ఎలుగుబంటి

विक्षनरी से

तेलुगु

संज्ञा

ఎలుగుబంటి [एलुगुबँटि]

  1. भालू