எண்பது

विक्षनरी से

तमिल

संज्ञा

उच्चार

எண்பது : एण्बदु

अर्थ