eczema

विक्षनरी से

अंग्रेज़ी

  1. अकौता, एगजीमा , चमबल , छाजन , पामा