நீலம்

विक्षनरी से

நீலம் (नीलम) (#0000FF)

तमिल

संज्ञा

उच्चार

நீலம் : नीलम

अर्थ