठो लछणु, सदाचारु.

रहतिवानु - सुलछिणो, सुधातूरो, शाइस्तो, सदाचारी

रहनुमाई - रहबरी, मार्गदर्शनु, सूंहंप, अगवाई, अगिवाई.

रहबरु - रहनुमा, मार्गदर्शकु, सूंहों

रहमत - कृपा, बाझ, महिर ; वड़ु, उपकारु, अहसानु ; कहल, दया, आरामु ; शांती

रहमु - रह्मु, दया, महिर, मिहिर, कृपा, बाझ, करुणा ; क़्यासु, क़ियासु ; कहल, तर्सु ; भलाई, महिरबानी

रहरीति - रीति-रस्म, हली चली, रवाजु, रिवाजु, दस्तूरु, प्रथा.

रहसणु - आनंद में अचणु, सरहो थियणु ; ख़ुशी मनाइणु.

रहसु - खिल ख़ुशी, मज़ो, आनंदु, मौज, भोगु ; रहस्यु, राज़ु.

रहस्यु - राज़ु, गुझु. रहस्यु, भेदु

रहाइणु - तर्साइणु, तरिसाइणु, टिकाइणु ; सुठी हलति हलणु, रसाइणु

रहाइश - रहिणी, रहण जी हालत / स्थिती ; रहण जो हंधु, मकानु, घरु, निवासु ; ठिकाणो, आस्तानो

रहाकू - रहवासी, रहिवासी, वेठलु, रहंदड़ु

रहाश - रहाशत, निवासु, मकानु, रहण जो हंधु, घरु

रहिड़ू - दोखेबाज़ु, धोकेबाज़ु, धोपाई, वेसाहघातु कंदड़ु, विश्वासघाती

रहिणी - रहाइश ; रहण जो ढंगु ; हलति चलति ; उथणु वेहणु ; लछण ; जीवनु, ज़िंदगी

रहिति - रहित, खां परे, वंचित, महरूमु, ख़ाली, सखिणो.

रहितिवानु - सुलछिणो, सुधातूरो, शीलवानु, शाइस्तो.

रहिदादी - बेइंतिज़ामी, विगोड़ु ; डाढु, सबराई ; रूंग में, मथां

रहू - रहवासी, रहिवासी, रहाकू, रहंदड़ु

रहो - भाजीअ जी पटिड़ी रसु, शुरवो

रांइणु - साफ़ु करणु ( अन्नु ) ; रूअणु, रोइणु ; राज़ी थियणु ; परिचणु, पर्चणु, सर्चणु ; ख़ुशीअ जे मौक़े ते माण्हुनि जे मथां रंगु छटणु

रांउटी - नंढो तंबू, ख़ीमो

रांझनु - रांझो, हीर जो प्रेमी ; पिरीं, प्रीतमु, साजनु.

रांदि - रमति, बाज़ी, खेड, रौंशो, तमाशो, विंदुर.

रांदीकरु - रांदीगरु, खिलाड़ी, खेडारी

रांदीको - खेडूणो, खेलूणो, रम्किड़ो.

रांधाऊ - रांधो, रसोयो, बोरची, ‘कूक्’.

रांबाहु - सूअर जी दर्द भरी दांहं ; रेहाड़.

रांभाटु - रंभ, वडी, रड़ि, बोकु

राइ - रायो, मतु ; इच्छा, मर्ज़ी ; रिथ, सलाह ; वीचारु, ख़्यालु, ख़यालु ; उपदेशु ; ठहराउ

राइजु - रवाज में आयलु, जारी, चालू, प्रचलित, हलंदड़ु

राई - अहुरि ; रेती, वारी, रेगि ; सोन ऐं टामे जो मिलावती धातू ; दागु, दाग़ु, वघार ( दाल वगे़रह में विझण लाइ )

राउ - राजा, रावु ; राजकुमारु

राउरु - ढल, महसूलु, ज़कात

राओ - थुल्ही रेती, मोरमु, सन्ही ककिरी

राकसी - राकिसी, दईत जहिड़ो, असुरी, आसुरी

राकासु - दईतु, दइतु, दैतु, देवु, जिनु, भूतु, भेड़ु ; बदिसूरत प्राणी, राक्षसु

राकिसियाणी - भूतिणी, जिनिड़ी, राकिसी, राक्षसी

राकेटु - अग्निबाणु, हवाई यानु, ‘रॉकेट्’, क्षेपणास्त्रु

राखो - रखपालु, रख्यकु, संभालीदंड़ु, करलाहू ; पहिरेदारु, चैकीदारु

रागणु - लिंबणु, लेपणु

रागाई - रागी, रागींदड़ु, गवयो, गवैयो, गायकु, गाइकु

रागु - प्रेमु, प्रीति, स्नेहु ; ईर्खा, ईर्षा, साड़ु, हसदु ; पीड़ा, कष्टु ; कंहिं प्रिय वस्तूअ खे प्रापति करण जी इच्छा ; संसारी सुखनि जी चाहत / चाहना ; आसक्ती, मोहु ; लोभु, लालच ; गानो, सुरु, आलापु, तान, लइ, वणंदड़ु आवाज़ु

रागुरूपु - नाचु गानो, रमत गमत, ख़ुशियूं, मज़ा, विलासु

राजकुलु - राजवंशु, राजाई कुटुंबु

राजक्रांती - राज्यक्रांती, सियासी इन्क़लाबु

राजतिलकु - राज्य-अभिषेक, राजगदी मिलण जो उत्सवु, ताजपोशी

राजदूतु - राजा जो एलिची, कंहिं राजा या देश डांहुं मोकिलियलु ख़ास अधिकारी, ‘एम्बेसेडर’

राजमार्गु - राजपथु, शाही रस्तो / सड़क ; वेकिरो ऐं वडो रस्तो.

राजवंशी - राजाई वंश / कुल जो, बादिशाही घराणे जो.

राज-विद्रोहु - राज-द्रोहु, बग़ावत, ग़दरु

राजा - राइ, भूपती, नृप, अधिपती, बादिशाहु, नरेशु ; प्रिय, पती, सुंदरु

राजाई - राजु, साहिबी, बादिशाही, हुकूमत

राजेश्वरु - राजा, नरेश, बादिशाहु, भूपती, राजराजेशु ; महाराजा

राजडोही - नमकहरामी, ग़दारी, ग़द्दारी, देशद्रोहु, बग़ावत, कृतघ्नता.

राजनीति - धर्म-शास्त्रु ; क़ानूनु ; राजा जा शासन-नियम, राजु हलाइण जी कला.

राजपूतु - राज-पुत्रु, राजकुमारु, राजा जो पुटु ; राजपूताना में खत्रियुनि जो वंशु

रजियो - राजा, नरेशु, राजधणी, भूपती, राज जो मालिकु

राजमहलु - राज – भवनु, राज – सदनु, राज – मंदिर, राज – लोकु, राज – प्रासादु

राजु महाजणु - प्रजा, रइयत, जनता, हिक ई देश जा माण्हू – लोक

राजो - राजा, नरेशु, भूपती, बादिशाहु

राज़दारु - हमराज़ु, हालभाई, गुझुभाई, वफ़ादारु दोस्तु

रांज़िपो - रज़ामंदी, मर्ज़ी; इच्छा, स्वीकृती ; पसंदी ; संतोषु

राज़ी - ख़शि, आनंदी, ; संतुष्ट ; इच्छुक, ख्वाहिशमंदु ; तयारु, हाज़िरु

राज़ु - गुझु, रहस्यु, भेदु, मंझु, अंतु, विचु, पेटु, सुरु

राठोड़ु - राजपूतनि जी हिक जाती – ज़ाति ; जांठो इस्नानु, मज़बूतु शख़्सु

राड़ि - राड़ो, रड़ि, दांहं, चीख़ ; रूं रूं, सांदहि रोइण – रूअण जी हालत ; गर्जना, गजकार, गजिकार

राति - रात्रि, रात, तुगी

रातोको - राति जो, गुज़िरियल राति जो, राति विच में थींदड़ु ; रातूणो

राधणु - पोखणु, बिजु छटणु, वलणु ; खेती करणु, पोख करणु

राधा - राधिका, वृषभानु-पुत्री ऐं श्रीकृष्ण-प्रिया ; प्रेमु, प्रीति.

राधावल्लभु - राधा-कांतु, राधास्वामी, राधा-कंतु, श्रीकृष्ण, राधावरु.

रान - सथर, टंग जो गोडे खां मथियों हिसो

राफो - गप, चिक, गारो

रामपटी - ठगी, दोलाबु, दग़ा, छलु, कपटु

रामबाणु - अचूक, अणगुस चीज़, हिक टिक, कारगरु ; तुर्त असरु कंदड़ अमोघ औषधि, लाभदायक / अचूक दवा

रामरसु - श्रीराम जे भगितीअ जो आनंदु ; लूणु, नमक, नमकु, निमकु, नूनु

रामाइणु - ‘रामायण’ महर्षी वाल्मीकि जो रचियलु आदिकाव्यु ; ‘रामचरितमानस’ ( तुलसीदास जो ) ; दुखदायक कहाणी ; वधाउ कयल गाल्हि ; कठिन कमु

रामाणु - रामाणो, कठिनाई, डुखियाई, तकिलीफ़ ; निभागु झगिड़ो ; रोजु राड़ो, रोदनु, क्रंदनु ; लड़ाई, युद्ध, युद्धि

रामु - श्रीरामचंद्र ; भगवानु, ईश्वरु ; परशुराम, बलराम

रायो - राइ, मतु ; वीचारु, ख़यालु, ख़्यालु ; इच्छा, ख़्वाहिश

रावतु - वडेरो, पांडपु ; घोड़े सुवारु ; सरदारु, नंढो राजा ; बहादुरु ; सामंतु

रावु - राजा ; राजकुमारु

राष्ट्र - राष्ट्र, देशु, मुल्कु ; राजु, राज्य ; प्रजा, जनता, रइयत

राष्ट्रीय - राष्ट्र – सन्बंधी, राष्ट्र सां लागापेदारु, राष्ट्र जो ; पंहिंजे देस जो

रासाड़ो - घण अखराई, विस्तारु, डेघि, काढ

रासि - राशि, ‘ज़ोडैक साइन’ ; कृष्ण ऐं गोपियुनि जो गोल में थींदडु नाचु – नृत्यु ; माल मिल्कियत, जाइदाद ; मूरु ऐं व्याज जी गडियल रक़म ; पूरो, तयारु, सिद्ध; ठीकु, दुरुस्तु ; भूशिर, समुंड अंदरि वेंदड़ु ज़मीन जो सोढ़ो – डिघो हिसो

रास्ता - साजो (हथु) ; ठीकु, सही, उचित ; सचो, ईममानदारु ; संओं, सिधो, सरल

रास्ती - सचाई, सुपति, ईमानदारी

राह - राहु, रस्तो, मार्गु, पथु ; सड़क, वाट, दगु

राहगीरु - मुसाफ़िरु, सैलानी, यात्रिक, पांधी, पांधीअड़ो, प्रवासी

राहज़नु - रहज़नु, फोरू, वाटमारो

राहनुमाई - रहनुमाई, रहबरी, मार्गदर्शनु

राह रस्म - राहरसम, रसम रवाजु, मर्यादा, मर्जाता, हली चली

राहत - ख़ुशी, सरहाई, प्रसन्नता ; आरामु, आसाइश, चैनु ; आसूदगी, सुखु, शांती ; महिनत खां छोटिकारो

राहि - खरो, साफ़ु थियल अनाज जो ढिगु

राहिवारु - जंगी घोड़ो, ताज़ी घोड़ो ; लस ई लस पंधि हलण वारो घोड़ो

राही - वाटहड़ू, पांधीअड़ो, प्रवासी, यात्रिक, मुसाफ़िरु

रिंघ - दांहं, शिकायत ; रोदनु, आक्रोशु, रोजु ; रोसामो, तीसो ; ख़फ़ो

रिंडु - घटो, वडी जूंअ, टोलरु, भुर्भटु, बोडु, चाणो

रिंदी - मस्ती, कैफ़ु ; बेख़ुदी, बेहोशी ; रिंद जो कमु

रिंदु - शराबी, नशई, कैफ़ी ; आध्यात्मिक प्रेम में मस्तु ; दुराचारी, अयाशु, आवारा, आवारो

रिआई - रिआयत कंदडु, पखपाती, बि अखियो ; पाखंडी, कपटी

रिआउ - पास ख़ातिरी, तरफ़दारी, वटप ; पाखंडु, कपटु, डंभु

रिआयत - रियाउ, तरफ़दारी, पास ख़ातिरी, पखपातु, पक्षपातु ; भलाई ; छडति, छूटि, मुरक्त (अघ में)

रिक्त - रंडक, फडो ; तकिलीफूं आडो आणे रुकावट विझण जी क्रिया

रिकाबी - रिकेबी ; पुडु ; बिना कननि वारी थाल्ही

रिक्शकु - रक्षकु, रख्यकु, बचाउ कंदडु; मुरबी, सरपरस्तु, संभालीदंडु

रिखी - रिषी, ऋषी, सालिकु ; ज्ञानी पुरुष ; मंत्र – द्रष्टा ; तपस्वी

रिख्या - रिक्षा (वाहणु); रक्षा, रिछा, रछा, बचाउ ; ओट, पनाह

रिग - रिगति, चुहिटी पवंदडु इन्सानु ; न छड़ींदडु डिंगो बारु ; जिजा, गिक ; खेटाई बालकु

रिजणु - आउटणु, गरणु, पघिरणु, पटिड़ो थियणु ; पाणीअ सां आलो थियणु ; भिजणु, पुसणु

रिजाइणु - गारणु, पघारणु, पाण्यठ जे सूरत में आवणु ; पाणी डियणु, रेजु डियणु

रिढ - घेटी, मेष

रिढ़णु - सुरणु, चुरणु, आहिस्ते हलणु ; रेढ़ियूं पाइणु, गिसिरणु

रिणभूमी - रणभूमी, लड़ाईअ जो मैदानु

रिणु - रिणुपटु, मरूभूमी, बयाबानु, रेगिस्तानु ; रिणभूमी, लड़ाईअ जो मैदानु ; ईज़ाउ ; धकु, रिणो ; विनाशु ; बुराई ; डियणो, क़र्ज़ु

रिणुपुटु - रिणु, बयाबानु, मरूभूमी, रेगिस्तानु ; सु´, वेरानो

रिथ - रिथा, तजिवीज़, सिट, योजना ; सोचु वीचारु ; पहु डहु ; कथ, अंदाज़ो

रिथणु - रिथ रिथणु ; सोचु वीचारु करणु ; गणगोत करणु ; इरादो करणु ; सिट सिटणु ; तजिवीज़ करणु ; सलाह करणु ; अंदाज़ो करणु

रिथनामो - विज्ञापनु, संस्था वगे़रह जी जाण डींदड़ु नामो

रिदो - रिजियो, गरियो, पिघिल्यो ; हिर्दो, हींओं, घटु

रिधि - रिधी, ऋद्धी, वाधारो, चढ़ती ; समृद्धी, आबादी, सम्पत्ती, धनु-दौलत

रिप - रिपु, रिपू, शत्रू, दुश्मनु, वेरी ; आपदा, संकटु, मुसीबत

रिपोर्ताज - लिखियल जाण, अहिवालु, वृत्तांतु, बयानु ; घटनाउनि जे वर्णनु करण जी शैली, ‘रिपोर्ताज’ (reportage)

रिब - बक बक, बकवास ; डाड़, लबाड़, फड़्बाट, हाम

रिमझिम - रिमिझिम, फुड़ि फुड़ि, सन्हों मींहु, बूंदाबांदी ; वणंदडु आवाजू, मौज मज़ो, बहारी

रियाज़त - महिनत, जफ़ाकशी ; व्यवस्था, इंतिज़ामु ; संयमु, ज़ाब्तो ; स्वयं नियंत्रण; तपस्या, जपु तपु, देहि दमनु

रिली - रिल्ही, गोदिड़ी, गोधड़ी

रिवाजु - रवाजु, रीति, रसम, रस्म, प्रथा, दस्तरू, हली चली

रिवायत - डंदकथा, कहाणी, कंहींजी चयल गाल्हि ; इतिहासु ; विश्वासु ; रवासु आदि जो हिक पीढ़िअ खां बीअ पीढ़ीअ खे मिलंदो अचे

रिश्तो - नातो, सन्बंधु, लागापो ; माइटी

रिषी - ऋषी, सालिकु ; तपस्वी ; ज्ञानी पुरुष ; मंत्र – द्रष्टा

रिह्मु - गर्भ – स्थानु, बचेदानी, कुड़िहि, कोथ

रिहाई - मुक्ती, आज़ादी, छोटाकारो, आजाई, बंध – मुक्तता

रींग - रींगटु, रींगाटु, रीं रीं, कननि खे न वणंदड़ु आवाज़ु

रींगो - बार जे रोइण जो आवाज़ु, झुणि झुणि, सांदहि राड़ो, कंझिको

रीउ - शोकु, ग़मु, गूंदरु ; रियाउ, पासख़ातिरी, लिहाज़ु

रीचकु - पूरु, जुजिकी, वहमु, लहिरो

रीचिकी - रीचकखाधो, पूरालो, लहिरी

रीझ - आनंदु, मज़ो, ख़ुशी ; विंदुर, विरूंहं, विनोदु, गमति ; पसंदी ; मंज़ ूरी

रीझणु - राज़ी थियणु, ख़ुशि थियणु ; ठही व´णु, पर्चणु

रीड़ - बहिसु ; रदिबदल ; झेड़ो, झगिड़ो

रीड़ाइणु - सताइणु, पाए खणणु, खणी डियणु, उचाइणु, सिरु खाइणु ; काविड़ाइणु

रीड़ारो - बहिसु कंदड़ु, बहिसियो, विवादी

रीताइतो - रवाजी, दस्तूरी, पारंपरिक ; मामूली ; रवाज अनुसार

रीति - रवाजु, प्रथा, दस्तूरु ; ढंगु, नमूनो

रीस - रचनात्मक नमूने नक़ुलु ; बराबरी, बराबरी करण जी इच्छा ; ईर्खा, हसदु, बिए जे भाग ते अरहाई

रीसाइणु - रीस करणु ; बराबरी करण जी कोशिश करणु ; कुल्हो हणणु

रीसामणु - बिए जे भाग ते अरहो थियणु ; रचनात्मक नमूने नक़ुलु करणु ; गै़रत अचणु

रीसारो - रचनात्मक नमूने नक़ुलु कंदड़ु ; ईर्खालू, ईर्षालू, रीस कंदड़ु

रीह - बादी, टिट फूस ; पवनु, हवा, वाउ

रुंकणु - कंझणु, कुर्कणु, किण्कणु, चिंघणु

रुंग - रूंग, वाजिबी मिले उन खां वधीक जी घुर

रुंबणु - हिक हंधां पटे सलो बिए हंधि लगाइणु ; ज़मीन पोरी करणु ; गुड करणु ; बूटे जे पाड़ुनि खे साफ़ु करणु

रुंभ - रुंभो, बुट, घुट, उकिरस, हवा जे बंदि थियण जी हालत ; मश्ग़ूली, कम में लगी व´ण जी हालत

रुंभाइणु - कम में लगाइणु, मश्ग़ूलु रखणु

रुंड - वाइदे ते डिनलु क़र्ज़ु ; उहो क़र्ज़ु जंहिंजो वाइदे मूजिब मोटाए डियण जो वक़्तु भरिजी आयो हुजे

रुंडु - काठ जो थुल्हो टुकरु ; बुंडु, दोगी

रुंडो - मुडो, लमो, कुंदु ; आङुरियुनि भगलु ; रूंडो, हथ खां सवाइ

रुअणु - रोदनु मचाइणु, निनणु, रड़णु, गोढ़ा गाड़णु, शोकु करणु, वावेला मचाइणु

रुआरणु - रोदन में विझणु ; अफ़सोस में विझणु ; ( हिं. रुलाना )

रुइ - दशा, हालत, स्थिती ; मुंहुं, चहिरो, शिकिलि ; इच्छा, ख़्वाहिश ; ख़ुशी, आनंदु, मज़ो

रुइणो - थोरीअ थोरीअ गाल्हि में रुई डींदड़ु / शिकायत कंदड़ु ; रुअंदड़ु ; शिकायत कंदड़ु ; कंजूसु माण्हू / माणुहू

रुइदादि - दशा, हालत, स्थिती

रुकु - पोलादु, फ़ौलादु, ‘स्टील’

रुखाई - रुखाणि, थधाई, बेरुखी ; बेपरिवाही, बेदर्दी ; बेलिहाज़ाई ; अभोगाई, अण्भाई, अणिभाई, शुष्कता

रुख़ु - मुंहुं, चहिरो ; गिटो, गिलु ; पासो, पहलू ; लाड़ो ; ख़यालु ; हाथी ( शतरंज में )

रुख़्नो - खंडु, खंडकु, घारो ; अटक, रंडक, विघ्नु, विघिनु, रंडो ; फूटि, फेटाड़ो

रुख़्सत - इजाज़त, अनुमती, मन्ज़ूरी, परवानगी ; मोकल, छुट्टी ; मोकिलाणी, विदाई ; बरतर्फ़ी, नौकरीअ खां जवाबु

रुगुणो - रुगूणो, रुगो, निलो, फ़क़ति

रुगोई - सिर्फ़ु, मात्र, फ़क़ति

रुगो - फ़क़ति, केवल, मात्र ; निसोरो, निजो ; ख़ासु

रुगो पुगो - सिर्फ़ु, फ़क़ति, महज़, छढ़ो

रुघ - घुट, बुट, हवा बंदि हुअण जी हालत, उहमो, उकरस

रुघारो - रुघाइतो, घुटाइतो, काढ़ाइतो, हवा खां बंदि

रुच - रुचि, रुची, इच्छा, ख़्वाहिश ; शौंक़ु, चाहु, दिलचस्पी ; वणति ; मज़ो, सवादु ; वडो आनंदु ; सिक, उकीर

रुचणु - वणणु, भाइ पवणु, आउड़णु ( म. आवड़णे ) ; राज़ी थियणु, ख़ुशि थियणु

रुजूअ् - लाड़ो रखंदड़ु ; अगियां रखियलु, पेशि कयलु ; बिए डांहुं इशारो कयलु

रुजूआत - लाड़ो ; हवालो ; पेशि करण जो कमु ; अगियां रखण जी क्रिया ; अदालत में अपील, अर्ज़ी, आवेदनु

रुझणु - रुधलु / मगनु रहणु, रुंभिजणु

रुञ - मरूथलु, मरुस्थलु, रेगिस्तानु, मृगतृष्ना ; सुञ, वीरानी

रुणि झुणि - मिठो आवाज़ु, वणंदड़ वाणी ; गाल्हि बोल्हि, बातचीति, गपशपु

रुतबो - मर्तबो, दर्जो, पदवी ; वडाई, शानु ; सभागु, सफलता

रुति - ऋतू, मुंद, मौसम, तुड़ि ; हवा जी हालत ; हैज़ु, ऋतुदानु, माहवारी, फुलु, ज़ालाणी

रुतिदानु - ऋतुदानु, माहवारी, फुलु, ज़ालाणी, हैज़ु

रुपो - चांदी, सीम, ‘सिल्वर’

रुबु - रसु ; घाटो शरबतु

रुभणु - रुधलु रहणु, मगनु / मश्गूलु रहणु

रुभाइणु - कम में लगाइणु, रुधल