water

विक्षनरी से

अंग्रेज़ी

water

उच्चारण

(file)

संज्ञा

water

  1. पानी

क्रिया

water

  1. पौधे को पानी देना।
  2. जानवर को पानी पिलाना।

डच

संज्ञा

water न.

  1. पानी