मरुत

विक्षनरी से

Marut Ka artha hawa ya bayar hai