विक्षनरी:अ से अन्त होने वाले शब्द

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search
 • करतब
 • अब
 • सबब
 • दब
 • अदब
 • बेअदब
 • मजहब
 • साहब
 • ढब
 • बेढब
 • जब
 • कब
 • तलब
 • जवाबतलब
 • मतलब
 • बेमतलब
 • क्लब
 • जरब
 • सब
 • तब
 • मकतब
 • गायब
 • अजायब
 • नायब
 • जेब
 • फरेब
 • सेब
 • बिब
 • साहिब
 • मुनासिब
 • नामुनासिब
 • बल्ब
 • अवलम्ब
 • विलम्ब
 • दण्डविलम्ब
 • आलम्ब
 • नितम्ब
 • प्रतिबिम्ब
 • प्रतिबिंम्ब
 • कुटुम्ब
 • अवलंब
 • निरावलंब
 • विलंब
 • बिंब
 • प्रतिबिंब
 • कुटुंब
 • चोब
 • ग्लोब
 • रोब
 • कबाब
 • असबाब
 • दाब
 • पर्दाब
 • इन्तखाब
 • पेशाब
 • जाब
 • तेजाब
 • नकाब
 • सैलाब
 • तालाब
 • गुलाब
 • जुलाब
 • कुलाब
 • जनाब
 • लूआब
 • महराब
 • मेहराब
 • खराब
 • शराब
 • जुर्राब
 • हिसाब
 • बेहिसाब
 • किताब
 • जवाब
 • कवाब
 • नवाब
 • ख्वाब
 • अजीब
 • तितलीब
 • पीब
 • गरीब
 • करीब
 • बेनसीब
 • तरतीब
 • बेतरतीब
 • ऊब
 • दूब
 • खूब
 • डूब
 • कुतुब
 • बद
 • मदद
 • हद
 • शहद
 • सरहद
 • बेहद
 • दुह्खद
 • दुखद
 • सुखद
 • असुखद
 • परिषद
 • विशद
 • नामजद
 • जबरजद
 • कद
 • नकद
 • फलद
 • मद
 • समद
 • मुहम्मद
 • खुशामद
 • सनद
 • मसनद
 • पद
 • उच्चपद
 • एकार्थपद
 • राजपद
 • समपद
 • उपपद
 • उत्कृष्टपद
 • पूर्वोत्तरपद
 • व्यवहारपद
 • पूर्वपद
 • शून्यपद
 • अष्ठेपद
 • मन्त्रिपद
 • विपद
 • आपद
 • निरापद
 • ध्रूपद
 • विवादास्पद
 • शोकास्पद
 • हास्यास्पद
 • लघुपद
 • अनुपद
 • शरद
 • जरद
 • प्रद
 • आनन्दप्रद
 • फलप्रद
 • दण्डप्रद
 • प्राणप्रद
 • कष्टप्रद
 • भयप्रद
 • स्वास्थ्यप्रद
 • हास्यप्रद
 • शोभाप्रद
 • शिक्षाप्रद
 • लज्जाप्रद
 • अनुज्ञाप्रद
 • बहुप्रद
 • विशारद
 • पारद
 • हसद
 • रसद
 • सभासद
 • कासद
 • नियुक्तवद
 • शायद
 • कवायद
 • शब्द
 • मूलशब्द
 • उपशब्द
 • सशब्द
 • निह्शब्द
 • यथाशब्द
 • गद्द
 • हद्द
 • बेहद्द
 • मद्द
 • रद्द
 • जिद्द
 • भेद
 • स्वरभेद
 • मतभेद
 • उद्भेद
 • मतिभेद
 • विभेद
 • चेद
 • छेद
 • पदच्छेद
 • परस्परच्छेद
 • व्यवच्छेद
 • परिच्छेद
 • विच्छेद
 • खेद
 • सफेद
 • मेद
 • गोमेद
 • स्वेद
 • दुखह्द
 • बध्द
 • सिध्द
 • शुध्द
 • कैद
 • बेकैद
 • मसजिद
 • संविद
 • बन्द
 • तहबन्द
 • नजरबन्द
 • कमरबन्द
 • पैबन्द
 • गलाबन्द
 • चोटीबन्द
 • गुलूबन्द
 • गुलुबन्द
 • छन्द
 • कन्द
 • मन्द
 • ऐहसानमन्द
 • दौलतमन्द
 • आनन्द
 • परमानन्द
 • सानन्द
 • पसन्द
 • दिलपसन्द
 • नापसन्द
 • मोतियाबिन्द
 • किन्द
 • फान्द
 • बंद
 • कमरबंद
 • इजारबंद
 • चंद
 • छंद
 • स्वच्छंद
 • जिमीकंद
 • मंद
 • अहसानमंद
 • आनंद
 • परमानंद
 • निरानंद
 • सानंद
 • पसंद
 • द्वंद
 • गेंद
 • पेंद
 • गोंद
 • चांद
 • फांद
 • कूद-फांद
 • मांद
 • नांद
 • नींद
 • बूंद
 • मूंद
 • कुन्द
 • गुलकुन्द
 • गोद
 • खोद
 • अजमोद
 • प्रमोद
 • आमोद
 • विनोद
 • बाद
 • बरबाद
 • आबाद
 • दाद
 • जायदाद
 • तायदाद
 • गाद
 • खाद
 • विषाद
 • ईजाद
 • लाद
 • आह्लाद
 • जल्लाद
 • औलाद
 • अजमाद
 • हर्षोन्माद
 • वातोन्माद
 • उन्माद
 • दामाद
 • नाद
 • कर्कशनाद
 • पाद
 • मीआद
 • खराद
 • मुराद
 • फसाद
 • प्रसाद
 • अवसाद
 • प्रासाद
 • उस्ताद
 • वाद
 • बकवाद
 • भौतिकवाद
 • लोकवाद
 • मवाद
 • अनात्मवाद
 • अपवाद
 • लोकापवाद
 • उत्तरवाद
 • अनीश्वरवाद
 • प्रवाद
 • साम्राज्यवाद
 • साम्यवाद
 • धन्यवाद
 • सांयवाद
 • पर्यायवाद
 • औदार्यवाद
 • रहस्यवाद
 • प्रतिवाद
 • स्वस्तिवाद
 • स्तुतिवाद
 • विवाद
 • वाद-विवाद
 • वादविवाद
 • निर्विवाद
 • सम्वाद
 • संवाद
 • आशावाद
 • आन्तर्राष्ट्रीयतावाद
 • पूंजीवाद
 • आशीर्वाद
 • स्वाद
 • बेस्वाद
 • कुस्वाद
 • सुस्वाद
 • अनुवाद
 • वादानुवाद
 • हेतुवाद
 • याद
 • मियाद
 • बुनियाद
 • मीयाद
 • शहीद
 • ताकीद
 • लीद
 • उम्मीद
 • खरीद
 • रसीद
 • कुसीद
 • बावजूद
 • कूद
 • उछल-कूद
 • उछलकूद
 • खेलकूद
 • बारूद
 • सूद
 • दर्द
 • सरदर्द
 • बेदर्द
 • फर्द
 • जर्द
 • सर्द
 • शागिर्द
 • सौहार्द
 • सुपुर्द
 • हुदहुद
 • खुद
 • कुमुद
 • भग
 • लगभग
 • सुभग
 • झग
 • ठग
 • जग
 • लग
 • अलग
 • नग
 • पग
 • डग
 • खडग
 • रग
 • उरग
 • तुरग
 • पूर्वग
 • देग
 • प्लेग
 • डेग
 • वेग
 • अनुद्वेग
 • आवेग
 • वायुवेग
 • बालिग
 • नाबालिग
 • अडिग
 • मृग
 • अंग
 • दबंग
 • खदंग
 • मृदंग
 • भंग
 • अभंग
 • उत्साहभंग
 • क्रमभंग
 • स्वरभंग
 • आशाभंग
 • सेनाभंग
 • आज्ञाभंग
 • चंग
 • ढंग
 • बेढंग
 • निषंग
 • अनुषंग
 • जंग
 • भुजंग
 • पलंग
 • उमंग
 • रंग
 • बदरंग
 • रूपरंग
 • तरंग
 • अंतरंग
 • पूर्वरंग
 • बेरंग
 • बिरंग
 • रंगबिरंग
 • हरारंग
 • बहुरंग
 • सुरंग
 • संग
 • स्वरसंग
 • प्रसंग
 • पासंग
 • तंग
 • पतंग
 • लिंग
 • शिलिंग
 • पुल्लिंग
 • पुलिंग
 • श्रृंग
 • ढोंग
 • पोंग
 • भांग
 • न्चांग
 • पंचांग
 • खांग
 • छलांग
 • फलांग
 • फरलांग
 • मांग
 • डांग
 • टांग
 • ऊटपटांग
 • साष्टांग
 • सीतांग
 • स्वांग
 • डींग
 • सींग
 • लौंग
 • श्रुंग
 • भोग
 • बहुकालभोग
 • मोहनभोग
 • चिरभोग
 • संभोग
 • लोग
 • सबलोग
 • रोग
 • श्वास-रोग
 • कुष्ठरोग
 • बहुमूत्ररोग
 • निरोग
 • वालारोग
 • पांहुरोग
 • योग
 • सहयोग
 • उपयोग
 • प्रयोग
 • अपप्रयोग
 • संप्रयोग
 • कुप्रयोग
 • सुप्रयोग
 • दैवयोग
 • सहोद्योग
 • उद्योग
 • अनुद्योग
 • निरुद्योग
 • अभियोग
 • प्रत्यभियोग
 • वियोग
 • संयोग
 • समायोग
 • अभीयोग
 • पुनर्योग
 • आग
 • बाग
 • दाग
 • बेदाग
 • भाग
 • कार्य-भाग
 • अभाग
 • पृष्ठभाग
 • समभाग
 • अग्रभाग
 • प्रभाग
 • पत्रभाग
 • मुख्यभाग
 • त्रिभाग
 • प्रतिभाग
 • विभाग
 • संविभाग
 • अन्तर्भाग
 • झाग
 • शाग
 • जाग
 • काग
 • लाग
 • दिमाग
 • नाग
 • पाग
 • राग
 • अंगराग
 • पराग
 • सराग
 • चिराग
 • विराग
 • अनुराग
 • स्वदेशानुराग
 • पूर्वानुराग
 • सुराग
 • साग
 • त्याग
 • पदत्याग
 • दर्पत्याग
 • परित्याग
 • खड्ग
 • भीग
 • ण्ग
 • सर्ग
 • उपसर्ग
 • संसर्ग
 • आत्मोत्सर्ग
 • उत्सर्ग
 • वर्ग
 • धर्माध्यक्ष-वर्ग
 • उच्चवर्ग
 • आवर्ग
 • यथावर्ग
 • अधिकारीवर्ग
 • स्वर्ग
 • मार्ग
 • राजमार्ग
 • कुटिलमार्ग
 • वनमार्ग
 • दुर्ग
 • मुर्ग
 • युग
 • बह
 • शुबह
 • सुबह
 • चौदह
 • जगह
 • ढह
 • शह
 • वजह
 • कह
 • कलह
 • सुलह
 • पितामह
 • रह
 • तरह
 • पन्द्रह
 • तेरह
 • ग्रह
 • उपग्रह
 • निग्रह
 • इंद्रिय-निग्रह
 • परिग्रह
 • प्रतिग्रह
 • संग्रह
 • सार-संग्रह
 • धनसंग्रह
 • जनसंग्रह
 • सारसंग्रह
 • राजनीतिसंग्रह
 • आग्रह
 • दृढाग्रह
 • अनुग्रह
 • वगैरह
 • गिरह
 • जिरह
 • बारह
 • अठारह
 • ग्यारह
 • सत्रह
 • सह
 • दुह्सह
 • तह
 • सतह
 • वह
 • सुखावह
 • यह
 • वृषभ
 • दुर्लभ
 • सुलभ
 • निष्प्रभ
 • कीटडिभ
 • मणिभ
 • खम्भ
 • आरम्भ
 • पुनरारम्भ
 • प्रारम्भ
 • सतम्भ
 • स्तम्भ
 • आरंभ
 • प्रारंभ
 • स्तंभ
 • संक्षोभ
 • लोभ
 • लाभ
 • अलाभ
 • स्वास्थ्यलाभ
 • रक्ताभ
 • जीभ
 • गर्भ
 • ज्ञान-गर्भ
 • आकाशगर्भ
 • निंदागर्भ
 • संक्षौभ
 • शुभ
 • अशुभ
 • बच
 • गच
 • लच
 • लालच
 • खुरच
 • सच
 • कवच
 • अनयच
 • बेच
 • पेच
 • एचपेच
 • सर्वोच्च
 • उच्च
 • किरमिच
 • गिचपिच
 • स्विच
 • न्च
 • मंच
 • रंगमंच
 • पंच
 • सरपंच
 • बेंच
 • पेंच
 • इंच
 • बैंच
 • चोंच
 • खोंच
 • मोंच
 • खरोंच
 • आंच
 • जांच
 • कांच
 • कुलांच
 • रोमांच
 • पांच
 • खींच
 • नींच
 • पहुंच
 • संकोच
 • अंगसंकोच
 • सोच
 • पिशाच
 • भूतपिशाच
 • नाच
 • खपाच
 • प्रत्ययवाच
 • बीच
 • चक्रबीच
 • नीच
 • ऊंचनीच
 • कूच
 • खर्च
 • फजूलखर्च
 • ख्रर्च
 • किर्च
 • मिर्च
 • मार्च
 • सचमुच
 • बध
 • औषध
 • निद्रौषध
 • वध
 • लब्ध
 • व्युत्पतिलब्ध
 • प्रारब्ध
 • क्षुब्ध
 • अक्षुब्ध
 • बद्ध
 • छन्दबद्ध
 • लेखबद्ध
 • कोष्ठबद्ध
 • तालबद्ध
 • क्रमबद्ध
 • नियमबद्ध
 • स्वरबद्ध
 • प्रतिबद्ध
 • सम्बद्ध
 • असम्बद्ध
 • संबद्ध
 • असंबद्ध
 • सीमाबद्ध
 • श्रेणीबद्ध
 • श्रेणीवद्ध
 • गिद्ध
 • समृद्ध
 • वृद्ध
 • वयोवृद्ध
 • सिद्ध
 • स्वयम-सिद्ध
 • असिद्ध
 • लोकसिद्ध
 • बहुश्रमसिद्ध
 • जन्मसिद्ध
 • प्रसिद्ध
 • अप्रसिद्ध
 • कुप्रसिद्ध
 • मलावरोद्ध
 • अविरूद्ध
 • अर्द्ध
 • शुद्ध
 • अशुद्ध
 • विशुद्ध
 • कुद्ध
 • विरुद्ध
 • अविरुद्ध
 • नियमविरुद्ध
 • न्यायविरुद्ध
 • बुद्धिविरुद्ध
 • रीतिविरुद्ध
 • व्यवस्थाविरुद्ध
 • क्रुद्ध
 • युद्ध
 • मल्लयुद्ध
 • धर्मयुद्ध
 • द्वंद्वयुद्ध
 • क्रीडायुद्ध
 • निषेध
 • प्रतिनिषेध
 • मृतदग्ध
 • विदग्ध
 • सन्दिग्ध
 • संदिग्ध
 • असंदिग्ध
 • वैध
 • अवैध
 • विविध
 • अन्ध
 • बन्ध
 • मुखबन्ध
 • प्रबन्ध
 • कुप्रबन्ध
 • निबन्ध
 • उष्णकटिबन्ध
 • प्रतिबन्ध
 • सम्बन्ध
 • असम्बन्ध
 • निह्सम्बन्ध
 • संबन्ध
 • गन्ध
 • दुर्गन्ध
 • सौगन्ध
 • सुगन्ध
 • अंध
 • कमरबंध
 • प्रबंध
 • कुप्रबंध
 • निबंध
 • कटिबंध
 • भूकटिबंध
 • प्रतिबंध
 • सम्बंध
 • संबंध
 • निर्बंध
 • अनुबंध
 • गंध
 • सुगंध
 • सेंध
 • बांध
 • चकाचौंध
 • धुंध
 • अन्धाधुंध
 • धुन्ध
 • अन्धाधुन्ध
 • अंधाधुन्ध
 • बोध
 • ग्रहणबोध
 • इन्द्रियबोध
 • मिथ्याबोध
 • निर्बोध
 • सुबोध
 • प्रतिशोध
 • श्वास-रोध
 • अवरोध
 • श्वासवरोध
 • निरोध
 • गतिरोध
 • प्रतिरोध
 • विरोध
 • अविरोध
 • राजविरोध
 • अन्तर्विरोध
 • क्रोध
 • दुर्वोध
 • आध
 • अगाध
 • एकाध
 • अपराध
 • निरपराध
 • व्याध
 • सीध
 • दूध
 • यूध
 • अर्ध
 • वर्ध
 • गोलार्ध
 • चौध
 • बुध
 • सुध
 • बेसुध
 • आयुध
 • देह
 • जवाबदेह
 • सन्देह
 • निह्सन्देह
 • निस्सन्देह
 • संदेह
 • निसंदेह
 • निस्संदेह
 • मुद्दालेह
 • मेह
 • मधुमेह
 • स्नेह
 • निह्स्नेह
 • मेघ
 • अमेघ
 • पेघ
 • संघ
 • तंघ
 • जांघ
 • ऊंघ
 • अमोघ
 • बाघ
 • घाघ
 • दीर्घ
 • अदीर्घ
 • मगरमच्छ
 • स्वच्छ
 • अस्वच्छ
 • गुच्छ
 • पुच्छ
 • तुच्छ
 • छांछ
 • मूंछ
 • पूंछ
 • पोछ
 • गाछ
 • छाछ
 • पाछ
 • पूछपाछ
 • राछ
 • ताछ
 • पूछताछ
 • रीछ
 • पूछ
 • कुछ
 • गृह
 • विनोदगृह
 • राजगृह
 • शयनगृह
 • शिल्पगृह
 • दीपगृह
 • ग्राम्यगृह
 • लतागृह
 • तपस्यागृह
 • बन्दीगृह
 • स्त्रीगृह
 • उलझ
 • समझ
 • बेसमझ
 • मेझ
 • बांझ
 • झांझ
 • सांझ
 • बोझ
 • बूझ
 • जानबूझ
 • बुझ
 • अलख
 • नख
 • पख
 • चटख
 • रख
 • अदरख
 • परख
 • गोरख
 • मूरख
 • बतख
 • बत्तख
 • देख
 • शेख
 • लेख
 • स्वहस्त-लेख
 • समाधि-लेख
 • स्मृति-लेख
 • उपलेख
 • सृतलेख
 • श्रुतलेख
 • उल्लेख
 • शिलालेख
 • प्रत्यालेख
 • सुलेख
 • मृत्युलेख
 • मेख
 • रेख
 • देखरेख
 • दुह्ख
 • नखशिख
 • लिख
 • कालिख
 • नखसिख
 • शंख
 • पंख
 • महासंख
 • आंख
 • शोख
 • कोख
 • सोख
 • दाख
 • लाख
 • पाख
 • राख
 • भूराख
 • सूराख
 • सुराख
 • साख
 • ताख
 • गुस्ताख
 • भीख
 • चीख
 • लीख
 • तारीख
 • बेतारीख
 • तवारीख
 • सीख
 • भूख
 • रूख
 • सूख
 • मनसूख
 • मन्सूख
 • मूर्ख
 • सूर्ख
 • सुर्ख
 • दुख
 • मुख
 • ण्ग-मुख
 • प्रमुख
 • हंसमुख
 • केंद्राभिमुख
 • विमुख
 • सम्मुख
 • स्पर्शोन्मुख
 • अधोमुख
 • पश्चिमामुख
 • सेनामुख
 • सुख
 • मेंह
 • सिंह
 • बच्चासिंह
 • बांह
 • छांह
 • मुंह
 • मुंहामुंह
 • खोह
 • मोह
 • बिछोह
 • विमोह
 • व्यामोह
 • द्रोह
 • राजद्रोह
 • प्रतिद्रोह
 • विद्रोह
 • गिरोह
 • समारोह
 • दुरारोह
 • अश्वारोह
 • कलफ
 • बरफ
 • तरफ
 • सफ
 • शेरिफ
 • मुनसिफ
 • गोल्फ
 • हांफ
 • सौंफ
 • संजाफ
 • गिलाफ
 • खिलाफ
 • माफ
 • ग्राफ
 • फोनोग्राफ
 • फोटोग्राफ
 • पैराग्राफ
 • जिराफ
 • साफ
 • इन्साफ
 • बेइन्साफ
 • मुआफ
 • तकलीफ
 • शरीफ
 • तारीफ
 • सफूफ
 • बेवकूफ
 • हरूफ
 • प्रूफ
 • बर्फ
 • सिर्फ
 • आह
 • दाह
 • शवदाह
 • बन्दरगाह
 • बंदरगाह
 • लंगरगाह
 • सैरगाह
 • शिकारगाह
 • अवगाह
 • निगाह
 • चारागाह
 • चाह
 • उछाह
 • बादशाह
 • थाह
 • अथाह
 • एकाह
 • सलाह
 • मल्लाह
 • नाह
 • पनाह
 • शहर-पनाह
 • दस्तपनाह
 • डाह
 • राह
 • गुमराह
 • वराह
 • ग्राह
 • जर्राह
 • सोत्साह
 • हतोत्साह
 • उत्साह
 • निरुत्साह
 • कोताह
 • सप्ताह
 • वाह
 • गवाह
 • अफवाह
 • परवाह
 • बेपरवाह
 • प्रवाह
 • अप्रवाह
 • धाराप्रवाह
 • तनख्वाह
 • विवाह
 • परस्परविवाह
 • निर्वाह
 • ब्याह
 • स्याह
 • बढ
 • घटबढ
 • गढ
 • अनगढ
 • चढ
 • अनपढ
 • निपढ
 • मेढ
 • डेढ
 • मुढ्ढ
 • चिढ
 • दृढ
 • अदृढ
 • सुदृढ
 • ढांढ
 • ढूंढ
 • कोढ
 • बाढ
 • गाढ
 • डाढ
 • भीढ
 • रीढ
 • गूढ
 • मूढ
 • सिंहासनारूढ
 • पौढ
 • प्रौढ
 • बालप्रौढ
 • तसबीह
 • तनकीह
 • मसीह
 • ईसामसीह
 • पुरष
 • बेष
 • भेष
 • शेष
 • अशेष
 • अवशेष
 • द्रव्यशेष
 • निह्शेष
 • विशेष
 • सविशेष
 • मणिविशेष
 • निर्विशेष
 • शलेष
 • श्लेष
 • मेष
 • वेष
 • छद्मवेष
 • द्वेष
 • अतिद्वेष
 • विद्वेष
 • आमिष
 • विष
 • प्रतिविष
 • दक्ष
 • अदक्ष
 • कक्ष
 • समकक्ष
 • लक्ष
 • पक्ष
 • राजपक्ष
 • न्यूनपक्ष
 • निष्पक्ष
 • विपक्ष
 • तिरक्ष
 • अध्यक्ष
 • बन्दगृहाध्यक्ष
 • कोषाध्यक्ष
 • राजकोषाध्यक्ष
 • सेनादलाध्यक्ष
 • धर्माध्यक्ष
 • धनाध्यक्ष
 • सेनाध्यक्ष
 • दानाध्यक्ष
 • नगराध्यक्ष
 • पुराध्यक्ष
 • कार्याध्यक्ष
 • पुस्तकाघ्यक्ष
 • प्रत्यक्ष
 • अप्रत्यक्ष
 • भूतापेक्ष
 • अभिक्ष
 • वृक्ष
 • कल्पवृक्ष
 • अन्तरिक्ष
 • अंतरिक्ष
 • मोक्ष
 • परोक्ष
 • कटाक्ष
 • दोष
 • स्पर्शदोष
 • गुणदोष
 • सदोष
 • निर्दोष
 • कोष
 • शब्दकोष
 • राजकोष
 • बीजकोष
 • अंडकोष
 • मधुकोष
 • रोष
 • परितोष
 • सन्तोष
 • असन्तोष
 • संतोष
 • पौरूष
 • पुरूष
 • कापुरूष
 • हर्ष
 • प्रहर्ष
 • सहर्ष
 • संघर्ष
 • निष्कर्ष
 • परमोत्कर्ष
 • उत्कर्ष
 • वर्ष
 • भारतवर्ष
 • शीर्ष
 • धनुष
 • मेघधनुष
 • इन्द्रधनुष
 • आनुष
 • मानुष
 • बनमानुष
 • पौरुष
 • पुरुष
 • प्रधान-पुरुष
 • प्रतिपुरुष
 • हठ
 • धार्मिकहठ
 • शठ
 • कठ
 • मठ
 • सेठ
 • यथेष्ठ
 • श्रेष्ठ
 • ज्येष्ठ
 • निष्ठ
 • घनिष्ठ
 • धर्मनिष्ठ
 • अतिधर्मनिष्ठ
 • धार्मनिष्ठ
 • सर्वनिष्ठ
 • उभयनिष्ठ
 • पापिष्ठ
 • पृष्ठ
 • ओष्ठ
 • गोष्ठ
 • कोष्ठ
 • काष्ठ
 • कुष्ठ
 • बैठ
 • पैठ
 • कंठ
 • नीलकंठ
 • ठेंठ
 • ऐंठ
 • पैंठ
 • होंठ
 • सोंठ
 • गांठ
 • डांठ
 • सांठ
 • ठूंठ
 • वैकुंठ
 • ओठ
 • आठ
 • ठाठ
 • काठ
 • लाठ
 • पाठ
 • साठ
 • ढीठ
 • पीठ
 • विद्यापीठ
 • डीठ
 • कण्ठ
 • वैकुण्ठ
 • झूठ
 • मूठ
 • उठ
 • समूह
 • जनसमूह
 • द्वीपसमूह
 • शास्त्रसमूह
 • व्यूह
 • दश
 • त्रयोदश
 • कश
 • पेंचकश
 • कोतलकश
 • सरकश
 • तरकश
 • कर्कश
 • वश
 • प्रसंगवश
 • संयोगवश
 • दैववश
 • स्ववश
 • बेवश
 • विवश
 • यश
 • अपयश
 • देश
 • व्यपदेश
 • धर्मोपदेश
 • सत्योपदेश
 • उपदेश
 • परदेश
 • प्रदेश
 • धर्मप्रदेश
 • वनप्रदेश
 • जितप्रदेश
 • परिप्रदेश
 • स्वदेश
 • उद्देश
 • निदेश
 • विदेश
 • सन्देश
 • संदेश
 • विद्युतसंदेश
 • आदेश
 • प्रत्यादेश
 • कर्तव्यनिर्देश
 • खगेश
 • केश
 • उपकेश
 • लेश
 • क्लेश
 • कायाक्लेश
 • पेश
 • नरेश
 • सरेश
 • वेश
 • छद्मवेश
 • प्रवेश
 • निवेश
 • उपनिवेश
 • अभिनिवेश
 • परिवेश
 • आवेश
 • क्रोधावेश
 • समावेश
 • ईश्वरावेश
 • ऐश
 • बन्दिश
 • बंदिश
 • गर्दिश
 • पेचिश
 • कोशिश
 • साजिश
 • मालिश
 • नालिश
 • पालिश
 • किशमिश
 • वारनिश
 • वार्निश
 • पैदाइश
 • गुंजाइश
 • पैमाइश
 • नुमाइश
 • सदृश
 • असदृश
 • बालसदृश
 • भ्रातृसदृश
 • कृश
 • परवरिश
 • खारिश
 • सिफारिश
 • नक्ष
 • अंश
 • उपदंश
 • चतुर्थंश
 • भ्रंश
 • राज्यभ्रंश
 • वंश
 • राजवंश
 • निर्वंश
 • शब्दांश
 • लाभांश
 • अर्धांश
 • अक्षांश
 • दशांश
 • कथांश
 • अधिकांश
 • उत्तमांश
 • ससिंमानांश
 • सारांश
 • शतांश
 • उन्नतांश
 • पद्यांश
 • वाक्यांश
 • बदोश
 • खानाबदोश
 • निर्दोश
 • खरगोश
 • होश
 • बेहोश
 • जोश
 • कोश
 • शब्दकोश
 • अंडकोश
 • विश्वकोश
 • खामोश
 • पोश
 • खुरदा-फरोश
 • उत्क्रोश
 • शाबाश
 • प्रकाश
 • श्रुति-प्रकाश
 • अप्रकाश
 • सुप्रकाश
 • अवकाश
 • नक्काश
 • आकाश
 • नीलाकाश
 • लाश
 • तलाश
 • बदमाश
 • तमाश
 • नाश
 • बिनाश
 • विनाश
 • सत्यानाश
 • पाश
 • खराश
 • तराश
 • संगतराश
 • निराश
 • ताश
 • हताश
 • ईश
 • न्यायधीश
 • न्यायाधीश
 • क्रूश
 • अर्श
 • आदर्श
 • फर्श
 • विमर्श
 • परामर्श
 • स्पर्श
 • तुर्श
 • खुश
 • अंकुश
 • निरंकुश
 • ब्रुश
 • अकथ
 • नथ
 • पथ
 • ग्रहपथ
 • शपथ
 • उद्यानपथ
 • प्रक्षेपपथ
 • रथ
 • मनोरथ
 • अकारथ
 • पन्थ
 • ग्रन्थ
 • पंथ
 • ग्रंथ
 • मूलग्रंथ
 • लोथ
 • हाथ
 • नाथ
 • अनाथ
 • साथ
 • अर्थ
 • बर्थ
 • समर्थ
 • असमर्थ
 • असामर्थ
 • व्यर्थ
 • पदार्थ
 • खादपदार्थ
 • विरुद्धार्थ
 • संदिग्धार्थ
 • विवाहार्थ
 • पुरूषार्थ
 • यथार्थ
 • अयथार्थ
 • धर्मार्थ
 • स्वधर्मार्थ
 • उदाहरणार्थ
 • स्मरणार्थ
 • अस्पष्टार्थ
 • शास्त्रार्थ
 • कृतार्थ
 • गुप्तार्थ
 • पूर्वसेवार्थ
 • भावार्थ
 • स्वार्थ
 • द्वयार्थ
 • पुण्यार्थ
 • तीर्थ
 • पदस्थ
 • नभस्थ
 • गृहस्थ
 • अधीनस्थ
 • समीपस्थ
 • निकटस्थ
 • तटस्थ
 • अन्तरस्थ
 • अंतरस्थ
 • अग्रस्थ
 • वानप्रस्थ
 • दूरस्थ
 • अंतस्थ
 • स्वस्थ
 • अस्वस्थ
 • मध्यस्थ
 • गुम्बज
 • गुंबज
 • गज
 • गढगज
 • मगज
 • कागज
 • सहज
 • असहज
 • वंशज
 • आकाशज
 • जज
 • निर्लज
 • यमज
 • काकनज
 • उपज
 • रज
 • गरज
 • बेगरज
 • अचरज
 • जारज
 • धीरज
 • सूरज
 • तज
 • एवज
 • ध्वज
 • पूर्वज
 • जायज
 • नाजायज
 • रायज
 • कब्ज
 • नब्ज
 • सरसब्ज
 • दहेज
 • परहेज
 • बदपरहेज
 • भेज
 • बन्धेज
 • बंधेज
 • जरखेज
 • कालेज
 • मेज
 • रंगरेज
 • गैरेज
 • सेज
 • मरणसेज
 • ससेज
 • तेज
 • सतेज
 • निस्तेज
 • दस्तावेज
 • फैज
 • कबिज
 • उद्भिज
 • मुहाफिज
 • अपाहिज
 • कलिज
 • फालिज
 • कालिज
 • निज
 • खनिज
 • खारिज
 • क्षैतिज
 • क्षितिज
 • दुइज
 • द्विज
 • सलज्ज
 • निर्लज्ज
 • न्ज
 • गंज
 • स्पंज
 • रंज
 • शतरंज
 • गांज
 • भांज
 • गूंज
 • कुंज
 • पुंज
 • कुन्ज
 • भोज
 • प्रभुभोज
 • खोज
 • रोज
 • आज
 • बाज
 • जलबाज
 • धोखेबाज
 • ठठ्ठेबाज
 • नशेबाज
 • बल्लेबाज
 • बहानेबाज
 • निशानेबाज
 • दगाबाज
 • ठठ्ठाबाज
 • दिल्लगीबाज
 • अन्दाज
 • गोलन्दाज
 • जहाज
 • हवाई-जहाज
 • लिहाज
 • खाज
 • बजाज
 • मिजाज
 • काज
 • राजकाज
 • कामकाज
 • लाज
 • इलाज
 • माज
 • समाज
 • शहरसमाज
 • विद्वत्समाज
 • अनाज
 • राज
 • दराज
 • पुखराज
 • एतराज
 • इन्द्राज
 • महाराजाधिराज
 • खिराज
 • नाराज
 • साज
 • रंगसाज
 • दवासाज
 • ताज
 • अवाज
 • मेहमाननवाज
 • रिवाज
 • आवाज
 • ब्याज
 • प्याज
 • व्याज
 • बीज
 • ताबीज
 • चीज
 • नाचीज
 • देहलीज
 • कमीज
 • मैंगनीज
 • मरीज
 • तजवीज
 • तरबूज
 • अर्ज
 • दर्ज
 • गर्ज
 • खुदगर्ज
 • फर्ज
 • कर्ज
 • सर्ज
 • इर्ज
 • ऊर्ज
 • बुर्ज
 • हौज
 • फौज
 • गलौज
 • मौज
 • भुज
 • त्रिभुज
 • चतुर्भुज
 • समचतुर्भुज
 • सनचतुर्भुज
 • बक
 • बकबक
 • सबक
 • चुम्बक
 • दुबक
 • पदक
 • शब्दक
 • भेदक
 • हृदयवेदक
 • निवेदक
 • खन्दक
 • कन्दक
 • निन्दक
 • निंदक
 • प्रतिपादक
 • सम्पादक
 • संपादक
 • हास्योस्पादक
 • मलोत्पादक
 • संतानोत्पादक
 • घृणोत्पादक
 • हासोत्पादक
 • हास्योत्पादक
 • उत्पादक
 • वादक
 • अपवादक
 • मिथ्यावादक
 • अनुवादक
 • हक
 • बहक
 • महक
 • डहक
 • भक
 • भभक
 • प्रलोभक
 • लचक
 • वचक
 • चेचक
 • पेचक
 • रेचक
 • उद्रेचक
 • विवेचक
 • हिचक
 • बेहिचक
 • पिचक
 • न्चक
 • वंचक
 • आलोचक
 • समालोचक
 • रोचक
 • पाचक
 • वाचक
 • प्रश्नवाचक
 • गुणवाचक
 • निर्वाचक
 • याचक
 • सूचक
 • शोकसूचक
 • मानसूचक
 • जयसूचक
 • भक्तिसूचक
 • प्रशंसासूचक
 • संख्यासूचक
 • चर्चक
 • धधक
 • निषेधक
 • ह्रदयवेधक
 • बन्धक
 • शरीरबन्धक
 • गन्धक
 • बंधक
 • प्रबंधक
 • प्रतिबंधक
 • गंधक
 • बोधक
 • प्रबोधक
 • उद्बोधक
 • रोधक
 • जलरोधक
 • अवरोधक
 • अग्निरोधक
 • गतिरोधक
 • प्रतिरोधक
 • बाधक
 • साधक
 • आरोग्यसाधक
 • कार्यसाधक
 • वर्धक
 • बलवर्धक
 • अग्निवर्धक
 • छक
 • झक
 • झिझक
 • लेखक
 • सुलेखक
 • मोहक
 • मनमोहक
 • सम्मोहक
 • दाहक
 • गाहक
 • ग्राहक
 • संग्राहक
 • प्रोत्साहक
 • वाहक
 • परिवाहक
 • निर्वाहक
 • मेढक
 • मेंढक
 • लुढक
 • विशेषक
 • अविशेषक
 • कृषक
 • नरभक्षक
 • रक्षक
 • अंगरक्षक
 • पथरक्षक
 • आत्मरक्षक
 • तनरक्षक
 • द्वाररक्षक
 • संरक्षक
 • भविष्यदपेक्षक
 • उपेक्षक
 • अवेक्षक
 • शिक्षक
 • उपशिक्षक
 • समीक्षक
 • परीक्षक
 • निरीक्षक
 • शोषक
 • पोषक
 • दूषक
 • विदूषक
 • विभूषक
 • आकर्षक
 • चित्ताकर्षक
 • शीर्षक
 • धनुकोष्ठक
 • बैठक
 • पाठक
 • शक
 • दशक
 • शशक
 • धर्मोपदेशक
 • उपदेशक
 • आदेशक
 • निर्देशक
 • प्रवेशक
 • तोशक
 • प्रकाशक
 • नाशक
 • विषनाशक
 • माननाशक
 • प्राणनाशक
 • पूतिनाशक
 • दर्शक
 • अर्थदर्शक
 • प्रदर्शक
 • पथप्रदर्शक
 • ऋतुदर्शक
 • थक
 • अथक
 • पृथक
 • समर्थक
 • पक्षसमर्थक
 • अनर्थक
 • निरर्थक
 • द्वयर्थक
 • निर्थक
 • एकार्थक
 • शोकार्थक
 • परमार्थक
 • समानार्थक
 • स्मरणार्थक
 • प्रार्थक
 • सार्थक
 • तुल्यार्थक
 • उत्तेजक
 • उतेजक
 • न्जक
 • मनोरंजक
 • व्यंजक
 • कोजक
 • प्योजक
 • भाजक
 • बीजक
 • पूजक
 • मूर्तिपूजक
 • प्रतिमापूजक
 • विसर्जक
 • अलक
 • हलक
 • झलक
 • ललक
 • पलक
 • ब्लक
 • तिलक
 • राजतिलक
 • गोलक
 • ढोलक
 • लोलक
 • बालक
 • चालक
 • परिचालक
 • संचालक
 • पालक
 • देशपालक
 • लेपालक
 • आज्ञापालक
 • पशुपालक
 • ज्वालक
 • कीलक
 • अमक
 • दमक
 • चमक
 • धमक
 • चकमक
 • नमक
 • वर्णानुक्रमक
 • यमक
 • नामक
 • संक्रामक
 • आक्रामक
 • नियामक
 • संविदात्मक
 • निन्दात्मक
 • निंदात्मक
 • विषादात्मक
 • आशीर्वादात्मक
 • अप्रयोगात्मक
 • निषेधात्मक
 • संदेहात्मक
 • रक्षात्मक
 • रूपकात्मक
 • भ्रमात्मक
 • रचनात्मक
 • विवेचनात्मक
 • धनात्मक
 • तुलनात्मक
 • वर्णनात्मक
 • उपख्यानात्मक
 • ऋणात्मक
 • करुणात्मक
 • विचारात्मक
 • प्रशंसात्मक
 • उपहासात्मक
 • निश्चयात्मक
 • संशयात्मक
 • निर्णयात्मक
 • पद्यात्मक
 • क्रियात्मक
 • अक्रियात्मक
 • प्रतिक्रियात्मक
 • गत्यात्मक
 • स्थित्यात्मक
 • जनक
 • आह्लादजनक
 • दुखजनक
 • विद्रोहजनक
 • द्वेषजनक
 • संतोषजनक
 • शोकजनक
 • फलजनक
 • जलजनक
 • भ्रमजनक
 • अपमानजनक
 • आरोग्यजनक
 • आश्चर्यजनक
 • प्रतीतिजनक
 • आपत्तिजनक
 • शोभाजनक
 • आशाजनक
 • निराशाजनक
 • पीडाजनक
 • घृणाजनक
 • करुणाजनक
 • चिन्ताजनक
 • छायाजनक
 • सनक
 • ऐनक
 • अचानक
 • भयानक
 • रौनक
 • तुनक
 • झपक
 • प्रक्षेपक
 • व्यवसथापक
 • व्यवस्थापक
 • स्थितिस्थापक
 • संस्थापक
 • मापक
 • वायु-दाब-मापक
 • प्रमापक
 • क्षेत्रमापक
 • ज्ञापक
 • आज्ञापक
 • तापक
 • अध्यापक
 • महाध्यापक
 • व्यापक
 • दीपक
 • रूपक
 • अडक
 • भडक
 • धडक
 • बेधडक
 • निधडक
 • कडक
 • सडक
 • तडक
 • झिडक
 • पीडक
 • संपीडक
 • प्रजापीडक
 • ठण्डक
 • गणक
 • गुणक
 • अटक
 • भटक
 • चटक
 • घटक
 • संघटक
 • झटक
 • लटक
 • मटक
 • पटक
 • पर्यटक
 • आखेटक
 • कंटक
 • बहुकंटक
 • विस्फोटक
 • उद्घाटक
 • फाटक
 • नाटक
 • अपहरक
 • मरक
 • नरक
 • सरक
 • मुद्रक
 • प्रेरक
 • बैरक
 • थिरक
 • प्रचारक
 • मतप्रचारक
 • परिचारक
 • विचारक
 • अवधारक
 • उद्धारक
 • निर्धारक
 • सुधारक
 • कारक
 • अपमानकारक
 • अपकारक
 • दृगोपकारक
 • उपकारक
 • गुणकारक
 • पुष्टकारक
 • विस्मयकारक
 • आरोग्यकारक
 • आविष्कारक
 • रुचिकारक
 • हानिकारक
 • पुष्टिकारक
 • तुष्टिकारक
 • प्रतिकारक
 • संस्कारक
 • स्मारक
 • तारक
 • निवारक
 • हीरक
 • पूरक
 • न्यूनता-पूरक
 • समपूरक
 • क्षतिपूरक
 • पत्रक
 • नियंत्रक
 • खसक
 • प्रशंसक
 • हिंसक
 • प्रतिहिंसक
 • नपुंसक
 • उपहासक
 • परिहासक
 • शासक
 • अनुशासक
 • आश्वासक
 • चिकित्सक
 • तक
 • अतक
 • मृतक
 • चिन्तक
 • द्योतक
 • घातक
 • आत्मघातक
 • प्राणघातक
 • विश्वासघातक
 • गुप्तघातक
 • जीवघातक
 • स्नातक
 • पूर्वस्नातक
 • पातक
 • प्रवर्तक
 • मस्तक
 • पुस्तक
 • द्राववक
 • सेवक
 • स्वयंसेवक
 • शावक
 • लावक
 • किण्वक
 • पूर्वक
 • सुखपूर्वक
 • बलपूर्वक
 • स्वेच्छाचारपूर्वक
 • विस्तारपूर्वक
 • निश्चयपूर्वक
 • भाग्यपूर्वक
 • धैर्यपूर्वक
 • विधिपूर्वक
 • स्वेच्छापूर्वक
 • इच्छापूर्वक
 • कल्पनापूर्वक
 • अप्रसन्नतापूर्वक
 • गुरुतापूर्वक
 • ध्रुवक
 • युवक
 • नवयुवक
 • निश्चयक
 • विषयक
 • धर्मविषयक
 • वायुविषयक
 • वैद्यक
 • आवश्यक
 • अनावश्यक
 • अत्यावश्यक
 • दायक
 • आनन्ददायक
 • लाभदायक
 • दुह्खदायक
 • दुखदायक
 • सुखदायक
 • सन्तोषदायक
 • बलदायक
 • फलदायक
 • सम्मानदायक
 • दण्डदायक
 • कष्टदायक
 • शान्तिदायक
 • गायक
 • सहायक
 • निश्चायक
 • विधायक
 • यकायक
 • लायक
 • पलायक
 • नालायक
 • नायक
 • कोषनायक
 • सेनानायक
 • निर्णायक
 • अनिर्णायक
 • एक
 • भेक
 • चेक
 • फेक
 • अभिषेक
 • राज्याभिषेक
 • केक
 • पैनकेक
 • नेक
 • अनेक
 • एकाएक
 • टेक
 • हरेक
 • व्यतिरेक
 • विवेक
 • अविवेक
 • सविवेक
 • निर्विवेक
 • प्रत्येक
 • मस्तिष्क
 • शुष्क
 • मश्क
 • आवयश्क
 • बिक
 • दिक
 • जानपदिक
 • शाब्दिक
 • तपेदिक
 • हार्दिक
 • आनुशंगिक
 • प्रासंगिक
 • अप्रासंगिक
 • सांयोगिक
 • ण्गिक
 • यौगिक
 • आरम्भिक
 • प्रारम्भिक
 • दाम्भिक
 • आरंभिक
 • प्रारंभिक
 • दांभिक
 • चिक
 • वृश्चिक
 • पैशाचिक
 • वाचिक
 • अधिक
 • वधिक
 • अत्यधिक
 • वैधिक
 • न्यूनाधिक
 • अत्याधिक
 • दैहिक
 • मौखिक
 • मुआफिक
 • साप्ताहिक
 • अर्द्धसाप्ताहिक
 • वैवाहिक
 • पारितोषिक
 • पारिभाषिक
 • वार्षिक
 • अर्द्धवार्षिक
 • प्रतिवार्षिक
 • द्विवार्षिक
 • मानुषिक
 • अमानुषिक
 • देशिक
 • परदेशिक
 • प्रादेशिक
 • औपनिवेशिक
 • प्रावेशिक
 • आंशिक
 • पथिक
 • आर्थिक
 • सामाजिक
 • अतथर्किक
 • तार्किक
 • लौकिक
 • अलौकिक
 • सार्वलौकिक
 • अमंगलिक
 • कैथलिक
 • मांडलिक
 • भौगोलिक
 • कैथोलिक
 • इंद्रजालिक
 • ऐंद्रजालिक
 • कालिक
 • अकालिक
 • समकालिक
 • अल्पकालिक
 • सर्वकालिक
 • तत्कालिक
 • नियत्कालिक
 • तात्कालिक
 • मालिक
 • मौलिक
 • प्राथमिक
 • श्रमिक
 • क्रमिक
 • पर्यायक्रमिक
 • अनुक्रमिक
 • प्रेमिक
 • धार्मिक
 • अधार्मिक
 • आकस्मिक
 • आत्मिक
 • अध्यात्मिक
 • आध्यात्मिक
 • सार्वभौमिक
 • वाचनिक
 • स्वस्तिवाचनिक
 • दार्शनिक
 • सार्वजनिक
 • असार्वजनिक
 • कल्पनिक
 • काल्पनिक
 • अकाल्पनिक
 • तनिक
 • अवैतनिक
 • रसायनिक
 • दैनिक
 • सैनिक
 • असैनिक
 • स्थानिक
 • अनुमानिक
 • वैज्ञानिक
 • मनोवैज्ञानिक
 • आधुनिक
 • वैकल्पिक
 • क्षणिक
 • लाक्षणिक
 • व्याकरणिक
 • प्रमाणिक
 • अप्रमाणिक
 • प्रामाणिक
 • पौराणिक
 • पैतृक
 • मातृक
 • टिक
 • स्फटिक
 • टिकटिक
 • नाटिक
 • अटलाण्टिक
 • इलास्टिक
 • औदरिक
 • नागरिक
 • आक्षरिक
 • सामरिक
 • पारस्परिक
 • आन्तरिक
 • केन्द्रिक
 • इन्द्रिक
 • ऐन्द्रिक
 • सामुद्रिक
 • व्यवहारिक
 • व्यावहारिक
 • औपचारिक
 • अनौपचारिक
 • आचारिक
 • आधिकारिक
 • व्यापारिक
 • सांसारिक
 • शारीरिक
 • अशारीरिक
 • त्रिक
 • सार्वत्रिक
 • असार्वत्रिक
 • मैत्रिक
 • पैत्रिक
 • भ्रात्रिक
 • साहसिक
 • असाहसिक
 • अतिसाहसिक
 • मानसिक
 • रसिक
 • ऐतिहासिक
 • मासिक
 • त्रैमासिक
 • अनुनासिक
 • अभ्यासिक
 • वानस्पतिक
 • सांकेतिक
 • नैतिक
 • अनैतिक
 • राजनैतिक
 • प्राकृतिक
 • अप्राकृतिक
 • वैयक्तिक
 • मौक्तिक
 • नास्तिक
 • भौतिक
 • पाशविक
 • आणविक
 • वास्तविक
 • अवास्तविक
 • द्विक
 • पार्श्विक
 • दैविक
 • स्वभाविक
 • स्वाभाविक
 • अस्वाभाविक
 • नाविक
 • परमाण्विक
 • सात्विक
 • तात्विक
 • असांशयिक
 • सामयिक
 • असामयिक
 • राजनयिक
 • साम्प्रदायिक
 • सांप्रदायिक
 • अव्यवसायिक
 • न्यायिक
 • साहित्यिक
 • अल्क
 • किल्क
 • शुल्क
 • निह्शुल्क
 • मुल्क
 • अंक
 • निह्शंक
 • कलंक
 • निष्कलंक
 • पंक
 • डंक
 • आतंक
 • फेंक
 • बैंक
 • टैंक
 • सिंक
 • भोंक
 • झोंक
 • ठोंक
 • जोंक
 • नोंक
 • पदांक
 • हांक
 • तांक-झांक
 • फांक
 • इकांक
 • पांक
 • तूष्णांक
 • टांक
 • छटांक
 • घातांक
 • छींक
 • सींक
 • भूंक
 • फूंक
 • चौंक
 • छौंक
 • शोक
 • थोक
 • लोक
 • यमलोक
 • परलोक
 • श्लोक
 • अधोलोक
 • आलोक
 • नोक
 • बेनोक
 • डरपोक
 • टोक
 • रोक
 • बेरोक
 • बेबाक
 • चाक
 • धाक
 • रक्षाक
 • पोषाक
 • ठीकठाक
 • शाक
 • पोशाक
 • मजाक
 • काक
 • तलाक
 • चालाक
 • बुलाक
 • नाक
 • खतरनाक
 • पाक
 • तपाक
 • परिपाक
 • नापाक
 • डाक
 • खोराक
 • खुराक
 • ताक
 • चक्रवाक
 • चार्वाक
 • नजदीक
 • तसदीक
 • तस्दीक
 • निर्भीक
 • ठीक
 • ठीक-ठीक
 • ठीकठीक
 • बेठीक
 • लीक
 • पत्नीक
 • मृतपत्नीक
 • बुटीक
 • रीक
 • फरीक
 • शरीक
 • बारीक
 • ण्क
 • बन्दूक
 • सन्दूक
 • बंदूक
 • संदूक
 • चूक
 • अचूक
 • थूक
 • कूक
 • मूक
 • ड्यूक
 • राज्यड्यूक
 • अर्क
 • धर्माथर्क
 • कर्क
 • क्लर्क
 • संपर्क
 • तर्क
 • अतर्क
 • सतर्क
 • वितर्क
 • कुतर्क
 • वर्क
 • शार्क
 • पार्क
 • कुर्क
 • महामनस्क
 • अल्पवयस्क
 • अप्राप्तवयस्क
 • डेस्क
 • एस्टरिस्क
 • चौक
 • शौक
 • बुक
 • चिबुक
 • चाबुक
 • तिनदुक
 • इच्छुक
 • अनिच्छुक
 • झुक
 • भिक्षुक
 • नाजुक
 • लुक
 • ताल्लुक
 • कामुक
 • तुनुक
 • पंडुक
 • परमाणुक
 • रुक
 • तमस्सुक
 • रणोत्सुक
 • उत्सुक
 • निरुत्सुक
 • तुक
 • हेतुक
 • भयहेतुक
 • अगन्तुक
 • कौतुक
 • भावुक
 • अल
 • बल
 • छलबल
 • समानबल
 • प्रबल
 • सबल
 • अश्वबल
 • केबल
 • लेबल
 • निबल
 • कम्बल
 • पदवीबल
 • निर्बल
 • दुर्बल
 • आयुर्बल
 • दल
 • अदल
 • बदल
 • अदल-बदल
 • रद्दोबदल
 • दलदल
 • गुप्तदल
 • सैन्यदल
 • पैदल
 • त्रिदल
 • बादल
 • सेनादल
 • गल
 • बगल
 • निगल
 • दंगल
 • जंगल
 • मंगल
 • अमंगल
 • कुशलमंगल
 • पागल
 • ण्गल
 • अनर्गल
 • उगल
 • युगल
 • हल
 • दहल
 • महल
 • रंगमहल
 • राजमहल
 • टहल
 • कटहल
 • सहल
 • देखभल
 • चल
 • अचल
 • हलचल
 • न्चल
 • चंचल
 • आंचल
 • वस्त्रांचल
 • कुचल
 • पिघल
 • छल
 • वाक्छल
 • मोर्छल
 • उछल
 • झल
 • खल
 • दखल
 • उच्छृन्खल
 • फल
 • विचार-फल
 • योगफल
 • भागफल
 • सिद्धफल
 • घनफल
 • उपफल
 • विचारफल
 • क्षेत्रफल
 • सफल
 • असफल
 • जायफल
 • निष्फल
 • प्रतिफल
 • विफल
 • शीफल
 • माजूफल
 • बहुफल
 • हलाहल
 • कोलाहल
 • ढल
 • गुठ्ठल
 • डण्ठल
 • कौतूहल
 • कौशल
 • युद्धकौशल
 • कर्मकौशल
 • कुशल
 • अकुशल
 • रणकुशल
 • सकुशल
 • थल
 • स्थल
 • मरुस्थल
 • चुहल
 • कौतुहल
 • जल
 • गजल
 • मृगजल
 • जलज्जल
 • काजल
 • कल
 • शकल
 • आजकल
 • कलकल
 • दमकल
 • नकल
 • अटकल
 • सकल
 • बेकल
 • पुष्कल
 • निकल
 • विकल
 • बक्कल
 • वक्कल
 • तुक्कल
 • सांकल
 • गलल
 • मल
 • अमल
 • मखमल
 • कमल
 • मलमल
 • खटमल
 • बिमल
 • कुम्मल
 • कोमल
 • निर्मल
 • नल
 • कर्नल
 • पल
 • चपल
 • वाक्चपल
 • प्रिन्सिपल
 • चंपल
 • कोंपल
 • बंडल
 • मंडल
 • तेजोमंडल
 • प्रभामंडल
 • तारामंडल
 • वायुमंडल
 • मण्डल
 • रासमण्डल
 • राशिमण्डल
 • मंत्रिमण्डल
 • वायुमण्डल
 • कुण्डल
 • टल
 • अटल
 • शटल
 • पटल
 • होटल
 • खरल
 • सरल
 • असरल
 • तरल
 • असल
 • फसल
 • मसल
 • नसल
 • फिसल
 • काउन्सल
 • मूसल
 • पार्सल
 • तल
 • अतल
 • कतल
 • समतल
 • करतल
 • मूर्तितल
 • बोतल
 • धरातल
 • समधरातल
 • शीतल
 • पीतल
 • पृथ्वीतल
 • भूतल
 • उज्जवल
 • केवल
 • विह्वल
 • उज्ज्वल
 • कंवल
 • आंवल
 • चावल
 • बुझौवल
 • अडियल
 • मरियल
 • नारियल
 • कोयल
 • घायल
 • मायल
 • पायल
 • डायल
 • रायल
 • एल
 • बेल
 • हेल
 • खेल
 • ठेल
 • बुशेल
 • व्हेल
 • जेल
 • ढकेल
 • नकेल
 • गुलेल
 • कुलेल
 • मेल
 • अमेल
 • पचमेल
 • एकमेल
 • ब्लैकमेल
 • अनमेल
 • मनमेल
 • बेमेल
 • सुमेल
 • करनेल
 • पेल
 • रेलपेल
 • धक्कापेल
 • रेल
 • लारेल
 • सेल
 • तेल
 • वेल
 • बैल
 • छैल
 • रखैल
 • फैल
 • मैल
 • करनैल
 • खपरैल
 • गुस्सैल
 • शिलातैल
 • बिल
 • बाइबिल
 • काबिल
 • नाकाबिल
 • दिल
 • खुशदिल
 • खिल
 • दाखिल
 • गाफिल
 • जाहिल
 • काहिल
 • गोठिल
 • शिथिल
 • जिल
 • मंजिल
 • मुस्तकिल
 • मुश्किल
 • साइकिल
 • बाइसिकिल
 • मुवक्किल
 • मिल
 • झिलमिल
 • शामिल
 • डैफोडिल
 • जटिल
 • गोटिल
 • कुटिल
 • रिल
 • मिसिल
 • पेन्सिल
 • पेंसिल
 • हासिल
 • तिल
 • शक्ल
 • मल्ल
 • अम्ल
 • मासंल
 • बोल
 • गोल
 • खगोल
 • गोलगोल
 • भूगोल
 • झोल
 • खोल
 • ढोल
 • ठठोल
 • जोल
 • मेलजोल
 • कोल
 • किकोल
 • कलोल
 • किलोल
 • मोल
 • गोलमोल
 • अनमोल
 • कपोल
 • डोल
 • डावांडोल
 • डांवाडोल
 • पिण्डोल
 • मटोल
 • टालमटोल
 • अटटोल
 • पेट्रोल
 • तोल
 • बाल
 • इकबाल
 • बोलबाल
 • उबाल
 • दाल
 • गाल
 • कंगाल
 • हाल
 • बहाल
 • भाल
 • देखभाल
 • चाल
 • ठुमकचाल
 • बोलचाल
 • वाचाल
 • भूचाल
 • कुचाल
 • घाल
 • छाल
 • उछाल
 • निहाल
 • खाल
 • फाल
 • ढाल
 • शाल
 • मशाल
 • विशाल
 • थाल
 • जाल
 • भंवरजाल
 • इन्द्रजाल
 • इंद्रजाल
 • महाजाल
 • काल
 • अकाल
 • राजकाल
 • जन्मकाल
 • शासनकाल
 • पतनकाल
 • विशिष्टकाल
 • चिरकाल
 • अनन्तकाल
 • भूतकाल
 • उत्सवकाल
 • मध्यकाल
 • भविष्यकाल
 • कार्यकाल
 • प्रातह्काल
 • अवधिकाल
 • निकाल
 • अतिकाल
 • कंकाल
 • सायंकाल
 • उषाकाल
 • संध्याकाल
 • तत्काल
 • लाल
 • दलाल
 • माल
 • गोलमाल
 • तरमाल
 • मालामाल
 • देशीमाल
 • रुमाल
 • नाल
 • मुहनाल
 • छिनाल
 • पाल
 • कपाल
 • तिरपाल
 • द्वारपाल
 • गोपाल
 • भूपाल
 • डाल
 • टाल
 • राल
 • मराल
 • साल
 • अर्धसाल
 • टकसाल
 • पनसाल
 • घुडसाल
 • मिसाल
 • बेमिसाल
 • ताल
 • एकताल
 • पताल
 • अस्पताल
 • हडताल
 • हरताल
 • करताल
 • बेताल
 • पाताल
 • पुआल
 • सवाल
 • कोतवाल
 • कार्निवाल
 • दीवाल
 • अयाल
 • खयाल
 • ख्याल
 • घडियाल
 • जलव्याल
 • अबाबील
 • तबदील
 • चील
 • न्चील
 • छील
 • झील
 • ढील
 • शील
 • आवेगशील
 • अनुद्योगशील
 • संसर्गशील
 • अनुग्रहशील
 • सन्देहशील
 • स्नेहशील
 • नियमशील
 • संयमशील
 • कर्मशील
 • दहनशील
 • सहनशील
 • असहनशील
 • चलनशील
 • आगमनशील
 • चिन्तनशील
 • परिवर्तनशील
 • अपरिवर्तनशील
 • प्लवनशील
 • संलग्नशील
 • दानशील
 • ग्रहणशील
 • अन्वेषणशील
 • भ्रमणशील
 • सर्पणशील
 • अपहरणशील
 • विस्मरणशील
 • विचारशील
 • असत्कारशील
 • परिहासशील
 • अपरिहासशील
 • प्रणयशील
 • व्ययशील
 • सौभाग्यशील
 • दुह्शील
 • गतिशील
 • प्रगतिशील
 • अप्रगतिशील
 • स्वयंगतिशील
 • उन्नतिशील
 • शान्तिशील
 • लज्जाशील
 • क्षमाशील
 • करुणाशील
 • प्रतिहिंसाशील
 • चिन्ताशील
 • दयाशील
 • क्रियाशील
 • अक्रियाशील
 • सुशील
 • कील
 • वकील
 • लील
 • दलील
 • सलील
 • अश्लील
 • मील
 • नील
 • अपील
 • डील
 • कंडील
 • कुटील
 • सील
 • तफसील
 • हवासील
 • कबूल
 • हूल
 • भूल
 • चूल
 • धूल
 • गगनधूल
 • छिडकनाधूल
 • घूल
 • झूल
 • फूल
 • कर्णफूल
 • शूल
 • त्रिशूल
 • स्थूल
 • फजूल
 • प्रतिकूल
 • गैरमाकूल
 • अनुकूल
 • नियमानुकूल
 • धर्मानुकूल
 • शास्त्रानुकूल
 • समयानुकूल
 • मूल
 • वर्गमूल
 • निर्मूल
 • महसूल
 • कैपसूल
 • वसूल
 • मस्तूल
 • कत्ल
 • उल
 • धौल
 • कौल
 • डौल
 • बेडौल
 • भूडौल
 • कुडौल
 • सुडौल
 • गजरौल
 • तौल
 • मोल-तौल
 • मारतौल
 • पिस्तौल
 • बुलबुल
 • टेबुल
 • कान्स्टेबुल
 • मृदुल
 • गुल
 • शोर-गुल
 • शोरगुल
 • बिगुल
 • अंगुल
 • चंगुल
 • पंगुल
 • चुल
 • केंचुल
 • कलछुल
 • खुल
 • साहुल
 • मिलजुल
 • कुल
 • बिलकुल
 • नकुल
 • बिल्कुल
 • विपदसंकुल
 • चिन्ताकुल
 • व्याकुल
 • अव्याकुल
 • अनूकुल
 • पुल
 • विपुल
 • बम
 • दम
 • कदम
 • एकदम
 • हरदम
 • गम
 • अगम
 • बलगम
 • शलगम
 • उद्गम
 • बेगम
 • संगम
 • आगम
 • समागम
 • निर्गम
 • सुगम
 • असुगम
 • हम
 • बहम
 • मलहम
 • रहम
 • मरहम
 • वहम
 • अधम
 • खम
 • जखम
 • ताहम
 • विषम
 • क्षम
 • अक्षम
 • ग्रहणक्षम
 • कार्यक्षम
 • ऋणशोधनाक्षम
 • सूक्षम
 • दशम
 • रोगोपशम
 • रेशम
 • प्रथम
 • सर्वप्रथम
 • गुत्थम
 • जम
 • कम
 • रकम
 • धक्कम
 • कलम
 • बल्लम
 • खुल्लम
 • नीलम
 • नम
 • अनुपम
 • मैडम
 • टमटम
 • गरम
 • भरम
 • चरम
 • धरम
 • नरम
 • परम
 • भ्रम
 • जलभ्रम
 • कालभ्रम
 • चित्तभ्रम
 • मतिभ्रम
 • संभ्रम
 • श्रम
 • अधिकश्रम
 • परिश्रम
 • आश्रम
 • वानप्रस्थाश्रम
 • पथिकाश्रम
 • क्रम
 • अक्रम
 • अपक्रम
 • तापक्रम
 • वर्णक्रम
 • पाठ्यक्रम
 • कार्यक्रम
 • संधिक्रम
 • अतिक्रम
 • अनतिक्रम
 • व्यतिक्रम
 • यथाक्रम
 • पराक्रम
 • व्युत्क्रम
 • अनुक्रम
 • वर्णानुक्रम
 • सम
 • असम
 • कसम
 • घूसम
 • मौसम
 • बेमौसम
 • खतम
 • श्रेष्ठतम
 • अधिकतम
 • प्रधानतम
 • निकटतम
 • निकृष्टतम
 • दुष्टतम
 • प्रियतम
 • मातम
 • प्रीतम
 • महत्तम
 • उत्तमोत्तम
 • सर्वोत्तम
 • उत्तम
 • अत्तुत्तम
 • अत्युत्तम
 • लघुतम
 • उद्यम
 • निरुद्यम
 • मध्यम
 • माध्यम
 • मैग्नेशियम
 • पेट्रोलियम
 • प्रीमियम
 • नियम
 • अनियम
 • राजनियम
 • उपनियम
 • सनियम
 • विनियम
 • अलमुनियम
 • एम्पोरियम
 • संयम
 • असंयम
 • कुसंयम
 • कायम
 • मुलायम
 • छद्म
 • पद्म
 • क्षेम
 • कुशलक्षेम
 • श्लेम
 • प्रेम
 • सेम
 • जख्म
 • सूक्ष्म
 • अतिसूक्ष्म
 • ग्रीष्म
 • हैम
 • ग्रैम
 • आदिम
 • हिम
 • पश्चिम
 • जोखिम
 • जाजिम
 • मुलाजिम
 • हाकिम
 • जालिम
 • टाइम
 • मुजरिम
 • मुन्तज्रिम
 • कृत्रिम
 • अकृत्रिम
 • अन्तिम
 • अंतिम
 • हुक्म
 • फिल्म
 • गुल्म
 • जुल्म
 • जन्म
 • पुनरजन्म
 • आजन्म
 • पुनर्जन्म
 • होम
 • मेषलोम
 • प्रतिलोम
 • विलोम
 • मोम
 • रोम
 • आम
 • बाम
 • दाम
 • बेदाम
 • गोदाम
 • बादाम
 • लगाम
 • बेलगाम
 • इलहाम
 • धाम
 • धूमधाम
 • घाम
 • शाम
 • थाम
 • इलजाम
 • हज्जाम
 • काम
 • बेकाम
 • निष्काम
 • निश्काम
 • निकाम
 • जुकाम
 • मुकाम
 • सलाम
 • नीलाम
 • तमाम
 • नाम
 • बनाम
 • बदनाम
 • कुलनाम
 • हमनाम
 • गुमनाम
 • उपनाम
 • बेनाम
 • इनाम
 • प्रणाम
 • परिणाम
 • समपरिणाम
 • राम
 • हराम
 • ग्राम
 • संग्राम
 • मोनोग्राम
 • विश्राम
 • विराम
 • अविराम
 • युद्धविराम
 • पूर्णविराम
 • सविराम
 • आराम
 • बेआराम
 • वाम
 • श्याम
 • आयाम
 • व्यायाम
 • झीम
 • जोखीम
 • अफीम
 • हकीम
 • नीम
 • मुनीम
 • असीम
 • यतीम
 • धूम
 • सधूम
 • घूम
 • झूम
 • मालूम
 • मूम
 • गर्म
 • सरगर्म
 • चर्म
 • धर्म
 • अधर्म
 • परधर्म
 • स्वधर्म
 • सत्यधर्म
 • विधर्म
 • प्राणीधर्म
 • शर्म
 • बेशर्म
 • कर्म
 • नित्य-कर्म
 • शिल्पकर्म
 • जारकर्म
 • देवकर्म
 • दुष्कर्म
 • सूचिकर्म
 • कृषिकर्म
 • कुकर्म
 • मर्म
 • नर्म
 • वर्म
 • प्लैटफार्म
 • क्लोरोफार्म
 • जुर्म
 • कुर्म
 • भस्म
 • रस्म
 • किस्म
 • आत्म
 • अध्यात्म
 • सार्वभौम
 • कौम
 • दुम
 • गावदुम
 • तुम
 • बन
 • गबन
 • कंटकबन
 • अनबन
 • अवलम्बन
 • पक्षषावलम्बन
 • आलम्बन
 • चुम्बन
 • अवलंबन
 • कार्बन
 • अदन
 • बदन
 • चन्द्रबदन
 • गरदन
 • सदन
 • छेदन
 • निवेदन
 • लन्दन
 • अभिनन्दन
 • आनन्दन
 • चंदन
 • स्कंदन
 • फफूंदन
 • अनुमोदन
 • रोदन
 • दनादन
 • प्रतिपादन
 • सम्पादन
 • संपादन
 • उत्पादन
 • अभिवादन
 • आस्वादन
 • रसास्वादन
 • मर्दन
 • दर्पमर्दन
 • लतमर्दन
 • गगन
 • लगन
 • संलगन
 • कंगन
 • आलिंगन
 • आंगन
 • रोगन
 • बेरोगन
 • मिशीगन
 • ण्गन
 • आर्गन
 • बहन
 • दहन
 • गहन
 • रहन
 • सहन
 • वहन
 • अंतरावहन
 • शोभन
 • वाह्यशोभन
 • प्रलोभन
 • चुभन
 • अडचन
 • विरचन
 • वचन
 • दृढ-वचन
 • दुर्वचन
 • बहुवचन
 • रेचन
 • विवेचन
 • न्चन
 • वंचन
 • लोचन
 • आकाशलोचन
 • मोचन
 • पापमोचन
 • वाचन
 • निर्वाचन
 • अनुवाचन
 • अर्चन
 • संकुचन
 • धन
 • मूलधन
 • मिश्रधन
 • बन्धन
 • सम्बन्धन
 • काराबन्धन
 • बंधन
 • लोहबंधन
 • गठबंधन
 • ईंधन
 • कण्ठरुंधन
 • प्रबोधन
 • सम्बोधन
 • संबोधन
 • गोधन
 • शोधन
 • अशोधन
 • पापशोधन
 • ऋणशोधन
 • संशोधन
 • क्रोधन
 • योधन
 • साधन
 • रक्षण-साधन
 • उत्तोलनसाधन
 • स्त्रीधन
 • संवर्धन
 • निर्धन
 • रेहन
 • घन
 • सघन
 • छेदितघन
 • लंघन
 • पतिलंघन
 • उल्लंघन
 • आज्ञालंघन
 • उलंघन
 • ण्घन
 • बझन
 • उलझन
 • लेखन
 • पाषाणलेखन
 • प्रतिलेखन
 • आलेखन
 • मक्खन
 • दुल्हन
 • मोहन
 • सम्मोहन
 • संमोहन
 • दफन
 • कफन
 • उलफन
 • हाइफन
 • गोफन
 • बकाहन
 • प्रोत्साहन
 • उत्साहन
 • वाहन
 • आवाहन
 • नौवाहन
 • कुढन
 • गठन
 • संगठन
 • ण्गठन
 • पठन
 • येठन
 • वेष्ठन
 • परिवेष्ठन
 • ऐठन
 • ऐंठन
 • जूठन
 • स्टेशन
 • प्रवेशन
 • अधिवेशन
 • निवेशन
 • मिशन
 • पेंशन
 • रोशन
 • प्रकाशन
 • वननाशन
 • विनाशन
 • कमीशन
 • दर्शन
 • अदर्शन
 • प्रदर्शन
 • दूरदर्शन
 • निदर्शन
 • थन
 • कथन
 • प्राक्कथन
 • भविष्यत्कथन
 • गूंथन
 • थूथन
 • समर्थन
 • पक्षसमर्थन
 • जन
 • भजन
 • राहजन
 • प्रधानजन
 • कुलीनजन
 • दुष्टजन
 • गरजन
 • नगरजन
 • गोत्रजन
 • प्राकृतजन
 • प्रेरितजन
 • सर्वजन
 • प्रियजन
 • उत्तेजन
 • सृजन
 • निमज्जन
 • अंजन
 • भंजन
 • रंजन
 • अनुरंजन
 • इंजन
 • भोजन
 • हाइड्रोजन
 • नाइट्रोजन
 • निष्म्रयोजन
 • प्रयोजन
 • निष्प्रयोजन
 • नियोजन
 • वियोजन
 • संयोजन
 • आयोजन
 • महाजन
 • विभाजन
 • आक्सीजन
 • पूजन
 • सूजन
 • दर्जन
 • गर्जन
 • सर्जन
 • विसर्जन
 • वर्जन
 • निर्जन
 • उपार्जन
 • सार्जन
 • दुर्जन
 • सुजन
 • धडकन
 • लटकन
 • समेकन
 • टेकन
 • ढक्कन
 • अंकन
 • सीमांकन
 • मुद्रांकन
 • अवलोकन
 • पश्चादवलोकन
 • पुनरवलोकन
 • पुनरावलोकन
 • अन्तरावलोकन
 • आलोकन
 • गलन
 • चलन
 • चाल-चलन
 • चालचलन
 • प्रचलन
 • विचलन
 • भूस्खलन
 • जलन
 • कलन
 • व्यवकलन
 • संकलन
 • आंकलन
 • अनुकलन
 • फिसलन
 • प्रज्वलन
 • बेलन
 • सम्मेलन
 • गैलन
 • मिलन
 • सम्मिलन
 • आन्दोलन
 • भारोत्तोलन
 • चालन
 • परिचालन
 • संचालन
 • पालन
 • प्रतिपालन
 • आज्ञापालन
 • सालन
 • छीलन
 • अनुशीलन
 • अननुशीलन
 • फूलन
 • सन्तुलन
 • संतुलन
 • मन
 • अमन
 • दमन
 • गमन
 • विदेशगमन
 • अग्रगमन
 • प्रगमन
 • प्रतिगमन
 • आगमन
 • निकटागमन
 • पुनरागमन
 • परस्त्रीगमन
 • अनुगमन
 • चमन
 • शमन
 • चिलमन
 • अवनमन
 • वमन
 • शून्यमन
 • दुश्मन
 • सम्मन
 • रोमन
 • जर्मन
 • शनन
 • जनन
 • कानन
 • पन
 • बचपन
 • नीचपन
 • अनाथपन
 • जारजपन
 • बालकपन
 • लडकपन
 • डरपोकपन
 • पागलपन
 • बालपन
 • सुडौलपन
 • बहिनपन
 • सुन्नपन
 • सुघडपन
 • फूहडपन
 • उजड्डपन
 • लचरपन
 • कट्टरपन
 • गंवारपन
 • राक्षसपन
 • ठोसपन
 • भद्देपन
 • तिरछेपन
 • धीमेपन
 • अधूरेपन
 • उपकल्पन
 • कम्पन
 • कंपन
 • बडप्पन
 • भद्दापन
 • मन्दापन
 • ओदापन
 • नंगापन
 • भीगापन
 • ण्गापन
 • कच्चापन
 • सच्चापन
 • लुच्चापन
 • अन्धापन
 • ओछापन
 • कखापन
 • अनोखापन
 • सूखापन
 • टेढापन
 • गाढापन
 • हेठापन
 • प्रतिष्ठापन
 • स्थापन
 • व्यवस्थापन
 • संस्थापन
 • उत्थापन
 • गंजापन
 • हलकापन
 • पक्कापन
 • हल्कापन
 • दोगलापन
 • धुंधलापन
 • खोखलापन
 • उजलापन
 • पतलापन
 • बावलापन
 • उतावलापन
 • अकेलापन
 • मैलापन
 • भोलापन
 • पोलापन
 • बालापन
 • निरालापन
 • मतवालापन
 • गीलापन
 • ढीलापन
 • मापन
 • उष्णमापन
 • घनापन
 • सुहावनापन
 • सयानापन
 • कमीनापन
 • कडापन
 • चिमडापन
 • खोटापन
 • खट्टापन
 • विज्ञापन
 • आज्ञापन
 • खुरदरापन
 • बहरापन
 • खरापन
 • मसखरापन
 • उर्वरापन
 • अंधेरापन
 • कुवांरापन
 • छिछोरापन
 • अधूरापन
 • पूरापन
 • खुरखुरापन
 • बेसुरापन
 • कडुआपन
 • कडुवापन
 • नयापन
 • सत्यापन
 • व्यापन
 • उद्दीपन
 • दुरंगीपन
 • जंगलीपन
 • खालीपन
 • हरामीपन
 • सिडीपन
 • अनाडीपन
 • भारीपन
 • पुजारीपन
 • कुंआरीपन
 • कूपन
 • उपजाऊपन
 • उडाऊपन
 • गंवारूपन
 • अनुपन
 • टिकाउपन
 • सडन
 • खंडन
 • झाडन
 • ताडन
 • पीडन
 • प्रजापीडन
 • स्वीडन
 • खण्डन
 • सिकुडन
 • अर्णन
 • वर्णन
 • घूर्णन
 • गुणन
 • टन
 • बटन
 • उबटन
 • संघटन
 • देशटन
 • पलटन
 • सिमटन
 • पर्यटन
 • लपेटन
 • वेष्टन
 • प्यूरिटन
 • पल्टन
 • छांटन
 • स्फोटन
 • विस्फोटन
 • उद्घाटन
 • छाटन
 • देशाटन
 • साटन
 • टूटन
 • हरन
 • अहरन
 • कतरन
 • वरन
 • हिरन
 • एप्रन
 • चूरन
 • फौरन
 • सन
 • प्रहसन
 • पटसन
 • आश्वसन
 • मेसन
 • घिसन
 • पिसन
 • अभिशंसन
 • सोसन
 • आसन
 • बासन
 • सुखासन
 • सिंहासन
 • राजसिंहासन
 • शासन
 • अशासन
 • राजशासन
 • प्रशासन
 • अनुशासन
 • निष्कासन
 • धर्मासन
 • विचारासन
 • पुरोहितासन
 • वासन
 • आश्वासन
 • निर्वासन
 • पतन
 • अधह्पतन
 • बरतन
 • आलमारीबरतन
 • वतन
 • आयतन
 • चेतन
 • अचेतन
 • सचेतन
 • अवचेतन
 • वेतन
 • चिन्तन
 • चिंतन
 • सनातन
 • पुरातन
 • नूतन
 • बर्तन
 • प्रवर्तन
 • मध्यवर्तन
 • परिवर्तन
 • देशपरिवर्तन
 • समपरिवर्तन
 • धर्मपरिवर्तन
 • रूपपरिवर्तन
 • परावर्तन
 • स्तन
 • वन
 • बवन
 • भगवन
 • भवन
 • अभवन
 • राजभवन
 • एकीभवन
 • पवन
 • उपवन
 • चितवन
 • सेवन
 • वायुसेवन
 • मनभावन
 • पावन
 • अपावन
 • क्रीडावन
 • हुण्डियावन
 • जीवन
 • पुनर्जीवन
 • सीवन
 • यौवन
 • अयन
 • विलयन
 • प्रणयन
 • अध्ययन
 • पुस्तकाध्ययन
 • पेयन
 • यूनियन
 • पोटैसियन
 • अवमूल्यन
 • रसायन
 • अजवायन
 • देन
 • लेन-देन
 • लेनदेन
 • फेन
 • अहिफेन
 • लेन
 • शैम्पेन
 • स्पेन
 • महाशयस्पेन
 • लालटेन
 • ब्रिटेन
 • सावरेन
 • ग्रेन
 • क्रेन
 • भग्न
 • असंलग्न
 • मग्न
 • ध्यानमग्न
 • नग्न
 • उद्विग्न
 • विषघ्न
 • कृतघ्न
 • विघ्न
 • रक्षोघ्न
 • चिह्न
 • पदचिह्न
 • राजचिह्न
 • जयचिह्न
 • सीमाचिह्न
 • अपराह्न
 • मध्याह्न
 • प्रश्न
 • इन
 • चैन
 • बेचैन
 • कैन
 • फलालैन
 • फोरमैन
 • रैन
 • सैन
 • वैन
 • दिन
 • जन्मदिन
 • प्रतिदिन
 • दुर्दिन
 • हुडदंगिन
 • योगिन
 • बहिन
 • गाभिन
 • छिन
 • डौलफिन
 • कठिन
 • अकठिकठिन
 • जिन
 • दरजिन
 • मालकिन
 • मुमकिन
 • नामुमकिन
 • लडाकिन
 • मलिन
 • वैसलिन
 • जामिन
 • विटामिन
 • पिन
 • आलपिन
 • लाइन
 • पण्डिताइन
 • ट्वाइन
 • गुरुवाइन
 • टिन
 • पैलेटिन
 • मेहमानदारिन
 • जमीन्दारिन
 • भठियारिन
 • भटियारिन
 • भक्तिन
 • केल्विन
 • तपस्विन
 • निम्न
 • अन्न
 • स्थानपन्न
 • सम्पन्न
 • विद्यासंपन्न
 • स्थानापन्न
 • स्यानापन्न
 • उत्पन्न
 • व्युत्पन्न
 • प्रसन्न
 • अप्रसन्न
 • आसन्न
 • भिन्न
 • अभिन्न
 • छिन्न
 • विच्छिन्न
 • खिन्न
 • अप्रस्न्न
 • सुन्न
 • टेलिफोन
 • माइक्रोफोन
 • स्वप्न
 • कुस्वप्न
 • आन
 • बान
 • दबान
 • निगहबान
 • जबान
 • आनबान
 • दरबान
 • मेहरबान
 • मर्तबान
 • सायबान
 • गल्लाबान
 • दान
 • नाबदान
 • आनन्ददान
 • बारूददान
 • चिरागदान
 • खदान
 • अंशदान
 • रिक्थदान
 • गुलदान
 • रोशनदान
 • खानदान
 • दंडदान
 • उत्तरदान
 • वरदान
 • प्रदान
 • सिंगारदान
 • द्रव्यदान
 • मैदान
 • रण-मैदान
 • बलिदान
 • निदान
 • रोगनिदान
 • प्रतिदान
 • वृत्तिदान
 • जुज्दान
 • क्षमादान
 • नादान
 • संकल्प.दान
 • मौदान
 • गान
 • भगान
 • लगान
 • प्रशंसागान
 • हान
 • महान
 • नहान
 • पहचान
 • मचान
 • ऊंचान
 • धान
 • प्रधान
 • अप्रधान
 • हर्षप्रधान
 • अवधान
 • सावधान
 • असावधान
 • अभिधान
 • परिधान
 • विधान
 • पूर्वविधान
 • संविधान
 • अनुसन्धान
 • संधान
 • अनुसंधान
 • दोषानुसंधान
 • गर्भाधान
 • समाधान
 • बालीधान
 • अन्तर्धान
 • घान
 • छान
 • खलिहान
 • इम्तिहान
 • रुझान
 • खान
 • बखान
 • मक्खान
 • तूफान
 • ठान
 • मिष्ठान
 • अनुष्ठान
 • उठान
 • शान
 • श्मशान
 • परेशान
 • निशान
 • ईशान
 • थान
 • स्थान
 • शरण-स्थान
 • आश्रय-स्थान
 • रक्षा-स्थान
 • योगस्थान
 • शौचस्थान
 • तीर्थस्थान
 • समस्थान
 • जन्मस्थान
 • शयनस्थान
 • शरणस्थान
 • बन्दरस्थान
 • कब्रस्थान
 • केन्द्रस्थान
 • प्रस्थान
 • अश्वस्थान
 • पुण्यस्थान
 • अग्निस्थान
 • उत्पत्तिस्थान
 • रक्षास्थान
 • मृतोत्थान
 • नवोत्थान
 • उत्थान
 • पुनरुत्थान
 • लहूलुहान
 • जान
 • अनजान
 • बेजान
 • तंजान
 • गुंजान
 • दिलोजान
 • सुजान
 • कान
 • थकान
 • मकान
 • पर्दाकान
 • दूकान
 • दुकान
 • ग्लान
 • मैलान
 • मिलान
 • म्लान
 • दालान
 • चालान
 • पालान
 • मान
 • सर्व-शक्ति-मान
 • वर्द्धमान
 • अवर्द्धमान
 • वर्धमान
 • मेहमान
 • प्रकाशमान
 • यजमान
 • तेजमान
 • कमान
 • मुसलमान
 • अपमान
 • प्रमान
 • समान
 • असमान
 • एकसमान
 • आसमान
 • वर्तमान
 • अवर्तमान
 • बिद्यमान
 • विद्यमान
 • मध्यमान
 • जाज्व्ल्यमान
 • शोभायमान
 • चलायमान
 • इमान
 • अभिमान
 • बुद्धिमान
 • वृष्टिमान
 • भक्तिमान
 • शक्तिमान
 • सर्वशक्तिमान
 • युक्तिमान
 • कान्तिमान
 • ज्योतिमान
 • दीप्तिमान
 • विभूतिमान
 • स्फूर्तिमान
 • मूर्तिमान
 • विमान
 • सम्मान
 • असम्मान
 • सन्मान
 • संमान
 • सामान
 • बेईमान
 • श्रीमान
 • गुमान
 • अनुमान
 • पूर्वानुमान
 • नान
 • स्नान
 • पान
 • भोजन-पान
 • जलपान
 • धूम्रपान
 • मद्यपान
 • सोपान
 • मदिरापान
 • उडान
 • कटान
 • चट्टान
 • लौटान
 • ज्ञान
 • अज्ञान
 • सहजज्ञान
 • ढृडज्ञान
 • अन्तरज्ञान
 • सज्ञान
 • रसज्ञान
 • पूर्वज्ञान
 • तत्वज्ञान
 • जलतत्वज्ञान
 • इन्द्रियज्ञान
 • परिज्ञान
 • विज्ञान
 • मरक-विज्ञान
 • जलविज्ञान
 • मौसमविज्ञान
 • रसायनविज्ञान
 • जीवविज्ञान
 • मनोविज्ञान
 • अन्तर्ज्ञान
 • रान
 • जाफरान
 • हैरान
 • दौरान
 • सान
 • धसान
 • एहसान
 • नुकसान
 • सुनसान
 • अवसान
 • किसान
 • पिसान
 • आसान
 • अनुसान
 • तान
 • भुगतान
 • शैतान
 • सुल्तान
 • सन्तान
 • संतान
 • कप्तान
 • रेगिस्तान
 • इंगलिस्तान
 • इंग्लिस्तान
 • हिन्दुस्तान
 • अदवान
 • वेगवान
 • निगहवान
 • पेचवान
 • कोचवान
 • प्रारब्धवान
 • नाशवान
 • जवान
 • नौजवान
 • पकवान
 • बलवान
 • हलवान
 • पहलवान
 • फलवान
 • शीलवान
 • धनवान
 • ज्ञानवान
 • प्रतापवान
 • रूपवान
 • स्वरूपवान
 • गुणवान
 • दरवान
 • विचारवान
 • जयवान
 • भाग्यवान
 • सौभाग्यवान
 • सामर्थ्यवान
 • मूल्यवान
 • धैर्यवान
 • विद्वान
 • आह्वान
 • श्वान
 • सिवान
 • क्रान्तिवान
 • प्रतिभावान
 • लज्जावान
 • आशंकावान
 • गल्लावान
 • तावान
 • चिन्तावान
 • दयावान
 • गाडीवान
 • बयान
 • धयान
 • जलयान
 • अभिद्यान
 • पुष्पोद्यान
 • उद्यान
 • क्रेयान
 • ध्यान
 • अन्तर्ध्यान
 • उपख्यान
 • निन्दोपाख्यान
 • चित्रोपाख्यान
 • उपाख्यान
 • व्याख्यान
 • अभियान
 • मियान
 • दरमियान
 • वायुयान
 • बीन
 • खुर्दबीन
 • तमाशबीन
 • मशकबीन
 • छानबीन
 • दूरबीन
 • दुरबीन
 • दुर्बीन
 • दीन
 • गतिदीन
 • गमगीन
 • रंगीन
 • संगीन
 • हीन
 • शक्ति-हीन
 • आनंदहीन
 • संगहीन
 • अनुरागहीन
 • लाभहीन
 • मेघहीन
 • उत्साहहीन
 • दोषहीन
 • पौरुषहीन
 • विवेकहीन
 • बलहीन
 • फलहीन
 • महीन
 • नीतिज्ञानहीन
 • सन्तानहीन
 • प्राणहीन
 • गुणहीन
 • विचारहीन
 • नेत्रहीन
 • चरित्रहीन
 • साहसहीन
 • रक्तहीन
 • अनुभवहीन
 • प्रभावहीन
 • पुरुषत्वहीन
 • दायित्वहीन
 • मूल्यहीन
 • धैर्यहीन
 • चीन
 • प्राचीन
 • अधीन
 • झुकानाऽधीन
 • रुच्यधीन
 • आधीन
 • इश्वरेच्छाधीन
 • अध्यक्षाधीन
 • अनाधीन
 • मरणाधीन
 • आज्ञाधीन
 • कराधीन
 • पराधीन
 • विचाराधीन
 • देवाधीन
 • दैवाधीन
 • स्वाधीन
 • राज्याधीन
 • छीन
 • बुद्धिहीन
 • गतिहीन
 • शक्तिहीन
 • विहीन
 • रक्षाहीन
 • निष्ठाहीन
 • आशाहीन
 • कृपाहीन
 • दयाहीन
 • मशीन
 • जीन
 • नमकीन
 • लीन
 • देशलीन
 • मलीन
 • लवलीन
 • विलीन
 • कालीन
 • समकालीन
 • अल्पकालीन
 • अनन्तरकालीन
 • उत्तरकालीन
 • प्रातह्कालीन
 • लौलीन
 • कुलीन
 • अमीन
 • जमीन
 • आलपीन
 • आयोडीन
 • टीन
 • कैन्टीन
 • पुटीन
 • सैकरीन
 • क्लोरीन
 • उदासीन
 • तीन
 • आस्तीन
 • नवीन
 • ऊन
 • खून
 • नाखून
 • ककून
 • पतलून
 • हनीमून
 • कानून
 • मानसून
 • जैतून
 • न्यून
 • रत्न
 • यत्न
 • प्रयत्न
 • सागौन
 • कौन
 • मौन
 • पौन
 • भुगतौन
 • उधेडबुन
 • साबुन
 • शगुन
 • अशगुन
 • अपशगुन
 • चुन
 • धुन
 • घुन
 • पाहुन
 • पिशुन
 • शकुन
 • सुन
 • लहसुन
 • तुन
 • गप
 • चपचप
 • झप
 • शप
 • गपशप
 • बिशप
 • थपथप
 • हडप
 • तडप
 • मंडप
 • मण्डप
 • रप
 • आतप
 • खेप
 • हस्तक्षेप
 • निक्षेप
 • प्रतिक्षेप
 • विक्षेप
 • संक्षेप
 • आक्षेप
 • लेप
 • रंगलेप
 • पुष्प
 • फ्लैप
 • छिप
 • क्लिप
 • ट्यूलिप
 • टाइप
 • अल्प
 • गल्प
 • कल्प
 • विकल्प
 • संकल्प
 • ण्कल्प
 • स्वल्प
 • शिल्प
 • भास्करशिल्प
 • हस्तशिल्प
 • भूकम्प
 • पम्प
 • ट्रम्प
 • लैम्प
 • कंप
 • भांप
 • झांप
 • कांप
 • सांप
 • सौंप
 • कोप
 • प्रजाकोप
 • लोप
 • अलोप
 • बुद्धिलोप
 • पोप
 • टोप
 • कनटोप
 • आरोप
 • मनुष्यगुणारोप
 • प्रत्यारोप
 • तोप
 • गप्प
 • आप
 • बाप
 • भाप
 • चाप
 • पदचाप
 • चुपचाप
 • छाप
 • छोपाछाप
 • शाप
 • अलाप
 • मिलाप
 • विलाप
 • संलाप
 • आलाप
 • वार्तालाप
 • माप
 • नाप
 • पाप
 • निष्पाप
 • महापाप
 • टाप
 • टीपटाप
 • श्राप
 • ताप
 • प्रताप
 • सन्ताप
 • संताप
 • पश्चाताप
 • मनस्ताप
 • पश्चात्ताप
 • उत्ताप
 • अनुताप
 • आकाशदीप
 • समीप
 • टाईप
 • टीप
 • अन्तरीप
 • सीप
 • प्रतीप
 • द्वीप
 • प्रायद्वीप
 • महाद्वीप
 • धूप
 • कूप
 • अनूप
 • रूप
 • लम्बरूप
 • लंबरूप
 • प्रसिद्धरूप
 • शुद्धरूप
 • वैधरूप
 • राजरूप
 • स्फटिकरूप
 • करालरूप
 • मूलरूप
 • समरूप
 • पद्मरूप
 • भिन्नरूप
 • अपरूप
 • दंडरूप
 • साररूप
 • सरूप
 • स्वरूप
 • आदर्शस्वरूप
 • फलस्वरूप
 • नाट्यरूप
 • तद्रूप
 • प्रतिनिधिरूप
 • निरूप
 • प्रतिरूप
 • पंक्तिरूप
 • व्याजोक्तिरूप
 • योरूप
 • रक्षारूप
 • प्रस्तावनारूप
 • लघुरूप
 • कुरूप
 • अनुरूप
 • अननुरूप
 • व्यवस्थानुरूप
 • नियमानुरूप
 • शासनानुरूप
 • सुरूप
 • सूप
 • दर्प
 • सर्प
 • उप
 • चुप
 • लोलुप
 • अतिलोलुप
 • तुरुप
 • अड
 • बड
 • गडबड
 • हडबड
 • रबड
 • कूबड
 • चमगादड
 • गीदड
 • गड
 • अगड
 • बगड
 • झगड
 • रगड
 • बिगड
 • बतंगड
 • हडहड
 • कीचड
 • धड
 • अंधड
 • सुघड
 • छड
 • मच्छड
 • पतझड
 • झडाझड
 • अक्खड
 • अल्हड
 • फूहड
 • जड
 • बेजड
 • उज्जड
 • अकड
 • जकड
 • घुम्मकड
 • पकड
 • एकड
 • कुदक्कड
 • झक्कड
 • भुलक्कड
 • घुमक्कड
 • बतक्कड
 • कंकड
 • रोकड
 • लड
 • हुल्लड
 • उमड
 • पड
 • गपड
 • चपड
 • सपड
 • थप्पड
 • पापड
 • चौपड
 • सड
 • चूतड
 • एड
 • खदेड
 • भगेड
 • भेड
 • मुठभेड
 • अधेड
 • छेड
 • क्रूजेड
 • ब्रोकेड
 • मेड
 • लेमोनेड
 • पेड
 • थपेड
 • दरेड
 • परेड
 • ब्रेड
 • घुसेड
 • ऐड
 • पैड
 • भिड
 • टाइफाइड
 • क्साइड
 • सिड
 • निविड
 • अंड
 • अंडबंड
 • दंड
 • लोहदंड
 • प्राणदंड
 • ईश्वरीयदंड
 • उद्दंड
 • उदंड
 • चंड
 • प्रचंड
 • खंड
 • वृत्तखंड
 • त्रिज्यखंड
 • भूमिखंड
 • त्रिखंड
 • पाखंड
 • सेकंड
 • घमंड
 • भेंड
 • मेंड
 • इंगलैंड
 • स्कटलैंड
 • इंग्लैंड
 • राजाइंग्लैंड
 • तालुकदारस्त्री.इंग्लैंड
 • पिंड
 • मांसपिंड
 • छोंड
 • भांड
 • सुराभांड
 • खांड
 • डांड
 • टांड
 • रांड
 • सांड
 • डूंड
 • सूंड
 • पौंड
 • सेहुंड
 • झुंड
 • कुंड
 • पाउंड
 • झुन्ड
 • होड
 • निचोड
 • छोड
 • फोड
 • जोड
 • बेजोड
 • सिकोड
 • मोड
 • कमोड
 • मरोड
 • हंसोड
 • तोड
 • आड
 • बाड
 • कबाड
 • लबाड
 • बेआड
 • गाड
 • बिगाड
 • दहाड
 • पहाड
 • भाड
 • उभाड
 • धाड
 • मारधाड
 • पछाड
 • छेडछाड
 • झाड
 • उखाड
 • फाड
 • चीरफाड
 • उजाड
 • लाड
 • पाड
 • ताड
 • किवाड
 • खड्ड
 • उजड्ड
 • भीड
 • रीड
 • दण्ड
 • अक्षदण्ड
 • मानदण्ड
 • प्राणदण्ड
 • गण्ड
 • प्रचण्ड
 • खण्ड
 • अखण्ड
 • वृत्तखण्ड
 • भूमिखण्ड
 • पाखण्ड
 • ठण्ड
 • घमण्ड
 • आयरलैण्ड
 • पिण्ड
 • काण्ड
 • अग्निकाण्ड
 • झुण्ड
 • कुण्ड
 • सूड
 • लर्ड
 • कस्टर्ड
 • बोर्ड
 • ब्लैकबोर्ड
 • बडीगार्ड
 • कार्ड
 • उड
 • दौड
 • घुडदौड
 • गुड
 • घुड
 • जुड
 • सिकुड
 • गण
 • नाविकगण
 • दूतगण
 • शिष्यगण
 • तारागण
 • श्रोतागण
 • व्यापारीगण
 • राजमन्त्रीगण
 • बंधुगण
 • ग्रहण
 • अग्रहण
 • पदग्रहण
 • पुनर्ग्रहण
 • निर्वहण
 • आरोहण
 • नौकारोहण
 • फण
 • विशेषण
 • विश्लेषण
 • प्रेषण
 • अन्वेषण
 • छिद्रान्वेषण
 • क्षण
 • लक्षण
 • पूर्वलक्षण
 • विलक्षण
 • रक्षण
 • संरक्षण
 • आरक्षण
 • अवेक्षण
 • आवेक्षण
 • शिक्षण
 • मोक्षण
 • परीक्षण
 • निरीक्षण
 • अनुवीक्षण
 • तत्क्षण
 • दोषण
 • पोषण
 • पालन-पोषण
 • भाषण
 • आत्मभाषण
 • अपभाषण
 • सम्भाषण
 • संभाषण
 • भीषण
 • दूषण
 • भूषण
 • आभूषण
 • संघर्षण
 • कर्षण
 • विकर्षण
 • आकर्षण
 • गुरुत्वाकर्षण
 • प्रवेशण
 • कण
 • हिमकण
 • भ्रमण
 • परिभ्रमण
 • नियमातिक्रमण
 • आक्रमण
 • उत्क्रमण
 • ब्राह्मण
 • पण
 • स्मरपण
 • क्षेपण
 • प्रक्षेपण
 • संक्षेपण
 • उत्क्षेपण
 • कृपण
 • रोपण
 • आरोपण
 • लेखारोपण
 • दोषारोपण
 • धर्मारोपण
 • निरूपण
 • अर्पण
 • दर्पण
 • समर्पण
 • आत्मसमर्पण
 • कृष्णार्पण
 • प्राणार्पण
 • रण
 • जागरण
 • हरण
 • मनहरण
 • अपहरण
 • आभरण
 • चरण
 • पचरण
 • गुरूच्चरण
 • आचरण
 • मंगलाचरण
 • धर्माचरण
 • पापाचरण
 • रूपधरण
 • उद्धरण
 • सर्वसाधरण
 • विहरण
 • उदाहरण
 • समाहरण
 • शरण
 • करण
 • सिद्धकरण
 • दाहकरण
 • समकरण
 • नामकरण
 • उपकरण
 • प्रकरण
 • हस्तांतरितकरण
 • अन्तह्करण
 • अंतह्करण
 • अधिकरण
 • समानाधिकरण
 • सन्निकटिकरण
 • पुष्टिकरण
 • पृथक्करण
 • निराकरण
 • व्याकरण
 • वर्गीकरण
 • दृढीकरण
 • पृथकीकरण
 • एकीकरण
 • समीकरण
 • घनीकरण
 • प्रमाणीकरण
 • प्रकटीकरण
 • विकेन्द्रीकरण
 • निशह्स्त्रीकरण
 • पुत्रीकरण
 • नवीकरण
 • द्रवीकरण
 • सामान्यीकरण
 • शून्यीकरण
 • स्थायीकरण
 • संस्करण
 • लघुकरण
 • अनुकरण
 • मरण
 • स्मरण
 • विस्मरण
 • अपराध-विस्मरण
 • निसरण
 • अनुसरण
 • अवतरण
 • वितरण
 • वरण
 • विवरण
 • मृतविवरण
 • कलाविवरण
 • आवरण
 • छद्मावरण
 • सूक्षमब्रण
 • मुद्रण
 • प्रेरण
 • मिश्रण
 • हिरण
 • किरण
 • तोरण
 • प्रण
 • विदारण
 • प्रचारण
 • उच्चारण
 • विचारण
 • संचारण
 • धारण
 • परधारण
 • मूल्यावधारण
 • साधारण
 • असाधारण
 • सर्वसाधारण
 • निर्धारण
 • कारण
 • अकारण
 • प्रसारण
 • निह्सारण
 • निवारण
 • पूरण
 • शेषपूरण
 • न्यूनतापूरण
 • चित्रण
 • चलचित्रण
 • निमन्त्रण
 • आमन्त्रण
 • नियन्त्रण
 • निमंत्रण
 • नियंत्रण
 • व्रण
 • लवण
 • द्रवण
 • श्रवण
 • प्रवण
 • प्रेमप्रवण
 • स्त्रावण
 • परायण
 • स्वार्थपरायण
 • चिंतापरायण
 • रुग्ण
 • तीक्ष्ण
 • अतीक्ष्ण
 • शीतोष्ण
 • समशीतोष्ण
 • ऊष्ण
 • उष्ण
 • स्त्रैण
 • दक्षिण
 • ऋण
 • तृण
 • अपतृण
 • कोण
 • न्चकोण
 • स्थूलकोण
 • समकोण
 • अष्टकोण
 • चतुष्कोण
 • त्रिकोण
 • बाण
 • संभाषाण
 • पाषाण
 • प्रमाण
 • अप्रमाण
 • समप्रमाण
 • सप्रमाण
 • परिमाण
 • निर्माण
 • कृपाण
 • प्राण
 • हस्त्राण
 • शिरस्त्राण
 • पुराण
 • कल्याण
 • क्षीण
 • दुह्शीण
 • ग्रामीण
 • प्रवीण
 • अप्रवीण
 • भ्रूण
 • दारूण
 • कर्ण
 • अकर्ण
 • विकर्ण
 • वर्ण
 • एकवर्ण
 • नीलवर्ण
 • सवर्ण
 • रक्तवर्ण
 • पीतवर्ण
 • त्रिवर्ण
 • द्विवर्ण
 • सुवर्ण
 • जीर्ण
 • अजीर्ण
 • संकीर्ण
 • विस्तीर्ण
 • अविस्तीर्ण
 • चूर्ण
 • पूर्ण
 • अपूर्ण
 • विवादपूर्ण
 • स्वादपूर्ण
 • स्नेहपूर्ण
 • उत्साहपूर्ण
 • दोषपूर्ण
 • अंशपूर्ण
 • अत्याचारपूर्ण
 • तिरस्कारपूर्ण
 • विश्वासपूर्ण
 • महत्वपूर्ण
 • महत्त्वपूर्ण
 • अन्यायपूर्ण
 • चातुर्यपूर्ण
 • रहस्यपूर्ण
 • परिपूर्ण
 • देशभक्तिपूर्ण
 • अतिशयोक्तिपूर्ण
 • सम्पूर्ण
 • असम्पूर्ण
 • संपूर्ण
 • असंपूर्ण
 • श्रद्धापूर्ण
 • आशापूर्ण
 • गौण
 • गुण
 • उत्तमगुण
 • चारगुण
 • सगुण
 • अवगुण
 • मनुष्यगुण
 • निगुण
 • द्विगुण
 • निपुण
 • अनिपुण
 • गरुण
 • करुण
 • तरुण
 • दारुण
 • गट
 • हट
 • चट
 • घट
 • जमघट
 • मरघट
 • घूंघट
 • औघट
 • तलछट
 • झट
 • झंझट
 • खटखट
 • नटखट
 • छपरखट
 • चौखट
 • फट
 • मुंहफट
 • आहट
 • गुदगुदाहट
 • जगमगाहट
 • डगमगाहट
 • चिडचिढाहट
 • लाहट
 • खिझलाहट
 • झुंझलाहट
 • फुसलाहट
 • खिलखिलाहट
 • झिलमिलाहट
 • सिलसिलाहट
 • चिल्लाहट
 • बुलाहट
 • तमतमाहट
 • भनभनाहट
 • झनझनाहट
 • खनखनाहट
 • ठनठनाहट
 • चिकनाहट
 • टनटनाहट
 • सनसनाहट
 • भिनभिनाहट
 • ठिनठिनाहट
 • गुनगुनाहट
 • भुनभुनाहट
 • थपथपाहट
 • घबडाहट
 • बडबडाहट
 • हडबडाहट
 • लंगडाहट
 • झडझडाहट
 • खडखडाहट
 • फडफडाहट
 • कडकडाहट
 • चिडचिडाहट
 • खटखटाहट
 • घबराहट
 • घरघराहट
 • थरथराहट
 • चरमराहट
 • चरपराहट
 • टरटराहट
 • फर्राहट
 • गुर्राहट
 • गुरगुराहट
 • ठिठुराहट
 • मुस्कुराहट
 • सुरसुराहट
 • फुसफुसाहट
 • कडुवाहट
 • रिरियाहट
 • बजट
 • गजट
 • कट
 • गिरहकट
 • अधकट
 • अमकट
 • करकट
 • कूडा-करकट
 • नरकट
 • प्रकट
 • अप्रकट
 • वासकट
 • ब्रैकट
 • निकट
 • सन्निकट
 • टिकट
 • विकट
 • संकट
 • जाकट
 • ण्कट
 • उत्कट
 • लट
 • पलट
 • गिलट
 • कायापालट
 • उलट
 • पुलट
 • उलट-पुलट
 • चिमट
 • नट
 • मिनट
 • चुन्नट
 • पट
 • चित्र-पट
 • झपट
 • कपट
 • निष्कपट
 • लपट
 • डपट
 • विवरणपट
 • झटपट
 • खटपट
 • रपट
 • सरपट
 • चिपट
 • निपट
 • लम्पट
 • लंपट
 • रट
 • मजिस्ट्रट
 • तट
 • समुद्रतट
 • चुनवट
 • करवट
 • केवट
 • लगावट
 • दिखावट
 • लिखावट
 • सजावट
 • खिजावट
 • थकावट
 • रूकावट
 • रुकावट
 • मिलावट
 • जमावट
 • बनावट
 • बिनावट
 • रिबेट
 • हेट
 • आखेट
 • पैकेट
 • क्रिकेट
 • शून्यक्रिकेट
 • विकेट
 • स्केट
 • पैम्फलेट
 • स्लेट
 • अमेट
 • सेनेट
 • पेट
 • लपेट
 • सिगरेट
 • ग्रेट
 • नाइट्रेट
 • नाट्रेट
 • मजिस्ट्रेट
 • मैजिस्ट्रेट
 • आफसेट
 • ग्रैजुएट
 • लिफ्ट
 • ड्राफ्ट
 • अष्ट
 • कष्ट
 • नष्ट
 • स्पष्ट
 • अस्पष्ट
 • सुस्पष्ट
 • भ्रष्ट
 • पथभ्रष्ट
 • स्वधर्मभ्रष्ट
 • यथेष्ट
 • इष्ट
 • अनीश्वरोपदिष्ट
 • स्वादिष्ट
 • निर्दिष्ट
 • दैवनिर्दिष्ट
 • शिष्ट
 • अशिष्ट
 • परिशिष्ट
 • विशिष्ट
 • क्षारविशिष्ट
 • गतिविशिष्ट
 • अनिष्ट
 • पापिष्ट
 • अदृष्ट
 • सुदृष्ट
 • धृष्ट
 • अधृष्ट
 • कृष्ट
 • अपकृष्ट
 • निकृष्ट
 • सर्वोत्कृष्ट
 • सर्वोत्त्कृष्ट
 • उत्कृष्ट
 • अस्पृष्ट
 • सृष्ट
 • मनह्सृष्ट
 • संतृष्ट
 • आविष्ट
 • अभीष्ट
 • दुष्ट
 • अति-दुष्ट
 • अतिदुष्ट
 • महादुष्ट
 • पुष्ट
 • हृष्ट-पुष्ट
 • अपुष्ट
 • रुष्ट
 • सन्तुष्ट
 • असन्तुष्ट
 • संतुष्ट
 • गिरगिट
 • गिर्गिट
 • चिट
 • मिट
 • अमिट
 • ककपिट
 • ग्रैफाइट
 • नाइट
 • ग्रेनाइट
 • कापीराइट
 • टूर्नामेन्ट
 • पार्लियामेन्ट
 • रेस्टोरेन्ट
 • वारंट
 • भेंट
 • पार्लियामेंट
 • सीमेंट
 • पेंट
 • सुपरिन्टेन्डेंट
 • कान्वेंट
 • पेपरमिंट
 • घोंट
 • खोंट
 • बांट
 • छांट
 • डांट
 • लाग-डांट
 • सांट
 • ईंट
 • छींट
 • ऊंट
 • घूंट
 • खूंट
 • वाइसकाउंट
 • ओट
 • गोट
 • लंगोट
 • चोट
 • बेचोट
 • खोट
 • विस्फोट
 • करनाविस्फोट
 • कोट
 • ओवरकोट
 • लोट
 • नोट
 • पपोट
 • अखरोट
 • खसोट
 • वोट
 • बाट
 • ठाट-बाट
 • ठाटबाट
 • हाट
 • भाट
 • चाट
 • घाट
 • धोबीघाट
 • खाट
 • फाट
 • काट
 • लाट
 • ललाट
 • लालाट
 • पाट
 • लूटपाट
 • सापाट
 • डाट
 • टाट
 • सम्राट
 • वाट
 • ढीट
 • कीट
 • पीट
 • मारपीट
 • किरीट
 • घसीट
 • सार्जण्ट
 • रेजिडण्ट
 • खुरण्ट
 • रेजिमेण्ट
 • रेजिडेण्ट
 • पेटेण्ट
 • संघट्ट
 • पट्ट
 • शतरंजपट्ट
 • श्यामपट्ट
 • गुट्ट
 • छूट
 • फूट
 • टूटफूट
 • कूट
 • काटकूट
 • लूट
 • टूट
 • अटूट
 • रूट
 • रंगरूट
 • शर्ट
 • डेजर्ट
 • स्कर्ट
 • पासपोर्ट
 • स्मार्ट
 • डेंटिस्ट
 • लौट
 • गुट
 • घुट
 • फुट
 • कुक्कुट
 • बिस्कुट
 • मुकुट
 • पुट
 • चुरुट
 • सहजज्ञ
 • दर्शनज्ञ
 • रसायनज्ञ
 • गुणज्ञ
 • गुणागुणज्ञ
 • शास्त्रज्ञ
 • धर्मशास्त्रज्ञ
 • गणितज्ञ
 • कृतज्ञ
 • संगीतज्ञ
 • सावज्ञ
 • जलतत्वज्ञ
 • यज्ञ
 • शांतियज्ञ
 • अभिज्ञ
 • अनभिज्ञ
 • श्रमिज्ञ
 • स्मृतिज्ञ
 • नीतिज्ञ
 • राजनीतिज्ञ
 • कूटनीतिज्ञ
 • पशुविद्याविज्ञ
 • प्राज्ञ
 • खबर
 • बेखबर
 • रबर
 • अरबर
 • अम्बर
 • पैगम्बर
 • नम्बर
 • आडम्बर
 • शब्दाडम्बर
 • सितम्बर
 • मेम्बर
 • गोबर
 • सनोबर
 • बराबर
 • ना-बराबर
 • नाबराबर
 • सनौबर
 • दर
 • गदर
 • कदर
 • बेकदर
 • जन्मदर
 • सदर
 • गुद्दर
 • अन्दर
 • बन्दर
 • चुकन्दर
 • समन्दर
 • अंदर
 • सुंदर
 • छछून्दर
 • सुन्दर
 • सहोदर
 • नतोदर
 • उन्नतोदर
 • आदर
 • चादर
 • अनादर
 • निरादर
 • सादर
 • उदर
 • शेअर
 • अगर
 • अजगर
 • मगर
 • नगर
 • कारगर
 • जिगर
 • लंगर
 • डंगर
 • डांगर
 • डूंगर
 • सौदागर
 • उजागर
 • नागर
 • सागर
 • शब्दसागर
 • महासागर
 • बाजीगर
 • कारीगर
 • ण्गर
 • जादूगर
 • हर
 • रोगहर
 • दुखहर
 • ठहर
 • शहर
 • जहर
 • लहर
 • नहर
 • पहर
 • दोपहर
 • दुपहर
 • खंडहर
 • खण्डहर
 • भर
 • दूभर
 • निर्भर
 • चर
 • जल-थल-चर
 • स्थल-जल-चर
 • अचर
 • सहचर
 • जलचर
 • गुप्तचर
 • खच्चर
 • पच्चर
 • लेक्चर
 • गोचर
 • कर्ण-गोचर
 • अगोचर
 • इन्द्रियगोचर
 • इंद्रियगोचर
 • दृष्टिगोचर
 • फर्नीचर
 • अनुचर
 • अधर
 • विषधर
 • पक्षधर
 • फणधर
 • इधर
 • जिधर
 • किधर
 • धनुर्धर
 • उधर
 • घर
 • गोल-घर
 • शराबघर
 • स्वांगघर
 • नाचघर
 • बैंकघर
 • स्नानघर
 • जलपानघर
 • घरघर
 • न्यायघर
 • घूंघर
 • गिरजाघर
 • गिर्जाघर
 • मदिराघर
 • दवाघर
 • चिडियाघर
 • रोशनीघर
 • रसोईघर
 • रोटीघर
 • उघर
 • मच्छर
 • बौछर
 • झझ्झर
 • खर
 • शिखर
 • निखर
 • मोहर
 • मनोहर
 • धरोहर
 • फर
 • सफर
 • फटोग्राफर
 • बाहर
 • जवाहर
 • अक्षर
 • निरक्षर
 • प्रथमाक्षर
 • अस्पष्टाक्षर
 • मुद्राक्षर
 • साक्षर
 • हस्ताक्षर
 • जठर
 • गट्ठर
 • शर
 • सादृशर
 • निथर
 • पत्थर
 • जौहर
 • मुहर
 • नजर
 • मेजर
 • मैनेजर
 • न्जर
 • बंजर
 • अस्थिपंजर
 • गाजर
 • फ्रीजर
 • क्रूजर
 • जर्जर
 • गुजर
 • बेगुजर
 • कर
 • आन्नदकर
 • भेदकर
 • अभेदकर
 • खेदकर
 • खोदकर
 • उद्वेगकर
 • लाभकर
 • अलाभकर
 • पचकर
 • सोचकर
 • बांधकर
 • जानबूझकर
 • रखकर
 • देखकर
 • लिखकर
 • सुखकर
 • असुखकर
 • फकर
 • बढकर
 • विशेषकर
 • क्लेशकर
 • नाशकर
 • विनाशकर
 • राजकर
 • भटककर
 • कलंककर
 • रुककर
 • चलकर
 • निकलकर
 • मिलकर
 • डालकर
 • मकर
 • जमकर
 • कर्मकर
 • सुनकर
 • छिपकर
 • अकडकर
 • छोडकर
 • दण्डकर
 • पटकर
 • सटकर
 • कष्टकर
 • फुटकर
 • करकर
 • मारकर
 • कसकर
 • हासकर
 • खासकर
 • धतकर
 • हितकर
 • अहितकर
 • अंतकर
 • क्षयकर
 • आरोग्यकर
 • स्वास्थ्यकर
 • राज्यकर
 • हास्यकर
 • देकर
 • एक्सचेकर
 • लेकर
 • दुष्कर
 • लश्कर
 • अरूचिकर
 • रुचिकर
 • अरुचिकर
 • अधिकर
 • वृद्धिकर
 • हानिकर
 • क्षतिकर
 • शांतिकर
 • प्रीतिकर
 • अप्रीतिकर
 • कीर्तिकर
 • चक्कर
 • रफूचक्कर
 • शक्कर
 • टक्कर
 • वर्णसंकर
 • भयंकर
 • किंकर
 • होकर
 • चोकर
 • जिसमेंहोकर
 • ठोकर
 • दबाकर
 • लगाकर
 • बहाकर
 • चाकर
 • नौकर-चाकर
 • बचाकर
 • पचाकर
 • खाकर
 • दिखाकर
 • बढाकर
 • उठाकर
 • जाकर
 • बजाकर
 • गलाकर
 • फैलाकर
 • मिलाकर
 • चिल्लाकर
 • घुमाकर
 • बनाकर
 • छिपाकर
 • पीडाकर
 • टकराकर
 • डराकर
 • चुराकर
 • ण्कर
 • शूकर
 • सूकर
 • अयशस्कर
 • उपस्कर
 • तस्कर
 • भास्कर
 • नौकर
 • कुकर
 • मुकर
 • सुकर
 • असुकर
 • मफलर
 • जेलर
 • झालर
 • चीलर
 • कूलर
 • डौलर
 • सर्क्युलर
 • मर
 • अमर
 • कमर
 • संगमरमर
 • समर
 • कचूमर
 • नर
 • पेंशनर
 • वानर
 • बर्नर
 • गवर्नर
 • हुनर
 • पर
 • अपर
 • चपर
 • मुंहपर
 • सिरपर
 • तिसपर
 • बेपर
 • ऊंचेपर
 • अड्डेपर
 • किनारेपर
 • बम्पर
 • छप्पर
 • गद्दीपर
 • स्लीपर
 • ऊपर
 • परस्पर
 • तिस्पर
 • तत्पर
 • स्वार्थतत्पर
 • उपर
 • डर
 • बेडर
 • निडर
 • बवन्डर
 • बवंडर
 • कैलेंडर
 • सालामैंडर
 • टेंण्डर
 • बोर्डर
 • मटर
 • रेगुलेटर
 • कैलकुलेटर
 • डिक्टेटर
 • जेनरेटर
 • वेटर
 • स्वेटर
 • कलेक्टर
 • इन्स्पेक्टर
 • सेक्टर
 • डाक्टर
 • काउंटर
 • मोटर
 • वोटर
 • टमाटर
 • कम्पोजीटर
 • मीटर
 • बैरोमीटर
 • मानीटर
 • कट्टर
 • टट्टर
 • रजिस्टर
 • बैरिस्टर
 • सूअर
 • पत्थ्रर
 • अधिकारर
 • सर
 • असर
 • अफसर
 • कसर
 • अकसर
 • अग्रसर
 • मुख्तसर
 • अवसर
 • बेअवसर
 • सुअवसर
 • प्रोफेसर
 • केसर
 • अक्सर
 • कैन्सर
 • खोसर
 • सरासर
 • ऊसर
 • मूसर
 • पर्सर
 • खुसर
 • फुसर
 • तर
 • उच्चतर
 • बेहतर
 • श्रेष्ठतर
 • ज्येष्ठतर
 • अधिकतर
 • कमतर
 • उत्तमतर
 • न्यूनतर
 • निकृष्टतर
 • दुष्टतर
 • दफ्तर
 • नश्तर
 • इतर
 • बितर
 • तितर
 • अन्तर
 • अनन्तर
 • निरन्तर
 • अभ्यन्तर
 • वेगान्तर
 • रेखान्तर
 • विवाहान्तर
 • पक्षान्तर
 • भाषान्तर
 • देशान्तर
 • ग्रन्थान्तर
 • एकान्तर
 • स्थानान्तर
 • समानान्तर
 • रूपान्तर
 • मतान्तर
 • अंतर
 • अनंतर
 • निरंतर
 • अभ्यंतर
 • भाषांतर
 • पाठांतर
 • देशांतर
 • अवस्थांतर
 • स्थानांतर
 • समानांतर
 • सामानांतर
 • रूपांतर
 • भोतर
 • भीतर
 • तीतर
 • कबूतर
 • अस्तर
 • पलस्तर
 • प्रस्तर
 • बिस्तर
 • उत्तमत्तर
 • पत्तर
 • सत्तर
 • रसिकोत्तर
 • पश्चिमोत्तर
 • प्रश्नोत्तर
 • उत्तरोत्तर
 • सरसोत्तर
 • उत्तर
 • निरुत्तर
 • प्रत्युत्तर
 • उतर
 • सुअर
 • वर
 • नसीबवर
 • नामवर
 • जानवर
 • सवर
 • ताकतवर
 • मान्यवर
 • जेवर
 • तेवर
 • नश्वर
 • अनश्वर
 • परमेश्वर
 • इश्वर
 • ईश्वर
 • जगदीश्वर
 • अधीश्वर
 • विवर
 • ज्वर
 • भंवर
 • धींवर
 • सरोवर
 • महावर
 • पेशावर
 • स्थावर
 • अस्थावर
 • कीनावर
 • हर्सपावर
 • जोरावर
 • गुस्सावर
 • दस्तावर
 • उर्वर
 • स्वर
 • तुल्य-स्वर
 • एकस्वर
 • समस्वर
 • सुस्वर
 • सनौवर
 • मेयर
 • सरवेयर
 • बियर
 • इंजीनियर
 • कायर
 • कब्र
 • सब्र
 • बेसब्र
 • भद्र
 • अभद्र
 • छिद्र
 • क्षिद्र
 • दरिद्र
 • चन्द्र
 • नवचन्द्र
 • केन्द्र
 • अधिकेन्द्र
 • विकेन्द्र
 • उत्केन्द्र
 • इन्द्र
 • चंद्र
 • केंद्र
 • इंद्र
 • आर्द्र
 • क्षुद्र
 • समुद्र
 • महासमुद्र
 • बेर
 • अबेर
 • देर
 • हेर
 • अहेर
 • अंधेर
 • घेर
 • फेर
 • हेरफेर
 • फेराफेर
 • ढेर
 • शेर
 • दिलेर
 • मुण्डेर
 • टेर
 • बटेर
 • सेर
 • अग्र
 • व्यग्र
 • अव्यग्र
 • एकाग्र
 • सेनाग्र
 • शिताग्र
 • उग्र
 • अभ्र
 • रन्ध्र
 • रंध्र
 • शीघ्र
 • अतिशीघ्र
 • कुफ्र
 • मिश्र
 • सम्मिश्र
 • बैर
 • गैर
 • खैर
 • पैर
 • सैर
 • वैर
 • मन्दिर
 • राजमन्दिर
 • मंदिर
 • राजमंदिर
 • गिर
 • रुचिर
 • बधिर
 • रूधिर
 • रुधिर
 • आखिर
 • फिर
 • काफिर
 • मुसाफिर
 • जाहिर
 • जवाहिर
 • शिर
 • स्थिर
 • अस्थिर
 • सुस्थिर
 • हाजिर
 • गैरहाजिर
 • नाजिर
 • मुहर्रिर
 • सिर
 • खातिर
 • वज्र
 • उज्र
 • चक्र
 • ज्योतिषचक्र
 • राशिचक्र
 • वक्र
 • फिक्र
 • जिक्र
 • नाशुक्र
 • नम्र
 • ताम्र
 • उम्र
 • ओर
 • भोर
 • चोर
 • मुंहचोर
 • कामचोर
 • घोर
 • छोर
 • चुगलखोर
 • मुफ्तखोर
 • टुकडाखोर
 • ढोर
 • कठोर
 • श्रुतिकठोर
 • शोर
 • किशोर
 • जोर
 • मुंहजोर
 • कमजोर
 • कोर
 • झकोर
 • स्कोर
 • चौकोर
 • कलोर
 • हिलोर
 • मोर
 • पोर
 • बागडोर
 • बटोर
 • तोर
 • आर
 • बार
 • अखबार
 • दरबार
 • बारबार
 • कारोबार
 • दार
 • रोबदार
 • मेहराबदार
 • छेददार
 • गोंददार
 • ढंगदार
 • रंगदार
 • दागदार
 • जगहदार
 • पेचदार
 • पेंचदार
 • लोचदार
 • समझदार
 • सुराखदार
 • कफदार
 • कलफदार
 • विषदार
 • गांठदार
 • गुम्बजदार
 • आवाजदार
 • फौजदार
 • महकदार
 • लचकदार
 • चमकदार
 • भडकदार
 • नोकदार
 • नौकदार
 • ताल्लुकदार
 • बलदार
 • दलदलदार
 • फलदार
 • कलदार
 • बालदार
 • झालदार
 • मालदार
 • तहसीलदार
 • फूलदार
 • देनदार
 • फेनदार
 • लेनदार
 • शानदार
 • जानदार
 • मकानदार
 • दुकानदार
 • इमानदार
 • ईमानदार
 • ज्ञानदार
 • जमीनदार
 • सीपदार
 • कीचडदार
 • मोडदार
 • लपेटदार
 • खबरदार
 • चक्करदार
 • परदार
 • सरदार
 • खवरदार
 • फेरदार
 • जोरदार
 • दरारदार
 • तसवीरदार
 • लसदार
 • रसदार
 • लाइसैन्सदार
 • घासदार
 • अमानतदार
 • जमानतदार
 • परतदार
 • गोश्तदार
 • सूतदार
 • देवदार
 • भडकावदार
 • घुमावदार
 • पायदार
 • सूबेदार
 • ओहदेदार
 • गुद्देदार
 • फुंदेदार
 • साझेदार
 • रेशेदार
 • मजेदार
 • छिलकेदार
 • ठेकेदार
 • ढेलेदार
 • जिलेदार
 • छल्लेदार
 • पल्लेदार
 • पालेदार
 • मसालेदार
 • जिम्मेदार
 • कोनेदार
 • दानेदार
 • दन्दानेदार
 • खानेदार
 • चारखानेदार
 • सालानेदार
 • कडेदार
 • कांटेदार
 • पट्टेदार
 • बूटेदार
 • पहरेदार
 • करारेदार
 • हिस्सेदार
 • रिश्तेदार
 • सिरिश्तेदार
 • दांतेदार
 • नातेदार
 • दावेदार
 • पहियेदार
 • किरायेदार
 • कोविदार
 • ईमान्दार
 • जमीन्दार
 • धुआंदार
 • धब्बादार
 • गूदादार
 • पल्लादार
 • चमडादार
 • निरादार
 • दांतादार
 • हवादार
 • रवादार
 • दुनियादार
 • छायादार
 • चर्बीदार
 • सज्जीदार
 • चौकीदार
 • नलीदार
 • मलाईदार
 • झाडीदार
 • हड्डीदार
 • टोंटीदार
 • पट्टीदार
 • खरीदार
 • पत्तीदार
 • बूदार
 • खुशबूदार
 • सुर्दार
 • उदार
 • अनुदार
 • गार
 • मददगार
 • यादगार
 • रोजगार
 • बेरोजगार
 • कगार
 • आग्नेयोद्गार
 • उद्गार
 • बेगार
 • सिगार
 • शृंगार
 • श्रृंगार
 • लेखागार
 • कोषागार
 • पाठागार
 • धनागार
 • कारागार
 • अंधकूपकारागार
 • शस्त्रागार
 • वस्त्रागार
 • द्रव्यागार
 • ण्गार
 • हार
 • बहार
 • गुलबहार
 • सिरजनहार
 • मिलनहार
 • पालनहार
 • जाननहार
 • छेडनहार
 • होनहार
 • अपहार
 • उपहार
 • प्रहार
 • व्यवहार
 • नूतनव्यवहार
 • पत्रव्यवहार
 • वाग्व्यवहार
 • कुव्यवहार
 • भार
 • समभार
 • प्रभार
 • कार्यभार
 • प्रतिभार
 • निर्भार
 • उभार
 • लघुभार
 • चार
 • अचार
 • नेगचार
 • राजोपचार
 • उपचार
 • प्रचार
 • व्यभिचार
 • विचार
 • सोच-विचार
 • अविचार
 • पूर्वविचार
 • तत्वविचार
 • न्यायविचार
 • पुनर्विचार
 • संचार
 • आचार
 • सदाचार
 • शुद्धाचार
 • लोकाचार
 • लाचार
 • मंगलाचार
 • कुलाचार
 • समाचार
 • सुसमाचार
 • धर्माचार
 • शिष्टाचार
 • क्रूराचार
 • दुराचार
 • मिताचार
 • सभ्याचार
 • अत्याचार
 • आत्याचार
 • धार
 • शवधार
 • उद्धार
 • पुनरुद्धार
 • आधार
 • जलाधार
 • मूसलाधार
 • लेखनाधार
 • दीपाधार
 • प्राणाधार
 • मुद्राधार
 • निराधार
 • चित्राधार
 • उधार
 • सुधार
 • बघार
 • मलोच्छार
 • बौछार
 • इश्तिहार
 • विहार
 • खार
 • खूंखार
 • बुखार
 • कुम्हार
 • संहार
 • उपसंहार
 • गोहार
 • त्योहार
 • फार
 • आहार
 • निराहार
 • मिताहार
 • प्रत्याहार
 • तुषार
 • कुठार
 • किफायतशार
 • त्यौहार
 • बुहार
 • गुहार
 • लुहार
 • व्यव्हार
 • बजार
 • हजार
 • इंतजार
 • बाजार
 • औजार
 • शुक्रगुजार
 • अंधकार
 • धुंधकार
 • अंहकार
 • फुफकार
 • सलाहकार
 • ग्रन्थकार
 • अर्थकार
 • नाटककार
 • ललकार
 • मकार
 • समकार
 • चर्मकार
 • कर्मकार
 • नकार
 • झनकार
 • ठनकार
 • इनकार
 • जानकार
 • अपकार
 • शिल्पकार
 • परोपकार
 • उपकार
 • डकार
 • फटकार
 • कष्टकार
 • मोटरकार
 • सरकार
 • आखिरकार
 • प्रकार
 • जन्मप्रकार
 • पत्रकार
 • चित्रकार
 • चलचित्रकार
 • यन्त्रकार
 • शास्त्रकार
 • सकार
 • संसकार
 • इतिहासकार
 • सुसकार
 • काश्तकार
 • दस्तकार
 • जयकार
 • भाष्यकार
 • बेकार
 • बहिष्कार
 • आविष्कार
 • पैकार
 • अधिकार
 • अनधिकार
 • परभूमावधिकार
 • विशेषाधिकार
 • प्रवेशाधिकार
 • एकाधिकार
 • प्रकाशनाधिकार
 • समानाधिकार
 • पराधिकार
 • उत्तराधिकार
 • मुद्राधिकार
 • पौराधिकार
 • पुराधिकार
 • मताधिकार
 • सर्वाधिकार
 • क्रयाधिकार
 • राज्याधिकार
 • शिकार
 • मणिकार
 • प्रतिकार
 • उत्पत्तिकार
 • विकार
 • निर्विकार
 • मक्कार
 • धिक्कार
 • इन्कार
 • अहंकार
 • झंकार
 • अलंकार
 • श्लेशालंकार
 • रूपकालंकार
 • इंकार
 • सरोकार
 • बेसरोकार
 • आकार
 • शुद्धाकार
 • दीर्धाकार
 • दीर्घाकार
 • लेखाकार
 • त्रिभुजाकार
 • टीकाकार
 • कलाकार
 • गोलाकार
 • घनाकार
 • बेलनाकार
 • वेलनाकार
 • अंडाकार
 • शुंडाकार
 • शुन्डाकार
 • पीडाकार
 • अण्डाकार
 • शुण्डाकार
 • गुणाकार
 • पट्टाकार
 • सरबराकार
 • अर्धचन्द्राकार
 • प्राकार
 • साकार
 • आयताकार
 • वृत्ताकार
 • अद्भुताकार
 • धन्वाकार
 • धन्याकार
 • अंगीकार
 • अंड्गीकार
 • ण्गीकार
 • समीकार
 • स्वीकार
 • अस्वीकार
 • ण्कार
 • नमस्कार
 • तिरस्कार
 • पुरस्कार
 • संस्कार
 • जल-संस्कार
 • मृतसंस्कार
 • कुसंस्कार
 • चमत्कार
 • सत्कार
 • बलात्कार
 • चीत्कार
 • साहुकार
 • पुकार
 • चाटुकार
 • लार
 • दुलार
 • मार
 • चमार
 • बटमार
 • वटमार
 • लूटमार
 • भरमार
 • चिडिमार
 • बीमार
 • अपस्मार
 • बेशुमार
 • कुमार
 • राजकुमार
 • सुकुमार
 • लिखनार
 • गुलनार
 • जेवनार
 • चिनार
 • ज्योनार
 • मीनार
 • सुनार
 • पार
 • अपार
 • आरपार
 • व्यापार
 • हस्तव्यापार
 • चौपार
 • भंडार
 • कमरा.भंडार
 • भण्डार
 • कटार
 • गिटार
 • रार
 • दरार
 • करार
 • तकरार
 • इकरार
 • रजिस्ट्रार
 • सार
 • असार
 • मिलनसार
 • पसार
 • प्रसार
 • मद्यसार
 • संसार
 • आसार
 • सुरासार
 • अनुसार
 • तदनुसार
 • इच्छानुसार
 • क्रमानुसार
 • नियमानुसार
 • धर्मानुसार
 • व्यवहारानुसार
 • शास्त्रानुसार
 • धर्मशास्त्रानुसार
 • समयानुसार
 • संख्यानुसार
 • अभिप्रायानुसार
 • रीत्यानुसार
 • तार
 • मुखतार
 • कतार
 • अवतार
 • बेतार
 • मुख्तार
 • गिरफ्तार
 • लगातार
 • लागातार
 • भर्तार
 • कर्तार
 • निस्तार
 • विस्तार
 • सविस्तार
 • अत्तार
 • उतार
 • सुतार
 • वार
 • उम्मीदवार
 • नागवार
 • रहवार
 • बढवार
 • तलवार
 • मीलवार
 • क्रमवार
 • बन्दनवार
 • कारवार
 • सवार
 • घुडसवार
 • पतवार
 • द्वार
 • पक्षद्वार
 • मलद्वार
 • गुप्तद्वार
 • सिलसिलेवार
 • व्योरेवार
 • व्यौरेवार
 • सेवार
 • दिवार
 • परिवार
 • सिवार
 • रविवार
 • ज्वार
 • गंवार
 • संवार
 • पैदावार
 • दीवार
 • जुवार
 • यार
 • तैयार
 • बेतैयार
 • होशियार
 • हथियार
 • अख्तियार
 • प्यार
 • तदबीर
 • पनाहगीर
 • राजगीर
 • दिवालगीर
 • जागीर
 • माहीगीर
 • कुश्तीगीर
 • हीर
 • गम्भीर
 • गंभीर
 • चीर
 • धीर
 • अधीर
 • वजीर
 • न्जीर
 • जंजीर
 • फकीर
 • लकीर
 • अमीर
 • खमीर
 • कोथमीर
 • समीर
 • पनीर
 • परेशानीर
 • पीर
 • तूणीर
 • शरीर
 • सशरीर
 • मृतशरीर
 • तकरीर
 • व्यवहारानेसारीर
 • बवासीर
 • तीर
 • शहतीर
 • वीर
 • तदवीर
 • शूरवीर
 • तसवीर
 • तस्वीर
 • चिन्नोष्ट्र
 • राष्ट्र
 • उष्ट्र
 • मजबूर
 • तम्बूर
 • दूर
 • अदूर
 • मजदूर
 • तन्दूर
 • सिन्दूर
 • सिंदूर
 • अंगूर
 • लंगूर
 • मशहूर
 • चूर
 • काफूर
 • शूर
 • खजूर
 • न्जूर
 • मंजूर
 • नामंजूर
 • हुजूर
 • समूर
 • कपूर
 • भरपूर
 • क्रूर
 • कसूर
 • मसूर
 • नासूर
 • दस्तूर
 • मयूर
 • वर्र
 • सहस्र
 • शास्र
 • छत्र
 • नक्षत्र
 • एकत्र
 • पत्र
 • समर्पण-पत्र
 • मत-पत्र
 • विक्रय-पत्र
 • अनुज्ञा-पत्र
 • लेखपत्र
 • संदेशपत्र
 • राजपत्र
 • नियमपत्र
 • शासनपत्र
 • दानपत्र
 • आदानपत्र
 • औषधिविधानपत्र
 • मानपत्र
 • विज्ञानपत्र
 • प्रमाणपत्र
 • समाचारपत्र
 • अधिकारपत्र
 • सारपत्र
 • भावपत्र
 • अभयपत्र
 • लेख्यपत्र
 • संधिपत्र
 • इच्छापत्र
 • लेखापत्र
 • घोषणापत्र
 • आज्ञापत्र
 • संख्यापत्र
 • सूचीपत्र
 • लघुपत्र
 • मृत्युपत्र
 • सर्वत्र
 • यत्र
 • अन्यत्र
 • क्षेत्र
 • अधिकार-क्षेत्र
 • समक्षेत्र
 • ग्रहणक्षेत्र
 • आयातक्षेत्र
 • द्राक्षाक्षेत्र
 • नेत्र
 • उपनेत्र
 • चित्र
 • आलोकचित्र
 • चलचित्र
 • मानचित्र
 • विचित्र
 • चित्रविचित्र
 • लेखाचित्र
 • लघुचित्र
 • मित्र
 • चरित्र
 • पापचरित्र
 • सच्चरित्र
 • दुश्चरित्र
 • पवित्र
 • अपवित्र
 • मन्त्र
 • धर्मतन्त्र
 • स्वतन्त्र
 • प्रजातन्त्र
 • यन्त्र
 • हिमयन्त्र
 • चक्रयन्त्र
 • अंत्र
 • मंत्र
 • तंत्र
 • समाजतंत्र
 • स्वतंत्र
 • प्रजातंत्र
 • यंत्र
 • कलयंत्र
 • षडयंत्र
 • श्वासयंत्र
 • षड्यंत्र
 • वायुयंत्र
 • गोत्र
 • सगोत्र
 • अग्निहोत्र
 • स्तोत्र
 • छात्र
 • मात्र
 • तिलमात्र
 • नाममात्र
 • अस्थिमात्र
 • अतिमात्र
 • छायामात्र
 • बिंदुमात्र
 • पात्र
 • जलपात्र
 • प्रेमपात्र
 • पुष्पपात्र
 • सूत्रपात्र
 • हास्यपात्र
 • कृपापात्र
 • मदिरापात्र
 • मलमूत्र
 • बहुमूत्र
 • पशुमूत्र
 • सूत्र
 • अस्त्र
 • सहस्त्र
 • शस्त्र
 • निह्शस्त्र
 • वस्त्र
 • सभावस्त्र
 • शास्त्र
 • रसायन-शास्त्र
 • अर्थशास्त्र
 • धर्मशास्त्र
 • रसायनशास्त्र
 • यन्त्रशास्त्र
 • न्यायशास्त्र
 • विधिशास्त्र
 • वनस्पतिशास्त्र
 • स्मृतिशास्त्र
 • नीतिशास्त्र
 • सम्पत्तिशास्त्र
 • पुत्र
 • उर
 • और
 • बौर
 • दौर
 • गौर
 • ठौर
 • कुठौर
 • कौर
 • बिल्लौर
 • पौर
 • सौर
 • तौर
 • मदुर
 • दादुर
 • बहादुर
 • भंगुर
 • क्षणभंगुर
 • ईंगुर
 • झींगुर
 • पागुर
 • भुर
 • प्रचुर
 • अप्रचुर
 • मधुर
 • विधुर
 • घुर
 • खुर
 • चिखुर
 • फुर
 • निष्ठुर
 • ठिठुर
 • अंकुर
 • चुरमुर
 • पुर
 • उपपुर
 • अन्तह्पुर
 • सुर
 • असुर
 • बेसुर
 • चतुर
 • क्षुधातुर
 • शुतुर
 • तीव्र
 • अतीव्र
 • बस
 • बरबस
 • बेबस
 • दस
 • छन्दस
 • उदस
 • बहस
 • नहस
 • तहस
 • खसखस
 • साहस
 • निह्साहस
 • ढाढस
 • राक्षस
 • असमंजस
 • कस
 • पेंचकस
 • फोकस
 • चौकस
 • लस
 • कलस
 • बकलस
 • एटलस
 • आलस
 • हुलस
 • झुलस
 • तामस
 • नस
 • मनस
 • बोनस
 • मानस
 • आपस
 • वापस
 • कैक्टस
 • रस
 • बरस
 • अपरस
 • करुणरस
 • सरस
 • तरस
 • बेरस
 • विरस
 • फस्फोरस
 • प्रस
 • सारस
 • नीरस
 • चौरस
 • बहुरस
 • हवस
 • दिवस
 • ठेस
 • केस
 • लेस
 • दरेस
 • सरेस
 • शख्स
 • इस
 • गैस
 • लैस
 • नरगिस
 • जिस
 • किस
 • मुफलिस
 • खालिस
 • पुलिस
 • मिस
 • टेनिस
 • पिस
 • वापिस
 • ऊडिस
 • गेटिस
 • वारिस
 • तिस
 • अक्स
 • टैक्स
 • लाइसैन्स
 • जिन्स
 • जीन्स
 • हंस
 • राजहंस
 • कलहंस
 • फंस
 • नृशंस
 • डंस
 • ध्वंस
 • विध्वंस
 • लाइसेंस
 • भैंस
 • बांस
 • फांस
 • मांस
 • पांस
 • डांस
 • सांस
 • सूंस
 • धौंस
 • ओस
 • ठोस
 • जोस
 • कोस
 • ढकोस
 • अडोस
 • पडोस
 • अफसोस
 • आस
 • बास
 • दास
 • उदास
 • हास
 • कटूपहास
 • उपहास
 • भास
 • आभास
 • पूर्वाभास
 • सत्याभास
 • असत्याभास
 • पचास
 • घास
 • परिहास
 • अपरिहास
 • इतिहास
 • खास
 • मिठास
 • निकास
 • विकास
 • इजलास
 • ग्लास
 • गिलास
 • विलास
 • भोगविलास
 • चित्तोल्लास
 • उल्लास
 • हुलास
 • मास
 • आनंदमास
 • समास
 • अनन्नास
 • पास
 • आस-पास
 • पास-पास
 • कपास
 • आसपास
 • कम्पास
 • संडास
 • रास
 • चपरास
 • ब्रास
 • मद्रास
 • ग्रास
 • ह्रास
 • मीरास
 • त्रास
 • सन्त्रास
 • संत्रास
 • वास
 • हवास
 • सहवास
 • बकवास
 • वनवास
 • उपवास
 • देशान्तरवास
 • प्रवास
 • कलत्रवास
 • एकान्तवास
 • एकांतवास
 • गुप्तवास
 • श्वास
 • दीर्घश्वास
 • प्रश्वास
 • निह्श्वास
 • विश्वास
 • अविश्वास
 • आत्मविश्वास
 • अधिवास
 • निवास
 • कारावास
 • छात्रावास
 • कुवास
 • सुवास
 • प्रयास
 • अभ्यास
 • युद्धाभ्यास
 • शस्त्राभ्यास
 • नवाभ्यास
 • विद्याभ्यास
 • पदन्यास
 • उपन्यास
 • सन्यास
 • विन्यास
 • बलविन्यास
 • वाक्यविन्यास
 • व्यास
 • अर्धव्यास
 • बीस
 • चौबीस
 • खीस
 • फीस
 • चालीस
 • उन्नीस
 • मकतानीस
 • पीस
 • टीस
 • रीस
 • सीस
 • कसीस
 • तीस
 • बत्तीस
 • मनहूस
 • घूस
 • फूस
 • जूस
 • कंजूस
 • जुलूस
 • मूस
 • आबनूस
 • फानूस
 • झाड-फानूस
 • रूस
 • महसूस
 • जासूस
 • कारतूस
 • कोर्स
 • वत्स
 • उस
 • घुस
 • अंकुस
 • आंकुस
 • हाउस
 • शरबत
 • निसबत
 • मुहब्बत
 • बाबत
 • किताबत
 • मुसीबत
 • शर्बत
 • बनिस्बत
 • आदत
 • गत
 • भगत
 • आवभगत
 • जगत
 • समगत
 • जन्मगत
 • आत्मगत
 • सर्वगत
 • स्वगत
 • नाभिगत
 • रूढिगत
 • व्यक्तिगत
 • अव्यक्तिगत
 • जातिगत
 • पंगत
 • संगत
 • असंगत
 • अतर्कसंगत
 • उपसंगत
 • न्यायसंगत
 • सुसंगत
 • विदेशागत
 • लागत
 • क्रमागत
 • शरणागत
 • परम्परागत
 • परंपरागत
 • दैवागत
 • स्वागत
 • अभ्यागत
 • भूम्यन्तर्गत
 • अंतर्गत
 • जुगत
 • लुगत
 • क्रमानुगत
 • लयानुगत
 • मुसाबहत
 • मातहत
 • बचत
 • उद्धत
 • सेहत
 • घत
 • छत
 • बृहत
 • वृहत
 • खत
 • चाहत
 • बादशाहत
 • भलमनसाहत
 • बढत
 • आढत
 • फजीहत
 • क्षत
 • शत
 • प्रतिशत
 • लज्जत
 • इज्जत
 • बेइज्जत
 • हुज्जत
 • हरकत
 • बेहरकत
 • दिक्कत
 • नजाकत
 • ताकत
 • शौकत
 • लत
 • गलत
 • गफलत
 • मुहलत
 • खिलत
 • अदालत
 • हालत
 • वकालत
 • दौलत
 • मत
 • सहमत
 • तोहमत
 • एकमत
 • हिकमत
 • भिन्नमत
 • अल्पमत
 • सूक्ष्मत
 • मरम्मत
 • सम्मत
 • असम्मत
 • सर्वसम्मत
 • हिम्मत
 • धर्मशास्त्रसंमत
 • हजामत
 • मलामत
 • कयामत
 • हकूमत
 • हुकूमत
 • किस्मत
 • बहुमत
 • अनुमत
 • मेहनत
 • सल्तनत
 • अनगिनत
 • मन्नत
 • मध्योन्नत
 • उन्नत
 • अमानत
 • जमानत
 • पत
 • चपत
 • खपत
 • चम्पत
 • परिणत
 • शोहरत
 • नफरत
 • इशरत
 • उजरत
 • परत
 • कसरत
 • अनवरत
 • विरत
 • अविरत
 • महारत
 • तिजारत
 • इमारत
 • हरारत
 • मूरत
 • जरूरत
 • सूरत
 • बदसूरत
 • औरत
 • व्रत
 • सत
 • निह्सत
 • वरासत
 • रियासत
 • फुर्सत
 • औसत
 • वत
 • अलम्बवत
 • वेगवत
 • रूपवत
 • सर्पवत
 • दंडवत
 • दण्डवत
 • भारवत
 • मित्रवत
 • अमित्रवत
 • न्यायशास्त्रवत
 • दासवत
 • गद्यवत
 • श्वेवत
 • रिश्वत
 • विधिवत
 • अविधिवत
 • सम्वत
 • दावत
 • बगावत
 • कहावत
 • चेष्टावत
 • पर्वत
 • हिमपर्वत
 • निस्वत
 • उद्यत
 • भविष्यत
 • कैफियत
 • मालकियत
 • असलियत
 • सहूलियत
 • मुलायमियत
 • नियत
 • अनियत
 • मुमानियत
 • संयत
 • असंयत
 • आयत
 • न्चायत
 • पंचायत
 • निहायत
 • किफायत
 • शिकायत
 • बहुतायत
 • तबीयत
 • वसीयत
 • खब्त
 • जब्त
 • चेत
 • अचेत
 • सचेत
 • खेत
 • संकेत
 • ण्केत
 • मेत
 • सेंतमेत
 • रेत
 • प्रेत
 • सेत
 • श्वेत
 • सख्त
 • फरोख्त
 • खरीद-फरोख्त
 • दरियाफ्त
 • मुफ्त
 • गश्त
 • किश्त
 • गोश्त
 • याददाश्त
 • बरदाश्त
 • पुश्त
 • खारपुश्त
 • दंगैत
 • भडैत
 • अवलम्बित
 • प्रतिबिम्बित
 • साबित
 • विदित
 • अविदित
 • लोकविदित
 • अभिनन्दित
 • आनन्दित
 • आनंदित
 • अनुमोदित
 • आच्छादित
 • तृखाच्छादित
 • प्रतिपादित
 • असंपादित
 • मुदित
 • समुदित
 • स्थगित
 • तरंगित
 • इंगित
 • हित
 • आत्महित
 • रहित
 • वादरहित
 • सम्बन्धरहित
 • दोषरहित
 • बीजरहित
 • अभिमानरहित
 • ज्ञानरहित
 • प्रमाणरहित
 • प्राणरहित
 • गुणरहित
 • विकाररहित
 • बचावरहित
 • भयरहित
 • संग्रहित
 • गतिरहित
 • बाधारहित
 • चिंतारहित
 • सहित
 • अव्यवहित
 • सुरभित
 • अचम्भित
 • सुशोभित
 • चित
 • खचित
 • एकचित
 • प्रसन्नचित
 • प्रायश्चित
 • निश्चित
 • अनिश्चित
 • सुनिश्चित
 • परिचित
 • अपरिचित
 • सुपरिचित
 • न्चित
 • संचित
 • वंचित
 • किंचित
 • कुंचित
 • प्रसंगोचित
 • पुरुषोचित
 • यथोचित
 • राजोचित
 • नृपोचित
 • न्यायोचित
 • कदाचित
 • निर्वाचित
 • सूचित
 • उचित
 • संकुचित
 • समुचित
 • अनुचित
 • उद्धित
 • सम्बन्धित
 • संबन्धित
 • सुगन्धित
 • संबंधित
 • सुगंधित
 • संशोधित
 • क्रोधित
 • परिवर्धित
 • स्वेच्छित
 • वांछित
 • मूर्छित
 • शास्त्रनिहित
 • अन्तर्निहित
 • गृहित
 • शास्त्रविहित
 • दुह्खित
 • लिखित
 • सुलिखित
 • दुखित
 • मोहित
 • सम्मोहित
 • पुरोहित
 • पादरीपुरोहित
 • प्रोत्साहित
 • उत्साहित
 • हिताहित
 • प्रवाहित
 • विवाहित
 • अविवाहित
 • पीढित
 • प्रेषित
 • तृषित
 • त्रिषित
 • रक्षित
 • अरक्षित
 • सुरक्षित
 • असुरक्षित
 • विवक्षित
 • अनपेक्षित
 • शिक्षित
 • अशिक्षित
 • सुशिक्षित
 • दीक्षित
 • अपरीक्षित
 • घोषित
 • शोषित
 • दूषित
 • भूषित
 • विभूषित
 • आभूषित
 • अनाभूषित
 • हर्षित
 • आकर्षित
 • संगठित
 • प्रतिष्ठित
 • कुंठित
 • उत्कण्ठित
 • कुण्ठित
 • गर्हित
 • क्लेशित
 • प्रकाशित
 • प्रदर्शित
 • कथित
 • व्यथित
 • मनोव्यथित
 • प्रार्थित
 • स्थित
 • उपस्थित
 • अनुपस्थित
 • अव्यवस्थित
 • सुव्यवस्थित
 • मध्यस्थित
 • उत्तेजित
 • अनुत्तेजित
 • अग्निजित
 • लज्जित
 • असज्जित
 • सुसज्जित
 • रंजित
 • संप्रयोजित
 • नियोजित
 • संयोजित
 • विभाजित
 • पराजित
 • पूजित
 • विसर्जित
 • वर्जित
 • नियमविवर्जित
 • चकित
 • पुलकित
 • अंकित
 • शंकित
 • कलंकित
 • रेखांकित
 • अंशांकित
 • आलोकित
 • दलित
 • प्रचलित
 • अप्रचलित
 • विचलित
 • ललित
 • पलित
 • प्रज्वलित
 • सम्मिलित
 • प्रफुल्लित
 • आन्दोलित
 • स्वचालित
 • पालित
 • लोकपालित
 • प्रजापालित
 • संतुलित
 • मित
 • अमित
 • नियमित
 • अनियमित
 • परिमित
 • अपरिमित
 • सीमित
 • विस्मित
 • नित
 • प्रतिध्वनित
 • अनुमानित
 • कल्पित
 • संकल्पित
 • कोपित
 • स्थापित
 • प्राणार्पित
 • कुपित
 • पंडित
 • पीडित
 • खण्डित
 • पण्डित
 • राजपण्डित
 • गणित
 • भागगणित
 • बीजगणित
 • अंकगणित
 • अनगणित
 • व्यक्तगणित
 • भाज्यगणित
 • अपमृतिगणित
 • रेखागणित
 • घृणित
 • प्ररमाणित
 • प्रमाणित
 • अप्रमाणित
 • सुवर्णित
 • उद्धृत
 • उद्घृत
 • समाहृत
 • ईश्वरकृत
 • अप्रकृत
 • बहिष्कृत
 • अधिकृत
 • अनाधिकृत
 • प्रकाशनाधिकृत
 • विकृत
 • अलंकृत
 • अनलंकृत
 • स्वयंकृत
 • प्राकृत
 • स्वीकृत
 • अस्वीकृत
 • उपस्कृत
 • असंस्कृत
 • मृत
 • अमृत
 • संसृत
 • विस्तृत
 • अविस्तृत
 • आकाशवृत
 • प्रवृत
 • आवृत
 • निरावृत
 • घटित
 • संघटित
 • हरित
 • चरित
 • दुश्चरित
 • कुचरित
 • अग्रसरित
 • अन्तरित
 • हस्तान्तरित
 • स्थानांतरित
 • हस्तांतरित
 • त्वरित
 • मुद्रित
 • प्रेरित
 • जलप्रेरित
 • मिश्रित
 • अमिश्रित
 • आश्रित
 • विषयाश्रित
 • सुविचारित
 • आधारित
 • निर्धारित
 • अनिर्धारित
 • प्रसारित
 • स्वदेशानुरागपूरित
 • एकत्रित
 • चित्रित
 • सुचित्रित
 • आमन्त्रित
 • अनियन्त्रित
 • निमंत्रित
 • उल्लसित
 • निष्कासित
 • निर्वासित
 • कुत्सित
 • पतित
 • सन्निपतित
 • चिन्तित
 • अनन्वित
 • आशान्वित
 • शोकान्वित
 • गौरवान्वित
 • भयान्वित
 • आश्चर्यान्वित
 • कार्यान्वित
 • भावित
 • प्रभावित
 • अप्रभावित
 • सम्भावित
 • संभावित
 • प्लावित
 • प्रस्तावित
 • जीवित
 • पुनर्जीवित
 • गर्वित
 • भक्त
 • देशभक्त
 • राजभक्त
 • अशक्त
 • रक्त
 • विरक्त
 • अनुरक्त
 • आसक्त
 • पानासक्त
 • विषयासक्त
 • वक्त
 • बेवक्त
 • व्यक्त
 • अव्यक्त
 • रिक्त
 • अतिरिक्त
 • जलसिक्त
 • अविविक्त
 • शास्त्रोक्त
 • उक्त
 • भुक्त
 • मुक्त
 • उन्मुक्त
 • निरुक्त
 • युक्त
 • आमोद-प्रमोद-युक्त
 • अयुक्त
 • खेदयुक्त
 • सुगन्धयुक्त
 • उत्साहयुक्त
 • शोकयुक्त
 • उपयुक्त
 • अनुपयुक्त
 • गुणयुक्त
 • शब्दाडम्बरयुक्त
 • आदरयुक्त
 • अनादरयुक्त
 • छिद्रयुक्त
 • अप्रयुक्त
 • भारयुक्त
 • अधिकारयुक्त
 • शासनाधिकारयुक्त
 • चमत्कारयुक्त
 • रसयुक्त
 • विश्वासयुक्त
 • गुरुत्वयुक्त
 • भययुक्त
 • इन्द्रिययुक्त
 • अन्याययुक्त
 • सौन्दर्ययुक्त
 • मत्स्ययुक्त
 • विपद्युक्त
 • अभियुक्त
 • सन्धियुक्त
 • नियुक्त
 • भक्तियुक्त
 • वाक्युक्त
 • संयुक्त
 • असंयुक्त
 • घृणायुक्त
 • प्रशंसायुक्त
 • वाणीयुक्त
 • अन्त
 • दन्त
 • चक्रदन्त
 • महन्त
 • गढन्त
 • अनन्त
 • घडन्त
 • तुरन्त
 • सन्त
 • बसन्त
 • यशवन्त
 • शीलवन्त
 • गुणवन्त
 • दयावन्त
 • आद्यन्त
 • अत्यन्त
 • निश्चिन्त
 • सिद्धान्त
 • धर्मसिद्धान्त
 • दुह्खान्त
 • दुखान्त
 • दीक्षान्त
 • शान्त
 • अशान्त
 • प्रशान्त
 • सूर्यकान्त
 • एकान्त
 • शोकान्त
 • सीमान्त
 • नगरोपान्त
 • आद्योपान्त
 • दृष्टान्त
 • मरणोपरान्त
 • उपरान्त
 • प्रान्त
 • सीमाप्रान्त
 • नितान्त
 • वृतान्त
 • वार्षिकवृतान्त
 • वृत्तान्त
 • स्ववृत्तान्त
 • अंत
 • गजदंत
 • तुरंत
 • संत
 • बसंत
 • शीलवंत
 • अत्यंत
 • बेंत
 • सेंत
 • व्योंत
 • आंत
 • दांत
 • वेदांत
 • सिद्धांत
 • शांत
 • अशांत
 • प्रशांत
 • लोहकांत
 • एकांत
 • सीमांत
 • पांत
 • आद्योपांत
 • उपांत
 • दृष्टांत
 • करांत
 • भ्रांत
 • चित्तभ्रांत
 • अश्रांत
 • जराक्रांत
 • प्रांत
 • तांत
 • वृतांत
 • वृत्तांत
 • व्यांत
 • जोत
 • पोत
 • युद्धपोत
 • कपोत
 • रणपोत
 • स्रोत
 • अभिशप्त
 • तप्त
 • प्रक्षिप्त
 • संक्षिप्त
 • तृप्त
 • समाप्त
 • असमाप्त
 • प्राप्त
 • बलप्राप्त
 • जन्मप्राप्त
 • अधिकारप्राप्त
 • वयह्प्राप्त
 • पर्याप्त
 • अपर्याप्त
 • व्याप्त
 • प्रदीप्त
 • गुप्त
 • सुशुप्त
 • लुप्त
 • बात
 • सौगात
 • प्रभात
 • पश्चात
 • तत्पश्चात
 • देहात
 • घात
 • गात्रोदघात
 • आत्मघात
 • विश्वासघात
 • गुप्तघात
 • प्रतिघात
 • द्विघात
 • आघात
 • पक्षाघात
 • समाघात
 • खुराघात
 • साक्षात
 • अर्थात
 • अजात
 • कागजात
 • सहजात
 • मृत्युतरजात
 • वाग्जात
 • अभिजात
 • अन्तर्जात
 • अंतर्जात
 • मुलाकात
 • तहकीकात
 • लात
 • हवालात
 • अकस्मात
 • तैनात
 • पात
 • सागपात
 • गर्भपात
 • पक्षपात
 • अपक्षपात
 • कुलपक्षपात
 • तेजपात
 • घसपात
 • रक्तपात
 • अवपात
 • सन्निपात
 • शक्तिपात
 • पक्षापात
 • उत्पात
 • अनुपात
 • वायुपात
 • ज्ञात
 • अज्ञात
 • रात
 • बरात
 • इफरात
 • जवाहरात
 • परात
 • सात
 • बरसात
 • बिसात
 • चक्रवात
 • निर्वात
 • दुर्वात
 • यातयात
 • ख्यात
 • प्रख्यात
 • विख्यात
 • आयात
 • बहुतायात
 • निर्यात
 • बीत
 • गीत
 • शोक-गीत
 • आनन्दगीत
 • जयगीत
 • संगीत
 • अनुग्रहीत
 • भीत
 • अभीत
 • भयभीत
 • चीत
 • बातचीत
 • अनुगृहीत
 • शीत
 • जीत
 • अजीत
 • नवनीत
 • विनीत
 • अविनीत
 • अनिर्णीत
 • रीत
 • विपरीत
 • राजविपरीत
 • प्रतीत
 • व्यतीत
 • बेलातीत
 • गणनातीत
 • मजबूत
 • सबूत
 • ताबूत
 • दूत
 • स्वर्गदूत
 • राजदूत
 • उपराजदूत
 • ईश्वरदूत
 • अग्रदूत
 • गुप्तदूत
 • देवदूत
 • महादूत
 • भूत
 • मूलभूत
 • आधारभूत
 • सारभूत
 • अद्भूत
 • वशीभूत
 • फलीभूत
 • वाष्पीभूत
 • छूत
 • अछूत
 • कूत
 • याकूत
 • बलूत
 • शाहबलूत
 • कुपूत
 • सूत
 • प्रसूत
 • शहतूत
 • करतूत
 • शर्त
 • बेशर्त
 • पर्त
 • वर्त
 • आवर्त
 • शोकार्त
 • सुनिणीर्त
 • धूर्त
 • मूर्त
 • अस्त
 • बन्दोबस्त
 • दस्त
 • जबरदस्त
 • हस्त
 • परहस्त
 • गृहस्त
 • मस्त
 • समस्त
 • सरपरस्त
 • रोगग्रस्त
 • वातरोगग्रस्त
 • पांहुरोगग्रस्त
 • शापग्रस्त
 • भूतग्रस्त
 • आपद्ग्रस्त
 • शय्याग्रस्त
 • ध्वस्त
 • विश्वस्त
 • अभ्यस्त
 • अनभ्यस्त
 • फेहरिस्त
 • दफतरफिहरिस्त
 • दोस्त
 • बर्खास्त
 • परास्त
 • दरख्वास्त
 • सूर्यास्त
 • यशूक्रीस्त
 • चुस्त
 • पुस्त
 • तंदरुस्त
 • दुरुस्त
 • तन्दुरुस्त
 • तंदुरुस्त
 • सुस्त
 • महत्त
 • मत्त
 • मरमत्त
 • क्रोधोम्मत्त
 • श्रद्धोन्मत्त
 • हर्षोन्मत्त
 • धर्मोन्मत्त
 • उन्मत्त
 • युगपत्त
 • सत्त
 • लम्बवत्त
 • गुणवत्त
 • सारवत्त
 • विषुवत्त
 • आयत्त
 • दैवायत्त
 • स्वायत्त
 • चित्त
 • एकचित्त
 • प्रसन्नचित्त
 • एकाग्रचित्त
 • भ्रांतचित्त
 • प्रायश्चित्त
 • निमित्त
 • पित्त
 • वृत्त
 • दीर्घवृत्त
 • प्रवृत्त
 • स्वतह-प्रवृत्त
 • निवृत्त
 • सेवा-निवृत्त
 • वित्त
 • शोकार्त्त
 • मौत
 • भडौत
 • हुत
 • बहुत
 • अद्भुत
 • अभिभुत
 • अक्षुत
 • द्रुत
 • प्रस्तुत
 • अप्रस्तुत
 • वैद्युत
 • विद्युत
 • च्युत
 • पदच्युत
 • समाजच्युत
 • जातिच्युत
 • आकस्मिकोद्भव
 • उद्भव
 • विभव
 • सम्भव
 • असम्भव
 • संभव
 • अंतर्भव
 • अनुभव
 • सुखानुभव
 • लाघव
 • हस्तलाघव
 • सौष्ठव
 • शव
 • शैशव
 • लव
 • दशमलव
 • पल्लव
 • विप्लव
 • राजविप्लव
 • नव
 • अभिनव
 • दानव
 • मानव
 • कलरव
 • द्रव
 • हिमद्रव
 • निरूपद्रव
 • उपद्रव
 • निरुपद्रव
 • देनाद्रव
 • चूनाद्रव
 • गौरव
 • प्रसव
 • महोत्सव
 • विवाहोत्सव
 • वार्षिकोत्सव
 • जन्मोत्सव
 • भोजनोत्सव
 • भोजन-पानोत्सव
 • स्मरणोत्सव
 • उत्सव
 • जान्तव
 • वास्तव
 • अवास्तव
 • अवयव
 • संगतावयव
 • देव
 • त्रिदेव
 • सेव
 • पसेव
 • अतेव
 • ऊर्ध्व
 • अश्व
 • विश्व
 • बीजाश्व
 • पार्श्व
 • त्रिपार्श्व
 • दैव
 • सदैव
 • सचिव
 • पार्थिव
 • पक्व
 • अपक्व
 • बालपक्व
 • परिपक्व
 • अपरिपक्व
 • आंव
 • दांव
 • गांव
 • कांव
 • पांव
 • नींव
 • दबाव
 • असबाव
 • दाव
 • लगाव
 • अलगाव
 • बेलगाव
 • भिगाव
 • बहाव
 • रक्तबहाव
 • कहाव
 • रहाव
 • भाव
 • मोल-भाव
 • अभाव
 • स्वच्छन्दभाव
 • नेहभाव
 • विशेषभाव
 • एकभाव
 • मोलभाव
 • समभाव
 • आदरभाव
 • प्रभाव
 • सप्रभाव
 • निष्प्रभाव
 • संप्रभाव
 • हावभाव
 • स्वभाव
 • गुणस्वभाव
 • मधुरस्वभाव
 • मृदुस्वभाव
 • मातृभाव
 • भ्रातृभाव
 • मनोभाव
 • शब्दाभाव
 • दंडाभाव
 • निद्राभाव
 • आविर्भाव
 • लुभाव
 • महानुभाव
 • चाव
 • बचाव
 • बीचबचाव
 • पचाव
 • बिचाव
 • खिंचाव
 • पहुंचाव
 • बंधाव
 • घाव
 • उलझाव
 • सुलझाव
 • दिखाव
 • बढाव
 • चढाव
 • उतार-चढाव
 • बैठाव
 • उठाव
 • शाव
 • कुक्कुटशाव
 • सजाव
 • बहकाव
 • लुढकाव
 • ढुलकाव
 • टपकाव
 • भडकाव
 • अटकाव
 • भटकाव
 • लटकाव
 • सरकाव
 • उसकाव
 • छेकाव
 • टिकाव
 • फेंकाव
 • झुकाव
 • रुकाव
 • अलाव
 • गलाव
 • बहलाव
 • मनबहलाव
 • कुचलाव
 • पिघलाव
 • ढलाव
 • निकलाव
 • फिसलाव
 • फुसलाव
 • फैलाव
 • बिलाव
 • ऊदबिलाव
 • हिलाव
 • मिलाव
 • पृथ्वीप्लाव
 • घुलाव
 • खुलाव
 • फुलाव
 • पुलाव
 • जमाव
 • घुमाव
 • नाव
 • बनाव
 • पहनाव
 • ठनाव
 • तनाव
 • बिनाव
 • चुनाव
 • पाव
 • खपाव
 • छिपाव
 • जकडाव
 • पडाव
 • सडाव
 • छोडाव
 • उडाव
 • हटाव
 • घटाव
 • फटाव
 • कटाव
 • पलटाव
 • उलटाव
 • पटाव
 • निपटाव
 • सटाव
 • मिटाव
 • छंटाव
 • लौटाव
 • दमघुटाव
 • फुटाव
 • जुटाव
 • लुटाव
 • मनमुटाव
 • बराव
 • गहराव
 • ठहराव
 • लहराव
 • भराव
 • सुधराव
 • दोहराव
 • पथराव
 • दुहराव
 • उमराव
 • छितराव
 • उतराव
 • घेराव
 • फेराव
 • तैराव
 • गिराव
 • फिराव
 • गर्भस्राव
 • ऋतुस्राव
 • स्त्राव
 • शोणितस्त्राव
 • चुस्त्राव
 • पुराव
 • घसाव
 • फसाव
 • कसाव
 • उकसाव
 • व्यवसाव
 • घिसाव
 • रिसाव
 • फंसाव
 • चुसाव
 • ताव
 • पछताव
 • उकताव
 • बर्ताव
 • प्रस्ताव
 • छुआव
 • जीव
 • सजीव
 • निर्जीव
 • क्लीव
 • नीव
 • पीव
 • गर्व
 • अगर्व
 • सगर्व
 • पर्व
 • सर्व
 • सार्व
 • पूर्व
 • अपूर्व
 • वर्चस्व
 • राजस्व
 • महत्व
 • उच्चत्व
 • प्रमुखत्व
 • चित्ताकर्षत्व
 • पुरुषत्व
 • राजत्व
 • पृथकत्व
 • मनोरमत्व
 • समत्व
 • चेतनत्व
 • सनातनत्व
 • समीपत्व
 • दृढप्रमाणत्व
 • सत्व
 • दासत्व
 • तत्व
 • सर्वगतत्व
 • समाजतत्व
 • जीवतत्व
 • पुरातत्व
 • भूतत्व
 • अर्नास्तत्व
 • दैवत्व
 • सदैवत्व
 • स्वत्व
 • निर्भयत्व
 • मनुष्यत्व
 • सूक्ष्मेन्द्रियत्व
 • प्रतिनिधित्व
 • स्वामित्व
 • पांडित्व
 • अखण्डित्व
 • सुवकृत्व
 • कतृत्व
 • नेतृत्व
 • पितृत्व
 • वक्तृत्व
 • मातृत्व
 • भ्रातृत्व
 • कर्तृत्व
 • कुमारित्व
 • यन्त्रित्व
 • सभापतित्व
 • व्यक्तित्व
 • अस्तित्व
 • अनस्तित्व
 • नास्तित्व
 • उत्तरदायित्व
 • स्थायित्व
 • चिरस्थायित्व
 • भगिनीत्व
 • द्विपत्नीत्व
 • स्त्रीत्व
 • सतीत्व
 • पुंस्त्व
 • महत्त्व
 • मूलतत्त्व
 • प्रभुत्व
 • बन्धुत्व
 • गुरुत्व
 • विषुव
 • महाविषुव
 • ध्रुव
 • हृदय
 • कठोरहृदय
 • महोदय
 • अरुणोदय
 • नवोदय
 • सूर्योदय
 • निर्दय
 • उदय
 • अभ्युदय
 • भय
 • अभय
 • नर्भय
 • निर्भय
 • उभय
 • समुच्चय
 • निश्चय
 • अनिश्चय
 • परिचय
 • सुपरिचय
 • न्चय
 • संचय
 • विषय
 • दृग्विषय
 • क्षय
 • अक्षय
 • अतिशय
 • संशय
 • असंशय
 • आशय
 • महाशय
 • गर्भाशय
 • जलाशय
 • आमाशय
 • जय
 • अजय
 • विजय
 • पराजय
 • लय
 • प्रलय
 • विचारलय
 • शौचालय
 • औषधालय
 • शिक्षालय
 • निदेशालय
 • अनाथालय
 • पुस्तकालय
 • कौतुकालय
 • वाचनालय
 • भजनालय
 • भोजनालय
 • यन्त्रालय
 • छात्रालय
 • चिकित्सालय
 • देवालय
 • सचिवालय
 • शिवालय
 • विद्यालय
 • विश्वविद्यालय
 • महाविद्यालय
 • न्यायालय
 • कार्यालय
 • मय
 • आनंदमय
 • स्नेहमय
 • दुखमय
 • विषमय
 • अर्थमय
 • रूपकमय
 • अंटकमय
 • कंटकमय
 • शोकमय
 • मंगलमय
 • जलमय
 • हिममय
 • स्वप्नमय
 • पुष्पमय
 • विलापमय
 • त्रिणमय
 • पाषाणमय
 • संकटमय
 • अक्षरमय
 • धूम्रमय
 • अंधकारमय
 • चित्रमय
 • सूत्रमय
 • समय
 • विलासमय
 • कुसमय
 • पर्वतमय
 • रक्तमय
 • वातमय
 • विनिमय
 • स्तुतिमय
 • तेजोमय
 • रेखामय
 • करुणामय
 • तारामय
 • ज्योतिर्मय
 • विस्मय
 • हेतुमय
 • तंतुमय
 • वायुमय
 • राजनय
 • अभिनय
 • विनय
 • अविनय
 • सविनय
 • विद्युन्नय
 • अनुनय
 • सानुनय
 • प्रणय
 • निर्णय
 • अनिर्णय
 • आश्रय
 • नौकाश्रय
 • निराश्रय
 • क्रय
 • विक्रय
 • त्रय
 • तय
 • अस्तय
 • अन्वय
 • विद्युन्यय
 • विपर्यय
 • प्रत्यय
 • व्यय
 • आय-व्यय
 • अव्यय
 • अल्पव्यय
 • अतिव्यय
 • बहुव्यय
 • अविलंब्य
 • गद्य
 • मद्य
 • पद्य
 • अभेद्य
 • अविभेद्य
 • वैद्य
 • कठवैद्य
 • कुवैद्य
 • निन्द्य
 • निंद्य
 • आद्य
 • खाद्य
 • वस्तूपपाद्य
 • उपपाद्य
 • देय
 • मानदेय
 • अपौरुषेय
 • अजेय
 • दुर्जेय
 • विलेय
 • प्रमेय
 • निर्मेय
 • आग्नेय
 • अविनेय
 • अनुनेय
 • पेय
 • अज्ञेय
 • अनुज्ञेय
 • श्रेय
 • धात्रेय
 • ध्येय
 • आरोग्य
 • योग्य
 • अयोग्य
 • पाठयोग्य
 • नृपयोग्य
 • स्वीकारयोग्य
 • विश्वासयोग्य
 • दैवयोग्य
 • कीर्तियोग्य
 • यथायोग्य
 • घृणायोग्य
 • प्रशंसायोग्य
 • भाग्य
 • अभाग्य
 • मंदभाग्य
 • हतभाग्य
 • सैभाग्य
 • दुर्भाग्य
 • सौभाग्य
 • वैराग्य
 • असह्य
 • लभ्य
 • अलभ्य
 • सभ्य
 • असभ्य
 • लोभ्य
 • नाभ्य
 • आलोच्य
 • वाच्य
 • कर्मवाच्य
 • निर्वाच्य
 • दुर्वाच्य
 • सुवाच्य
 • प्रतीच्य
 • मध्य
 • खमध्य
 • भूमध्य
 • डमरूमध्य
 • स्थलडमरूमध्य
 • वेध्य
 • संध्य
 • अबोध्य
 • अप्रतिरोध्य
 • बाध्य
 • साध्य
 • असाध्य
 • तर्कसाध्य
 • क्षमसाध्य
 • श्रमसाध्य
 • दुह्साध्य
 • यथासाध्य
 • दुस्साध्य
 • सुसाध्य
 • ण्घ्य
 • गृह्य
 • लेख्य
 • आलेख्य
 • असंख्य
 • मुख्य
 • अमुख्य
 • बाह्य
 • धर्मबाह्य
 • दाह्य
 • अदाह्य
 • शीघ्रदाह्य
 • ग्राह्य
 • वाह्य
 • धनाढ्य
 • शिष्य
 • दृष्य
 • भविष्य
 • लक्ष्य
 • अलक्ष्य
 • साक्ष्य
 • भाष्य
 • मनुष्य
 • कंठ्य
 • पाठ्य
 • अपाठ्य
 • सुपाठ्य
 • कार्कश्य
 • वश्य
 • अवश्य
 • उद्देश्य
 • निरुद्देश्य
 • अप्रवेश्य
 • दृश्य
 • अदृश्य
 • सदृश्य
 • सादृश्य
 • असादृश्य
 • सुदृश्य
 • अस्पृश्य
 • अप्रकाश्य
 • अनाश्य
 • नैराश्य
 • अकथ्य
 • पथ्य
 • तथ्य
 • सामर्थ्य
 • असामर्थ्य
 • गार्हस्थ्य
 • स्वास्थ्य
 • जितेन्द्रिय
 • इन्द्रिय
 • निष्क्रिय
 • प्रिय
 • अप्रिय
 • विवादप्रिय
 • लोकप्रिय
 • अलोकप्रिय
 • रणप्रिय
 • सर्वप्रिय
 • असर्वप्रिय
 • अतिप्रिय
 • शान्तिप्रिय
 • त्रिय
 • वाणिज्य
 • भोज्य
 • प्रयोज्य
 • नियोज्य
 • अवियोज्य
 • भाज्य
 • अविभाज्य
 • राज्य
 • स्वराज्य
 • साम्राज्य
 • अपरित्याज्य
 • पूज्य
 • शक्य
 • एक्य
 • ऐक्य
 • तालैक्य
 • मतैक्य
 • आधिक्य
 • बलाधिक्य
 • प्रभावाधिक्य
 • त्रैलोक्य
 • वाक्य
 • उपवाक्य
 • भविश्यवाक्य
 • कटुवाक्य
 • औत्सुक्य
 • दौर्बल्य
 • शल्य
 • सल्य
 • मूल्य
 • अमूल्य
 • अल्पमूल्य
 • बहुमूल्य
 • बाहुल्य
 • तुल्य
 • अतुल्य
 • समतुल्य
 • पशुतुल्य
 • अदम्य
 • गम्य
 • अगम्य
 • इन्द्रियगम्य
 • अभिगम्य
 • क्षम्य
 • अक्षम्य
 • नम्य
 • सुनम्य
 • रम्य
 • असम्य
 • तारतम्य
 • परिणाम्य
 • ग्राम्य
 • साम्य
 • बलसाम्य
 • महात्म्य
 • सौम्य
 • अन्य
 • धन्य
 • सौजन्य
 • अनन्य
 • चैतन्य
 • वन्य
 • सैन्य
 • अन्योन्य
 • दान्य
 • प्रधान्य
 • प्राधान्य
 • मान्य
 • असमान्य
 • सामान्य
 • असामान्य
 • सर्वसामान्य
 • शून्य
 • अर्थशून्य
 • भावशून्य
 • मकोय
 • प्रक्षेप्य
 • रोप्य
 • प्राप्य
 • अप्राप्य
 • दुष्प्राप्य
 • सारूप्य
 • आय
 • दाय
 • रिक्थदाय
 • सम्रदाय
 • सम्प्रदाय
 • संप्रदाय
 • समुदाय
 • जनसमुदाय
 • गाय
 • हाय
 • असहाय
 • चाय
 • बचाय
 • जाय
 • बजाय
 • विशालकाय
 • स्थूलकाय
 • वृहत्काय
 • कूटोपाय
 • पूर्वोपाय
 • उपाय
 • निरुपाय
 • राय
 • बराय
 • सराय
 • वाइसराय
 • अभिप्राय
 • व्यवसाय
 • सिवाय
 • तंतुवाय
 • अध्याय
 • उपाध्याय
 • न्याय
 • अन्याय
 • पर्याय
 • दंड्य
 • धनाड्य
 • दण्ड्य
 • निरापदीय
 • वर्गीय
 • प्रथमवर्गीय
 • स्वर्गीय
 • मणिभीय
 • नाभीय
 • औषधीय
 • सम्बन्धीय
 • जलसम्बन्धीय
 • संघीय
 • पक्षीय
 • धर्माध्यक्षीय
 • वर्षीय
 • अर्द्धवर्षीय
 • शतवर्षीय
 • देशीय
 • सर्वदेशीय
 • स्वदेशीय
 • अंशीय
 • वंशीय
 • राजवंशीय
 • आकाशीय
 • त्रिभुजीय
 • चुम्बकीय
 • सम्पादकीय
 • राजकीय
 • नाटकीय
 • नारकीय
 • स्वकीय
 • आवश्यकीय
 • खगोलीय
 • पश्चिमीय
 • रोमीय
 • आत्मीय
 • अनात्मीय
 • वेदनीय
 • निन्दनीय
 • अनिन्दनीय
 • विवादनीय
 • सहनीय
 • असहनीय
 • शोचनीय
 • अशोचनीय
 • प्रबन्धनीय
 • अप्रबन्धनीय
 • बोधनीय
 • शोधनीय
 • धनवर्धनीय
 • ण्घनीय
 • वांछनीय
 • अवांछनीय
 • सराहनीय
 • अप्रवेशनीय
 • दर्शनीय
 • स्पर्शनीय
 • अस्पर्शनीय
 • अकथनीय
 • प्रयोजनीय
 • पूजनीय
 • वर्जनीय
 • तर्कनीय
 • वेलनीय
 • तुलनीय
 • गमनीय
 • अनमनीय
 • माननीय
 • गोपनीय
 • विलापनीय
 • अखंडनीय
 • दण्डनीय
 • अखण्डनीय
 • अवर्णनीय
 • विश्वसनीय
 • अविश्वसनीय
 • प्रशंसनीय
 • शासनीय
 • अशासनीय
 • निवासनीय
 • परिवर्तनीय
 • अपरिवर्तनीय
 • संभवनीय
 • स्थानीय
 • वाष्पीय
 • द्वीपीय
 • महाद्वीपीय
 • ग्रहणीय
 • स्पृहणीय
 • अस्पृहणीय
 • भक्षणीय
 • रक्षणीय
 • अरक्षणीय
 • अतोषणीय
 • रमणीय
 • आदरणीय
 • करणीय
 • अनुकरणीय
 • स्मरणीय
 • विचारणीय
 • कोणीय
 • समकोणीय
 • अठरीय
 • अंतरीय
 • पश्चिमोत्तरीय
 • उत्तरीय
 • ईश्वरीय
 • जननेद्रीय
 • केन्द्रीय
 • इन्द्रीय
 • समुद्रीय
 • मार्जारीय
 • पुजारीय
 • राष्ट्रीय
 • आन्तर्राष्ट्रीय
 • रेखाचित्रीय
 • प्रजातंत्रीय
 • भ्रात्रीय
 • कुक्कुरीय
 • एकदिवसीय
 • गैसीय
 • भारतीय
 • पर्वतीय
 • तृतीय
 • त्रितीय
 • द्वितीय
 • अद्वितीय
 • प्रान्तीय
 • त्रिघातीय
 • जातीय
 • सजातीय
 • स्वजातीय
 • आन्तर्जातीय
 • अनुपातीय
 • वृत्तीय
 • मानवीय
 • अश्वीय
 • अगण्य
 • नगण्य
 • कर्मण्य
 • अरण्य
 • लावण्य
 • पुण्य
 • सौंदर्य
 • सौन्दर्य
 • साहचर्य
 • आश्चर्य
 • महाश्चर्य
 • तात्पर्य
 • ऐश्वर्य
 • धैर्य
 • आर्य
 • औदार्य
 • अव्यवहार्य
 • आचार्य
 • परिहार्य
 • अपरिहार्य
 • कार्य
 • अकार्य
 • परकार्य
 • प्रकार्य
 • अप्रतिकार्य
 • स्वीकार्य
 • अनिवार्य
 • वीर्य
 • सूर्य
 • स्वातन्त्र्य
 • प्राचुर्य
 • माधुर्य
 • चतुर्य
 • चातुर्य
 • सदस्य
 • रहस्य
 • शस्य
 • सामंजस्य
 • आलस्य
 • सस्य
 • पार्श्वस्य
 • पयस्य
 • हास्य
 • परिहास्य
 • अविश्वास्य
 • मत्स्य
 • सांगत्य
 • एकमत्य
 • आधिपत्य
 • एकाधिपत्य
 • अल्पजनाधिपत्य
 • पुरोहिताधिपत्य
 • दाम्पत्य
 • स्थापत्य
 • सत्य
 • असत्य
 • पार्वत्य
 • दैत्य
 • आदित्य
 • औचित्य
 • अनौचित्य
 • साहित्य
 • लालित्य
 • नित्य
 • अनित्य
 • पांडित्य
 • पाण्डित्य
 • भृत्य
 • कृत्य
 • नृत्य
 • अचिन्त्य
 • दंत्य
 • अचिंत्य
 • पाश्चात्य
 • अमात्य
 • अपवर्त्य
 • भव्य
 • द्रव्य
 • अल्पद्रव्य
 • श्रव्य
 • सव्य
 • मन्तव्य
 • कर्तव्य
 • वायव्य
 • दिव्य
 • सम्भाव्य
 • असम्भाव्य
 • संभाव्य
 • काव्य
 • महाकाव्य
 • अश्राव्य
 • न्याय्य
 • वीर्य्य
 • विद्वत्परिषद
 • आपद
 • उद्भिद
 • संविद
 • कूटसंविद
 • शिल्पविद्याविद
 • ज्योतिर्विद