સોનું

विक्षनरी से

गुजराती

संज्ञा

સોનું [सोनुं]

  1. सोना, स्वर्ण

व्युत्पत्ति

संस्कृत सुवर्ण