பச்சை

विक्षनरी से

பச்சை (पच्चै)

तमिल

संज्ञा

उच्चार

பச்சை : पच्चै

अर्थ