નામ

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

गुजराती

संज्ञा

નામ पु॰ [नाम]

  1. नाम
  2. संज्ञा