eczema

विक्षनरी से

अंग्रेजी

  1. अकौता, एगजीमा , चमबल , छाजन , पामा