विक्षनरी:हिन्दी-मणिपुरी शब्दकोश (दैनिक उपयोगी)

विक्षनरी से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

अनाज, दालें, तिलहन आदि -- महै मरोङ्, हवाइशिङ्, थाओ शुंबा याबा पांबी असिनाचिङ्बा

अरहर -- माइरोंबी, उरोल

अलसी -- मरुना थाओ शुंबा याबा

उड़द -- शगोल हवाइ

गेहूँ -- गेहु

चना -- चना

चावल -- चेङ्, चाक

छोले -- चना अचौबा मखल अमा, तीसी

जौ -- जौ, बर्लि

ज्वार -- ज्वार, चनाल मखल अमा

तिल -- थोइदिङ्

धान -- फौ

बाजरा -- चनाल

मकई, मक्का -- चुजाक

मटर -- हवाइथराक

मसूर -- मुशोरी

मूँग -- मुक

मूँगफली -- लैबाक् हवाई

राजमा -- राजमा, कखोङ् नेम्ना पालबा हवाइ मखल अमा

सरसों -- हंगाम-येला, आचाथाओ, हंगामथाओ

सोयाबीन -- नुङ्हवाइ

आयुर्विज्ञान -- आयुर्विज्ञान, लाइयेङ् मखल अमा

रोग -- लाइना

अजीर्ण -- तुंबा ङंद्बा, चाबा, तुंदबा

अतिसार -- थी फाइथबा, इतोल फाइबा

अम्लता -- अशिन्बा थागेबा

अम्लपित्त -- अशिन्बा काबा

अरक्तता -- ई-वातपगी लाइना

आमवात -- इतोन फीइबा, पुक-योक़पा

कंठमाला -- ऊरिक

कनपेड़ -- नाकोङ् लाइखून

कब्ज -- थी-यैखत्पा, थी-फाइबा यादबा

कालामोतिया -- मीत् चोत्पगी लाइना, पी लाबगी लाइना

कुष्ठ (कोढ़) -- कुस्ती लाइथुङ्

कृमि (कीड़ा) -- तील-काङ्

कैंसर -- कैन्सर

कै (वमन) -- ओबा, हंदोक़पा

खाँसी -- लोक खुबा

खुजली -- हाकाचबा

गठिया -- लू-ताङ चिक़पा

चेचक -- लाइकूप थोकपा

छाला (फफोला) -- पोकथोकपा लाइकूप-मचा थोकपा

छोटीमाता -- NA

जलोदर -- फुगाम

जुकाम (बुखार) -- लोक थूङबा

ज्वर -- अरुम लाइहौ

टेटनस -- तितानस

तपेदिक (यक्ष्मा) -- टी.बी., यक्ष्मार

दमा -- हारा

दाद -- लाइकोइ

नासूर -- नाक-रोगविशेष

पागलपन -- अङऔबगी

पीड़ा (दर्द) -- नाबा

पीलिया -- जोनतिस, नापू कारकपा लैना

पेचिश -- पुक थिनबा, येकपा

प्रदर -- फिङौ चत्पा

प्रमेह -- धातु थोकपगी लाइना

प्लेग -- प्लेग

फोड़ा -- अपोमबा, पोमबा

बवासीर -- नुङ्सङ्

भैंगापन -- मीतशोप्पा

मतली -- ओनिङ्बा

मधुमेह -- ईशिङ् पुकचत्पा, डाइवेटिज

मरोड़ -- पुक ताखत्वा

मलेरिया -- मेलेरिया

मसा -- सजिक, समब्रू अचौबा

मिरगी -- शरै हौबगी लाइना

मोतियाबिंद -- ङौढोङ

मोती झरा -- टायफॉयड

रक्तचाप -- बी. पी. लाइना

रति-रोग -- हकतिन्नबा यादबा लइना, फिनुङगी लाइना

रतौंधी -- नुमिदाङ् मित उदबा लाइना

रोहे -- लौनगनबा मीत की लाइना अमा

विषरक्तता -- हू चेनबा ई, महिक याओबा ई

व्रण -- यइरोङ, खूतलाइना-करिना शोकखिबा अनाबा

शूल -- पुक येक-थिनबा

शोथ -- पोमबा

श्लेश्मा -- लोक थूङबा, लोक खूबा

संधिवात -- लू-ताङ चिकपा

सन्निपात -- थगेबा, लोक-नूङ्शित्

सिर दर्द -- कोक् कचिकपा

हर्निया -- हार्निया, अंत्रवृद्धि

हिस्टीरिया -- सारौ हौबा

हृदयरोग -- थमोइगी लाइना

हैजा -- पुकचत्पा

उपचार -- लाइयेङ्बा

अर्क (अरक) -- शुङदोक़लबा मही हिदाक

आपरेशन -- ओपरेशन, थाङ्थाबा

इंजेक्शन (अंतःक्षेप) -- हिदाक काप्पा

एक्सरे -- एक्सरे

औषध -- हिदाक काप्पा

काढ़ा -- फुतलगा शेंबा हिदाक मही

खुराक -- चिन्जाक

गोली -- गुली

चूर्ण -- मकूप, पाउडर

टिकिया -- गुली

ताप-चिकित्सा -- थरमो थेरापी

दवा -- हिदाक

पट्टी -- बेनडेज

पथ्य -- अनाबदा पिजबा याबा चिन्जाक्

पुन: श्वसन प्रविधि (बनावटी साँस) -- खुतशोमगी स्वर होनबा

प्रायोगिक चिकित्सा -- अनाबा मशाना लाइयेंजबा

मलहम -- मोलोम

मवाद -- नाइ

रोगी -- अनाबा मी

लक्षण -- लाइओङ्

विकिरण-चिकित्सा -- रेइडिएड्शन लाइयेङबा

विरेचक -- थी फायदोकनबा हिदाक

विरेचन -- थी फायदोकपा

व्यायाम-चिकित्सा -- साजेल लायेङ्

शल्य-चिकित्सा -- सर्जरी

संवेदना-हरण-विज्ञान -- पङ्थहनवगी विज्ञान

सिकाई -- हिगा, यैबा, मै याइबा

अस्पताल -- अना लाइयेङशङ् होस्पिपाल

विभाग -- विभाग, लोइशङ्

अंतरंग विभाग -- लाइशङ् विभाग

आपरेशन कक्ष -- आई.पी.डी.

एक्सरे विभाग -- एक्सरे लोइशङ/एक्सरे विभाग

आपात-विभाग -- कैजुअल्टी लोइशङ् (विभाग)

दंत चिकित्सा विभाग -- या लाइयेङशङ

नसबंदी विभाग -- नसबंदी लोइशङ्

नाक, कान और गला विभाग -- इ.एन.ती. विभाग, नाकोङ, नातोल खौरी लाइयेङशङ

नेत्ररोग विभाग -- मीत लाइयेङ्शङ्

पुनःस्थापन विभाग -- हन्ना लैताहनबा विभाग

प्रसूति विभाग -- चाबोक पीगी लोइशङ् (विभाग)

बहिरंग विभाग -- ओ.पी.डी.

बाल रोग विभाग -- अङाङ लायेङ्शङ्

भौतिक चिकित्सा विभाग -- हकचाङ् लायेङ्शङ् फिजिओ थेरापी विभाग

मनोविकार चिकित्सा विभाग -- वाखल लायना लायेङफम

वार्ड -- वार्ड

विकलांग विभाग -- नाम सोइनाइवगी लोइशङ् (विभाग)

विकृति विज्ञान विभाग -- पैथोलोजी लोइशङ्

शल्य चिकित्सा विभाग -- सर्जरी लोइशङ्

शवगृह -- मोग

स्त्री-रोग विभाग -- नुपीगी अना लाइयेङ्शङ्

पदनाम -- फम

अंतःशिक्षु -- पुक्नुङ्गी अङाङ्

काय चिकित्सक -- आयुर्वेदगी लाइयेङ मखल अमा

तंत्रिका- विज्ञानी -- नैरोलोजिस्ट, शिङ्लि नाउरीगी मरमदा निङ्थिना खङ हैबा मी

दंत चिकित्सक -- या लाइयेङ्बा मी

दाई -- योकचबी, खोमइनबी

नर्म -- नर्स

निवासी- सर्जन -- रजिडेन्ट सर्जन

नेत्र विशेषज्ञ -- मीत अमदि मीत की लाइनागी मरम दा खङबा मी

भौतिक चिकित्सक -- हकचाङ् लाइयेङ्बामी

मनोविकार-विज्ञानी -- अङाउ- लाइयेङ्बा मी

वार्ड-बाल- सेवक (वार्ड ब्वाय) -- वार्ड बोय, वार्डकी अङाङ्

विकिरण-चिकित्सक -- रेडियो थेरापिस्ट

संज्ञाहरण विज्ञानी -- शिथहन्बगी डॉक्टर

सर्जन -- सर्जन

स्टाफ नर्स -- स्टाफ नर्स

स्त्री रोग विशेषज्ञ -- नुपी लाइना लाइयेङ्बामी गायनी डॉक्टर

हाउस सर्जन -- हाउस सर्जन

हृदयरोग विशेषज्ञ -- थम्मोइगी लाइनागी मरमदा खङ्हैबा मी

औजार -- खुल्लाई

आरि -- हराइ

अस्तरा (उस्त्रा) -- खूर

कुदाली -- योत्पाक्

कुल्हाड़ी -- शीङ्जङ्

कुसी (फाल) -- गैरंती, योतकी लाङ्गोल मचीन

कैंची -- काती

खुर्पा (खुर्पी -- खुरपी

छैनी -- पाइज मखल अमा

पेचकस -- स्क्रू ड्रायवर

बेलना (बेल्चा) -- NA

फावड़ा -- योत्पाक्

रंदा -- अरामदार

रंभा (खंती) -- तोक, मखुल हुतनबा योतचै

रिंच -- रैंच, लैखतनबा अमदि चिङथोकनबा खुलाइ अमा

रुखानी -- पाइज

रेती -- चेगम

सरौता (सरोता) -- क्वाजव

सुई -- येतुम

हँसिआ -- थङ्गोल

हथौड़ा -- नुङ्धङ्

हल -- नाङ्गोल

उपकरण -- खुल्लाइ, पोल्लम्

अंकुश -- शामु काती

कटार -- शोरी

करघा -- योङ्घम

कील -- योत्पी

कोल्हू -- कोल्हू

चरखा -- तरेङ्

चरम (मोट) -- लबुकता ईशिङ् चाइबदा शिजिन्नबा शउन खाओ

जाल -- लाङ्

जीन (काठी) -- जीन

जुआ -- ज्वार

ढिबरी -- पोदोन

तकला (तकुआ) -- तरेङ् मयोत

दुर्मुट (दुर्मुठ) -- दुरमुस

धौंकनी -- मैकान उतोङ्

निहाई -- योत्फाल

लगाम (करियारी) -- खुर्जी, चुक्ली

हौदा -- शामु माथक्ता शाबा फमफम

ऋतुएँ, काल, दिशा, समय आदि -- ऋतुशिङ्, काल, माइकै मतम असिनचिङ्बा

ऋतुएँ -- ऋतुशिङ्

1. बसंत -- बसंत, येननिङ् था

2. ग्रीष्म (गरमी) -- कालेन था

3. वर्षा (बरसात) -- नोङ्जु था

4. शरद् (जाड़ा, सर्दी, शीत) -- मेरा था

5. हेमंत -- हेमंत, नाकेन था

6. शिशिर -- शिशिर (शीत)

काल -- मतम, काल

भविष्यत-काल -- लाकदौबा मतम

भूतकाल -- हौखबा मतम

दिनों के नाम -- नुमित्शिङ्गी ममिङ्

इतवार (रविवार) -- नोङ्माइजिङ्

सोमवार (चंद्रवार) -- निङ्थौकाबा

मंगलवार -- लैबाक् पोक़पा

बुधवार -- युमशकैश

गुरुवार (बृहस्पति वार) -- शगोलसेन

शुक्रवार -- इराई

शनिवार (शनीवार, शनिश्चर) -- थङ्ज

दिशा -- माइकै

उत्तर -- अवाङ थङबा

दक्षिण (दक्खिन) -- मखा थङ्बा

पश्चिम (पच्छिम) -- नोचुप, मनीङ् थड़बा

पूर्व (पूरब) -- नोंपोक ममाङ थङ्बा

महीनों के नाम -- भाशिङगी ममिङ्

अंग्रेजी -- अग्रेजी

जनवरी -- वाक्चीङ्

फरवरी -- फाइरेन

मार्च -- लम्ता

अप्रैल -- शाजिबु

मई -- कालेन

जून -- इंङा

जुलाई -- इङेल

अगस्त -- थवाल

सितंबर -- लाङ्बल

अक्तूबर -- मेरा

नवंबर -- हियाङ्गै

दिसंबर -- पोइनु

समय -- मतम, काल

आज -- ङसि

ऊषा -- चिङ्खै हुनबा

कल (बीता हुआ/आगामी) -- ङराङ्, हयेंङ

क्षण -- मिकुप, मित्कुप

घंटा -- पुङ्जा

घड़ी -- पुङ, घड़ी

छमाही -- चहि ताङखाई, था तरुक

तिथि -- थाबान

तिमाही -- था अहुम-अहुमगी

दशक -- चही तरा गी मतम

दिन -- नुमित्शिङ्गी ममिङ्

दोपहर (दुपहर) -- नुमित खडंबा मतम

पक्ष -- थाखाइ

पखवाड़ा -- नुमित् तरामङागी

परसों (बीता हुआ/आगामी) -- नहान, हङ्चित

पल -- मित्कूप

प्रातः (सवेरा, सुबह) -- अयुक

बरसी -- चहीगी

महीना (मास, माह) -- था

मिनट -- मिनित

मुहूर्त -- मंगोलगी पुङ्फम

युग -- जुग

रात -- नुमिदाङ्, अहिं

वर्ष (साल) -- चही

शताब्दी (सदी) -- चही चामा

संध्या (शाम, साँझ, सायं) -- नुमिदाङ्वाइरम

संवत्सर -- चही

सप्ताह (हफ्ता) -- चयोल, हपता

सवेरा -- अयुक

कार्य-पालिका -- थबकपुबा

आयुक्त -- कमीशनार

उपमंत्री -- उपमंत्री

उपमहापौर -- डिपटी मेयोर

उपराज्यपाल -- उपराज्यपाल

उपराष्ट्रपति -- उपराष्ट्रपति

कार्यकारी पार्षद -- थौपुबा मीओई

नगर-निगम -- म्युनिसिपाल कार्पोरेशन

नगरपालिका -- म्युनिसिपालिटी

निगमायुक्त -- कोपरेशनगी कमीशनर

पार्षद -- परिषद मेंबर, काउन्सलर

प्रधान मंत्री -- प्रधान मंत्री

मंत्रिमंडल -- मंत्रि-मंडोल

मंत्री -- मंत्री

महानगर -- अचौबा सहर

महापौर -- मेयोर

मुख्य आयुक्त -- चीफ कमीशनर

मुख्य कार्यकारी पार्षद -- चीफ एक्जिक्यूटिव मैंबर

मुख्यमंत्री -- मुख्य मंत्री

राजनिवास -- राज भवन

राजभवन -- राज भवन

राज्यपाल -- गवर्नर, राज्यपाल

राज्यमंत्री -- राज्य मंत्री

राष्ट्रपति -- राष्ट्रपति

राष्ट्रपति भवन -- राष्ट्रपति भवन

कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी और पेड़-पौधे -- तिल-काङ्, शा-उचेक अमदि उपाल-वापाल, नापी-शिङ्वी

कीड़े-मकोड़े -- तिल-काङ्, शा-उचेक अमदि उपाल-वापाल, नापी-शिङ्वी

केकड़ा -- वाइखू

खटमल -- मा

घुन -- शुम

चींटी -- काक्चेङ्

जूँ -- हिक्

झींगुर -- हारौ

टिटिहरी -- पात्ता ताबा उचेक मखल अमा

टिड्डा (टिड्डी) -- काऊजेङ्

तितली -- कुराक

दीमक -- शुम, लैशौ

पतंगा -- मैरान्बी

पिस्सू -- तुमित्

बिच्छू -- बृच्छिक

भिड़ (बरै, ततैया) -- लैबाक् खोइ

मकड़ी -- मि

मक्खी -- हयिङ्

मधुमक्खी -- हयिङ् खोई

जलचर -- इशिङदा लैबा जीबा

कछुआ -- थेङ्गु

घड़ियाल -- गुमभीर

बतख -- ङानू

मछली -- ङा

मेंढक -- हङोइ

जीव-जंतु -- जीबा पानबा, थवाइ पानबा

खरगोश -- थेबा

गिलहरी -- गिलहरी, खैरोइगुंबा जीबा अमा

गोह -- चुम अचौबा मखल अमा

चूहा -- उची

छछूँदर -- उतिन

नेवल -- खैरोइ

बिल्ली -- हौदोङ्

पशु -- शा

ऊँट -- ऊट

कुत्ता -- हुई

खच्चर -- शगोल थिकनेमबा

गधा -- गधा

गाय -- शन्बी

गीदड़ -- कैशाल

गैंडा -- शामुगंदा

घोड़ा -- शगोल

चीता -- कबोकै

तेंदुवा -- कबो कै गुंबा शा मखल अमा

बंदर -- योङ्

बकरी -- हमेङ्

बाघ -- कै

बारहसिंगा -- शजी मखल अमा

बैल -- शन लाबा

भालू (रीछ) -- शओम

भेड़ -- याओ

भेड़िया -- कैशाल

भैंस -- इरोइ

भैंसा -- इरोइ लावा

मेमना -- याओ मचा

लोमड़ी -- लम्हुई

शुतुरमुर्ग -- लैनुङ्दा मकोन शाबा येन मखल अमा

सांड (साँड़) -- शन लाबा

सिंह -- नोङशा

सियार -- लमहुई

सियार -- ओक्

हाथी -- शमु

हिरन -- राजी

पक्षी -- उचेक्

उल्लू -- मकू

कबूतर -- खुनू

कोयल -- कोकिल

कौआ -- क्वाक्

गरुड़ -- गरुड़

गिद्ध -- लङ्जा

ग़ौरैया -- सेनद्राङ्

चमगादड़ -- शोक्पी

चिड़िया -- उचेक

चील -- उमाइबी

तीतर -- उरेमबी

तोता -- तेनवा

पपीहा -- नोङगौबी

बगुला -- उरोक

बाज -- खुनुखरंग

बुलबुल -- खोइनिङ्

मुर्गा -- येन् लाबा, येन्बा

मैना -- मोयना

मोर -- वाहोङ्

सारिका -- मोयना

हंस -- कांङा

रेंगने वाले प्राणी -- मपुकना सीत्तूना चत्पा जीबा

कनखजूरा -- नाचल

केंचुआ -- तीनथ्रोक

गिरगिट -- नूमीत् युङबी

छिपकली -- चुम

साँप -- लीन

पेड़-पौधे -- ऊ-वा

अमलतास -- ऊ पांबी मखल अमा

अशोक -- अशोक

आम -- हैनौ

इमली -- मङ्गे

कचनार -- चीङ्थ्राओ

कटहल -- थैबोङ्

करौंदा -- करौंदा

कीकर (बबूल) -- चिगोंलै मखल अमा

केला -- लाफू, लफोइ

केवड़ा -- केतुकी

खजूर -- खजूर पांबी

चंदन -- चंदन पांबी

ताड़ -- ताड़, कोनागुंबा पांबी मखल अमा

तुलसी -- तुलसी

देवदार -- देवदार, उचान पांबी

धतूरा -- सगोइदाक

नागफनी -- मैपोकपी

नारियल -- यूबी

नींबू -- चमप्रा

नीम -- नीम

पलाश -- पङ्गोङ्

पीपल -- खोङनाङ

बाँस -- वा

बेंत -- ली

बेरी -- बोरोइ

बेल -- हैरी, उरि

मौलसिरी -- बोकुल

वट (बरगद) -- सनाखोङनाङ ङोङ्नाङ् बोट

सागौन -- साल पांबी, चीङशु

सेमल -- तेरा पांबी

खेलकूद -- साना-खोतनबा

आँख-मिचौनी -- केकुलोत्पी

आखेट (शिकार) -- शा तानबा

कबड्डी -- कबड्डी

कुश्ती -- मुक्ना

कूद (ऊँची/लंबी) -- जम

कैरम -- कैरम

क्रिकेट -- क्रिकेट

खोखो -- खो-खो

गिल्ली-डंडा -- चैतेक्-कोत्पी

गोलरक्षक -- अमाङबी सानाबा

गोल्फ -- गोलफ

घुड़दौड़ -- शगोल समजेल

घुड़सवारी -- सगोल तोङ्बी

छीका गेंद (बास्केटबॉल) -- बास्केट बॉल

जिमनास्टिक -- जिमनास्टिक

जुआ -- ज्वार सानाबा

जूडो -- जूडो

टेनिस -- टेनिस

ताश -- ताश, ज्वार

तीरंदाजी -- तेनकाप्पा

तैराकी -- ईरोइबा

निशानेबाज -- खुत चुंबा सानाबा

नौकादौड़ -- ही तान्नबा

पतंगबाजी -- तेलंगा पाइबा सानाबा

पाली -- पाली

पोल वाल्ट -- पोल-वाल्ट

पोलो -- शगोल कङजै, पोलो

फुटबाल -- फुटबाल

बल्ला -- ता-लङ्बी

बल्लैबाज -- हैबामी

बास्केटबॉल -- बास्केटबाल

बैडमिंटन -- बैडमिंटन

बोलर (गेंद फेंकने बाला) -- बोल लङगदबा मी

ब्रिज -- ब्रिज

भारोत्तोलन -- येत् थाङ्गत्पा, वेट लिफ्टिंग

भालाफेंक (जेवेलियन थ्रो) -- ता लङ्बा, जेवेलियन थ्रो

मुक्केबाजी (बॉक्सिंग) -- खूत्तुम्ना शूनबा, बॉक्सिङ्

मुगदर -- उना शाबा गदा मखल जूरा अमा (हक्चाङ् शाजेल तौबदा शिजिन्ना)

रस्साकशी -- थौरी चोङ्बी

लेजियम -- लेजियम्

वालीबॉल -- बोलीबॉल

विकेट -- विकेट

विकेटरक्षक -- विकेट शेन्नबा मी

शतरंज -- शतरंज, चेस

साइकिल दौड़ -- साइकल लमजेल

हॉकी -- हॉकी

हैमर थ्रो -- हैमर थ्रो

गहने -- सनागी लिक्-कोन

अँगूठी -- खुदोप

आरसी -- नुपीना शिबा खुदोप मखल अमा

कंगन -- खुजी

कड़ा -- खुजी पोकचाओबी

करधनी -- ख्वाङ्ली

कर्णफूल -- नागी लै

गुलूबंद -- खैरिदा तप नपशिनदुना शिबा लैटेङ मखल अमा

चूड़ी -- खुजी

झुमका -- लै यांथबी

टीका -- बिंदी

नथ -- नासिका अराओबा

पायल (पाजेब) -- पायल खोङजी मखल अमा

बाली -- नाराओबी

बिछुआ (बिछवा) -- खोङ्तोप

बुंदा -- नागी लै मखल अमा, नानप्पी

मंगलसूत्र -- मंगल सूत्र

मुकुट (ताज) -- लुहूप

लौंग -- नातोनदा नप्शिल्लगा चिन्बा लैतेङ्, नासिका

हार -- लिक्

प्रसाधन -- केनबा पोत्लम

अलता (आलता) -- अलता, नुपीशिङ्गी खोङ्दा तैनबा अङाङबा मचुगी पोत्लम अमा

इत्र -- थाओ मनम नुङ्शिबा

कंघी -- समचेत

काजल -- काजोल

चोटी -- बेनी, शिखा

जूड़ा -- शमबुल

तेल -- थओ

दर्पण (आइना, शीशा) -- मिङ्शेल

पाउडर -- पाउडर

बिंदिया -- बिंदी

महावर -- अङाङ्बा मचुगी खोङ्दा तैनबा

मेहँदी -- मेहंदी

वेणी -- बेनि

सिंदूर -- सिंदूर

गिनती -- मशिङ्

एक -- अमा

दो -- अनि

तीन -- अहुम

चार -- मरि

पाँच -- मङा

छह -- तरुक

सात -- तरेत्

आठ -- निपान

नौ -- मापल, मापन

दस -- तरा

ग्यारह -- तरामथोइ

बारह -- तरानिथोइ

तेरह -- तराहुमदोइ

चौदह -- तरामरि

पंद्रह -- तरामङा

सोलह -- तरातरूक

सत्रह -- तरातरेत्

अठारह -- तरानिपान

उन्नीस -- तरामापल

बीस -- कून

इक्कीस -- कूनमाथोइ

ब़ाईस -- कूननिथोइ

तेईस -- कूनहुमदोइ

चौबीस -- कूनमरि

पच्चीस -- कूनमङा

छब्बीस -- कूनतरुक

सत्ताईस -- कूनतरेत्

अट्ठाईस -- कूननिपाल

उनतीस -- कूनमापल

तीस -- कूनथ्रा

इकतीस -- कूनथ्रामाथोइ

बत्तीस -- कूनथ्रानिथोइ

तैंतीस -- कूनथ्राहुमदोइ

चौंतीस -- कुनथ्रामरि

पैंतीस -- कूनथ्रामङा

छत्तीस -- कूनथ्रातरूक

सैंतीस -- कूनथ्रातरेत्

अड़तीस -- कूनथ्रानिपाल

उनतालीस -- कूनथ्रामापल

चालीस -- निफू

इकतालीस -- निफूमाथोइ

बयालीस -- निफूनिथोइ

तैंतालीस -- निफूहुमदोइ

चवालीस -- निफूमरि

पैंतालीस -- निफूमङा

छियालीस -- निफूतरुक

सैंतालीस -- निफूतरेत्

अड़तालीस -- निफूनिपाल

उनचास -- निफूमापल

पचास -- याङ्खै

इक्यावन -- याङ्खै माथोइ

बावन -- याङखै निथोइ

तिरपन -- याङ्खै हुमदोइ

चौवन -- याङ्खै मरि

पचपन -- याङ्खै मङा

छप्पन -- याङ्खै तरूक

सतावन -- याङ्खै तरेत्

अठावन -- याङ्खै निपाल

उनसठ -- याङ्खै मापल

साठ -- हुंफू

इकसठ -- हुंफू माथोइ

बासठ -- हुंफू निथोइ

तिरसठ -- हंफू हमुदोई

चौंसठ -- हुंफू मरि

पैंसठ -- हुंफू मङा

छियासठ -- हुंफू तरुक

सड़सठ -- हुंफू तरेत्

अड़सठ -- हुंफू निपाल

उनहत्तर -- हुंफू मापल

सत्तर -- हुम्द्रा

इकहत्तर -- हुम्द्रा माथोइ

बहत्तर -- हुम्द्रा निथोइ

तिहत्तर -- हुम्द्रा हुमदोइ

चौहत्तर -- हुम्द्रा मरि

पचहत्तर -- हुम्द्रा मङा

छिहत्तर -- हुम्द्रा तरूक

सतहत्तर -- हुम्द्रा तरेत्

अठहत्तर -- हुम्द्रा निपाल

उनासी -- हुम्द्रा मापल

अस्सी -- मरिफू

इक्यासी -- मरिफू माथोइ

बयासी -- मरिफू निथोइ

तिरासी -- मरिफू हुम्दोइ

चौरासी -- मरिफू मरि

पचासी -- मरिफू मङा

छियासी -- मरिफू तरूक

सतासी -- मरिफू तरेत्

अठासी -- मरिफू निपाल

नवासी -- मरिफू मापल

नब्बे -- मउद्रा, मरिफू तरा

इक्यानवे -- मउद्रा माथोइ, मरिफू तरा माथोइ

बानवे -- मउद्र निथोइ, मरिफु तरा निथोइ

तिरानवे -- मउद्रा हुम्दोइ, मरिफु तरा हुम्दोइ

चौरानवे -- मउद्रा मरि, मरिफु तरा मरि

पचानवे -- मउद्रा मङा, मरिफु तरा मङा

छियानवे -- मउद्रा तरुक, मरिफु तरा तरुक

सतानवे -- मउद्रा तरेत्, मरिफु तरा तरेत्

अठानवे -- मउद्रा निपाल, मरिफु तरा निपाल

निन्यानवे -- मउद्रा मापल, मरिफु तरा मापल

सौ -- चामा

हजार -- लिशिङ्

लाख -- लाख

करोड़ -- कोटि, करोड़

शून्य -- सिनो, शून्य

पहला -- अहान्बा

दूसरा -- अनिशुबा

तीसरा -- अहुमशुबा

चौथा -- मरिशुबा

पाँचवाँ -- मङाशुबा

छठा -- तरुकशुवा

सातवाँ -- तरेत्शुबा

आठवाँ -- निपालशुबा

नवाँ -- मापल शुबा

दसवाँ -- तरा शुबा

चौथाई -- शरुक मरि थोक्पा

आधा (अद्धा) -- तङ्खाई

पौना (पौन) -- मिनिट तरा मङा वात्पा

सवा -- मिनिट तरा मङा चत्पा

डेढ़ -- पुङ अमा मखाय ताबा

पौने दो -- पुङ् अनि तागदबा मिनिट तरा मङा वात्पा

सवा दो -- पुङ् अनि मिनिट तरा मङा चत्पा

ढाई (अढ़ाई) -- पुङ् अनि मखाय ताबा

पौने तीन -- पुङ् अनि मिनिट निफू मङा

सवा तीन -- पुङ् अहुम मिनिट तरा मङा चत्पा

साढ़े तीन -- पुङ् अहुम मखाय ताबा

पौने चार -- पुङ् अहुम मिनिट निफू मङा चत्पा

घरेलू सामान -- युमगी पोत्चै

अलमारी -- अलमारी

आराम कुर्सी -- आराम चौकी

ओखली -- शुंबल

कंबल -- कंबल, कमपोर

कुर्सी -- चौकी

खूँटी -- उखोड़्, उचुक, खूँटी

गमला -- गमला

गलीचा (कालीन) -- गलीचा

घड़ी -- घड़ी

चक्की -- चक्की

चटाई -- फक्

चाबी -- चाबी

चारपाई -- फमूङ, काङ्थोल

छड़ी -- चैशु, लीचै

छाता -- छातीन

झाड़ू -- शूमजित्

टोकरी -- पोलाङ्, थुममोक्

तकिया -- मोन

ताला -- ताला

तिपाई -- तूल, मखोङ् अहुम पान्बा फाल

दरी -- दरी

दीया -- केगाम, थाङ्मै

पंखा -- हुम्माइ

परदा -- परदा

पलंग -- फमूङ्, काङ्थोल

मच्छरदानी -- काङ्खल

मूसल -- शूक

मेज -- मेज

मोमबत्ती -- मोमबत्ती

रजाई (लिहाफ) -- कांथ

लालटेन -- लालटेन

श्रृंगारदान -- मेक-अप बोक्स

संदूक -- तरग उपू

साबुन -- सापोन

सोफा -- सोफा

हुक्का -- हिदाक-फू

मिर्च-मसाले -- मोरोक, मरुमराङ्

अजवाइन -- अजवाइन

अनारदाना -- कफोइ मरु

अमचूर -- हैनौ लना शेंबा

इमली -- मेंगे

इलायची (छोटी/बड़ी) -- इलायची

काली मिर्च -- गुन मोरोक

जीरा -- जीरा

तेजपात -- तेजपात

दालचीनी -- उशिङ्-सा, दाल चीनी

धनिया -- फदिगोम

नमक -- थूम

नौसादर -- हार मखल अमा

फिटकरी -- फिजीगरी

मुलैठी -- मुलैठी, हिदाक कान्नबा उपांबी मखल अमा

मेथी -- मेथी, मिथि

राई -- हंगाम येला

लाल मिर्च -- मोरोक् अङाङबा

लौंग -- लौंग

सरसों -- हंगाम

सौंठ -- चैराङ्

सौंफ -- होफ

हल्दी -- याइङङ्

हींग -- हिंग

रसद -- राशन

आटा -- आटा

ईंधन -- शिङ्

गुड़ -- चिनि अङाङ्बा

घी -- घी

चावल -- चेङ्

चीनी -- चिनि अङाङ्बा

दियासलाई -- मैखेत्

बेसन -- बेसोन

मिट्टि का तेल -- केरोसिन

मैदा -- मोइदा, मेदा

शहद -- खोइही, खोयही

सरसों का तेल -- हंगाम थाओ

सिरका -- नुङशादा फौदोकलबा चु, अंगुर नचिङ्बगी मही

सूजी -- सुजि, सुचि

रसोईघर की वस्तुएँ -- चाक्खूमगी पोतलम, चाकशङ्गी पोत चै

अँगीठी -- मैफू

कूंडी -- पुना, पोना

कटोरी -- तेङ्कोत

कड़ाही -- खाङ्

कलछी -- खाबै

कोयला -- कोयला

गागर -- सनाबुल

गिलास -- गिलास

घड़ा -- चफू

चकला -- तलफान, तल तक्नबा फाल

चम्मच -- चमोच

चाकू -- थाङ्, हैज्राङ्

चायदानी -- चा लोनबा कोल, केतली

चिमटा -- मैरौ चेगप

छलनी (चलनी) -- चालोनी, चाजूम

छुरी-काँटा -- थङ्तेन

जग -- जग

तवा -- तवा

तश्तरी -- शोँपाक, प्लेट

तसला -- बेसिन

थाली -- पुखम

देगची -- चाक थोङ्नबा पात्र

प्याला -- कप

बालटी -- बाटिन

बेलन -- बेलन

भगौना -- टेक्सी

मथानी -- दही नैखायनबा चै

मर्तबान -- अचार हापनबा पात्र मखल अमा

मसालेदानी -- मरु-मराङ् हापफम

रकाबी -- रेमपाक्, पुखम

लोटा -- खुजाइ

संडासी -- चेगप

सिलबट्टा -- मशाला तक्नबा नुङ्पाक अमदि नुङजै

सुराही -- चफू, लैबाक्ना शाबा सनाबुल मओङ् मान्बा ईशिङ् चफू

डाक-घर -- पोस्ट ऑफिस, डाक-घर

अंतर्देशीय डाक -- इनलेण्ड डाक

अंतर्देशीय पत्र -- इनलेण्ड लेटर, चिट्ठी

एक्नोलिजमेंट फार्म (प्राप्तिस्वीकृति/रसीद) -- एकनॉलेजमेंट फोर्म

एरोग्राम (हवाई पत्र) -- एरोग्राम

टेलिप्रिंटर -- टेलीप्रिंटर

टेलेक्स-एक्सचेंज -- टेलेक्स-एक्सचेंज

डाक -- पोस्ट

डाकघर -- पोस्ट ओफिस

डाकघर बचत बैंक -- पोस्ट ओफिस की सेविंग बैंक

डाक टिकट -- पोस्ट गी टिकेट

डाक तार -- टेलिग्राम

डाकिया -- पोस्टमेन

तार -- टेलिग्राम

तार-मनीआर्डर -- टेलिग्राम मनीआर्डर

दूर-संचार (टेलीकॉम) -- टेलि कम्यूनिकेशन

धनादेश (मनीआर्डर) -- मनीआर्डर

पंजीकरण -- रेजिस्ट्रेशन

पता -- लैफम

पार्सल -- पार्सेल

पिनकोड -- पिनकोड

पैकेट -- पैकेट, चिट्ठी

पोस्टकार्ड -- पोस्टकार्ड

पत्र -- चिट्ठी

पत्रपेटी -- चिट्ठी थादफम, लैटर बॉक्स

बीमा शुल्क -- इन्शुरेन्सफी

मूल्य देय वस्तुएँ (वी.पी.पी.) -- वी.पी.पी.

रजिस्टर्ड पत्र -- रजिस्टर्ड लेटर

रसीदी टिकट -- रेवन्यू स्टांप

लिफाफा -- चे-खाउ एनबेलप

विदेशी डाक -- मीरैबाकता थाबा चिट्ठी

संचार -- ई-पाओ चत्नबगी थबक्

स्टांप -- स्टांप

तरकारी, फल, फूल -- एन्जाङ् नापी, हैं, लै

तरकारी -- एन्जाङ्

अदरक -- सीङ्

अरबी -- पाल्

आँवला -- कैक्रू

आलू -- आलू

कटहल -- थैबोङ्

करेला -- कारोल- अखाबी

काशीफल (कद्दू) -- माइरेल

खीरा -- थबी

गाँठगोभी -- कोबी मरुकाबी

गाजर -- गाजर

गुआरफली -- गुआरफली, हवाई मखल अमा

चौलाई -- चेङ्क्रुक्

जमींकंद (सूरन) -- मंग्रा

टमाटर -- खामेन असिनबा

तोरी (तोरई) -- सेबोत

धनिया -- फदीगोम

नीबू -- चमप्रा

परवल -- परवल

पालक -- पालक

पोठा -- तोरोबोत

पोदीना -- नुङशीहिदाक

प्याज -- तिलहौ

फूलगोभी -- कोबी लै, कोबी थम्चेत् मान्बी

बंदगोभी -- कोबी

बैंगन -- खामेन

भिंडी -- भेलंद्री

मटर -- हवाइ थाराक, हवाइ थ्राक

मूली -- मूली, मूला

मेथी -- मेथी, मिथि

लहसून -- चनम्

लोबिया -- बवाइ अशाङबी

लौकी (घिया) -- खोङ्द्रुम

शकरकंदी -- मंग्रा

शिमला मिर्च -- येन्जाङ मोरोक, शिमला मिर्च

सरसों -- हङ्गाम येला

सेम -- हवाइ उरि

हरी मिर्च -- मोरोक अतेक्पा

फल -- उहै

अंगूर -- अंगुर

अंजीर -- हैबोङ पांबी मखल अमा

अनन्नास -- किहोम

अनारदाना -- कमफोइ, काफोइ

अमरूद -- पुङ्दोल

आम -- हैनौ

आलू बुखारा -- हैखा

ककड़ी -- अशाङ्बा थबी मखल अमा

केला -- लफोइ

खजूर -- खजूर, अथुंबा थाङ्तुप मखल अमा

खरबूजा -- खरबूजा

खूबानी -- अप्रिकोट, चुंब्रैगुंबा उहै मखल अमा

गन्ना -- चू

चकोतरा -- नोबाप

चीकू -- चीकू

जामुन -- जामु

तरबूज -- तरबूज

नारंगी -- कोमला अचौबा मखल अमा

नारियल -- यूबी

नाशपाती -- नाशपाती

पपीता -- अवाथबी

बेर -- बोरोइ

बेल -- हरि खागोक्

मौसमी -- हैथुम

रसभरी -- रासबेरी

लीची -- लीचू

शरीफा -- आटाफोल, सरिफा

संतरा -- कोमला अचौबा मखल अमा

सेब -- सेम

मेवे -- उहै अकङ्बा, ड्राई-फ्रूट्स

अखरोट -- हैजूकाक

काजू -- काजू

किशमिश -- किशमिश

छुहारा -- खजूर पाँबी मखल अमा

पिस्ता -- पिस्ता

बादाम -- बादाम

मुनक्का -- किशमिश अचौबा मखल अमा

मूँगफली -- लौबाक

सुपारी -- कवा, सुपारी

फूल -- लै

कचनार -- चीङ थ्राओ

कनेर -- कबीरै

कमल -- थंबाल

केतकी -- केतुकी

केवड़ा -- केतुकी-गुंबा मनम नुङशिबा लै अमा

गुलाब -- अदुगुलाब

गेंदा -- सनारै

चमेली -- चमेली

चंपा -- लैहाओ

जूही -- जातिकुप्पी

डेहलिया -- डालिया

पलाश -- पाङ्गोङ्

बेला -- मालिका

मुंगरा (मोंगरा) -- कुंदो

मोती (मोतिया) -- कुंदोगुबा मनम नुंशिबा लै अमा

रात की रानी (रजनीगंधा) -- थाबल लै कुंदा लै अङौबा

सूरजमुखी -- नुमित लै

धातु -- धातु

इस्पात (स्टील) -- इस्पात (स्टील)

काँसा -- सेनजेंग

चाँदी -- लूपा

जस्ता -- मीसि

ताँबा -- कोरी

पारा -- सनाहिदाक

पीतल -- पीथ्राई

रांगा -- तिन

लोहा -- योत

सोना -- सना

पोशाक आदि -- फीजेत नचिङवा

अँगिया -- ब्लॉज गुंबा फुरित अकौबा

अंगोछा -- खुदै, गमछा

अचकन -- अचोनबा फुरित

कमीज -- फुरित

कुरता -- पुम्यात

कोट -- कोट

गुलूबंद -- मफलर, कंफोती

चोली -- ब्लॉज गुँबा नुपीगी फुरित

जाँघिया -- अन्डरवेयर

टोपी -- तूपी

पहमत -- लोंगी, खुदै

तौलिया -- फदी, खुदै

दस्ताना -- खुत-मोजा

दुपट्टा -- इन्नफि

दुशाला -- शाल

धोती -- फैजोम

नाड़ा -- मरी

पगड़ी -- कोयेत

पतलून (पैंट) -- खोंग्राऊ, खोंगाऊ

पायजामा -- पायजामा

मोजा -- मोजा

रूमाल -- रूमाल

लंगोट -- लेंगोटा

लहँगा -- लहंगा

लुंगी -- लोंगी, लुंगी

शाल -- शाल, शान

शेरवाना -- फुरित अचोन्बा

सलवार -- सलवार

साड़ी -- सारी

प्रशासनिक शब्द -- वायेन थौदाबदा शिजिन्नबा वाहै

अंतरिम -- मतम खरतगी ओइबा

अग्रेषण पत्र -- फोर्वाडिङ्लेटर, माङ्जिन थाबा चिट्ठी

अतिक्रमण -- खुत थिङ्-जिनबा, हेन्जिन्बा

अतिरिक्त -- अहेन्बा

अधिकार -- हक, अधिकार

अधि-प्रमाणित -- अचुंबनि हायना प्रमाण तौबा

अधिवक्ता -- उकिल, ऐडवोकेट

अधिसूचना -- पाओ खङ्हन्बा नोट्टिफिकेशन

अधीक्षक -- सुपरिटंडेंट

अध्यक्ष -- चेयरमेन, स्पीकर

अध्यादेश -- आडिनेंस

अनुक्रमणी -- इन्डेक्स

अनुच्छेद -- पेरेग्राफ

अनुज्ञापन -- लाइसेंस परमिट

अनुदान -- शोंथङ् ग्रांट

अनुपालन -- हायबा इनबा हायजबा याबा

अनुबंध -- करार, कांट्रेक्ट

अनुभाग -- सेकसन

अनुमति -- याथङ्

अनुमोदन -- सौगत्पा

अनुलग्नक -- हापचिन्लकपा

अनुशासन -- नियम ङाकपा

अनुस्मारक -- रिमाइंडर, निङ्शिङ-हन्बा चिट्ठी

अनौपचारिक -- इनर्फामल नियम याओदना तौबा

अपील -- अपील

अभिरक्षा -- ङाकशेन्बा

अभिलेख -- रेकोर्ड

अभ्यावेदन -- हायजबा

अराजपत्रित -- नन गेजेटेड

अर्जित छुट्टी -- आर्न्ड-लीव

अर्धसरकारी -- सेमी गोवर्मेन्ट

अवकाश -- छुट्टी

अवज्ञा -- हायबा इंदबा

अवयस्क -- मपुङ फाना चाओद्रिबा

अवर सचिव -- अंडर सेक्रेटरी

अवहेलना -- यओइदबा

आकस्मिक छुट्टी -- केजुवल लीभ

आदेश -- याथङ्, ऑर्डर

आद्यक्षर -- अशान्बा सोइ, इनीशल्स

आबंटन -- शरुक तंबा, आलोटमेन

आयुक्त -- कमिशनर

आयोग -- कमिशन

आरोग्य प्रमाणपत्र -- नादे हायबगी सार्टिफीकेट

आवती -- फङ्ले हायना खङ्हन्बा

आवास -- लैफम

आवेदक -- दरखास थारिबा मी

आवेदन पत्र -- दरखास

आशुलिपि -- शार्ट हैंड

आशुलिपिक -- स्टेनोग्राफर

उत्पादन शुल्क -- एकसाइज डयूटी, पोत्थोक्की खाजना

उपदान -- लन्नाइ लल्लोनबदा नत्रगा इंदस्त्रिदा सरकारना पीबा शोलगी मतेङ् सबसिडि

उपनिदेशक -- डिपुटी डाइरेक्टर

उपनियम -- आइन, मतम खरा अमदि मफम खरदा शेम्बा नियम

उपमंत्री -- उपमंत्री

उप-राज्यपाल -- उपराज्यपाल

उपराष्ट्रपति -- उपराष्ट्रपति

उपर्युक्त -- मथक्ता पनखिबा

उपसचिव -- डिपुटी सेक्रेटरी

उपसमिति -- सब कमिटी

उपस्थिति -- स्कूल, ऑफिस नचिङ्बदा काबा

उल्लंघन -- थओइदबा

एक्क -- युनिट

एकपक्षीय -- नाकल आमत्तगी ओइबा

औचित्य -- मओङ् चाबा, मता चाबा

औपचारिक -- नियम गी ओइबा

कटौती -- कक्थबा

कदाचार -- फजदबा लिचत्

कनिष्ठ -- इतोन तोनबा

करार -- यानचे

कर्मचारी -- थबक तौबा मी

कार्यकाल -- थबक तौबगी मतम

कार्यदिवस -- थबक शुबा नुमित्

कार्य समिति -- थबक पाइनबा खन्बा काङ्न, एक्सिक्युतिप मेंबर

कार्य-सूची -- खन्नगदबा हिरम, एजन्डा

कार्यालय -- लोइशङ्, ओफिस

कार्यालय आदेश -- लोइशङगी याथङ्, ओफिस ऑर्डर

कार्यालय ज्ञापन -- लोइशङ् मेमोरेन्डम

किस्त -- मतम अमदि मशिङ् कक्तुना मचित्- मचित् शिङ्बा, नत्रगा पिबा

खजाना -- ललगै, पुक्कै

खेद -- नुङ्ङाइतबा

गोपनीय -- अरोनबा

घोषणा -- लाओथोक्पा

चपरास़ी -- चपरासी

चेतावनी -- चेकशिन्-वा

छानबीन -- थि-हुंबा

छुट्टी -- छुटी

ज्येष्ठ -- मयाम्बा, मथक थोङ्बा

ज्ञापन -- मेमोरेन्डम्

टंकक -- टाइपिस्ट, ताइप तौबा मी

टिप्पण -- शम्लप्ना, नोट थिबा

ठेका -- थादोक-चे

त्याग-पत्र -- रिजाइन

दफ्तर -- लोइशङ्, ऑफिस

दावा -- पिगदबा

देय -- नोङमगी चादिङ्

दैनिक भत्ता -- मीओइ शुद्रिबा

नगर भत्ता -- साहरगी चादिङ्

नाबालिग -- नूपामचा

निदेशक -- डायरेक्टर

निदेशालय -- डाइरेक्टोरेट

निधि -- लन, लनगै, फण्ड

नियंत्रक -- येङशिनबा मी, कन्ट्रोलर

नियम पुस्तक -- नियमगी लाइरिक

नियुक्ति -- थबक खन्बा

नियोक्ता -- फम हाप्पिबा मी

निरीक्षक -- इन्सपेक्टर

निर्देशिका -- डायरेक्टरी

निर्धारण -- अरेप्पा

निविदा -- टेन्डर

निवेदन -- हाइजबा

नौकरशाही -- मीखंदगी कारक्पा मी नत्तबा ओफिसार शिङ्ना पुबा शासन

पंजीकरण -- रजिस्ट्रेशन

पंजीकार -- रजिस्ट्रार

पंजीकृत -- रजिस्टर्ड

पदनाम -- फमगी ममिङ्

पदेन -- एक्स ओफिसिओ

परमिट -- पारमिट

परिचय -- शकताकपा, शकखङ्बा

परिपत्र -- सर्क्युलर, खङ्हन्बा-चे

परिशिष्ट -- हापचिल्लकपा

परिषद् -- परिषद

पर्यवेक्षक -- सुपरभाइजर, सुपरवाइजर

पहचान -- शकखङ्बा

पादटिप्पणी -- फुट-नोट

पार-पत्र -- पास्पोर्ट

पारिश्रमिक -- खुतशुमन, नोम्जमन, होत्नजमन

पावती -- रसीद

पुनरीक्षण -- अमुक हन्ना येङशिन्बा

पूछताछ -- खङ्ननबा हङ्बा

पूर्णतः -- मपुम ओइना

पूर्ववत् -- माङ्जौनना

पूर्वानुमति -- माङ्जौनना लौबा अयाबा

पृष्ठांकन -- एन्डॉर्समेण्ट

प्रतिबंध -- अथिङबा

प्रतिलिपि -- त्रु कॉपी

प्रतिवेदन -- रिपोर्ट लानखत्पा

प्रपत्र -- फोर्म

प्रबंधक -- अशिन् अराङ्, मेनेजर

प्रभाग -- डिवीजन

प्रभार -- चार्ज, थबक पुबा

प्रमाण पत्र -- सर्टीफिकेट

प्रवास -- मीरमदा लैबा

प्रविष्टि -- चङ्बा, चङ्फम

प्रवेश पत्र -- चङ्बा याबगी कार्ड

प्रशासकीय -- थबक-थना शिन्बगी ओइबा

प्रशासन -- अडमिनिस्ट्रेशन, थबक-थना शिन्बा

प्रेषक -- चिट्ठी थारिबा मी

प्रसंग -- मरि मखोङ्

प्रसंग-नुकूल -- मरि मखोङ्गी मनूङ् चन्बा

प्रसारण -- शंदोकपा

प्रस्ताव -- हौदोक्पा

प्राक्कलन -- चाओराक्पा, मशिङ्

प्राधिकारी -- ओथोरिटी

फर्राश -- वाइशित् वाइरम तौबा मी

फाइस -- फाइल

बंधपत्र -- दल्लि-चे, बोण्ड-चे, यान-चे

बकाया -- लेमहौबा, अरंबा

बहुमत -- मयामगी मोत

बीजक -- लल्लोनपोत थारकपगी ममलगा कोनना पोत-ममिङ् इबा चे, रसीद

भत्ता -- थबककी दमक कनागुंबदा पीबा शेल

भविष्य-निधि -- प्राविडेंट फंड

भूतपूर्व -- हान्नगी

मंजूरी -- अयाबा

मंडल -- बासक अमगी मखादा लैरिबा मीशिङ मंडल

मंत्रालय -- मिनिष्ट्री, मंत्रालय

मनोनीत -- अपांबा खन्बा, अपांबा हाप्पा

मसौदा -- ड्राफ

महँगाई भत्ता -- डी.ए., डियारनेस एलावेन्स

महा-निदेशक -- डिरेक्टर जेनरेल

मानदंड -- लमजै

मान्यता प्राप्त -- शक्खङ्लबा

मिसिल -- चेन्याङ, फाइल

मुख्यालय -- हेड ओफिस

मोहर -- सील, स्तांप

यथा प्रस्तावित -- मताङ् चाना होदोक्लबा

यथासंभव -- हेक यारिबमखै, ङमलिबमखै

यथा-संशोधित -- शोमदोक्लबा, चुमथोक्लबा

यथासमय -- मतम चाना

यात्रा भत्ता -- टि. ए., ट्रेवेल आलावेन्स

युक्तिसंगत -- मता चान्नबा

योजना -- थौराङ्

राजपत्र -- लोयशङ्गी चे

राजपत्रित -- गेजेटेड ता याओरबा

राजस्व -- राज्य गी चागा

राज्यपाल -- राज्यपाल

राज्यसभा -- राज्य सभा

राष्ट्रपति -- राष्ट्रपति

रिक्ति -- पद-अहाङ्बा फम

रोकड़जमा -- केश बुक्रता हापचिन्बा, रेस्तार केश

रोकड़बही -- केश बुक

रोजगार -- थबक

लिखित -- अईबा

लिपिक -- केरानी, क्लार्क

लेखन सामग्री -- ईनबा मचाक, स्टेश्नरी

लेखा परीक्षक -- ओडिट, चागा-चादिङगी हिसाब येङबा मी

लेखापाल -- अकाऊंटेट, ओडिटर

वरिष्ठ -- मथक् थोङ्बा

वसूली -- कुपखतपा, खोमगत्पा

विचाराधीन -- खन्नरिबा, नैनरिबा

विचारार्थ -- NA

विज्ञप्ति -- खङ्हनजबा

वित्त -- शेन थुम

विदेशी मुद्रा -- मीरैबाक्की शेन

विधान -- आइन, विधान

विधिमान्य -- आइनगी ओइबा

विधेयक -- बिल

विनिमय -- ओन्थोक्पा

विभाग -- डिपार्टमेन्ट, लोयशङ्

विमानन -- नोङथक्त पाइबा

वेतन -- तोलोब, पे

वेतनमान -- पे स्केल

वेतन वृद्धि -- तोलोप हेन्गत्पा

वैध -- आइनगी ओइबा

व्यक्तिगत -- लनाइगी ओइबा

शपथ पत्र -- वाशक-चे

संगत -- तिन्नबा

संदर्भ -- मरि मखोङ्

संयुक्त सचिव -- जोइन्ट सेक्रेटरी

संस्तुति -- फै हायना थागतपा, इखत्पा

संस्थान -- संस्थान, इन्स्टिट्यूट

संस्वीकृति -- अयाबा

सक्षम -- तौबा ङम्बा

सचिव -- सेक्रेटरी

सचिवालय -- सेक्रेटरियेट

समन्वय -- चान्न-चिन्नना लैमिन्नबा

समनयोपरि भत्ता -- ओवरटाइम आलाउन्स

समाज कल्याण -- समाज कल्याण, सोसियेल वेलफियर

सलाहकार -- एडभाइजर

साक्ष्यांकन -- साक्षी ओइबा, चुम्मे हायबा

सामुदायिक विकास -- काङलूप की चाओखत्पा

सीमा-शुल्क -- ओकट्रोय, सहर दा पोत् पूशिल्लकपगी लौबा टेक्स

सूचना-पट्ट -- नोटिस-बोर्ड

सेवा -- थबक, सेबा

सेवापंजी -- सर्बिस-बुक, सर्बिस-रेजिस्टर

सेवा पुस्तिका -- सर्बिस-बुक

सेवा में -- मफम दा

स्थानांतरण -- मफम होङ्बा, ट्रांसफार

स्थानीय प्राधिकारी -- लम-लमगी ओइबा ऑफिसर

स्थानीय स्वायत्त शासन -- मशाना मशाबु शासन तौजबा

स्थापना -- लिखत्पा

स्पष्टीकरण -- शेङ्दोकपा, मयेक शेङ्ना ताक्पा

स्वतःपूर्ण -- पोन्थोकचबा

स्वविवेक -- मशाना अफ-फत खन्जबा ङम्बा

स्वायत्त -- लनाइ पान्जबा, लनाइ शासन तौजबा

हवाला -- शिन्नबा, लैफम नत्रगा प्रमाण गीदमक उत्पा नत्रगा पीबा

हस्तांतरण -- अतोप्पगी खूत्ता पीबा, अतोप्पगी खूत्ता शिन्नबा

हस्ताक्षर -- सोइ, सही

बैंक संबंधी शब्द -- बैंक का मरि सैनबा वाहै

अग्रिम -- बोइना

इनामी योजना -- मना याऔबा थौराङ्

उधार -- शोत्पा, वायबा पूबा

ऋण -- तोन्बा, शेनदोन

कर्ज़ -- पूबा

खजांची -- लल्गै पान्नबा, शेलुङ्बा

खाता -- हिसाब, अकाउण्ट

गारंटी -- गेरन्टी

चालू लेखा -- चत्नरिबा हिसाब, करण्ट अकाउण्ट

चैक -- चेक

जमा खाता -- सेभिङ् अकाउण्ट

दर -- ममल

दिवालिया -- शेल मुत्पा

देनदारी -- पीगदबा, पीनिङाइ

देयता -- अवात्पा

नकद -- शेंगङ्, शेन ओइना

निधि -- फन्ड, थम्जिन्बा

निवेश -- शेन थाधबा

पासबुक -- पास बुक

पेशगी -- बोइना

बंधक -- बंधोप, बंधान

बचत लेखा -- सेभिङ् अकाउण्ट (अकाउन्ट)

बट्टा -- शेल ताबा, कमीशन

बैंक -- बैंक

ब्याज -- शेंदोइ

भुगतान -- पीबा

महाजन -- महाजोन, शेल पुथोक्पामी

माँग -- पीनबा हायबा, निबा

मियादी जमा -- फिक्स ओइना थमजिन्बा

मुद्रा -- शेल मयेक

रसीद -- रसीद

राशि -- शेन्फम

रेहन -- पोत्-चै बंधान/बंधोप थंबा

रोकड़ -- केस

रोकड़ बही -- केस-बुक, शेलगी बोय

लेन-देन -- पिथोक पिशिन

साख -- बैंक ता शेल थम्लिलिबा मी अमगी हिसाबता उत्तिलिबा रोल

साहूकार -- महाजोन, शेनजाओ पायबा मी

सूद -- शोंदोय

स्थायी लेखा -- लेङ्दबा हिसाब

हुंडी -- शेल लौथोक लौशिनगी ओइबा चे, हुंदी

भौगोलिक -- भुगोलगी ओइबा

अमावस्या -- थाशि

आँधी -- नोङ्लै नुङ्शित्

आकाश -- अतिया, आकाश, नोङ्दोल

ओला -- लेन

ओस -- लिक्ला

इंद्रधनुष -- चुमथाङ्

उपग्रह -- खुतशेमगी उपग्रह

उल्का -- थवान्मिचाक मथी, शंगाइशेल

कुहरा -- लैचिन थावा

खाड़ी -- उपसागर, मायकै अहुमदा कङ्फान्ना कोइशिन्बा समुद्र

खान -- खोङ्

गरमी -- अशाबा

गुफा -- शुरुङ्

ग्रह -- ग्रह

ग्रहण -- ग्रोहोन

घाटी -- तम्पाक्

चंदा -- शेन्खाय

चट्टान -- नुङ्जाओ, नुङ्पाक

जंगल -- उमङ्, जंगल

जलडमरू मध्य -- इथत अनिगी मरक्ता लैबा अखुबा समुद्रगी शरुक

जलप्रपात -- ईशिं चाईबी, इफूल

ज्वार -- ज्वार काबा

ज्वालामुखी -- मैगी-चीङ्

झील -- पात्

तारा -- थवान् मिचाक्

तूफान -- नोङ्लै नुङ्शित्

दलदल -- लैखोम-लैनाङ्, पात्थी-कोमथी ओइबा मफम

द्वीप -- ईथत्

धारा -- ईचेल

धूमकेतु -- धूमकेतु, थवानमिचाक ममैपानबी

नदी -- तुरेल

नहर -- ईशिङ्-खोङ्

पवन -- नुङ्सित

पहाड़ -- चीङ्

पहाड़ी -- चिङ्गीलम

पानी -- ईशिङ्

पूर्णिमा -- पूरनिमा

पृथ्वी -- पृथिबी, मालेम

पोखर -- पुखि

प्रलय -- प्रलोय

प्रायद्वीय -- प्रायदीप, उपदीप

बर्फ -- बरफ, उन

बाढ़ -- ईशिङ्- ईचाओ

बादल -- लैचीन, नोङ्

बारीश -- नोङ्लै नुङ्शित्

बिजली -- नोङ्थाङ्

भँवर -- ईरै

भाटा -- जुवार

भाप -- मनिल

भूकंप -- युहार-हाबा

मरुस्थल -- लैकङला

महासागर -- अचौबा ईपाक

मैदान -- लैतेम मान्नबा लम, लमपाक्

मौसम -- अइङ्-अशा

लहर -- मालेम, संसार

विश्व -- मालेम, संसार

शनि -- शनि ग्रह

समुद्र -- समुद्र, ईपाक

सरदी -- निङथम्बा, अइङ्बा

सूर्य -- नुमित्

सूर्यास्त -- नुमित ताबा

सूर्योदय -- नुमित् थोकपा

स्थल डमरूमध्य -- कङ्फाल अनी शम्नफम कङ्फालगी शरुक

मंत्रालय, विभाग, आयोग और मंडल -- मंत्रालय, लोइशङ् कमिशन अमसुङ् डिभिजन

इस्पात और खान -- इस्पात अमदि खोङ्

उद्योग -- उद्योग, इंदस्त्री

ऊर्जा -- शक्ति

कृषि और सिंचाई -- लौउ-शिङउबा अमसुङ ईशिङ् चाइबा

गृह -- युम

निर्माण और आवास -- शैमशाबा अमसुङ् खुंदाबा

नौवहन -- ईशिङ् लंबीदा पुथोक-पुसिन तौबा

परिवहन -- मी नत्रगा माल पुबगीथबक्

पर्यटन -- लम्कोइबा

पुनर्वास -- अमुक हन्ना खुन्दाहन्बा

मंत्रिमंडल सचिवालय -- मंत्रीमंदल सेक्रेटरियेट

योजना -- थौराङ्

रक्षा -- ङाकशेलबा

रसायन और उर्वरक -- रसायन अमसुङ् लैहाओ चेलहन्नबा पोत/हार

राजस्व और बैंक कार्य -- चहीगी चागा अमसुङ् बैंक की थबक्

लोक सेवा आयोग -- पब्लिक सारभिस कमीशन

वाणिज्य -- लल्लोन इतिक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी -- विज्ञान अमसुङ् खुत्शा हैबा

वित्त -- शेल्-युम्गी ओइबा

विधि, न्याय और कंपनी कार्य -- नियम, अचुंबा अमसुङ् कंपनीगी ओइबा थबक्

शिक्षा -- महै-मशिङ् नोंबा

श्रम -- शु-नोंबा

संचार -- ई-पाओ चत्नबा

समाज कल्याण -- समाजगी चाइफनबा

सिविल पूर्त्ति -- सिविल सपलाई

सूचना और प्रसारण -- पाओ अमसुङ् शंदोकपा

स्वास्ख्य और परिवार कल्याण -- हक्शेल अमसुङ् याइफ युंबान

मनोरंजन -- हराओ तयांबा

कलाएँ -- कलाशिङ्

चित्रकला -- लाइयेक्पा

नृत्यकला -- जगोइ

मूर्तिकला -- मूर्तिकला

ललित कला -- ललित कला

संगीत -- ईशै

साहित्य -- साहित्य

स्थापत्य -- युम कै शाबगी महै

रंगमंच -- फंपाक, स्टेज

कठपुतली नाच -- लाइधी जगोइ

तमाशा -- कुम्है

नट (अभिनेता) -- शक्तम् लाङ्बा, अभिनेता

नटी (अभीनेत्री) -- शक्तम लाङ्बी, अभिनेत्री

नाटक -- ड्रामा, नाटक

नाट्यशाला -- होल, थियेटर

नृत्य गीतिका (नृत्य नाटिका) -- डांस ड्रामा

परदा -- फिजङ, परदा

लोकगीत -- खुल्लक ईशै

लोक नृत्य -- फोक डान्स, लोक नृत्य

वाद्य -- ईशैगी जंत्र

एकतारा -- एक तारा

घंटा -- काङसी, पुङ

झाँज -- झाल

डमरू -- डमरु

डुगडुगी -- पुङ्मचा

ढोल -- धोल

ढोलक -- धुलोक

तबला -- तबला, तपिला

तानपूरा -- तानपूरा

तूती -- वासीगुंबा अपिकपा जंत्र अमा

नगाड़ा -- अचौबा ड्रम

पखावज -- पखावज

बाँसुरी (वंशी) -- बासी

बीन -- बीन

मँजीरा -- मदिला, कोर्ताल

मृदंग -- पुङ्

वीणा -- बीना

शहनाई -- शहनाई, सहनाई

सारंगी -- सारंगी

सितार -- सितार

हारमोनियम -- हारमोनियम

रंग -- मचु

काला -- अमुबा

गुलाबी -- गुलाबी, लै मचु

नारंगी -- कोमला मचु

नीला -- हिगोक़

पीला -- नापु मचु

बैंगनी -- मंग्रामचु

लाल -- अङाङबा

सफेद -- अङौबा

सेलटी -- अवाओबा

हरा -- अशङ्बा

विधि शब्दावली -- वायेन गी वाहै

अग्राह्य -- यादबा

अटर्नी -- एतोर्नी

अतिक्रमण -- युगाइबा, इंदबा

अतिचार -- अहेन्बा लीचत्

अतिलंघन -- थुगाइबा

अधमता -- हंथना खन्बा

अधर्मज -- धर्मतैलवा, चुमदबा

अधिकरण -- ट्रिबिऊनल, वाथोक अमगी विचार तौनबा हाप्पा जजशिङ

अधिनियम -- एकट

अधिनिर्णय -- अचुम अराल लेप्पा

अधिभोगी -- हेनज्जिन्ना चाबा

अनुच्छेद -- ताङकक्, मताङ्

अनुश्रुत -- अरिबा वारिगी ओइबा

अपकृत्य -- फत्तबा थौओङ्

अपमानलेख -- मिङ्चत् थिहन्बा खुत्ई

अपमानवचन -- मिङ्चत् थिहन्बा वाङाङ् ईकाइबां पीबा वाङाङ्

अपराध -- मराल

अपराधी -- मराल लैबा मी

अपहरण -- फाबा

अपीलार्थी -- आपिल तौबा मी

अभिकथन -- वाङाङ्

अभियुक्त -- मराल लैरबा मी नुपी

अभियोक्त्री -- मराल लैरबी नुपी

अभियोजक -- मराल लैरबा मी नुपी

अभियोजन -- प्रोसिक्यूसन, आइनगी थोङ्दा वाकत्लिबा मी

अभिरक्षा -- ङाक्थोक्पा

अवमान -- इज्जत् शोक्पा, इज्जत् हन्थबा

अवैध -- नियमना यादबा

आज्ञापक -- थौदाबा मीओइ, याथङ थादबा मीओइ

आपराधिक मानव वध -- मराल लैबा मी हात्पा

आरोप -- मराल शीबा

उच्च न्यायालय -- हायकोर्ट, अवाङ्वा वायेन लोयशङ्

उच्चतम न्यायालय -- ख्वाइदगी वाङ्वा वायेन लोयशङ्, सुप्रीम कोर्ट

उत्तरजीवी -- हिङ्हौबा मी

उत्तराधिकारी -- महुत् शीन्ना

उत्प्रेरणा -- इन्सिन्बा

उन्मुक्ति -- निङ्तंबा

उपखंड -- अपिकपा मशा, सब डिविजन

उपधारा -- सब सेकसन

उपनियम -- पथाप मचा-मचा, लम-लमगी ओइना शेंबा नियम

उपपट्टा -- शानदोकपगी यानचे-मचा

उपेक्षा -- यओइदबा

कठिन -- अरुबा

कठोरता -- अकनबा, कन्था हैथानबा

कदाचार -- वाचत् वानोंबा

कपट -- नम्थाक् लौनम

कब्जा -- लौशिन्बा, फाजिन्बा

कलंकात्मक -- दोष चेनबगी मशक

कानून -- पथाप, नियम

कारावास -- कैशुमशङ्, जेल

किशोर-अपराधी -- नहा ओइन मराल लैबा

कूटकृत -- आइनबु नियम नाइना इदुना थंबा

क्षतिपूर्ति -- क्षेतिपुरोन

खंडन -- कक्थत्पा, थुगाइबा, येप्‍ता

खंड-पीठ -- डिवीजन बेंच

गारंटी -- गेरेन्टी

गिरफ्तारी -- फाबा

गिरवी -- बंधोप थंबा

जनकता -- मपा-ममा ओइबा मतौ, अहल-लमन ओइबा मतौ

जमानत -- जमिन पीबा, थादोकपा, बेल

जाँचन्यायालय -- थिजिनबगी वायेन लोयशङ्

तलाशी -- थि हुंबा, थिजिन्बा

तामील -- हायबा इन्बा

दंड -- चैराक, दंदी

दंडनीय -- चैराक पीबा याबा, दंदी पीबा याबा

दंड संहिता -- पेनाल कोट, दंदी पीनबगी दमक मरी लैनबा आइन परेङ्

दंडादेश -- चैराक याथङ्

दस्तावेज़ -- दलिल् प्रमाणगी ओइब चे

दांडिक -- चैराक् का मरि लैनबा, दंदी पीबगा मरि लैनबा

दावेदार -- दावी तौबा मी

दिवालिया -- शेल पाइदबा खूत् तप्‍ता

दुर्भाव -- फत्‍तबा वाखल

दुष्प्रेरक -- अरान्बदा थौजन्बा नत्रगा इन्शिन्बा

दुस्संधि -- फत्‍तबदा चुङ्‍शिन्नबा

दोष -- मराल, दोष

दोषसिद्‍ध -- मराल लैरे हायना उत्‍पा

दोषिता -- मराल लैबगी मओङ्

दोषी -- मराल लैब

धारा -- आरर्टिकन, सेक्शन

निरसन -- लौथोकपा, ककथप्‍ता

निराकरण -- लैखाय ताबा, फल ताबा

निरोध -- अथिङ्बा

निर्दोषिता -- मराल लैतबा

निर्वाहिका -- पाङ्थोकपा

निवारक -- अथिङ्बगी ओइबा

न्यायपालिका -- जुडिशरी

न्यायपीठ -- बैचं

न्यायमूर्ति -- जस्टिस, अचुंबगी मशक

न्यायाधीश -- जज, वायेन मपू

न्यायालय -- वायेनशङ् कोर्ट

न्यासी -- ट्रस्टि

पंचाट -- बिचारगी राय

पट्टा -- शांदोकपगी इनबा-चे

परमादेश -- मथक्की वायेन शङ्ना मखादा पीबा याथङ्

परोक्षी -- माइरोङ् यारिबा मी

पहचान -- शक खङबगी मतौ

पैरोल -- पेरोल, बंदीगी वाशक

प्रकोपन -- शाओहन्बा, कायहौबा

प्रतिदावा -- मायोकनना दाबी तौबा

प्रतिभू -- जामिन पीबा मी

प्रतिभूति -- खुदोङ्थिबा लैहंदबा, लैताहंबा

प्रतिवादी -- पाओखूम पिनरिबा मशेल

प्रत्यर्थी -- लंबा

प्रत्यारोप -- ओन्शिंदुना मराल शीबा

प्रत्युत्‍तर -- पाओखुम

प्रथमदृष्ट्या -- अहान्बा मीत्येंगदा

फाँसी -- फार्सी

बंदी -- फादोक् तारबा मी

बंदीप्रत्यक्षीकरण -- हेबियस कार्पस, अफाबा मी कोर्टता पुथोकपा

बंधक -- बंधान थमलिबा पोत

बंधक कर्ती -- पोत बंधान थंबा मी

बंधककार -- बंधान लौबा मी

बंधक पत्र -- बंधान थंबगी चे इनबा

बाध्यकर -- खुलङ् लमन्, तङाइफदबा ओइहन्बा

बेदखली -- खुत-थिङ् जिंदबा

मंसूख करना -- कक्थप्ता

मजिस्ट्रेट -- मेजिस्ट्रेट

मानव वध -- मी-हाप्‍ता

मानहानि -- इज्जत माङ्बा

मुकदमे-बाजी -- कोर्ट ता वाकप्‍ता

मुख्यन्यायमूर्ति -- विचारपति मकोक

मृत्यु दंड -- शिबगी दंदी

याचिका -- पिटिशन, दरखास्त

राजद्रोह -- लैबाक् की येक्‍नबा

राजनिष्ठा -- लैबाक् निङ्बा

रिट -- अइबा

रिसीवर -- रिसीवार

लिखत -- अइबा

लोप -- माङबा

वकील -- उकिल

वचन -- वाङाङ्

वसीयत-दार -- उइलदा याओबा कान्नबा फङ्गदबा मी

वस्तुत: -- तशेङ्ना हायरबदा

वाद -- कैसा तौबा, मुकदमा तौबा

वादपत्र -- मुकदमागी चेरोल

वादी -- कैस तौबा

वारिस -- लन्-थुम्गी हक लैबा मी

विचारण -- बिचार तौबा

विद्‍वेष -- येक्नबा

विधि -- नियम, पाथाप, आइन

विधिक -- नियमगी ओइबा, पाथायकी ओइबा, पाथायकी ओइबा

विधित: -- नियम गी मतुङ इन्ना, पाथाप की मतुङ इन्ना

विधि-मान्य -- नियमना याबा

विधि-शासन -- आइनगी लैङाक

विनिषिद्‍ध -- आइनना यादबा

विलेख -- शोए तौदुना यानरबा चे

विवाह-विच्छेद -- खाइनबा

विशेषाधिकार -- अखन्नबा अधिकार

विसम्मति -- यानदबा

व्यतिक्रमी -- मथौ तौदबा मराल लैबा मी

व्यादेश -- इंजंकसन, कोर्ट तौनु हायना पीबा याथङ्

शनाख्त -- शकखङ्बा

शपथ -- वाशक

षड्‍यंत्र -- शरौ, लौतुनबा

संक्षिप्त विचारण -- अशंबा विचार

संदेहजनक -- चिङ्निनिङाइ ओइबा

संविदा -- यानबा, करार

संहिता -- कोड, समाजना यानरबा नियम, पाथाप

सदोष -- दोष चेनबा

सद्‍भाव -- अचंबा वाखल, अफबा वाखल

सबूत -- प्रमाण

समन -- समन तौबा, कौबा (कोर्टना कौबा)

साक्षी -- साक्षी, साखी

साक्ष्य -- साक्षी, साखी

सिद्‍धदोष सिद्धदोष: -- पीदुना लैर

सुधारालय -- शम्दोक्नबा शङ

सुनवाई -- हियरिंग, ताहनबा

सेना न्यायालय -- सेनान्यायालय, सामरिक-बिचारालय

हक -- हक्, फङफम थोकपा

हेतु -- मरम, कान्नाबा

वाहन -- तोङ्नबा गारी, शादोङ (शगोल, ऊट कुंब)

खच्चर -- शगोल अनेंबा

घोड़ा -- शगोल अनेंबा

जहाज -- जहाज

टमटम -- शगोलगारी, शगोलगाड़ी, मथक्कुपत्बा

डोंगी -- हिनाओ

ताँगा -- शगोलगारी, शगोलगाड़ी

नाव -- हि

नौका -- हिनाओ

पालकी -- डोली दोलाई

बग्घी -- चाका मरी पानबा, शगोल गाड़ी

बस -- बस

बैलगाड़ी -- शनगाड़ी

रथ -- रथ

रेलगाड़ी -- रेलगाड़ी

विमान -- एरोप्लेन

व्यंजनादि -- येनशाङन-चिङबा

अंडा -- येरूम, मरुम

अचार -- अचार

इडली -- इडली

इमरती -- अथुबा मीठाइ मखल अमा

कचौरी -- कचौरी

कढ़ी -- शङगोम अफमबना थोङबा येनजाह् येनशाङ मखल अमा

कबाब -- कबाब

खिचड़ी -- खेचरी खेच्री

खीर -- खेर

गुझिया -- गुझिया

चटनी -- चटनी, अमेट्पा

चपाती -- तल, चपाती

जलेबी -- जिलिबी

दलिया -- पौना तकखाइबा गेहु

दही -- दही, शङ्गोम अफंबा

दाल -- हवाई

दूध -- शङ्गोम

पकौड़ा -- पकौड़ा

पनीर -- छना

पराँठा -- परोठा

पापड़ -- पाफोर

पूड़ी (पूरी) -- पूरी

पेड़ा -- बेरा

बर्फी -- बर्फी

बूँदी -- लदू मकुप

भात (चावल) -- चाक्

मक्खन -- माखोन

मछली -- ङा

मट्ठा -- छना मही

मलाई -- शङगोम मपाल

मांस -- शा, शदोङ्

मुरब्बा -- मुरबा

रबड़ी -- रबरी

रस -- रोस

रसगुल्ला -- रसगुला

रायत -- राइता

रोटी -- तल

लड्डू -- लद्‍दू, लड्डू

लस्सी -- लस्सी

शरबत -- है मही

शराब -- यू

समोसा -- समोसा

साबूदाना -- साबूदाना

हलवा -- हलवा

व्यवसाय -- शिन्फम

अध्यापक -- ओजा

अनुवादक -- अनुवाद तौबा मी, हंदोक्पा मी

इंजीनियर -- इंजीनियर

कलाकार -- कलाकार

कवयित्री -- शैरेह् इबी नुपी

कवि -- अशैबा, शैरेङ् इबा नुपा कबि

कसाई -- कसाई, शा हात्‍लग योन्बा मी

किराना -- याइङं, थुम, मसाला असिनचिंबा नङ्‍तिगी शिजिन्नबा हिदाक अमदि पौत्-चै योन्बा मी

कुम्हार -- चफू शाबा

कुली -- कुलि

गायक -- ईशैशक्पा

ग्वाला -- शङ्गोम शुंबा, शड़्गोम योंबा

घड़ीसाज -- घड़ी शेंबा मी

चरवाहा -- शनजेन्नहा

चालक -- ड्राइवर

चित्रकार -- लाइयेकपा

चौकीदार -- चौकिदार

जादूगर -- जादु तौबा, मित्रं हैबा मी

जिल्दसाज -- लाइरिक मखुम शेम्-शाबा मी

जुलाहा (बुनकार) -- फी शाबा

जौहरी -- सना-लुपा चाङ् येङ्बा, नत्रगा योनबा मी पांजी

ज्योतिषी -- पांजी

तेली -- थाओ योन्बा, तेली

दरजी (दर्जी) -- दरजी, फी तुबा

दलाल -- पोत् लैथोक लैशिंदा मरकता लैबा तेङ्बाङबा मी

दुकानदार -- दुकान फंबा

धाय (दाई) -- चोकचबी

धोबी -- फी शुबा मी, धोबी

नट -- जगोइ शाबा मी

नाई -- हजाम, खुजिन-शम कक्पा मी

पत्रकार -- पाओमी, खबरगी मी

पुरोहित -- पोरोहित

प्रकाशक -- अफोङ्बा मी

फेरीवाला -- कोयना चत्‍तुना पोत योन्बा मी

बढ़ई -- उ शुबा मी

मछुआ -- ङा फाबा मी, ङामी

मजदूर -- शिन्मी, थबक शुबा मी

मल्लाह -- ही होनदुना, नत्रगा ङा फादुना हिङ्बा जाति अमा

महावत (महाउत) -- मउत्, शामु थोबा मी

माली -- माली, लैकोल शेन्नाबा मी

मुद्रक -- अनंबा

मोची -- खोङूप शेंबा, मोची

रसोइया -- पुजारी, बुजारी

राज -- युम शाबा मी राज्य, शासन

लुहार (लोहार) -- योत् शुबा मी

लेखक -- अइबा, लाइरिक इबा मी

वकील -- उकिल

विक्रेता -- अयोन्बा मी

वेश्या -- बेशा, ओकतबी

वैद्‍य -- माइबा

व्यापारी (सौदागर) -- ललोनबा मी

सर्राफ -- सना लुपा ललोनबा मी

साईस (सईस) -- शगोल शेन्नबा मी

साहूकार -- महाजोन अचौबा

सुनार -- सना शाबा

हलवाई -- अथूम अहाओ शाबा अमदि योनबा मी

शरीरांग -- हकचाङगी कायात्

मनुष्य के -- मीगी, मीओइबगी

अँगूठा -- खूबी

अंजलि -- खुजोक

अँतड़ी (आँत) -- थिबोङ-थिरिन

अस्थि-पंजर -- शरू पोलाङ

आँख -- मित्

आमाशय -- चाकखाओ

उँगली (अंगुलि) -- खूदोंबी

एड़ी -- खूनिङ्

ओंठ (होंठ, ओष्ठ) -- चिंबाल

कंठ -- खौरी

कंधा -- लेङबान, लेङ्जूम

कमर -- ख्वाङ्

कलाई -- खुदाङ्

कान -- ना, नाकोङ्

कोहनी -- खुनिङ्

खोपड़ी -- कोक्

गर्दन -- ङक

गर्भाशय -- अङाङ्खाओ

गला -- खौनाओ, खनाओ

गाल -- खजाय, खजाइ

गुर्दा -- किदनी

ग्रंथि -- किशि

घुटना -- खुकउ, खुउ

चमड़ा -- उन्सा, मऊन

चेहरा -- माय, माइथोङ्

चोटी -- बेनी शिखा

छाती -- थबाक्

जटा -- जोता

जबड़ा -- चाइरुङ्

जाँघ (जंघा) -- फैबोम, फैगल

जीभ -- लै

टाँग -- खोङ्

ठोडी (ठुड्डी) -- खदाङ्

तर्जनी -- खुदयाइ

तलवा -- खोङ्या

तालु -- ङौ

दाँत -- यापङ्

दाढ़ -- दाढ़ी

दाढ़ी -- खदाङ् कोइ

दिमाग -- माथा, थोप, कोक

छड़ -- खोङ्, खूत, कोक नत्‍तबा हकचाङ्गी

नस -- शिङ्ली

नाक -- नातोन

नाखून -- खुजिन

नाड़ी -- शिङ्ली-नाओरी

नाभि -- खोइदौ

नेत्र (आँख) -- मित्

पलक -- मिथुप

पसली -- थबाक्की शरुक, शरु हुमदाङ्

पाँव -- खोङ्

पीठ -- नङ्गल

पेट -- पुक

पैर -- खोङ्

फेफड़ा -- थबोंबी

बरौनी -- पा

बाँह -- पाबोम

बाल -- शम

भौंह -- पिशुम

मसूड़ा -- यारी

मस्तिष्क -- माथा, कोक

मांस -- शदोङ्

माथा -- थीप, माथा

मुँह -- चीन

मुट्ठी -- खुतुम

मूँछ -- नातोन शमाङ् कोय

यकृत -- चाक्खाओ

योनि -- अथिभम

रीढ़ -- याङ्लेन

शरीर -- हक्चाङ्

सिर -- कोक

हँसली -- ङक की मखा थबाक्की मथकता लैबा अकोनब शरु

हड्डी -- शरू

हथेली -- खुबाक

हाथ -- खुत्

ह्रदय -- थमोय थमोय

जानवरों के -- शाशिङ्गी

खाल -- मउन, शउन

खुर -- शागी खोङ्जिन

चमड़ा -- मउन, उनशा

चोंच -- उचेककी मचीन

थन -- खोम खोम

पंख (पाँख) -- मशा

पंजर -- पोल, बोल शारङ्

पंजा -- खुबाम

पर -- उचेक मतु, मशा

पूँछ (दुम) -- ममै

फन -- मतोक

रोआँ -- तू

सींग -- मची

सूँड -- शामुगी नातोल

हाथी दाँत -- शामु मया

शिक्षा -- महै-मशिङ्

अंक -- अङ्क, मशिङ्

अकादमी -- अकादमी

अध्यापक -- ओजा

आचार्य -- प्रोफेसर,

आवासीय विश्‍व-विद्‍यालय -- रेसिडेनिसयल युनिवर्सिटी

उच्चतर माध्यमिक विद्‍यालय -- हायर सेकंडरी

उच्च विद्‍यालय -- हाई स्कूल

उपाचार्य -- रीडर

उपाधिपत्र -- उपाधिगी चे

कक्षा -- क्लास

कुलपति -- वाईस-चान्सेलर, भाइस चान्सलर

कुल-सचिव -- रजिस्ट्रार, टाउन काउन सिल गी नत्रगा युनिवर्सिटीगी रेकोर्ट थंबा आफिसर

कुलाधिपति -- चान्सेलर

कुलाध्यक्ष -- विजीटर, अमबु चत्‍तुना येङबा मी

गुरु -- गुरू, ओजा

घंटा -- पुङ्

छात्र -- महैरोय, छात्र

छात्रवृत्‍ति -- महैरोय दा पीबा पैसा, छात्रवृत्‍ति स्कालरशिप

छात्रावास -- महैरोय लैनबा युम, होस्टेल

जुर्माना -- जोरि

दृश्यश्रव्य साधन -- येङ्नबा-तानबा पांबै

निबंध -- निबंध, वारेङ्

निरीक्षक -- इन्स्पेक्टर, येङशिन्नबा मी

पत्राचार पाठ्यक्रम -- कोरस्पोन्डन्स कोर्स

पदक (मैडल) -- तकमान, मेडल

परीक्षक -- परीक्षा लौबा मी, इगज्यमिनर

परीक्षा -- परीक्षा, परिखा

परीक्षाफल -- परीक्षा फोल, परिखा फोल

परीक्षार्थी -- परीक्षा थारिबा मी

पाठ -- पाठ

पाठशाला -- महै तंफम शङ्, स्कूल

पाठ्यक्रम -- तम्नबा मचाक मपोत्, सेलेबस

पाठ्यचर्या -- तम्नबा मचल परेङ्, कोर्स

पाठ्य पुस्तक -- तम्नबा लाइरिक, टेक्स-बुक

पुरस्कार -- मना

पुस्तकालय -- लाइरिक शङ्, लाइब्रेरी

प्रधानाचार्य -- प्रिंसिपाल

प्रधानाध्यापक -- हेडमास्टर

प्रमाणपत्र -- सार्टिफिकैट

प्रयोगशाला -- चाङ्येङ्शङ् लाबोरेटरी

प्रवेश -- चङ्ना

प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षु: -- ट्रेनी

प्राध्यापक -- लेक्चरर्

प्रोक्टर -- प्रोक्टर

बाल विहार -- अङाङ्शिङ्गी पार्क, किंडरगार्टन

महा-विद्‍यालय (कालेज) -- कालेज

मान्यता -- शकखङ्बा

मान्यता-प्राप्‍त -- शकखङ्लबा

लिखाई -- इबा

लिखावट -- खुतइ

वार्डन -- वनाडे, वार्डन

विद्‍या -- महै

विद्‍यार्थी -- छात्र, महैरोइ

विद्‍यालय (स्कूल) -- स्कूल, महै तंफम शङ्

विद्‍या सभा -- महैशिङ्गी सभा

विश्‍व-विद्‍यालय -- युनिवर्सिटी

विषय -- हिरम, विषय

व्याख्यान -- वाङाङ् लेक्चर

शब्दकोश -- वाहै, लोनगी डिक्शनरी

शिक्षक -- ओजा

शिक्षा निदेशक -- एज्युकैशन डायरेक्टर

शिक्षा परिषद् -- महेमशिङ्गी कमिटी

शिक्षा मंडल -- महैमशिङगी लूप

शिक्षा शुल्क -- फी, लाइरिक तंबगी पीबा ममल

शोध-निबंध -- थिजिन-वारेङ्

शोध प्रबंध -- थीसिस

श्यामपट्ट -- ब्लेक-बोर्ड

श्रुतलेखे -- डिक्टेशन

संकाय -- फेकल्टी

संकाय-अध्यक्ष -- डीन, दीन

संचालन मंडल -- अशिन-अराङ काङबु

संस्थान -- इंस्टिट्यूट

सत्र -- सेशन

सनद -- प्रमाण-पत्र, सर्टिफिकैट

समय-सारिणी -- टाइम टेबल, रुटिन

सहायता अनुदान -- ग्रांट-इन-एड, मेतेङ्गी शेंथङ्

सहायता-प्राप्‍त विद्‍यालय -- ग्रान्ट-इन-एड-स्कूल, मतेङ् फङ्लबा स्कूल

अध्यापन विषय -- तम्नबा हिरम

अंकगणित -- अङ्क, अंक

अंतरिक्ष विज्ञान -- नोङदोनगी विज्ञान

आयुर्विज्ञान -- आयुर्विज्ञान

अर्थशास्त्र -- शेनमीतलोन

इंजीनियरी -- इंजीनियरिंग

इतिहास -- इतिहास पुवारी

कृषि विज्ञान -- लौउ-शीङउ-विज्ञान

गणित -- अङ्क

गृह विज्ञान -- होम-साइन्स

चित्रकला -- लाइयेकपगी कला

ज़्यामिति -- ज्योमिट्री, ज्योमिती

त्रिकोण-मिति -- त्रिकोनोमिति

दर्शन -- दर्शन, येङ्बा, उबा

नागरिक शास्त्र -- सिविक्स

नृविज्ञान -- एंथ्रोपालोजी, मी नैनबा विज्ञान

पुरातत्व -- अरिबा नैनबा, अर्किउलजि

पुस्तकालय विज्ञान -- लाइब्रेरी साइन्स

प्राणि विज्ञान -- जीव नैनबा विज्ञान, जूलाजी

बीज गणित -- अजलेब्रा

भाषा विज्ञान -- लोन गी विज्ञान, लिन्गुस्टिक

भूगोल -- भूगोल, जुग्राफी

भूविज्ञान -- जियालाजी

भौतिकी -- फिजिक्स

मनोविज्ञान -- साइकालोजी

मौसम विज्ञान -- नुङशित्-नुङ्श् अइङ्-अशा खङ्नबा विज्ञान

रसायन -- रसायन, कैमिस्ट्री

राजनीति शास्त्र -- लैङाकलोन काङ्लोन, पालिटिकल साइन्स

ललित कला -- ललित कला

वनस्पति विज्ञान -- पांबी नैनबा विज्ञान, बातनी

वाणिज्य -- ललोन-इतिक, कामर्स

शिक्षा -- महै, महैमशिङ्

संगीत -- ईशै

समाजशास्त्र -- समाजगी मरमदा नैनबा, सोसिउलोजी

सांख्यिकी -- लेङ्दबा पोत्शिङ्बु नैनबा, स्टेटिस्टिक्स

साहित्य -- साहित्य

सैन्य विज्ञान -- लाल्मी गी विज्ञान, मिलिटरी साइन्स

स्वास्थ्य विज्ञान -- हकशेल काङलोन

संसदीय शब्द -- संसद की वाहै

अधिवेशन -- अधिवेशन, मीफम

अध्यक्ष -- अध्यक्ष, स्पीकर

अभिभाषण -- भासन, वाङाङ्

अल्पमत -- मत मशिङ् यांदबा

अल्पसंख्या -- मशिङ् यामदबा

आयव्ययक -- चागा-चादिङ्, बजट

उपचुनाव -- मरक्की मीखल

उप-सभापति -- उपसभापति, डिपुटी चेयरमेन

उपाध्यक्ष -- उपाध्यक्ष, डिपुटी स्पीकर

गणपूर्ति -- कोरम

चुनाव -- मीखल

चुनाव अभियान -- मीखल गी भोत् खोंबा

चुनाव आयुक्‍त -- इलेक्शन कमिश्‍नर

जनमत संग्रह -- मीयामगी मत खोमजिन्बा

तारांकित प्रश्‍न -- मरु ओइबा वाहङ्, स्टार्ड क्वेस्चन

निर्वाचक मंडल -- इलेक्सन कमिति

निर्वाचक वर्ग -- इलेक्टोरेल रोलदा याओरिबा, वोटर, भोटर

निर्वाचक सूची -- इलेक्टोरेल रोल, वोटर लिस्ट

निर्वाचन -- मीखल, मी खन्बा, इलेक्शन

निर्वाचन आयोग -- निर्बाचनी-आयोग

निर्वाचन क्षेत्र -- निर्बाचन-क्षेत्र

प्रतिनिधित्व -- प्रतिनिधित्व

प्रश्‍न अवधि -- प्रश्‍नोत्‍तर-काल

बजट -- बाजेट, आय-ब्ययक, आनुमानिक-आय-ब्ययक

बहुमत -- बहुमत

बहुसंख्यक -- मशिङ् हेन्बा

मत -- मत

मतदाता -- मत पीबा मी, भोटर

मतदान -- भोटिंग, वोटिंग, भोट पीबा

मतपत्र -- भोत की चे, बेलेट पेपर

मतपेटी -- भोत की उपु, बेलेत बोकस

मताधिकार -- भोत यादबगी अधिकार

राज्य सभा -- राज्य सभा

लोक सभा -- लोक सभा

वयस्क मताधिकार -- भोत थादबा याबगी चही मताङ्, बोयोस

वाचन -- पाबा, हायबा

विधान -- नियम, आइन

विधान परिषद् -- विधान सभा

विधान मंडल -- विधान मंडल, आइन शेमबा काङ्बु

विधान-सभा -- विधान सभा

विधि-निर्माण -- नियम शेंबा, आइन शेंबा

विधेयक -- बिल

विपक्ष -- अतोप्पा मायकै

विरोधी दल -- बिरोधी दोल

संविधि -- सभाना शोंबा आइन

संसद -- संसद , पार्लियामेन्ट

संसद सदस्य -- एम.पी., संसद की मेंबर

सत्‍तारुढ़ दल -- शासन पायरिबा दोल

सत्रावसान -- मीफम लोइशिनन्खिबा

सभापति -- सभापति, चेयरमेन

सर्वजनीन मताधिकार -- मीयामगी ओइना भोत थादबगी अधिकार

स्थगन -- यैथोक्पा

संस्कृति -- संस्कृति, नात्

दर्शन -- दर्शन, योङ्बा, मीतयेङ्

आत्मा -- आत्मा, थवाइ

आस्तिक -- लाइ थाजबा

ईश्‍वर -- लाइ, इश्‍वर

उपवास -- चरा हेन्बा

गिरजाघर -- चर्च

जनेऊ -- लूगुन

तंत्र -- मंत्र

तीर्थ -- तीर्थ, लाइफम

नास्तिक -- लाइ थाजदबा

पाप -- पाप

पुण्य -- पुन्य

भूत-प्रेत -- भुत-प्रेत, लाइ फत्‍तबा

मंत्र -- मंत्र, लाइशोन तीनशोन

शैतान -- शैतान, सरोह, लाइ फतत्बा

पूजा-अर्चना -- पूजा अर्चना

अखंड पाठ -- लेत्‍तना पाबा

आरती -- आरती

उपासना -- लात्‍पा

जपमाला -- माला चत्पा

धूप -- धुप

नमाज़ -- नमाज

पादरी -- पादरी

पूजा -- पुजा

प्राणायाम -- स्वर सान्‍नबा

प्रार्थना -- हायजबा

मस्जिद -- मस्जिद

मूर्ति -- मुर्त्‍ति, शक्‍तम

रोजा -- रोजा

वेदी -- फंबाक, काङ्थक्

श्राद्‍ध -- षाद्‍ध, सोरात

संध्या -- याचङ्बा

रिश्‍ते-नाते -- मरि-मता

काका -- खुरा, काका

चचेरा भाई -- खुरागी मचा खुराना पोक्पा मयांब-मनाओ

चचेरी बहन -- खुराना पोक्पा मचे-मचन

चाचा -- खुरा

चाची -- इंदोन

जमाई -- ममाक

जेठ -- मतै

जेठानी -- मचे

दादा -- मपुबोक

दादी -- मबेनबोक

दामाद (जमाई) -- ममाक नुपा

देवर -- मनाओ नुपा

देवरानी -- मनाओ नुपी

ननद -- मनम्मा, मचननुपी

ननदोई -- मचन नत्रगा मनम्मा लौबा नुपा तादा, मबाइ, मशेल

नातिन -- मशुनुपी, मचानुपीगी मचानुपी

नाती -- मशुनुपा

नाना -- ममापोकपा मपुबोक

नानी -- ममापोक्पा मबेन्बोक

पति -- मवा, मपुरोइबा

पत्‍नी -- मतु, नुपी

परदादा -- मबूधौपुरेन

परदादी -- मबेनवोक

परपोता -- मचागी मशुनुपा, शुथाङनुपा

पिता -- मपा

पुत्र -- मचानुपा

पुत्री -- मचानुपी

पोता -- मशुनुपा

पोती -- मशुनुपी

फूफा -- मामा

फूफी (बुआ) -- मने

फूफेरा भाई -- मनेगी मचानुपा, मबाई

फूफेरी बहन -- मनेगी मचानुपी, मनाओनुपी

बहन -- मचन, मनाओ

बहनोई -- मचननुपी लौबा नुपा, मबाइ

बहू -- मौ

बाप -- मपा

बुआ -- मने

बेटा -- मचानुपा

बेटी -- मचानुपी

भतीजा -- मयांबा नत्रगा मनाओगी मचा नुपा

भतीजी -- मयांबा नत्रगा मनाओगी मचानुपी

भाई -- मयांबा नत्रगा मनाओ मौपा

भानजा (भांजा) -- मचे नत्रगा मनाओ नुपी नत्रगा मचननुपीगी मचा नुपा

भानजी (भांजी) -- मचे नत्रगा मनाओ नुपी नत्रगा मचननुपीगी मचानुपी

भाभी -- मतैमा नत्रगा मनम्मा

माँ (माता) -- ईमा (उत्‍तम पुरुष) ममा (मध्यम पुरुष नमा (अन्य पुरुष)

मामा -- मामा

मामी -- इने (उत्‍तम पुरुष मने) (मध्यम पुरुष) नने (अन्य पुरुष)

मौसा -- खुरा, काका

मौसी -- इंदोमचा, इमाबोक

समधिन -- ड.इशेल

समधी -- इचानुपा/नुपीगी मकुबोक, मबाइ

ससुर -- मकू

साढू -- मतुगी मनाओनुपीगी नुपा

साला -- मशेन नुपा

सास -- मनेम

सौत -- लोन्‍नबी

सौतेला भाई -- पोक्मिननदबा मचिन मनाओ

सौतेली बहन -- पोकमिन्‍नदबा मचे-मचल

सौतेली माँ (विमाता) -- पोक्‍तबी ममा

संस्‍कार -- संस्कार

अंत्येष्‍टि -- क्रियाकर्म

नामकरण -- ममिङ् थोंबा

मुंडन -- लू कोक्पा

यज्ञोपवीत -- लूगुन थाङ्बा

विवाह -- लूहोङ्बा

सैन्य -- लान्मीगी

आयुध -- खुत्लाइ

कमान -- तेंदोड.

कवच -- हक्‍कन

कवायद -- सिपाइगी क्‍वाज

किला -- लान्बन्

किलाबंदी -- लानबन् शेम-शाबा

खड्‍ग -- थाङ्शाङ्

गढ़ -- लान्बन

गारद -- गार्ड

गोला -- बम

गोली -- नोङमै मरु

घेरा -- कोयशिन्बा

छावनी -- लानशङ्

जहाज -- जहाज

जिरहबख्तर -- लान्फी, फुरित

टैंक -- तेंक

ढाल -- चुंगोइ

तलवार -- थाङ्शाङ्

तोप -- तोप

तोपखाना -- तोपथंफम

तोपची -- तोप काप्पा मी

थल सेना -- कङ्फाल लान्मी

दुर्ग -- लान्बन

धनुर्विद्‍या -- तेन्काप्पगी महै

धावा -- लांदाबा

ध्वजारोहण -- फिराल चिङखत्पा

ध्वजाव-रोहण -- फिराल चिङथबा

नेज़ा -- ता

नौसेना -- ईशिङ लान्मी

परेड -- पेरेड

पिस्तौल -- पिस्तौल

पूर्वाभ्यास -- रिहार्सन

पोत -- जहाज

बंदूक -- नोङमै

बम -- बोम

बमवारी -- बोम थदबा

बिगुल -- बेंगुल

बेड़ा -- हि/जहाज मायम थाङदुना लैबा

भरती दफ्तर -- मिङजन लोयशङ्

भाला -- ता

मुख्यालय -- मरुओइबा लोइशङ्, मरुओइबा ऑफिस

युद्‍धपोत -- लान्गी हि/जहाज

युद्‍धविराम -- लान लेप्पा

योद्‍धा -- लान्मी, लालोय

लड़ाई -- लाल, लान

वायुयान -- एरोप्लेन

वायुसेना -- नोङथक लान्मी

विमान -- एरोप्लेन

शिरस्‍त्राण -- खाङ्‍तुपी, योतकी तुपी

शिविर -- लानशङ्

संगीन -- संगीन

संधि -- संधि, शङ्‍दाइनबा

सेना -- लान्मी

हमला -- लांदाबा

हवाई छतरी -- पेरासुत

हवाई हमला -- नोङथक्‍ता लांदाबा


स्रोत[सम्पादन]