anglisy

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

मालागासी[सम्पादन]

  1. अंग्रेज़ी

मालागासी[सम्पादन]

  1. अंग्रेज़ी