Eczema

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

अंग्रेजी

  1. अकौता, एगजीमा , चमबल , छाजन , पामा