આર્જંટિના

विक्षनरी से

गुजराती

संज्ञा

આર્જંટિના (ārjaṅṭinā)

  1. अर्जेन्टीना.