acquittal

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

हिन्दी

संज्ञा

acquittal [एक्यूइटल]

  1. छुटकारा, मुक्ति, रिहाई