elektrisite

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

हिन्दी

व्युत्पत्ति

फ्राँसिसी भाषा से

मालागासी

संज्ञा

elektrisite

  1. बिजली