सदस्य:Vibhijain/Sandbox11

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

|- |ابهر || || م.کل || الگان="رقت"|124,339 |- | اچلپور || || || الگان="رقت"|107,304 |- | آدانکی || [ || || الگان="رقت"| |- | ادیلآباد || [ || وا || الگان="رقت"|129,403 |- | ادیپور || || || الگان="رقت"|86,388 |- | آدونی || [ || وا || الگان="رقت"|162,458 |- | ادور || || م || الگان="رقت"|28,952 |- | ادره, پورولی || || || الگان="رقت"|22,030 |- | آگارتلا* || || م.کل || الگان="رقت"|189,998 |- | اگرا || || || الگان="رقت"|1,727,275 |- | احمدآباد || || || الگان="رقت"|3,959,432 |- | اهمدگاره || || م.کل || الگان="رقت"|28,022 |- | اهمدناگر || || || الگان="رقت"|307,455 |- | ایزول* || || ن.ت || الگان="رقت"|228,280 |- | اجامر || || || الگان="رقت"|485,197 |- | اکالتارا || || ن.پ || الگان="رقت"|20,367 |- | اکولا || || || الگان="رقت"|443,184 |- | الاپپوزها || || وا || الگان="رقت"|282,675 |- | الیگاره || || || الگان="رقت"|1,167,732 |- | الیپوردوار || || || الگان="رقت"|73,732 |- | اللهاباد || || || الگان="رقت"|1,215,348 |- | المرا || || وا || الگان="رقت"|32,358 |- | الوار || || || الگان="رقت"| |- | آمادالوالاسا || [ || ن.پ || الگان="رقت"|37,931 |- | امالاپورام || [ || م || الگان="رقت"|51,444 |- | امارپور || || ن.ا || الگان="رقت"|20,965 |- | امبیکاپور || || وا || الگان="رقت"|90,967 |- | امبالا || || م.کل || الگان="رقت"|139,279 |- | امبالا || || وا || الگان="رقت"|168,316 |- | عملی || || ک.ت || الگان="رقت"|28,570 |- | امراوتی || || || الگان="رقت"|678,192 |- | امرلی || || || الگان="رقت"|90,243 |- | امریتسر || || وا || الگان="رقت"|1,003,917 |- | امرها || || || الگان="رقت"|264,890 |- | اناکپله || [ || م || الگان="رقت"|85,486 |- | آنند || || || الگان="رقت"|300,462 |- | آنانداپور || || ن.ا.ک || الگان="رقت"|35,048 |- | انانتاپور || [ || وا || الگان="رقت"|243,143 |- | انانتنگ || || وا || الگان="رقت"|97,896 |- | انچراکاندی || || ک.ت || الگان="رقت"|21,878 |- | انکلشوار || || || الگان="رقت"|67,952 |- | آنگول || || ن.ا.ک || الگان="رقت"|38,018 |- | ارکنام || [ || || الگان="رقت"|82,500 |- | اراریا || || م || الگان="رقت"|60,861 |- | آرامباغ || || || الگان="رقت"|60,594 |- | آراسیکره || || || الگان="رقت"|45,250 |- | ارکوت || [ || || الگان="رقت"| |- | ارراج || || ن.ا || الگان="رقت"|20,356 |- | اراه || || م || الگان="رقت"|203,380 |- | ارور || || ک.ت || الگان="رقت"|35,283 |- | آروپپوککتتای || [ || || الگان="رقت"|84,029 |- | آسانسول || || || الگان="رقت"|486,304 |- | اشک نگار || || || الگان="رقت"|67,705 |- | اشتامیچیرا || || || الگان="رقت"| |- | اسکا || || ن.ا.ک || الگان="رقت"|20,739 |- | اسانده || || م.ک || الگان="رقت"|22,707 |- | عطینگل || || م || الگان="رقت"|35,693 |- | اورانگاباد || || م || الگان="رقت"|79,393 |- | اورانگاباد || || || الگان="رقت"|1,208,285 |- | ازامگاره || || || الگان="رقت"| |- |}

ب[सम्पादन]

[[فیله:وب کیتی, بانگلوره.جپگ|تهومب|رقت50پکس|بانگلوره]]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
بابیل ک.ت 21,644
بدی ن.پ 22,601
بده باچلی ن.پ 20,411
بادپله [ ک.ت 29,829
بادهارغات ک.ت 47,713
باگها م 91,467
بهادورگاره وا 131,925
بهادورگانج ن.ا 28,118
بهرامپور 1,60,168
بهرایچ 1,68,376
بایرگانیا ن.ا 34,836
باختیارپور ن.ا 32,293
بلاغات 10,000,000
بالانگیر م 85,261
بالاسوره
بالشوار وا 156,430
بلی
بلی
بالابهگاره
بلی
بلد ن.پ 21,165
بالدا بازار ن.پ 22,853
بالرامپور
بالورغات
بمرا
بنده
باندیپوره ن.ا.ک 25,795
بانگناپله [
بانکا م 35,455
بانمانخی بازار ن.ا 25,187
بانسوارا
بنکرا
باپاتلا [ م 68,397
باراهییا م 39,865
بارامتی
برملا وا 71,896
باران
باراست
باردهامان
برکار
برولی ن.ا 34,653
باربیقا ن.ا 38,200
بریلی
برگره
باره
باروغتو ک.ت 21, 092
باندیکویی
باسنا
باربیل م 52,627
برگره م 63,678
باره م 48,442
باریپادا وا 100,651
برمر
بارنالا م.کل 96,624
بارپتا م.ب 41,038
بارپتا رود م.ب 35,725
بارراکپور
بارونی
بروالا م.ک 33,132
باسودبپور ن.ا.ک 30,006
باتلا وا 147,872
بطحیندا م.کل 217,256
بول
بازپر م.ب 21,792
باور
بگسرای وا 107,623
بها ن.ا 20,741
بلگام
بلمپله [ م 66,792
بلاری
بلپاهار ن.ا.ک 32,826
بمترا ن.پ 23,315
بانگلوره*
برهامپور
بتهامچرلا [ ک.ت 30,973
بتتیاه م 116,670
بتول
بهابوا م 41,755
بهادراچلام [ ک.ت 42,650
بهادرک م 92,515
بهاگلپور وا 350,133
بهاقا پرنا ن.پ 21,596
بهاینسا [ ن.پ 41,331
بهاجانپورا
بهاندارا
بهاراتپور
بهارتهانا
بهاروخ
بهاتاپارا م 50,118
بهوانی [
بهاوناگر
بهاوانیپاتنا م 60,787
بهمنیپتنام [ وا 48,664
بهلای
بهیلوارا
بهیموارام [ وا 142,064
بهینمال
بهیواندی
بهیوانی م. کل 169,531
بهونگیر [ م 50,407
بهوپال*
بهبان ن.ا.ک 20,234
بهوبانسوار* وا 658,220
بهوج
بهوسوال
بیدار
بدهان نگار
بهار م 232,071
بیجناور
بیکانر
بیکرامگانج ن.ا 38,408
بیلارا
بیلاسیپارا ت.ک 31,171
بیلاسپور وا 335,293
بیلاسپور
بیرامیتراپور م 29,447
برگون ک.ت 23,562
بوببیلی [ م 50,096
بودهان [ م 71,520
بوده گیا ن.ا 30,857
بوکارو ستعل کیتی وا 497,780
بونگیگاون وا 75,928
بومدیلا
براهماپور م 307,792
براجراجناگر م 76,959
بدون
بدهلادا م.کل 23,521
بلاندشهر
بورهانپور
برله
بخار م 83,168
بیاسناگر وا 40,741

ک[सम्पादन]

[[فیله:تدل پارک.جپگ|تهومب|چنای]]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
کالکوتتا
کمبای
چایباسا م 63,648
چاکری
چاکرادهارپور وا 55,228
چلیسگاون
چمبا م کل 20,327
چمبا
چمپا م 37,951
چمپوات
چامپهای ن.ت 26,465
چمراجناگر
چندانناگر
* م. کرپ. 808,515
چندل
چنداوسی
چندراپورا ک.ت 22,396
چنپاتیا ن.ا 22,038
چرخی دادری م.ک 44,895
چپیروولا
چترا م 42,020
چرخاری
چرخی دادری
چالاکودی م 48,380
چندراپور
چنگاناسسری م 51,967
چهکا م.ک 32,128
چندامانگالام ک.ت 28,147
چنگلپتتو [
چنگننور م 25,397
چنای* [
چرتحالا وا 141,558
چروتهازهام ک.ت 26,239
چهاپرا م 179,190
چهاتارپور ن.ا.ک 20,289
چهیندوارا
چیکماگلور
چیلکالوریپت [ م 91,656
چینتامانی
چیپلون
خیراله [ وا 166,294
چیرکندا وا 106,227
چیرمیری وا 93,373
چینسورا 106,227
چترادورگا
چطور-تهاتهامانگالام وا 67,935
چتراکوت
چطور [ م 152,654
چکلی ک.ت 31,772
چوری ک.ت 25,222
چرو
کویمباتوره [
کولگونگ م 22,049
کنتی
کوچ بهار
کونور [
کوددالوره [
کودداپاه [ وا 262,506
کورچورم کاکورا م.کل 21,407
کتک وا 587,182

د[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
دبرا
دادری
دهد
دالهوسیه
دالخولا
دلی-راژارا وا 57,058
دالسینقسرای ن.ا 20,196
دالتونگانج م 71,422
دامن م.کل 35,770
دامه
داربهانگا م.کرپ. 267,348
دارجالینگ
داسوا م.کل 20,114
دتیا
داودناگر م 38,014
دوند
دواناگره
دباگاره م 20,096
داسه
دهگام
دهرادون وا 530,263
دهری-ون-سنه م 119,057
دلهی* دلهی وا 12,877,470
دوغار وا 112,525
دوری
دواراکوندا [ ک.ت 27,434
دوگره
دوگره
دوس
دهکه ن.ا 32,632
دهامتاری م 82,111
دهانباد وا 1,065,327
دهر
دهارامپور
دهارامساله
دهارماناگر ن.پ 30,790
دهارموارام [ م 103,357
دهرود
دهکیاجولی م.ب 25,349
دهنکنال م 57,677
دهنکنال
دهولکا
دهوبری م.ب 64,168
دهوله
دهولیان
دهوری م.کل 49,406
دیبروگاره وا 137,661
دیگبوی وا 37,143
دیقوارا ن.ا 27,367
دیماپور ت.ک 98,096
دیناناگر م.کل 21,502
دیندیگول [
دفو ت.ک 52,310
دیپکا ک.ت 20,150
دیسپر*
دو م.کل 21,578
دومبیولی م.کرپ. 2,293,000
دونگرگاره م 34,441
دلیجان ویل تون ک.ت 23,763
دمدم
دومکا م 44,989
دومراون م 45,806
دورگ-بهلای نگار وا 927,864
دورگاپور
دورگاپور
دوارکا

ا[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیوم پوپولاتیون (2001)
النآباد م.ک 32,795
الورو [ وا 215,804
اراتتوپتا ک.ت 29,682
ارده
اتح
اتوه

ف[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
فیضآباد
فالنا
فریدآباد م.کرپ. 1,055,938
فریدکوت وا 79,321
فاروقناگر [ ک.ت 34,470
فرروخاباد
فتهاباد م.ک 59,917
فتهاباد
فتهاباد
فتهگاره
فتهپور چوراسی
فتهپور سکری
فتهپور
فتهپور
فتهپور
فتواه ن.ا 38,672
فزیلکا م.کل 67,427
فوربسگانج م 41,499
فیروزآباد
فیروزپور م.کل 95,475
فیروزپور کانت. ک.ب 57,678

گ[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
گاداگ
گادچیرولی
گادوال [ وا 53,560
گنور م.ک 29,006
گاندهیدهام
گاندهیناگر*
گانگتوک* ن.ت.ا 29,354
گنجم
گرحوه م 36,686
گاوریپور ت.ک 25,002
گیا وا 394,945
قرااندا م.ک 30,172
قاتامپور
قاتانجی
قاتشیلا ک.ت 37,854
غازیاباد
قاضیپور
گیددارباها م.کل 36,598
گردیه وا 105 ,634
گوا ولها
گوالپارا م.ب 49,037
گوبیندگاره وا 60,677
گوبرانواپارا م 25,591
گدا م 37,008
گدهرا
گگری جمالپور ن.ا 31,106
گوهنا م.ک 48,532
گکک
گلاقات م.ب 33,064
گمه ک.ت 29,587
گندی
گوتی [ ک.ت 43,389
گپلگانج م 54,449
گوراخپور
گراتر نوده
گودالور [
گودالور [
گودالور [
گودیوادا [ م 113,054
گودر [ وا 68,782
گولبارگا
گمی ک.ت 45,548
گملا م 39,761
گونه
گندلوپت ت.م.ک. 26,368
گونتاکل [ م 117,103
گونتر [ م.کرپ. 514,461
گونوپور وا 24,706
گورداسپور وا 68,441
گورگاون وا 228,820
گوروایور وا 138,681
گواحتی وا 818,809
گوالیور

ه[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
حفلونگ ت.ک 36,302
هایلاکندی م.ب 29,739
حاجیپور م 119,412
هلدی
هالدوانی وا 158,896
هالیسهر
همیرپور
همیرپور
حنسی م.کل 75,745
حنومان جونکتیون [
حنومانگاره
حردا
هردوی
هردور وا 220,767
هرسوا
حسن
هاستیناپور
هاتهراس
هزاریباگ وا 135,473
حلسا ن.ا 37,775
هیماتناگر
هندوپور [ م 125,074
هینجیلیکوت ن.ا.ک 21,347
حصار وا 263,186
هیسوا ن.ا 25,205
حدال م.ک 38,309
هژی م.ب 35,718
هوشیارپور م.کل 149,668
حسپت
هوره
هوبلی
هگلی-چوچورا
حسینآباد ن.ا 23,441
حیدرآباد* [ وا 5,742,036

ی[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
یچلکرانجی
یچچپورام [ ن.پ 32,662
یدار
یمفال* وا 250,234
ایندوره
یندراناگر ک.ت 17,807
یرینجالاکودا م 28,873
یسلامپور ن.ا 29,868
یسلامپور
یتاناگر* ک.ت 35,022
یتارسی

ج[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
جبالپور م. کرپ.
جگدهری
جگتسینقاپور ن.ا.ک 30,824
جاگدالپور وا 103,123
جاگدیشپور م 28,085
جاگگیاهپت [ ن.پ 40,373
جاگراون م.کل 60,080
جاگتیال [ م 85,521
جیپور*
جیس
جیسلمر
جایتاران
جاتو وا 33,465
جاجاپور م 32,239
جلالآباد وا 32,924
جعلنا
جلاندهار کانت. ک.ب 40,531
جلاندهار وا 714,077
جالسوار ن.ا.ک 21,387
جالگاون
جالوره
جمالپور م 96,983
جمالامادوگو [ ک.ت 40,514
جامو وا 612,163
جامناگر
جامشدپور وا 1,104,713
جامتارا ن.ا 22,558
جامی م 66,797
جاندیالا م.کل 23,834
جانگاون [ ن.پ 43,996
جاشپورناگر ن.پ 20,239
جاسپر م.ب 38,937
جتنی وا 57,957
جانپور
جهانآباد م 81,503
جیپور م 76,625
جهابوا
جهاجها ن.ا 36,447
جحجار م.ک 39,002
جهالوار
جهانژارپور ن.ا 24,112
جهانسی
جهارسگودا م 76,100
جهومری تلیا م 69,503
جهونژونو
جند م.کل 135,855
جدا م 38,689
جودهپور
جوگابانی ن.ا 29,991
جوگندراناگر ک.ت 34,850
جرحت وا 137,814
جوی م 25,057
جنگده
جنار

ک[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
کاداپا [
کدی وا 60,026
قدیری [ م 76,252
کادیرور ک.ت 28,989
کاگازناگر [ م 59,734
کایلاراس
کایلاسهر ن.پ 20,286
کایتهال م.کل 117,285
کاکچینگ م.کل 28,724
کاکینادا [ وا 376,861
کلان ولی م.ک 25,163
کلود م 24,858
کلبورگی
کلیمپونگ
کلکه م.ک 30,830
کالیاسری ک.ت 28,068
کلل وا 112,013
کلل وا 27,903
کلپتا م 29,612
قلیان
کالیاندورگ [ ک.ت 29,266
کالیانپور
کمارددی [ م 64,496
کامتحی
کانچیپورام [
کندکر [ م 50,326
کانهانگاد وا 129,367
کانجیککزهی ک.ت 22,127
کنکر وا 31,385
کانور وا 498,207
کانپور
کانتابانجی ن.ا.ک 20,095
کانتی ن.ا 20,871
کاپادونج م 43,950
کاپورتحالا م.کل 85,686
کرد
کاریکل پوندیچرری م 74,438
کارایکودی [
کرنجیا ن.ا.ک 21,441
کریمگانج م.ب 52,613
کریمناگر [ وا 218,302
کارجان م 26,358
کارقالا
کرنل وا 221,236
کارور ک.ت 20,361
کارتارپور م.کل 25,157
کرور [
کارونگل [
کرور
کاسراگود وا 75,968
کاشیپور م.ب 92,967
کاتهوا وا 51,034
کاتیهار وا 190,873
کتنی
کولی [ وا 85,616
کاوراتی* ک.ت 10,119
کوردها وا 32,415
کیامکلام م 68,585
کندراپارا م 41,407
کندوجهار م 51,845
کشد م 63,257
کیلونگ
خاگاریا م 45,221
خامبهالیا م 36,479
خامبهات وا 93,194
خاممام [ وا 198,620
خانه م.کل 103,099
خراگپور ن.ا 27,075
خراگپور
خرار وا 42,289
خدا م 24,136
خدبراهما م 25,556
خرالو م 20,141
خری
خوردها م 39,054
خوای ن.پ 17,689
خنتی ن.ا 29,282
خوری
کیچها م.ب 30,503
کیشانگانج م 85,590
کوچی وا 1,355,972
کودد
کودینار م 32,610
کودونگللور وا 94,883
کوهیما* ت.ک 77,030
کوکراجهار م.ب 31,164
کولر
کولهاپور
کلکته|
کلام وا 380,091
کونداگاون م 26,898
کونناگر
کوتهوپرامبا م 29,532
کراپوت ن.ا.ک 39,548
کربا م.کرپ. 315,690
کراتلا [ م 54,012
کت کاپرا م.کل 80,785
کوته
کوته
کوته
کوتدوارا م.ب 24,947
کوتهاگدم [ وا 105,266
کوتهامانگالام م 37,173
کوتهاپتا [
کتما
کتیم وا 172,878
کووور [ ن.پ 39,372
کزیکوده وا 880,247
کریشناناگر
کوچنده
کوننامکلام م 51,592
کرلی م.کل 23,047
کورنول [ وا 342,973
کیاتهامپله [ ک.ت 42,273

ل[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
لاچهمانگاره م 47,345
لادنو م 57,070
لدوا م.ک 22,339
لاهار ن.پ 28,253
لاهارپور م.ب 50,092
لاخری م 32,183
لاخیمپور م.ب 121,486
لاخیسرای م 77,875
لاکشمشوار ت.م.ک 33,417
لال گپلگانج نینداورا ن.پ 22,992
لالگانج م 29,873
لالگدی [ ت.پ 23,405
لالیتپور م.ب 111,892
لالگانج ن.پ 21,142
للصوت م 28,249
لانکا ت.ک 34,423
لار ن.پ 25,363
لاتحی م 20,966
لاتر م.کل 299,985
له ن.ا.ک 28,639
لیلونگ ن.پ 20,257
لیمبدی م 40,071
لینگسگور ت.پ 27,306
لوها م.کل 20,148
لوهارداگا م 46,196
لنر م.کل 20,082
لوناولا م.کل 55,652
لونگوال م.کل 20,239
لونی ن.پ 120,945
لصال م 25,361
لوکنوو* وا 2,245,509
لودهیانا م.کرپ. 1,398,467
لومدینگ وا 50,570
لونوده م 33,369
لوندی ن.پ 20,168
لونگلعی ن.ت 47,137

م[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
ماچرلا [ م 49,221
ماچیلیپتنام [ م 179,353
ماداناپله [ وا 107,449
مادهپورا م 45,031
مادگاون
مدهوبانی م 66,340
مدهوپور م 47,326
مدهیامگرام
مدیکری
مادرای [
مهابالسوار
مهببناگر [ وا 139,662
مهد
مهاراجگانج ن.ا 20,860
ماحصموند م 47,100
ماهه پوندیچرری م 36,828
ماهندراگاره م 30,758
ماهندراگاره م.ک 24,323
محسنا وا 141,453
مهنار بازار م 37,370
مهبا
مهوا وا 80,726
مهو
مخدومپور ن.ا 30,109
مالاپپورام وا 170,409
ملگاون
ملرکتلا م.کل 107,009
ملکانگیری ن.ا.ک 23,114
ملت م.کل 70,765
مناوادار م 27,563
مانچر
مانچریال [ وا 118,195
ماندامارری [ م 66,596
مانداپتا [ م 47,638
مندی م.کل 26,873
مندی دابوالی م.ک 53,811
ماندلا
ماندساور
ماندوی م 42,355
مندیه
مانر ن.ا 30,082
منصر
منگلاگیری
منگلدوی م.ب 23,920
منگلوره
منگلاور م.ب 42,584
منگرول وا 56,320
مانیهاری ن.ا 21,803
مانکاچار ک.ت 28,780
منصه م.کل 72,627
منصه م 27,922
مانوگورو [ ک.ت 32,893
مپسا م.کل 40,487
مارقریتا ک.ت 24,049
مرگو وا 94,383
مارهاورا ن.ا 24,548
ماریانی ت.ک 20,997
ماریگاون ت.ک 20,811
مارکاپور [ م 58,462
مارماگو وا 104,758
ماسورحی ن.ا 45,248
متهورا
ماتاننور م 44,313
مور م.کل 27,543
ماولیککارا م 28,439
مور ک.ت 27,845
میانگ یمفال ن.پ 20,532
مدک [ ن.پ 41,945
مروت
محمدآباد م 30,768
مییجام ن.ا 33,236
مرا-بهایاندار
مرج
میرگانج ن.ا 23,576
میریالاگودا [ وا 91,359
میرزاپور
میتهاپور
مدسه م 54,135
مگا وا 135,279
مگلتحر [
محلی م.کل 123,484
مهانیا
مکامه
مکامه م 56,615
مککچونگ ت.ک 31,214
مرادآباد
موریندا م.کل 22,635
مرشی
مروی وا 178,055
موتیهری وا 108,428
موتیپور ن.ا 21,957
مونت ابو
موکاتسر
موکریان م.کل 21,384
موکتسر م.کل 83,655
منگلی وا 31,613
منگر م 188,050
مومبای
مورادناگر
مورلیگانج ن.ا 22,936
مورشیدآباد
مرورا
مسابانی ک.ت 33,980
مسوریعه وا 29,329
مواتتوپوزها م 29,246
مزاففرناگر
مزاففرپور م.کرپ. 305,525
میسره
مهوو

ن[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
نابارانگاپور م 28,005
نبها م.کل 62,000
ندید وا 196,793
نگون وا 123,265
نگاری [ ک.ت 24,372
ناگاپتتینام [
ناگارکرنول [ ک.ت 26,157
نگور
ناگرکویل [
نگله ک.ت 22,947
ناگپور
نهان م.کل 26,053
نهارلاگون ک.ت 27,020
نایحتی م 215,432
نیلا جانجگیر م 32,513
ناینیتال وا 39,911
ناکودار م.کل 31,408
نالاگاره
نالبری م.ب 23,183
ناندیال [ وا 111,380
ناماککال [
ناندد
ناندیال [ وا 157,120
ناندوربر
نانگل وا 45,368
نانجانگود
ناراساپور [ م 58,604
ناراسراوپت [ وا 95,349
نارایانپت [ ن.پ 37,563
نارکتیاگانج ن.ا 40,830
نارنعول م.کل 62,077
نارسیمهاپور
نارسینقگاره (دامه)
نارسینقگاره (راجگاره)
نارسیپتنام [ ک.ت 32,623
ناروانا م.ک 50,435
نشک
نوگچیا ن.ا 38,287
نوی مومبای
نوسری وا 232,411
نوده م 81,891
نوالگاره
نوانشهر وا 31,967
ندومانگاد م 56,138
نامچ
نلوره [ وا 404,775
نو گونتر
نوده
نییاتتینکارا م 69,467
نیدادووله [ م 43,143
نرمال [ م 75,254
نظامآباد [ م 288,722
نظامآباد
نخا ن.ا 22,354
نونگستون ت.ک 23,106
نورپور
نورته لاخیمپور م.ب 54,285
نوزوید [ م 50,354

و[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
و' ولی [ ت.پ 24,793
وددانچترام [ ت.پ 24,132
ابرا ن.پ 51,014
انگله [ وا 153,829
ورای م.ب 139,318
عثمانآباد م.کل 80,625
وتتاپپالام م 49,342
ازار ک.ت 45,954

پ[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
پادامپور
پدرا وا 39,205
پاکاور م 36,029
پالاکوله [ وا 76,308
پلی م 22,640
پالاککاد وا 197,369
پالانپور وا 122,300
پلسا کسیبوگگا [ ن.پ 49,899
پلی
پالیتانا م 51,944
پالوال م.کل 100,722
پالوانچا [ م 69,088
پنجی* وا 99,677
پانچکولا ا.و 140,925
پندهارپور
پانیپات وا 354,148
پنکی
پانا
پاننییاننور ک.ت 20,863
پانول
پاپپینیسری ک.ت 33,273
پارادیپ ن.ا.ک 73,625
پرتوده
پرور م 38,652
پرده م 25,275
پارلاخمندی م 43,097
پرواتهیپورام [ م 49,714
پاسیقات ک.ت 21,965
پتان وا 113,749
پاتهانامتهیتتا م 38,009
پاتهانکوت وا 168,485
پاتیالا وا 323,884
پتلاد م 51,147
پاتنا* وا 1,697,976
پاتر ن.پ 22,175
پاتراتو ک.ت 32,134
پاتتامندای ن.ا.ک 32,730
پاتی م.کل 34,444
پوری م.ب 24,743
پاییاننور م 68,734
پادنا [ ن.پ 29,613
پدداپورام [ م 45,520
پهووا م.ک 33,564
پرینگتحر ک.ت 37,699
پرینتهالمناع م 44,612
پرومبوور م 26,547
فالتان
فاگوارا وا 102,253
فلور م.کل 22,302
فولابانی ن.ا.ک 33,890
فوسرو وا 174 ,402
پیدوگرالله
پیلانی
پیلیبهیت
پیمپری چینچواد
پنجره وا 29,609
پیرو ن.ا 25,811
پیتهاپورام [ م 50,103
پیتهوراگاره م.ب 44,964
پوکاران
پولاچی [
پوندیچرری* پوندیچرری وا 505,959
پوننانی م 87,495
پوننور [ م 57,640
پرباندار وا 197,382
پورت بلیر* م.کل 99,984
پرانتیج م 22,282
پراتاپگاره
پراتاپگاره ک.ت 26,837
پراتاپگاره
پرودداتور [ م 150,309
پودوککتتای [
پونالور م 47,235
پنچ م.ب 23,978
پونه
پونگنور [ ن.پ 44,314
پری م 157,837
پرنیا وا 197,211
پورولی
پوشکار
پوتتور [ ک.ت 29,436

ق[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
قدیان وا 22,001
قیلاندی م 68,982

ر[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
رادهانپور م 32,191
راه برلی
رافیگانج ن.ا 24,992
رایچور
رایگاره وا 115,908
رایکوت م.کل 24,769
ریپور* وا 700,113
رایرانگپور ن.ا.ک 21,896
ریسن
راجاگنگاپور م 43,594
راجاهمندری [ وا 413,616
رجم [ ک.ت 23,424
راجامپت
راجاپلایم [
راجاوری ن.ا.ک 21,580
راجگنگپور
راجگاره (الوار)
راجگاره (چرو
راجگاره (دهر)
راجگاره (راجگاره)
راجگاره
راجگیر ن.ا 33,738
راجگروناگر
راجکوت وا 1,003,015
راجناندگاون م.کرپ. 143,770
راجپیپلا م 34,923
راجپورا م.کل 82,956
رجلا م 32,395
رام گره
راماچندراپورام [ م 41,370
راماگندم [ وا 237,686
راماناگارا
راماناتهاپورام [
رامشوارام [
رامگاره کانتونمنت
راماگاره
رامنگاره وا 110,496
رامناگر (آسانسول)
رامناگر (دورگاپور)
رامناگر (پوربا مدینیپور)
رامناگر
رامناگر ن.ا 38,554
رامناگر
رامناگر
رامناگر م.ب 46,205
رامپور بهاوانیپور
رامپور کارخانه
رامپور مانیهاران
رامپور نیکن
رامپور
رامپورا فول وا 44,665
راناقات
راناواو وا 29,645
رانچی* وا 863,495
رنگی م.ب 25,151
رنگپو
رانی
رانی م.ک 20,961
رانیخت
رپر م 23,057
راتانگاره
راتانگاره
راته
رتیه م.ک 23,826
راتلام
راتناگیری
رورکلا وا 484,874
راولاپلم
راکساول بازار م 41,610
رایاچوتی [ ک.ت 72,297
رایادورگ [ م 54,125
رایاگادا م 57,759
رنیگنتا [ ک.ت 23,862
رنوکوت
رپله [ م 42,539
رولگانج م 34,042
روری م.کل 100,684
ریشیکش وا 78,805
ریشرا
روهتک وا 294,577
رورکئی وا 115,278
روسرا م 27,492
رورکلا
رودراپور م.ب 88,676
روپناگر م.کل 49,159

س[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
سدالگی ت.پ 20,202
ساداسیوپت [ م 36,334
صدری م 24,413
سادولشاهار م 22,326
سفیدن م.ک 27,541
ساگر
ساگارا ت.م.ک 50,131
ساگوارا م 31,127
سحرانپور
سحرسا م 125,167
صاحبگانج م 80,154
سالانه
سیلو م.کل 39,851
ساینتهیا م 39,145
ساکلشپور ت.م.ک 23,176
ساکتی ن.پ 20,213
سالیا م 26,875
سالم [
سالور [ م 48,354
سماستیپور وا 61,998
سمالکها م.ک 29,866
سمالکوت [ م 53,602
سامانه م.کل 46,592
سامبلپور وا 226,469
سمبهر م 22,293
سنند م 32,417
سنواد
سانچوره م 25,884
سندر ت.پ 27,614
سنکشوار ت.م.ک 32,511
سنگمنر م.کل 61,958
سنگرددی [ م 57,113
سنگری م 34,537
سنگلی وا 447,774
سنگوله م.کل 28,116
سنگرور م.کل 77,989
سانتیپور م 138,235
سردارشاهار م 81,394
ساسارام م 131,172
ساسواد م.کل 26,689
ساتهیامانگالام [
ساتنا م.کل 32,561
ستاره م.کل 108,048
ساتهوپللی
ساتنا
ساتتناپله [ م 51,404
سوندا ک.ت 85,075
سونداتی-یلمه ت.م.ک 38,155
ساوارکندلا م 73,774
سونر م.کل 26,712
ساوانور ت.م.ک 35,563
سوی مدهوپور وا 101,997
سوانتوادی م.کل 22,901
سکوندراباد [
صدام ت.م.ک 31,539
سهره
سهرا
سونی
شاهده م.کل 49,696
شاهآباد وا 66,550
شهبد م.ک 37,289
شاهپور ت.م.ک 38,907
شاجاپور
شگون ک.ت 52,423
شندورجانا م.کل 21,083
شاپور
شوگون
شگون ت.پ 24,327
شیکاپور ت.م.ک 31,516
شیللونگ* وا 267,662
شمله* وا 144,975
شیموگا
شیرالا
شیرده م.کل 26,184
شیرپور-وروده م.کل 61,694
شرور م.کل 26,999
شیونی
سیبساگار م.ب 53,854
سیلاپتهار ت.ک 22,516
سیلچر وا 184,105
سولان
شاهپورا م 28,174
شاهپورا م 27,792
شیخپورا م 43,113
شوگانج م 24,789
شوهر ن.ا 21,262
شرقطی ن.ا 32,526
شیموگا ک.م.ک 274,352
شولاپور
شورانور م 42,029
شوراپور ت.م.ک 43,622
شریگندا م.کل 26,324
شریرامپور وا 88,761
شریرانگپتتانا ت.م.ک 23,729
شریواردهان
شوکلاگانج
سیبساگار
صدیپت [ م 61,809
سیدهپور وا 58,194
سیدلاقاتا ت.م.ک 41,098
سهر م 46,960
سکر وا 185,925
سیلو ن.ا 20,177
سیلچر
سیلیگوری م.کرپ. 472,374
سیللود م.کل 43,867
سیلواسا* ک.ت 21,893
سیمدگا ن.ا 33,981
سیندگی ت.م.ک 27,732
سیندهانور
سیندهنور ت.م.ک 61,262
سینگتام
صنار
سنگاپور [ ک.ت 23,468
سینگراولی
صنار م.کل 31,630
سرا ت.م.ک 50,088
سیرکیلا [ م 65,314
سیرهیند فتهگاره صاحب م.کل 49,825
سیرهی م 35,544
سرنج
سرسا م.کل 160,735
سرسا
سرسی وا 65,335
سیروگپپا ت.پ 42,919
سیتامارحی وا 87,279
سیتاپور
سیتارگانج م.ب 22,027
سیواکاسی [
سوان م 109,919
صحنه م.ک 27,570
سوجات م 38,883
سولان م.کل 34,206
سولاپور م.کرپ. 872,478
سونامخی م 27,354
سناپور ن.ا 33,490
سنگده م 22,431
سونیپات وا 2,25,074
سپره وا 59,624
سرو ن.ا.ک 27,794
سویاگاون ک.ت 21,819
سریگنگناگر
سریککلام [ وا 117,320
سریکلاهستی [ م 70,854
سری مدهوپور م 28,492
سرینگر* وا 988,210
سرینیواسپور ت.پ 22,959
سریسایلام پروجکت (رفک) تونشیپ [ ک.ت 23,273
سوگولی ن.ا 31,432
سوجانپور م.کل 21,815
سوجانگاره م 83,846
سلطانگانج ن.ا 41,958
سومرپور م 31,482
سونابدا ن.ا.ک 58,884
صنم وا 56,251
سوندارگاره م 38,421
سوندارناگر م.کل 23,986
سوپاول م 54,085
صورت وا 2,811,614
سوراتگاره م 58,119
سورندراناگر
سری م 61,806
سوریاپت [ وا 94,585

ت[सम्पादन]

[[ماه:تهیروانانتهاپورام اپپرتمنتس.جپگ|تهومب|رقت|اپپرتمنتس کمینگ اپ این تهه اطسکیرتس افتریواندروم]] [[ماه:تریچیکیتی, کاوریریور اند سریرانگام.جپگ|تهومب|رقت|ویو اف کوری ریور اند سریرانگام تمپله فرم روک فورت تمپله این تیروچیراپپللی کیتی ]]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
تادپللیگدم [ م 102,622
تادپتری [ م 86,843
تکی م 37,305
طلاجا م 26,104
تالچر م 34,998
تالگاون دابهاده م.کل 42,578
تالیکوتا ت.م.ک 26,205
تالیپرامبا م 67,507
تالوده م.کل 25,036
تلورا ک.ت 22,574
تملک م 45,830
تنده م.ب 83,467
تنده م.ب 40,013
تندر [ م 57,941
تنوکو [ وا 72,970
تراکسوار م 28,187
تروری م.ک 22,201
ترانه ن.پ 21,453
تراناگر م 27,066
تاریکره ت.پ 34,066
ترن تاران م.کل 55,787
تاسگاون م.کل 33,457
طاهری م.ب 25,423
تککلاکوتا ت.پ 23,583
تنالی [ م 153,756
تنکاسی [ م 63,432
تنو دام-کم- کاتههارا ک.ت 20,441
تردال ت.پ 23,616
تتری بازار م.ب 21,931
تزپور وا 105,377
تهاکردوارا م.ب 35,371
تهاممامپاتی [ ت.پ 20,751
تهنا بهوان ن.پ 31,161
تهانسار وا 122,319
تهانگاده م 36,880
تهانجوور [ م 215,314
تهاراد م 22,815
تهارامانگالام [ ت.پ 22,144
تهارانگمبادی [ ت.پ 20,843
تهنی اللیناگارم [ م 85,498
تهیرومانگالام [ م 43,631
تهیرونیندراور [ ت.پ 29,332
تهیروپراپپو [ ت.پ 21,736
تهیروپوانام [ ت.پ 21,589
تهیروتهورایپوندی [ م 22,905
تهیروالا م 56,837
تهیرواللور [ م 45,732
تهیروارور [ م 56,341
تهیروانانتهاپورام وا 889,635
تهریسسور وا 330,122
تحودوپوزها م 46,246
تهوتهوکودی [ وا 243,415
تحوبل م.کل 41,174
تهوراییور [ م 31,005
تیکامگاره م 68,426
تیلدا نورا وا 26,909
تیلهار م.ب 52,911
تیندیوانام [ م 67,737
تینسکیا وا 108,123
تیپتور ت.م.ک 53,104
تروره م.کل 22,529
تیروچندور [ وا 87,101
تیروچنگده [ م 80,187
تیروچیراپپللی [ وا 866,354
تیروکلوکندرام [ ت.پ 23,715
تیروککییلور [ ت.پ 27,197
تیرونلولی [ وا 433,352
تیروپاتی [ وا 303,521
تیروپتحر [ ت.پ 23,559
تیروپتحر [ م 60,876
تیروپپور [ وا 550,826
ترور م 53,654
تیروتتانی [ ت.پ 38,314
تیرواننامالای [ م 130,567
تیرووتهیپورام [ م 35,201
تیرواگانج ن.پ 20,231
تیتلاگاره وا 30,273
تیتتاکودی [ ت.پ 20,735
تودابهیم م 20,845
تودارایسینگه م 21,217
تهنا م.ک 51,519
تنک م.کل 135,689
تونسنگ ت.ک 29,772
تولجاپور م.کل 31,706
تولسیپور ن.پ 21,243
تومکور ک.م.ک 248,929
تومصر م.کل 42,021
توندلا وا 54,576
تونی [ م 50,368
تورا م 58,978

و[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
وچگون ک.ت 22,548
ودیپور م.کل 389,438
ودیپور ن.پ 21,758
ودایپورواتی م 27,843
ودگر م.کل 91,933
ودهاگماندالام [ م 93,987
ودهامپور وا 86,299
ودومالایپتتای [ م 59,668
ودوپی وا 127,124
وجهانی م.ب 51,051
اجین وا 431,162
عمرگا م.کل 30,178
امری م 26,842
عمرخد م.کل 34,059
عمرکته ن.ا.ک 24,859
ومبرگاون ک.ت 21,684
ومرد م.کل 49,577
عمرته م 32,191
انا م 51,261
ونژا م 53,876
وننامالایکادای [ ت.پ 20,666
عناو م.ب 144,662
اپلته م 55,438
وران م.کل 23,251
وران یسلامپور م.کل 58,330
ورواکوندا [ ک.ت 31,856
ورمار تنده م.کل 22,048
اسیلامپاتی [ م 30,601
اتهاماپلایم [ ت.پ 22,104
اتهیرامرور [ ت.پ 23,656
اترأولا م.ب 27,502

و[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
وادککواللییور [ ت.پ 24,023
وادلور [ ت.پ 26,016
وادگاون قصبه م.کل 22,758
ودیپاتی [ ت.پ 21,833
وادناگر م 25,033
وادودارا وا 1,491,045
وایجاپور م.کل 37,064
ویکم م 22,641
والپرای [ ت.پ 95,107
والساد وا 145,592
واندواصی [ م 29,610
وانییامبادی [ وا 103,950
وپی ی.ن.ا 23,844
وپی م 71,406
واراناسی وا 1,203,961
وارقالا م 40,728
وسای وا 174,396
وادکارا وا 124,083
ودارانیام [ ت.پ 31,627
وللاکیل [ ت.پ 34,438
وللوره [ وا 386,746
ونکتاگیری ک.ت 31,341
وراول وا 158,032
ویکاراباد ن.پ 42,410
ویدیشا م 125,453
ویجایناگر م 27,695
ویجاپور وا 30,961
ویجایاپورا ت.م.ک 29,540
ویجایوده وا 1,039,518
ویکراماسینگپورام [ ت.پ 48,309
ویلوپپورام [ م 95,455
وینوکوندا ک.ت 52,519
ویرامگام م 53,094
ویرار م.کل 118,928
ویرودهاچلام [ م 60,164
ویرودهوناگر [ م 72,081
ویسخاپتنام وا 1,345,938
ویسناگر وا 73,488
ویسواناتهام [ ک.ت 22,154
ویتا م.کل 41,804
ویزیاناگارم وا 195,801
وریندوان م.ب 56,692
ویارا م 36,226

و[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
وادگاون رود ک.ت 30,756
وادهوان وا 219,585
وادی وا 34,714
وی م.کل 31,110
واناپرتحی ن.پ 50,114
وانی م.کل 52,834
وانکانر م 40,191
ورانگل وا 579,216
ورا سونی وا 24,757
واردها م.کل 111,118
وارهاپور ن.پ 20,866
وروره م.کل 41,971
ورود م.کل 41,005
وشیم م.کل 62,956
واریسلیگانج ن.ا 31,347
وخا ت.ک 37,636

ی[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
یادگیر ت.م.ک 58,811
یامناناگر وا 306,740
یانام پوندیچرری م 31,394
یواتمال وا 139,835
یول م.کل 31,803
یللاندو [ ن.پ 42,421
یممیگنور [ م 76,411
یرگنتلا [ ک.ت 26,838
یولا م.کل 26,838

ز[सम्पादन]

نامه اف کیتی/تون نامه اف ستاته کلاسیفیکاتیون پوپولاتیون (2001)
ظاهراباد [ ن.پ 44,589
زیدپور ن.پ 30,639
زمانی م.ب 29,391
زیرا وا 31,783
زیراکپور ن.پ 25,022
زونهبوتو ت.ک 23,081