विक्षनरी:विपरीतार्थक शब्द

विक्षनरी से
(विपरीतार्थक शब्द से अनुप्रेषित)

विपरीतार्थक शब्द

(इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ऋ)[सम्पादन]

(त, थ, द, ध)[सम्पादन]

(य, र, ल)[सम्पादन]

(श, ह, क्ष)[सम्पादन]

संदर्भ[सम्पादन]

१. आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना- डाॅ० वासुदेवनन्दन प्रसाद, भारती भवन, पृष्ठ- २४९-२५४