അരുപ്പുക്കൊട്ടി

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

मलयालम

व्यक्तिवाचक संज्ञा

  1. അരുപ്പുക്കൊട്ടി भारत का शहर है।