anglisy

विक्षनरी से

मालागासी[सम्पादन]

  1. अंग्रेज़ी

मालागासी[सम्पादन]

  1. अंग्रेज़ी